ⴰⵍⴷⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⴻⵙⴳⵉⴷⵉⵡⵉⵏ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⴽⴻⵜⵜⵓⵔ ⵢⴻⴽⴽⴰⵏ ⵏⵏⵉⴳ ⵏ 500 ⵏ ⵢⵉⵎⵥⵓⵍⵍⴰ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 2 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵔ ⴷ ⴰⴼⴻⵍⵍⴰ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ, 01 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 09:01   Ɣran-t : 0 n tikkal
ⴰⵍⴷⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⴻⵙⴳⵉⴷⵉⵡⵉⵏ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⴽⴻⵜⵜⵓⵔ ⵢⴻⴽⴽⴰⵏ ⵏⵏⵉⴳ ⵏ 500 ⵏ ⵢⵉⵎⵥⵓⵍⵍⴰ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 2 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵔ ⴷ ⴰⴼⴻⵍⵍⴰ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⵢⴻⵖⵜⴻⵙ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ), ⴰⵍⴷⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⴻⵙⴳⵉⴷⵉⵡⵉⵏ ⵉⵍⴰⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⴽⴻⵜⵜⵓⵔ ⵢⴻⴽⴽⴰⵏ ⵏⵏⵉⴳ ⵏ 500 ⵏ ⵢⵉⵎⵥⵓⵍⵍⴰ ⴰⵢⴰ, ⴷⴻⴳ ⵓⵇⴰⴷⴻⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⵒⵔⵓⵟⵓⴽⵓⵍ ⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⵣⵓⵣⵣⴻⵔ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ.

"ⴰⵍⴷⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⴻⵙⴳⵉⴷⵉⵡⵉⵏ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⴽⴻⵜⵜⵓⵔ ⵏ 500 ⵏ ⵢⵉⵎⵥⵓⵍⵍⴰ ⴳⴰⵏ-ⵜ ⵙ ⵓⵎⴻⵇⵇⴰⵍ ⵏ ⵓⵖⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ, ⵙⵏⴰⵣⵍⴻⵏ-ⵜ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵡⵡⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⵙⴳⵉⴷⵉⵡⵉⵏ. ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵏⴻⵙ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ) 2 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵔ 2020 ⴷ ⴰⴼⴻⵍⵍⴰ", ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵣⵣⵉⵔⴻⴳ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⵏⵏⵉ ⵙ ⵓⵙⴻⴷⴷⵉ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵖⵜⴰⵙ-ⴰ ⵢⵓⵙⴰ-ⴷ "ⴷ ⴰⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⴷⴻⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵍⴷⴰⵢ, ⵛⵡⵉⵟ ⵛⵡⵉⵟ, ⵏ ⵜⵎⴻⵙⴳⵉⴷⵉⵡⵉⵏ ⵉ ⵍⴰ ⵜⵜⴳⴻⵏ ⵢⵉⴷⵓⴱⴰ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ", ⵉ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵣⵎⴻⵍ.

ⵢⴻⵣⵣⵉⵔⴻⴳ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⵏⵏⵉ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵣⵎⴻⵍ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ "ⵓⵙⵏⴰⵙ ⵉⴳⴻⵔⵣⴻⵏ" ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵙⴳⵉⴷⵉⵡⵉⵏ ⵉ ⵓⵎⵉ ⵄⴻⵎⴷⴻⵏ ⵇⴷ ⵔⴻⵎⵙⴻⵏⵜ ⵉⵎⵣⵓⵍⵍⴰ (ⵜⵉⴷ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⴽⴻⵜⵜⵓⵔ ⵏ ⵡⵓⴳⴰⵔ ⵏ 1.000 ⵏ ⵢⵉⵎⵥⵓⵍⵍⴰ) ⴰⴽⴽⴻⴷ "ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ "ⵜⵓⴳⵔⵉⵏⵜ ⵜⴰⵎⴻⴷⵢⴰⵏⵜ" ⵏ ⵢⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵉ ⵢⴻⵣⴳⴰⵏ ⴱⴻⴷⴷⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵇⴰⴷⴻⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⴽ ⴰⴽⴰⵜⴻⵏ (ⴰⵙⵎⴻⵛⵛⴻⵇ ⴰⵏⵎⴻⵜⵜⵉ, ⵜⵉⵎⴻⵍⵙⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴳⴻⵍⵎⵓⵙⵜ, ⵢⴰⵍ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵙ ⵜⴳⴻⵔⵜⵉⵍⵜ-ⵉⵙ ⵏ ⵜⵥⴰⵍⵍⵉⵜ, ⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵣⴷⴻⴳ…).

ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵍⵖⵓ, ⴰⵍⴷⴰⵢ ⵉ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵉⵀⵍⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵙⴳⵉⴷⵉⵡⵉⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵢⴻⴹⵔⵓ ⵙ ⵜⵄⴻⵙⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵎⵀⴰⵍⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵙⵖⴰⵏⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵍⵡⴰⵇⴼ, ⵙ ⵢⵉⵏⴰⵡⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵙⴳⵉⴷⵉⵡⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⵙⵇⵓⵎⴰ ⵏ ⵜⵎⴻⵙⴳⵉⴷⵉⵡⵉⵏ, ⴰⵢⴰ ⵙ ⵓⵛⵔⴰⴽ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⴻⵙⵇⵓⵎⴰ ⵏ ⵢⵉⴳⵎⴰⵎⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⵉⵡⵉⵏ.

Last modified on ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, 25 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 09:14
ⴰⵍⴷⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⴻⵙⴳⵉⴷⵉⵡⵉⵏ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⴽⴻⵜⵜⵓⵔ ⵢⴻⴽⴽⴰⵏ ⵏⵏⵉⴳ ⵏ 500 ⵏ ⵢⵉⵎⵥⵓⵍⵍⴰ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 2 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵔ ⴷ ⴰⴼⴻⵍⵍⴰ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ, 01 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 09:01     Taggayt : ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu