ⵢⴻⵖⵔⴰ-ⴷ ⵓⵙⵇⴰⵎⵓ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⵉ ⵡⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⵉⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⴽⵔⵉⴹⵜ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⵓⵍⴰⵡⵉⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵡⴰⵙ, 26 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ 2020 11:10   Ɣran-t : 0 n tikkal
ⵢⴻⵖⵔⴰ-ⴷ ⵓⵙⵇⴰⵎⵓ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⵉ ⵡⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⵉⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⴽⵔⵉⴹⵜ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⵓⵍⴰⵡⵉⵏ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⴰⵙⵇⴰⵎⵓ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ, ⵢⴻⵖⵔⴰ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⵉ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⵙⴻⴳⴱⴰⵔⴻⵏ ⴰⵎⴰ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵙⵓⴷⴰ ⵏⴻⵖ ⴱⴻⵕⵕⴰ-ⵏⵙⴻⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⵄⵓⵏ ⵜⴰⵎⵍⵉⵍⵜ ⵜⵓⵔⵎⵉⴷⵜ ⵓⴳⴰⵔ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰ ⴰⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⴽⵔⵉⴹⵜ ⵉⴷⴻⴳ ⴷⴷⵔⴻⵏⵜ ⵜⵍⴰⵡⵉⵏ, ⵙ ⵓⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵏ ⵜⵃⴻⵎⵍⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵃⵓⵍⴼⵓ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⵉⵍⴻⵖ ⵉⵜⴻⵣⵣⵉⵏ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⴻⵏⵜⴻⵍ-ⴰ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ), ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵙⵇⴰⵎⵓ.

ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵥⵔⴻⴳ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴹ ⵏ ⵓⵣⴻⴽⴽⴰ-ⵏⵏⵉ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⴻⵍ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵉ ⵓⵙⴻⵏⴳⴻⵔ ⵏ ⵜⴻⴽⵔⵉⴹⵜ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⵓⵍⴰⵡⵉⵏ, ⴰⵙⵇⴰⵎⵓ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ (ⵛⵏⴷⵀ) ⵉⵃⴻⵜⵜⴻⵜ ⵖⴻⴼ ⵜⵉⵅⵅⵓⵜⴻⵔⵜ ⵉ " ⵢⵉⵙⴻⴳⴱⴰⵔⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⴰⵎⴰ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵙⵓⴷⴰ ⵏⴻⵖ ⴱⴻⵕⵕⴰ-ⵏⵙⴻⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⵜⴰⵎⵍⵉⵍⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵓⴳⴰⵔ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰ ⵜⴰⵄⴻⵙⵙⴰⵙⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⴽⵔⵉⴹⵜ ⵉⴷⴻⴳ ⴷⴷⵔⴻⵏⵜ ⵜⵍⴰⵡⵉⵏ, ⵙ ⵓⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵏ ⵜⵃⴻⵎⵍⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵃⵓⵍⴼⵓ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⵉⵍⴻⵖ ⵉⵜⴻⵣⵣⵉⵏ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⴻⵏⵜⴻⵍ-ⴰ, ⵙ ⵓⵙⵎⴰⵀⴻⵍ ⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ 40 ⵏ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ".

ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵖⵔⴰ-ⴷ ⴷⴰⵖⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ "ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⴳⴻⵔⵡⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⵉⵃⵔⵉⵛⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⵉ ⵓⵙⵎⵓⵣⴳⴻⵜ, ⴰⵡⴻⵍⵍⴻⵀ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵍⴰⵡⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵍⴻⵎⵥⵉⵢⵉⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵖⵜⴰⵙ ⵏ ⵜⴻⴽⵔⵉⴹⵜ".

ⵉⵣⵓⵍ ⵓⵙⵇⴰⵎⵓ, ⴷⴻⴳ ⵜⵏⵉⵍⴰ-ⴰ, ⴰⴳⴱⵓⵔ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⴰⴽⵔⵉⴹⵜ ⵏ ⵜⵍⴰⵡⵉⵏ, ⵢⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉ-ⴷ ⴰⴳⴱⵓⵔ ⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ 40 ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ "ⴰⴷ ⵢⴻⵎⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⵜⴰⵎⴻⵟⵟⵓⵜ ⵎⴳⴰⵍ ⴰⴽⴽ ⵜⴰⵍⵖⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⴽⵔⵉⴹⵜ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⴷⴳⴻⵏ ⵏⴻⵖ ⵜⵉⴳⵏⴰⵜⵉⵏ ⴰⵎⴰ ⴷ ⵜⴰⵍⵍⵓⵏⵜ ⵜⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵜ ⵏⴻⵖ ⴷ ⵜⵉⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⵓⵙⵍⵉⴳⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ. ⵢⴻⴹⵎⴻⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⴰⵏⴻⴽⵛⵓⵎ ⵏ ⵜⴻⵖⵜⴰⵙ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⵎⵚⵓⴽⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵉⴱⴻⴷⴷⴻⵏ ⵖⴻⵔ-ⵙ, ⵢⴻⴹⵎⴻⵏ ⴷⴰⵖⴻⵏ ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ ⴰⵎⴰ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵍⴻⵅⵚⴰⵙ ⵏⴻⵖ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ".

ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵍⵉ ⵓⵙⵇⴰⵎⵓ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵎⴰⴳⵔⴰⴷ-ⴰ "ⴷ ⴰⵃⴻⵍⵍⵉ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⴽⵔⵉⴹⵜ ⴷⴷⵔⴻⵏⵜ ⵜⵍⴰⵡⵉⵏ, ⴷ ⴰⵎⵔⵉⴳ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵜ-ⵏⴻⵙⵙⴻⵏⴳⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, "ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⴷ-ⵏⴻⵙⵙⴻⴹⵔⵓ ⵜⵉⴽⵜⵉⵡⵉⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ-ⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵙⵓⴹⴰⴼ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ ⵏ ⵜⴻⴽⵔⵉⴹⵜ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⵍⴰⵡⵉⵏ, ⵙ ⵓⵛⴻⴳⴳⴻⵔ ⵍⵇⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴹⵔⵉⵙⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵉⵎⵉⵔ-ⴰ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵏ ⵏⴻⵙⵙⴻⵣⴳⵉ ⵉ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⴹⵎⴰⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵜⵎⴻⵟⵟⵓⵜ ⵜⴰⵖⵜⴻⵙⵜ ⵏ ⵜⴻⴽⵔⵉⴹⵜ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ 40 ⵏ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⴻⵏⵡⵉⵏ".

Last modified on ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ, 01 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 09:06
ⵢⴻⵖⵔⴰ-ⴷ ⵓⵙⵇⴰⵎⵓ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⵉ ⵡⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⵉⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⴽⵔⵉⴹⵜ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⵓⵍⴰⵡⵉⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵡⴰⵙ, 26 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ 2020 11:10     Taggayt : ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu