ⵉⵙⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⵉ-ⵜⴰⵙⴻⴼⵔⴰⵏⵜ : ⴷⴻⴳ ⵜⵍⴻⵎⵙⴰⵏ, ⵜⵓⵍⴰⵡⵉⵏ ⴳⴰⵏⵜ ⵜⴰⴷⵢⴰⵏⵜ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵢⵏⴰⵙ, 02 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ 2020 11:57   Ɣran-t : 0 n tikkal
ⵉⵙⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⵉ-ⵜⴰⵙⴻⴼⵔⴰⵏⵜ : ⴷⴻⴳ ⵜⵍⴻⵎⵙⴰⵏ, ⵜⵓⵍⴰⵡⵉⵏ ⴳⴰⵏⵜ ⵜⴰⴷⵢⴰⵏⵜ

ⵜⵍⴻⵎⵙⴰⵏ - ⵜⵓⵍⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⵉ ⵏ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ ⵏ ⵜⵍⴻⵎⵙⴰⵏ ⴳⴰⵏⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ), ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⴷⵢⴰⵏⵜ ⵙ ⵔⵡⴰⵃ-ⵏⵙⴻⵏ ⵙ ⵍⴵⴻⵀⴷ ⵖⴻⵔ ⵜⵏⴰⵔⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵉⵏⵉⵜ ⴰⵡⴰⵍ-ⵏⵙⴻⵏⵜ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⵡⵉ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ ⴰⵔⴰ ⵉⵄⴻⴷⴷⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵙⴻⴼⵔⴰⵏⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ.

ⴷ ⴰⵎⴹⴰⵏ ⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵍⴰⵡⵉⵏ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵜⵉⵎⴻⵍⵜⴰⵖⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⵏ ⵜⵓⵍⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⴱⵏⵉ ⵙⵏⵓⵙ, ⵔⵓⵃⴻⵏⵜ ⵙ ⵍⴼⴻⵔⵃ ⵖⴻⵔ ⵜⵏⴰⵔⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵙⴻⵎⵎⴰⵔ-ⴰⵍⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⴼⴻⵔⴷⵊⴻⵍⵉ-ⵎⵧⵀⴰⵎⴻⴷ, ⵉ ⵄⴻⵣⵍⴻⵏ ⵉ ⵢⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵡⴰⵙⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⵉ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵉⵏⵉⵏⵜ ⴰⵡⴰⵍ-ⵙⴻⵏⵜ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⴰⵎⴻⵏⴹⴰⵡⴰⵏ, ⵉ ⵏⵡⴰⵍⴰ ⴷⵉⵏ.

ⵜⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ-ⴰ ⵜⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵉ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ "ⵏⴻⵎⵙⴻⴳⵣⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴻⵍⵜⴰⵖⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ, ⵉ ⵢⴻⵙⵃⵓⵍⴼⴰⵏ ⵢⴰⴽⴰⵏ ⵜⵓⵍⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵉⵙⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⵉ ⵖⴻⴼ ⵜⵉⵅⵅⵓⵜⴻⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵀⴰⵔ-ⴰ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵎⵍⴰⵍⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵏ ⵜⵏⴻⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ, 1 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ 1954, ⵉ ⵓⴼⴰⵔⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⵏⴽⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ".

"ⵜⵓⴳⵜⴰ ⵏ ⵜⵓⵍⴰⵡⵉⵏ ⵉⵍⴻⵜⵖⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⵔⵔⴰⵏⵜ-ⴷ ⵉ ⵜⵉⵖⵔⵉ, ⴷ ⵜⵉⵎⴻⴽⴷⵉⵢⵉⵏ ⵉ ⵢⵉⵣⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵖⵔⴰⵙⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵎⴵⵓⵀⴰⴷ, ⵍⵍⴰⵏⵜ ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⴻⵏⵜ ⵜⵓⴵⴵⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⵖⵜⴰⵙ ⵏ ⵜⵔⴻⵎⵖⴰ ⵉ ⵢⴻⵙⵙⴰⵔⴰⵎⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵍⴰⵍ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ", ⵉ ⵜⴻⵔⵏⴰ ⵜⴻⵏⵏⴰ-ⴷ.

Last modified on ⴰⴽⵔⴰⵙ, 11 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ 2020 09:40
ⵉⵙⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⵉ-ⵜⴰⵙⴻⴼⵔⴰⵏⵜ : ⴷⴻⴳ ⵜⵍⴻⵎⵙⴰⵏ, ⵜⵓⵍⴰⵡⵉⵏ ⴳⴰⵏⵜ ⵜⴰⴷⵢⴰⵏⵜ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵢⵏⴰⵙ, 02 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ 2020 11:57     Taggayt : ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu