ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ- ⵉⴱⵜⵉⵙⵙⴻⵎ ⵀⴰⵎⵍⴰoⵓⵉ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⴼⴼⵔⴻⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵅⵎⵉⵙ ⴷⵉ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ, ⴷ ⵜⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵡⴰⵢⵓⵔ ⴰⵣⴻⴳⴳⴰⵖ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ, ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴷⴻⴳ ⵏ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵙⴰïⴷⴰ ⴱⴻⵏⵀⴰⴱⵉⵍⵙ.
ⵜⵉⴱⴻⵙⴽⴻⵔⵜ - ⵜⴰⵏⴻⵙⵎⵉⴳⴰⵍⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵓⴳⵔⵓⴷ, ⵎⴻⵔⵉⴻⵎ ⵛⵓⵔⴼⵉ ⵜⴻⵣⵣⵉⵔⴻⴳ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴻⴱⵜ) ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⴽⵍⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⴱⴻⵙⴽⴻⵔⵜ ⵜⴱⴻⵙⴽⴻⵔⵜ, «ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⵓⵛⵔⵉⴽ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵓⵙⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⵓⴷ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⵓⵛⵔⵉⴽ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⵓⴷ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ» .
ⴱⵍⵉⴷⴰ - ⴰⵙⵔⴰⴳⴳⴻⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵖⴼⴻⵔⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵊⴻⴷⵊⵉⴳⵉⵏ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⴰ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵙⴰⴷⵓⵔⴻⵏ ⵉⵡⴻⵏⴹⵉⵢⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⴷⵊⴰⵏ ⵍⴻⵊⴷⵓⴷ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ ⵏ ⴱⵍⵉⴷⴰ, ⵖⴻⴼ ⵉ ⴰⵙ ⴰⵙ-ⵖⵖⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵏ ⵜⴻⵖⴼⴰⵔ », ⵉⵙⴻⵎ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⴻⵀⵔⴻⴳ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⴻⵀⵔⴻⴳ ⵙⴻⴳ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵎⵖⵉ-ⵢⵉⵎⵖⵉ ⴰⵖⵔⴻⵎ ⵏ ⵜⴻⵖⴼⴰⵔ», ⵉⵙⴻⵎ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⴻⵀⵔⴻⴳ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⴻⵀⵔⴻⴳ ⵙⴻⴳ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵎⵖⵉ ⵢⵉⵎⵖⵉ-ⴰ ⵢⴻⵜⵜⵔⴰⵃⴻⵏ.
ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ- ⵜⴻⵙⵙⴻⵖⵔⴻⵜ ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⵢⵓⵔⴻⵏ ⴷ ⵡⴰⴽⵓⴷⴻⵏ ⵉⵣⴻⵔⴼⵉⵡⴻⵏ, ⵉⵎⴻⵊⵎⴰⵍⴻⵏ ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ-ⴰ ⴰⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵅⵅⴰⵎⴻⵜ ⵏ Lⵉⵎⴰⵎ (ⴷⴰⵔ ⴰⵍ-Iⵎⴰⵎ) ⴷⴻⴳ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴱⴻⵍⵍⵉ (ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ) ⴰⴷⴻⵞⵞⴰ (ⴰⵣⴻⴽⴽⴰ) ⴰⵢⵏⴰⵙ (ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⵢⴻⵏ) ⴰⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⴷ ⴰⵙⵙ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ (ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ) ⵏ ⵍɛⵉⴷ ⴰⵎⴻⵥⵢⴰⵏ ⴰⵎⴱⴰⵕⴻⴽ ⴷⴻⴳ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵡⴰⵢ ⴰⵔⴻⵜⵜⴱⴻⵜ ⵏ ⵓⵡⴰⵍⵉ (ⵜⵎⵓⵖⵍⵉ) ⵏ ⵓⵢⵓⵔ ⵏ ⵛⴻⵡⵡⴰⵍ. ⴰⵏⴻⵙⵙⵎⴻⴽⵜⴰ ⴱⴻⵍⵍⵉ ⵜⴰⵙⵎⵉⵍⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵜⴻⵙɛⴰ ⵉⴼⵓⵔⴽⴰ ⵖⴻⴼ ⵢⴻⵙⵡⵉⵔⴻⵏ ⵏ ⵊⵎⵉ ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵏ ⵡⴻⵖⵍⴰⵏ, ⵢⴻⵜⵡⴰⴻⵙⵎⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵎⵓⵙⵏⴰⵡⴻⵏ ⵏ ⵜⴰⵛⵔⵉⵜ ⵜⵉⵏⴻⵙⵍⴻⵎⵜ ⴷ ⵢⵉⵎⴰⵣⵣⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⴻⵎⵎⴰⵙ ⵓⵏⴰⴷⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵙⵏⴰⵍⵍⵓⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⵙⴻⵏⴳⴰⵎⴰ ⵜⴰⵙⵏⴰⵍⵍⵓⵏⴰⵏⵜ.
ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ- ⵜⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⵢⵓⵔⴻⵏ ⴷ ⵡⴰⴽⵓⴷⴻⵏ ⵓⵣⵔⵉⴼⴻⵏ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵡⴻⵙⵖⴰⵏ, ⴱⴻⵍⵍⵉ ⴰⵙⵉⵀⴰⵕ ⵏ ⵉⴹ ⵏ ⵛⵛⴻⴽ ⵉ ⵓⵙⵙⴻⴷⵎⵓⵇⵇⴻⵍ ⵏ ⵓⵎⴻⵏⵣⵓ ⵏ ⵡⴰⵢⵓⵔ ⵏ ⵛⴻⵡⵡⴰⵍ ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵖⵓ ⵏ ⵍⵉⴷ ⴰⵎⵣⴻⵢⴰⵏ ⴰⵎⴱⴰⵔⴻⴽ, ⵏ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ-ⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴻⴱⵜ) 29 ⵔⴻⵎⴹⴰⵏ 1443 ⴰⵀⵉⵊⵔⵉ ⵉⵡⴰⵜⴰⵏ 30 ⵢⴻⴱⵔⵉⵔ 2022 ⴰⵎⵉⵍⴰⴷⵉ.
ⵛⵍⴻⴼ – ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵍⴰ ⵉⵜⴻⴼⴼⵖⴻⵏ ⵢⴰⵍ ⴰⵙⵙ ⴷ ⴰⵏⴰⴷⵉ, ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵔⴻⵎⴹⴰⵏ, ⵖⴻⴼ ⵜⵡⴰⵛⴽⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵖⵔⵓⵎ ⵏ ⵜⴻⵎⵥⵉⵏ ⵉ ⵡⵓⵎⵉ ⵇⵇⴰⵔⴻⵏ « ⵃⴰⵎⴹⴰ », ⴷ ⴰⵖⵔⵓⵎ ⴰⵏⵙⴰⵢⴰⵏ ⵙ ⵍⴻⵅⵎⵉⵔⴰ ⵜⴰⴳⴰⵎⴰⵏⵜ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵔⵓⵙⵓⵏ ⵖⴻⴼ ⵟⵟⴰⴱⵍⴰ ⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⵏⴻⴳⵣⴻⵎ ⵓⵥⵓⵎ.
ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ɣ - ⵙⵎⵓⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⴽⵓⵎⵔⴰⵡ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⴷ ⴷⴻⴳ ⴷⴻⴳ ⴷⴻⴳ ⴷⴻⴳ ⴷⴻⴳ ⴷⴻⴳ ⴷⴻⴳ ⴷⴻⴳ ⴷⴻⴳ ⴷⴻⴳ ⴷⴻⴳ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⴷⴻⴳ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⴷⴻⴳ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⴷⴻⴳ ⴷⴻⴳ ⴷⴻⴳ ⴷⴻⴳ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵜⴻⵛⵔⴰⵡⵜ ⵉ ⵜⴻⵛⵔⴰⵡⵜ ⴰⵙⵙ ⴰⵙⵙ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴻⴱⵜ), ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ.
ⵥⵥⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ- ⵉⵡⴻⴽⴽⴷ-ⴷ ⵓⵎⴻⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵙⴳⵉⴷⴰ ⵏ ⵥⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵛⵛⵉⵅ ⵎⴻⵀⵎⵓⴷ ⵎⴰⵎⵓⵏ Eⵍ-ⴽⴰⵙⵉⵎⵉ, ⴰⵙⵙ-ⴰ ⴰⵢⵏⴰⵙ (ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ), ⴱⴻⵍⵍⵉ ⵜⴰⵎⵙⴳⵉⴷⴰ ⵏ ⵥⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵜⵎⴰⵀⴰⵍ ⵖⴻⴼ ⵓⵃⴰⴼⴻⴹ ⵖⴻⴼ ⵊⵎⵉ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵏⵣⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵏ ⵡⴻⵖⵍⴰⵏ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ, ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⴻⵙⵖⴰⵏ. ⵖⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵛⵛⵉⵅ ⴻⵍ-ⴽⴰⵙⵉⵎⵉ ⵎⴰⵏⵉ ⵉⴷ ⵢⴻⵔⵙ ⴷ ⴰⵏⵉⵊⵉⵡ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⵢⴰⴳⴻⵔ ⵏ ⵕⴰⴷⵢⵓ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ, ⴱⴻⵍⵍⵉ ⵜⴰⵎⵙⴳⵉⴷⴰ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵜⴻⵜⵎⴰⵀⴰⵍ ⵖⴻⴼ ⵓⵃⴰⴼⴻⴹ ⵖⴻⴼ ⵊⵎⵉ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵏⵣⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵏ ⵡⴻⵖⵍⴰⵏ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ, ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⴻⵙⵖⴰⵏ ⵉⵖ ⵏⵉⵊⴻⵎⵍⴻⵏ, ⴷ ⵏⴻⵜⵜⴰ-ⵜ ⴰⴳ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⵙⵖⵓⵏ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⴷ ⵉⵃⴻⵔⵣⴻⵏ ⴰⵖⵔⴻⴼ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⵍⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⴽⴻⵎ ⵏ ⵍⴻⵇⵔⵓⵏ ⵉⴻⴷⴷⴰⵏ ».
ⵥⵥⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ- ⵜⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵜⴻⴷⵎⵉⵍⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⵢⵓⵔⴻⵏ ⴷ ⵡⴰⴽⵓⴷⴻⵏ ⵜⵉⵣⴻⵔⴼⵉⵡⵉⵏ, ⵢⴻⵎⵍⴰⵍⴻⵏ ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ-ⴰ ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ (ⵍⴻǧⴻⵎⵎɛⴰ), ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵅⵅⴰⵎⴻⵜ ⵏ Lⵉⵎⴰⵎ (ⵥⵣⴰⵢⴻⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ), ⴰⵣⴻⴽⴽⴰ (ⴰⴷⴻⵞⵞⴰ) ⴰⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴻⴱⵜ), ⵉⵡⴰⵜⴰⵏ 2 ⵢⴻⴱⵔⵉⵔ 2022, ⴰⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ ⵏ ⵡⴰⵢⵓⵔ ⵏ ⵕⴻⵎⴹⴰⵏ ⴰⵎⴱⴰⵔⴻⴽ ⵉ ⵡⴻⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵏ 1443 ⴰⵀⵉⵊⵔⵉ, ⵡⴰⵢ ⵣⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⵥⵔⵉ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵢⵓⵔ ⵏ ⵕⴻⵎⴹⴰⵏ.
ⵇⵙⴻⵏⵟⵉⵏⴰ – ⴰⵙⴻⴳⵔⴻⵡ ⵏ ⵜⴻⴼⵍⴻⵙⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴻⵍⵜ, ⴷⴻⴳ ⵜⵛⴻⵄⴱⴰⵏⵉⵜ, ⴷ ⴰⵙⴼⵓⴳⴻⵍ ⵢⴰⵍ ⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙ 27 ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵛⴻⵄⴱⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⵙⵡⴰⵙⵜ ⵜⵉⵙⵍⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵏⵉⴳ ⵉ ⵜⴻⵜⵜⴻⴳ ⵣⵣⴰⵡⵉⵢⴰ ⵜⴰⵄⵉⵙⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵇⵙⴻⵏⵟⵉⵏⴰ, ⴷ ⴰⵏⵙⴰⵢ ⵢⴻⴼⴽⴰⵏ ⴰⵣⴰⵔ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵜⵜⵉ.