ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ (ⵛⵓⴱⵉⴷ-19) : ⴰⴷ ⵜⴻⵊⴱⵓ ⵜⵉⵔⴽⴻⴼⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴻⵍⵜ ⵖⴻⵔ 48 ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵔⴰⵙ, 11 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ 2020 09:32   Ɣran-t : 1 n tikkal
ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ (ⵛⵓⴱⵉⴷ-19) : ⴰⴷ ⵜⴻⵊⴱⵓ ⵜⵉⵔⴽⴻⴼⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴻⵍⵜ ⵖⴻⵔ 48 ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ - ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⴽⴻⴼⵜ ⵏ ⵜⴰⵣⵣⵉⵔⵜ ⵜⴰⵣⴻⴳⴳⴰⵖⵜ ⵏ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ, ⵉⴷⴻⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⵏ 12 ⵏ ⵢⵉⴽⴰⵎⵢⵓⵏⴻⵏ ⵉⵄⴻⴱⴱⴰⵏ ⵙ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵣⴷⴻⴳ, ⵜⵇⴻⵍⵍⴻⵄ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⵙⴻⴳ ⵍⴻⵇⵚⴻⵔ ⵏ ⵜⵣⵉⴽⴽⵏⵉⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵊⴱⵓ ⵖⴻⵔ 48 ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴳⴻⵍⵍⵉⵍⵉⵏ, ⴰⵢⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ (ⵛⵓⴱⵉⴷ-19).

"ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵣⴻⵍⵜ ⵢⴻⵔⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴻⴹⵔⵓ ⵏ ⵜⵙⴻⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵏ ⵜⴰⵣⵣⵉⵔⵜ ⵜⴰⵣⴻⴳⴳⴰⵖⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ, ⵉⵇⴻⵍⵄⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵢⴻⵏⵏⴰⵢⴻⵔ-ⴰ ⴰⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓ, ⵉⵙⵡⵉ-ⵙ ⴷ ⴰⵜⵜⴻⴽⴽⵉ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⵣⵓⵣⵣⴻⵔ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ (ⵛⵧⵠⵉⴷ-19)", ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⵖⵔⴻⵜ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴰⵣⵣⵉⵔⵜ ⵜⴰⵣⴻⴳⴳⴰⵖⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ, ⵙⴰïⴷⴰ ⴱⴻⵏⵀⴰⴱⵢⵍèⵙ, ⴰⵍⵎùⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵇⴻⵍⵍⴻⵄ ⵏ ⵜⵉⵔⴽⴻⴼⵜ-ⴰ.

ⵜⴻⵙⵙⴻⵣⴳⵉ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴼⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⴻⴽⴽⴰ-ⴰ ⵏ ⵜⵉⴽⵛⵉ ⵢⴻⴹⵔⴰ-ⴷ ⵙⴻⴳ ⵉ ⵏⵡⴰⵍⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵉⵏ ⵉ ⵓⵔ ⵏⴻⵣⵎⵉⵔ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⴰⵖⴻⵏⵜ ⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ-ⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⵣⴷⴻⴳ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⴰⴷ ⵎⵎⴻⵙⵜⴰⵏⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ (ⵛⵓⴱⵉⴷ-19). ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴱⴻⵏⵀⴰⴱⵢⵍèⵙ ⵜⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵉⴽⵛⵉ ⵏⴻⴼⴽⴰ ⵉ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ ⵏ ⵍⴱⴻⵢⵢⴻⴹ ⵔⵏⴰⵏ-ⴰⵙ ⴰⴽⵓⵍⵉ-ⵉⴹⴻⵏ ⵉⵔⵓⵃⴻⵏ ⵙⵔⵉⴷ ⵖⴻⵔ ⵜⵉⵡⴰⵛⵓⵍⵉⵏ ⵜⵉⵖⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⵟⴻⵔⴹⴻⵇ ⵏ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⴹⵔⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵜⵓⴱⴻⵔ ⵢⴻⵣⵔⵉⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⴳⵍⴰ ⵙ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵙⴹⵉⵙ ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ 17 ⵉⴷⴻⵏ ⴷ ⵉⵎⴻⵊⵔⴰⵃ.

"ⴰⴷ ⵏⴰⴼ ⴷⴻⴳ ⵜⵉⴽⵛⵉ-ⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵜⵉⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵖⴻⵔⴱⴰⵣ, ⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵡⵓⵞⵞⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴱⴻⵙⵙⴰⵙⵉⵏ ⵉ ⵢⵉⵍⵓⴼⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏⴻⵏ", ⵉ ⴷ-ⵜⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵉ, ⵜⴼⵓⵕⴻⵙ ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵉⵏⵉ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ "ⵡⴰⵀⵉ ⵓⵣⵣⵉⴳ" ⵉ ⵜⴻⵖⵜⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⴻⵙ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⴹⵔⴰⵏ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙ-ⴰ.

ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ (ⵛⵓⴱⵉⴷ-19) : ⴰⴷ ⵜⴻⵊⴱⵓ ⵜⵉⵔⴽⴻⴼⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴻⵍⵜ ⵖⴻⵔ 48 ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵔⴰⵙ, 11 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ 2020 09:32     Taggayt : ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ     Ɣran-t : 1 n tikkal   Bḍu