ⵜⴰⵎⴻⵏⵖⴻⵙⵜ – ⵜⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵜⵏⴻⵙⵎⵉⴳⴰⵍⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵉ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⴷ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⵏ ⵜⴳⴻⵔⴷⴰ, ⵎⴻⵔⵉⴻⵎ ⵛⵀⴻⵔⴼⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵏⵖⴻⵙⵜ, ⵖⴻⴼ ⵜⵉⵅⵅⵓⵜⴻⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵎⵢⵓⴷⴷⴻⵙ ⴳⴰⵔ ⵢⵉⵎⴻⴳⴳⵉⵢⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⴳⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⵏ ⵜⴳⴻⵔⴷⴰ.
ⵟⵉⵙⵎⵙⵉⵍⵟ - ⵟⵇⵍⵍⵄ ⵜⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵟⴼⴰⵙⴽⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵙⴽⵙⵓ « ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⴽⴽⴷ ⵟⴳⵍⵍⵉⴷⵜ », ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴱⵜ), ⴷⴳ ⵓⴳⵔⵓⵔ ⵏ ⵢⵉⵍⵎⵥⵉⵢⵏ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵜⵥⴳⵉ « ⵄⵉⵏ ⵄⵏⵟⵔ » ⵉ ⴷ-ⵢⵣⴳⴰⵏ ⴷⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⴱⵓⵓⴽⴰïⴷ (ⵟⵉⵙⵎⵙⵉⵍⵜ).
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ –ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⵢⴻⴼⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵔⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ 27 ⵎⴰⵢⵓ (ⴰⵣⴻⵎⵣ ⵉⴷⴻⴳ ⵏⵖⴰⵏ ⴰⵎⴻⵖⵔⴰⵙ ⵎⵓⵀⴰⵎⴻⴷ ⴱⵓⵔⴰⵙ) ⴷ ⴰⵙⵙ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵙⴽⵓⵜⵉⵢⴻⵏ ⵉⵏⵙⴻⵍⵎⴻⵏ « ⵢⴻⵙⵙⴻⴵⵀⴻⴷ » ⴰⵎⴹⵉⵇ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵢⴻⵔⵏⴰ « ⴰⴷ ⵢⴻⵣⵣⵉⴽⴽⴻⵏ ⴰⵣⴰⵍ » ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵜ-ⵉⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴳⵎⵉ ⵏ ⵢⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ) ⵓⵎⴻⵏⵣⴰⴹ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵢⵉⵙⴽⵓⵜⵉⵢⴻⵏ ⵉⵏⵙⴻⵍⵎⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ, ⴰⴱⴷⴻⵔⵔⴰⵀⵎⴰⵏⴻ ⵀⴰⵎⵣⴰⵧⵓⵉ.
ⵙⵟⵉⴼ - ⵜⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴻⵍⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ, ⵏ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⴻⵟⵟⵓⵜ, ⴽⴰⵧⵓⵜⴰⵔ ⴽⵔⵉⴽⵧⵓ, ⵜⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴻⴱⵜ) ⴷⴻⴳ ⵙⵟⵉⴼ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵖⵍⵉⴼ-ⵉⵙ ⵢⴻⴱⴷⴰ ⴰⵛⴻⴳⴳⴻⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ 02/09 ⵏ 8 ⵎⴰⵢⵓ 2009 ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵉⵎⴻⵄⴷⴰⵔ.
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⵟⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ (ⴰⴹ), ⵜⵛⴰⵔ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ) ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵜⵛⵉⵔ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵉ ⵡⵓⵎⵉ ⵜⵙⵎⵎⴰ « ⵛⵓ’ⴰⵓ 2021 » ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⵡⵉ ⵏ ⵓⵎⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⴰⴽⴽ ⵜⴰⵍⵖⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵅⵚⵔ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵙ ⵓⵙⴳⵔⵡ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵙⴰⵏ ⵉⴷⵉⴳⴰⵏⴻⵏ ⵜⵔⵣⴰ ⵜⵎⵙⴰⵍⵜ, ⵉ ⴰⵖ-ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⴷⴳ ⵜⵕⵎⵉⵙⵜ-ⴰ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⵜⵓⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵎ ⵏ ⵃⴰⵎⵎⴰ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵣⴳⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖ, ⵜⴻⵔⵎⴻⵙ 10.000 ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵔⵣⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ), ⴷ ⴰⵙⵙ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ ⵙⴻⴳ ⴱⴻⴷⵍⴻⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ ⵏ ⵓⴽⵎⴰⵏ ⵓⵣⴳⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵅⵅⴰⵎ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵍⴷⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵍⵍⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵓⵏⴼⵓ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⵓⵔⴰⵔ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ) ⵓⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⵓⵔⵜⵉⵜ ⵜⵉⵙⵏⵉⵎⵖⵉⵜ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴽⵔⵉⵎ ⴱⵓⵍⴰⵀⵉⴰ.
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⴰⴷ ⵉⵙⵓⴹ ⵡⴰⴹⵓ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ ⵙ ⵓⵣⴰⵢⴹ, ⵢⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⴹ ⵏⵖ ⴰⴷ ⵢⴽⴽ ⵏⵏⵉⴳ ⵏ 80 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔⵏ ⵉ ⵓⵙⵔⴰⴳ (ⴽⵎ/ⵀ), ⵖⴼ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⴰⴽⴽⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⵇⵇⵉⵎ ⴰⵍⴰⵎⵎⴰ ⴷ ⵜⴰⵎⴷⴷⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴷⴷ), ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵓⵍⵖⵙⴷⴷⵉ (ⴱⵓⵍⵍⵜⵉⵏ) ⵓⵣⵣⵉⴳ ⴰⵙⵏⴰⴳⵏⴰⵡⴰⵏ ⵉ ⴷ-ⵙⵙⵓⴼⵖⵏ ⵢⵉⵎⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⴰⵙⵏⴰⴳⵏⴰⵡⴰⵏ.
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⴰⴷ ⵢⵖⵍⵉ ⵓⴳⴼⴼⵓⵔ, ⵜⵉⴽⵡⴰⵍ ⵙ ⵕⵕⵄⵓⴷ ⵢⵔⵏⴰ ⴷⴳ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⴷⴳⵏ ⴰⴷ ⵢⴳⵍⵓ ⵙ ⵓⴱⵔⵓⵔⵉ, ⴷⴳ ⵢⵉⴳⵣⴷⴰ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵙⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⴷⴷⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ-ⴰ (ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ), ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⴰⵙⵏⴰⴳⵏⴰⵡⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⵖⵎⵉⵙ-ⵉⵙ ⵓⵣⵣⵉⴳ ⴰⵙⵏⴰⴳⵏⴰⵡⴰⵏ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⵎⵎⵓⵜⴻⵏ ⴽⵓⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵜⴰⵎ (48) ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ 1121 ⵉⴹⴻⵏ ⴷ ⵉⵎⴻⵊⵔⴰⵃ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵙⴻⵀⵡⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⴹⵔⴰⵏ ⵙⴻⴳ 27 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵔ ⴰⵔ 2 ⵢⴻⵏⵏⴰⵢⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⵜⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴻⵍⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ, ⵏ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⴻⵟⵟⵓⵜ, ⴽⴰⵡⵜⴰⵔ ⴽⵔⵉⴽⵓ ⵜⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴳⵣⵓⵎ-ⵉⵙ ⵍⴰ ⵢⴻⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍ ⵉ ⵜⵔⵓⵙⵉ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵛⵉⵡⴻⵔ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴰⵍⵍⴻⵍⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⴳⵣⵓⵎⴻⵏ ⵜⴻⵔⵣⴰ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⵉ ⵓⵙⴻⴽⵢⴻⴷ ⵏ ⵢⵉⴱⴻⵔⴷⴰⵏ ⴰⵔⴰ ⵉⵙⵉⵙⴻⵀⵍⴻⵏ ⵜⴰⵔⵓⵙⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵓⵔⴷⴰⵏ ⵓⵔ ⵏⴻⵙⵄⵉ ⴰⵔⴰ ⵜⴰⵡⴰⵛⵓⵍⵜ.