ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵎⵉⴹⵉ ⵜⵥⴰⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵜⵥⴰ (242) ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵜⴻⴱⵜⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵟⵟⴻⴼ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ (ⵛⵓⴱⵉⴷ-19), 168 ⵏ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵊⵊⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ 9 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ (ⵍⴵⴻⵎⵄⴰ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ, ⵏ ⵜⵖⴻⵔⴼⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵙⴻⵎⵎⴻⵙⴽⴻⵍⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⵏⴰⴼⴻⵏ. ⴰⵖⵔⵓⴷ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵜⴻⴱⵜⴻⵏ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⴰⵔ 122.108 ⵉⴷⴻⴳ ⵍⵍⴰⵏⵜ 242 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ, ⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵉⵏ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⴰⵔ 3.253 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ, ⵎⴰ ⴷ ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵢⴻⵊⵊⵉⵏ ⵢⴻⵣⴳⴻⵔ ⴰⵔ 85.108, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵉ ⵓⵍⵖⵓ. ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ-ⵉⴹⴻⵏ, 28 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵀⴰ-ⵜⴻⵏ-ⵉⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⵛⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴼⴼⴻⵙ, ⵉ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⵏⵏⵉ. ⵔⵏⵓ-ⴰⵙ, ⴷⴻⴳ 20 ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵓⵔ ⵙⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ, 19 ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ ⵙⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⵙⴻⴳ 1 ⴰⵔ 9 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ, ⵎⴰ ⴷⴻⴳ 5 ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵙⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 10 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ. ⵢⴻⵣⵣⵉⵔⴻⴳ-ⴷ ⵓⵎⴰⵙⴰⵢ-ⵏⵏⵉ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⵜⴰⵙⴻⵏⴱⴰⵢⵢⵓⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵔ-ⴰ ⵜⵃⴻⵜⵜⴻⵎ-ⴷ ⵖⴻⴼ ⵓⵖⴻⵔⵎⴰⵏ ⵜⴰⵄⴻⵙⵙⴰⵙⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵇⴰⴷⴻⵔ ⵏ ⵢⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⵣⴷⴻⴳ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⵎⴻⵛⵛⴻⵇ ⴰⴼⴻⴽⴽⴰⵏ, ⵢⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉ-ⴷ ⴷⴰⵖⴻⵏ ⴰⵇⴰⴷⴻⵔ ⵏ ⵓⴽⵎⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴻⵍⵙⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴳⴻⵍⵎⵓⵙⵜ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⴽⵎⴻⵏ ⴰⵎⵓⵔⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵅⵅⴰⵎ, ⵢⴻⵜⵜⴰⵟⵟⴰⴼⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵜⵉⵙ ⵎⵔⴰⵡ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵢⵉⴹ ⵖⴻⵔ ⵜⵉⵙ 4:00 ⵏ ⵜⵏⴻⵣⵣⴰⵢⵜ, ⵜⵜⵡⴰⵙⵡⴻⵙⵄⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵃⴰⵣⴻⵏ 19 ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵉ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ 21 ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴷ ⴰⵙⴰⵡⴻⵏ, ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵖⵜⴰⵙ ⴰⵢ ⵢⴻⴷⴷⴻⵎ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴷⵊⴻⵔⴰⴷ, ⵙ ⵓⵙⵏⴰⵙ ⵏ ⵍⴻⵡⵚⴰⵢⴰⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵣⵔⴰⵄ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ (ⴰⴹⴹⴰⵏ ⵏ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19), ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⵢⵓⵎⴻⵕ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⴻⴹⵔⵓ « ⴷⵉⵏⴷⵉⵏ » « ⵡⴰⵔ ⵍⴻⵄⴹⵉⵍ » « ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⴳⴻⵣⵣⴰⵢⵜ ⴰⵔⵓⵙⵉ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ (ⵛⵓⴱⵉⴷ-19) ⵙⴱⵧⵓⵜⵏⵉⴽ ⴱ ». ⴰⵙⵓⵜⴻⵔ-ⴰ ⵉⴳⴰ-ⵜ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵙⴻⴽⵜⴰⵣⴻⵍ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵉ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⵙ ⵜⵉⵀⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⴳⴻⵏⵙⵓ, ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵙⵖⴰⵏⴰⵏⴻⵏ, ⵏ ⵜⵏⴻⵣⵣⵓⵜ, ⵏ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ, ⵏ ⵢⵉⵎⵓⵀⴰⵍ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵎⴻⵙⵏⵉⵢⴻⵏ, ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ, ⵏ ⵜⴻⵎⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⴷⴷⵡⴰⵡⵉ, ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵎⴰⵔⴰⵢ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⴷⴻⴳ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴻⵍⴼⴻⵏ ⵙ ⵜⵙⴻⵎⵎⴻⵙⴽⴻⵍⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⵏⴰⴼⴻⵏ, ⵉⵎⴰⵙⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵎⴰⵏⴻⵏ ⵉⵖⴻⵍⵍⵉⵙⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵏⴻⵙⵖⵓⵎⴰ ⵏ ⵜⴻⵙⵇⴰⵎⵓⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ». ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵜ ⵏ ⵙⴰⵉⴷⴰⵍ ⵢⴻⴱⴷⴰ ⵙ ⵜⵉⴷⴻⵜ ⴰⵙⴻⴹⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⴳⴻⵣⵣⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ (ⵛⵓⴱⴷ-19) « ⵙⴱⵧⵓⵜⵏⵉⴽ ⴱ » ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵛⵔⵉⴽ ⴰⵔⵓⵙⵉ. ⵜⵉⵃⵔⵉⵛⵉⵏ ⵜⵉⵎⴻⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⴳⴻⵣⵣⴰⵢⵜ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⵙⴻⴹⵔⵓⵜ ⴷⴰ ⵖⵓⵔ-ⵏⴻⵖ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵔ ⵉ ⴷ-ⵉⵜⴻⴷⴷⵓⵏ ⴷ ⴰⴼⴻⵍⵍⴰ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⵖⵔⴻⵜ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⴷⴷⵡⴰⵡⵉ, ⵍⵧⵜⴼⵉ ⴱⴻⵏⴱⴰⵀⵎⴻⴷ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – (232) ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵜⴻⴱⵜⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵟⵟⴻⴼ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ (ⵛⵓⴱⵉⴷ-19), 158 ⵏ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵊⵊⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ 8 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⴰ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵙⵇⴰⵎⵓⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19, ⴰⵎⵙⵓⵊⵉ ⴷⵊⴰⵎⴻⵍ ⴼⵓⵔⴰⵔ. ⴰⵖⵔⵓⴷ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵜⴻⴱⵜⴻⵏ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⴰⵔ 121.344 ⵉⴷⴻⴳ ⵍⵍⴰⵏⵜ 186 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ, ⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵉⵏ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⴰⵔ 3.225 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ, ⵎⴰ ⴷ ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵢⴻⵊⵊⵉⵏ ⵢⴻⵣⴳⴻⵔ ⴰⵔ 84.598, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵉ ⵓⵍⵖⵓ. ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ-ⵉⴹⴻⵏ, 20 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵀⴰ-ⵜⴻⵏ-ⵉⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⵛⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴼⴼⴻⵙ, ⵉ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⵏⵏⵉ. ⵢⴻⵣⵣⵉⵔⴻⴳ-ⴷ ⵓⵎⴰⵙⴰⵢ-ⵏⵏⵉ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⵜⴰⵙⴻⵏⴱⴰⵢⵢⵓⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵔ-ⴰ ⵜⵃⴻⵜⵜⴻⵎ-ⴷ ⵖⴻⴼ ⵓⵖⴻⵔⵎⴰⵏ ⵜⴰⵄⴻⵙⵙⴰⵙⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵇⴰⴷⴻⵔ ⵏ ⵢⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⵣⴷⴻⴳ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⵎⴻⵛⵛⴻⵇ ⴰⴼⴻⴽⴽⴰⵏ, ⵢⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉ-ⴷ ⴷⴰⵖⴻⵏ ⴰⵇⴰⴷⴻⵔ ⵏ ⵓⴽⵎⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴻⵍⵙⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴳⴻⵍⵎⵓⵙⵜ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵎⵉⴹⵉ ⵜⵥⴰⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵜⵥⴰ (190) ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵜⴻⴱⵜⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵟⵟⴻⴼ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ (ⵛⵓⴱⵉⴷ-19), 141 ⵏ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵊⵊⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ 10 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵙⵇⴰⵎⵓⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19, ⴰⵎⵙⵓⵊⵉ ⴷⵊⴰⵎⴻⵍ ⴼⵓⵔⴰⵔ. ⴰⵖⵔⵓⴷ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵜⴻⴱⵜⴻⵏ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⴰⵔ 121.112 ⵉⴷⴻⴳ ⵍⵍⴰⵏⵜ 190 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ, ⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵉⵏ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⴰⵔ 3.217 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ, ⵎⴰ ⴷ ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵢⴻⵊⵊⵉⵏ ⵢⴻⵣⴳⴻⵔ ⴰⵔ 84.440, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵉ ⵓⵍⵖⵓ. ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ-ⵉⴹⴻⵏ, 21 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵀⴰ-ⵜⴻⵏ-ⵉⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⵛⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴼⴼⴻⵙ, ⵉ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⵏⵏⵉ. ⵔⵏⵓ-ⴰⵙ, ⴷⴻⴳ 23 ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵓⵔ ⵙⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ, 20 ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ ⵙⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⵙⴻⴳ 1 ⴰⵔ 9 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ, ⵎⴰ ⴷⴻⴳ 5 ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵙⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 10 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ. ⵢⴻⵣⵣⵉⵔⴻⴳ-ⴷ ⵓⵎⴰⵙⴰⵢ-ⵏⵏⵉ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⵜⴰⵙⴻⵏⴱⴰⵢⵢⵓⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵔ-ⴰ ⵜⵃⴻⵜⵜⴻⵎ-ⴷ ⵖⴻⴼ ⵓⵖⴻⵔⵎⴰⵏ ⵜⴰⵄⴻⵙⵙⴰⵙⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵇⴰⴷⴻⵔ ⵏ ⵢⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⵣⴷⴻⴳ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⵎⴻⵛⵛⴻⵇ ⴰⴼⴻⴽⴽⴰⵏ, ⵢⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉ-ⴷ ⴷⴰⵖⴻⵏ ⴰⵇⴰⴷⴻⵔ ⵏ ⵓⴽⵎⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴻⵍⵙⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴳⴻⵍⵎⵓⵙⵜ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵢⵜ – ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⴽⵜⴰⵣⴻⵍ ⵏ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⵜⴰⴽⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴼⴽⴰ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵍⴻⵡⵚⴰⵢⴰⵜ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ, ⵍⴰⴷⵖⴰ, ⴰⴱⴻⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵙⴻⵙⵜⴰⵏⵜ ⵜⴰⴱⴰⵢⵢⵓⵔⴰⵏⵜ ⴷ « ⵜⵓⵜⵔⵉⴱⵜ » ⵖⴻⴼ ⵜⵙⴻⵏⴼⴰⵍ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ, ⴰⵙⵓⴳⴳⴻⵜ ⵏ ⵜⵃⴻⵎⵍⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⴼⵔⴻⵢ ⴷ ⵓⵙⴻⵃⴱⵉⴱⴻⵔ ⵖⴻⴼ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⴱⴷⴻⴷ ⵏ ⵓⵣⵔⴰⵄ ⵏ ⵡⴰⴹⴹⴰⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ. « ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ 27 ⵢⴻⴱⵔⵉⵔ 2021, ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⴽⵜⴰⵣⴻⵍ ⵏ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⵜⴰⴽⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵙ ⵜⵉⵀⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ ⴷ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ ⵏ ⵓⴳⴻⵏⵙⵓ, ⵜⵉⵏⴱⴰⵣⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⴷⵉⴳⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⴻⵇⵄⴻⴷ ⵏ ⵓⴳⴻⵍⵍⵓⵢ, ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵙⵖⴰⵏⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵍⵃⵓⴱⵓⵙ, ⵏ ⵜⵏⴻⵣⵣⵓⵜ, ⵏ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ, ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵀⵉⵍⴻⵏ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ ⴷ ⵓⵎⴻⵙⵏⵉ, ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ, ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰ ⴷ ⵓⵙⵎⴻⵙⴽⴻⵍ ⴰⵙⴻⴳⵏⴰⴼⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⵎⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵡⴻⵙⴼⴰⵔⵜ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵍⵍⴰⵏ ⴷⴰⵖ ⵓⵡⵏⴻⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⵖⴻⵔ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ, ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰ ⴷ ⵓⵙⵎⴻⵙⴽⴻⵍ ⴰⵙⴻⴳⵏⴰⴼⴰⵏ ⴷ-ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⵙ ⵓⵙⵎⴻⵙⴽⴻⵍ ⴰⵙⴻⴳⵏⴰⴼⴰⵏ, ⵉⵎⴰⵙⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵎⴰⵏⴻⵏ ⵉⵖⴻⵍⵍⵉⵙⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⴰⵙⵍⴰⴹⴻⵏ ⵏ ⵜⵙⴻⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⴽⵜⴰⵣⴻⵍ ⵏ ⵜⴽⴰⵖⵔⴻⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴷⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵍⵖⵓ-ⴰ. ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵣⵡⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ, ⵢⴻⴼⴽⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴰⵡⴰⵍ ⵉ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ ⵉ ⵓⵙⴻⵎⵏⴻⴷ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴻⵙⴽⵉⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⵜⴰⴽⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵙⴰⴽⴽⵉⵏ ⵢⴻⴼⴽⴰ-ⴷ ⴰⵖⴰⴷⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵉⴹⴻⴼⵔⴻⵏ: - ⵜⵉⵙⵏⴰⴷⴷⴰⵏⵉⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵜⵓⵏⴻⴼⴽⴻⵏⵜ ⵙ ⵜⵙⴻⴷⴷⵉ ⵙⴻⴳ ⵢⴰⵍ ⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴷⴷⴻⵎ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ, ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴰ, ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵢⴻⴳⴳⴻⵜ ⵡⴰⴹⴹⴰⵏ, ⴰⵎⴰ ⴷ ⴰⵖⴰⵔⴰⵎ ⵏⴻⵖ ⴷ ⵉⵖⵔⴻⵎ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵎⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⵜⴰⵙⴻⵏ ⵢⴻⴱⵏⴰⵏ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵣⵡⵉⵍⴻⵏ ⴷ ⵉⵙⴻⴷⴷⵉⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⴱⴷⵓ ⵜⵙⴻⵙⵜⴰⵏⵜ ⵜⴰⴽⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵓⵜⵔⵉⴱⵜ ⵖⴻⴼ ⵜⵙⴻⵏⴼⴰⵍ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ. - ⵜⵉⵃⴻⵎⵍⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⴼⵔⴻⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵓⴳⴳⵜⴻⵏⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵃⴰⵣⴻⵏⵜ ⴰⴽⴽ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⵣⴻⵔⴽⴻⵏ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⵖⴻⴼ ⵍⴵⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵜⴻⵀⵣⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵜⴰⴳⴰⵔⴰ-ⴰ. ⴰⵙⴻⴼⵔⴻⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⴷ-ⵉⵃⴰⵣ ⴰⴽⴽ ⵜⴰⵍⵍⵓⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⴻⵎⵚⵓⴽⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵉⵏ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵉⵖⵙⵓⵔⴻⵏ ⵉⵙⴻⴳⵎⴰⵏⴻⵏ, ⵜⵉⵎⴻⵙⴳⵉⴷⵉⵡⵉⵏ, ⵓⵍⵣⵓⵣⴻⵏ, ⵜⵉⵃⵓⵏⴰ…
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵎⵉⴹⵉ ⵜⴰⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵙⴹⵉⵙ (186) ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵜⴻⴱⵜⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵟⵟⴻⴼ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ (ⵛⵓⴱⵉⴷ-19), 132 ⵏ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵊⵊⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ 9 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵙⵇⴰⵎⵓⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19, ⴰⵎⵙⵓⵊⵉ ⴷⵊⴰⵎⴻⵍ ⴼⵓⵔⴰⵔ. ⴰⵖⵔⵓⴷ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵜⴻⴱⵜⴻⵏ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⴰⵔ 120.922 ⵉⴷⴻⴳ ⵍⵍⴰⵏⵜ 186 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ, ⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵉⵏ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⴰⵔ 3.207 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ, ⵎⴰ ⴷ ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵢⴻⵊⵊⵉⵏ ⵢⴻⵣⴳⴻⵔ ⴰⵔ 84.299, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵉ ⵓⵍⵖⵓ. ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ-ⵉⴹⴻⵏ, 20 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵀⴰ-ⵜⴻⵏ-ⵉⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⵛⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴼⴼⴻⵙ, ⵉ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⵏⵏⵉ. ⵔⵏⵓ-ⴰⵙ, ⴷⴻⴳ 20 ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵓⵔ ⵙⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ, 23 ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ ⵙⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⵙⴻⴳ 1 ⴰⵔ 9 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ, ⵎⴰ ⴷⴻⴳ 5 ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵙⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 10 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ. ⵢⴻⵣⵣⵉⵔⴻⴳ-ⴷ ⵓⵎⴰⵙⴰⵢ-ⵏⵏⵉ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⵜⴰⵙⴻⵏⴱⴰⵢⵢⵓⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵔ-ⴰ ⵜⵃⴻⵜⵜⴻⵎ-ⴷ ⵖⴻⴼ ⵓⵖⴻⵔⵎⴰⵏ ⵜⴰⵄⴻⵙⵙⴰⵙⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵇⴰⴷⴻⵔ ⵏ ⵢⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⵣⴷⴻⴳ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⵎⴻⵛⵛⴻⵇ ⴰⴼⴻⴽⴽⴰⵏ, ⵢⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉ-ⴷ ⴷⴰⵖⴻⵏ ⴰⵇⴰⴷⴻⵔ ⵏ ⵓⴽⵎⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴻⵍⵙⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴳⴻⵍⵎⵓⵙⵜ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ, ⴰⵒⵕⵓⴼⵉⵙⵓⵔ ⴰⴱⴷⴻⵔⵔⴰⵀⵎⴰⵏⴻ ⴱⴻⵏⴱⵓⵣⵉⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵖⴻⴼ ⵜⴹⵓⵍⵍⵉⵜ ⵏ « ⵓⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⵓⴷⴷⴻⵙⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⴻⵍⵍⵉⵍⵜ ⵏ ⵓⵄⴰⵡⴻⵣ ».
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵎⵉⴹⵉ ⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵙⵉⵏ (174) ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵜⴻⴱⵜⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵟⵟⴻⴼ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ (ⵛⵓⴱⵉⴷ-19), 129 ⵏ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵊⵊⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ 8 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵓⵥⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ, ⵏ ⵜⵖⴻⵔⴼⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵙⴻⵎⵎⴻⵙⴽⴻⵍⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⵏⴰⴼⴻⵏ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵉⵎⵉⴹⵉ ⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵙⵉⵏ (174) ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵜⴻⴱⵜⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵟⵟⴻⴼ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ (ⵛⵓⴱⵉⴷ-19), 129 ⵏ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵊⵊⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ 8 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵓⵥⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ, ⵏ ⵜⵖⴻⵔⴼⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵙⴻⵎⵎⴻⵙⴽⴻⵍⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⵏⴰⴼⴻⵏ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵙⴹⵉⵎⵔⴰⵡ ⵙⴻⵎⵎⵓⵙ (65) ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵙⴽⴰⵍⵜ ⵜⴰⴱⵔⵉⵟⴰⵏⵉⵜ ⵙⴰⵔⵙ-ⵛⵓⴱ-2 ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵎⵉⴹⵉ ⵢⵉⵡⴻⵏ (101) ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵙⴽⴰⵍⵜ ⵜⴰⵏⵉⵊⵉⵔⵢⴰⵏⵜ, ⴷ ⴰⵖⵔⵓⴷ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⴹⵉ ⵙⴹⵉⵎⵔⴰⵡ ⵙⴹⵉⵙ (166) ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵉ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵜⴻⴱⵜⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵉ ⴷ-ⵜⵛⴰⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵓⵥⴰⵙ (ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ) ⵜⵙⵓⴷⵓⵜ ⴱⴰⵙⵜⴻⵓⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ. « ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⴽⴻⵎ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⵙⴰⵔⵙ-ⵛⵓⴱ-2 ⵉ ⵍⴰ ⵜⴻⵜⵜⴻⴳ ⵜⵙⵓⴷⵓⵜ ⴱⴰⵙⵜⴻⵓⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵜⵜⴰⵍ ⵏ ⵜⵄⴻⵙⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⵙⴽⴰⵍⵉⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵉⵎⵉⵔ-ⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵜⴱⴻⵜ-ⴷ ⵜⵉⵍⵉⵏ ⵏ 65 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵙⴽⴰⵍⵜ ⵜⴰⵔⵉⵟⴰⵏⵉⵜ (ⴱ.1.1.7) ⴰⴽⴽⴻⴷ 101 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵙⴽⴰⵍⵜ ⵜⴰⵏⵉⵊⵉⵔⵢⴰⵏⵜ (ⴱ.1.525) », ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵉ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⵏⵏⵉ. ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ 65 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵜⴻⵟⵟⴻⴼ ⵜⵎⴻⵙⴽⴰⵍⵜ ⵜⴰⴱⵔⵉⵟⴰⵏⵉⵜ (ⴱ.1.1.7), ⵜⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵜⵙⵓⴷⵓⵜ ⴱⴰⵙⵜⴻⵓⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⵍⴰⵏⵜ « 29 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵙⴹⵉⵙⴻⵜ (06) ⴷⴻⴳ ⴱⵍⵉⴷⴰ, ⵙⴰⵜ (07) ⴷⴻⴳ ⴱⴳⴰⵢⴻⵜ, ⵙⵏⴰⵜ (02) ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵔⴻⴳⵍⴰ, ⴽⵔⴰⴹⴻⵜ (03) ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵖⵉⵍⵉⵣⴰⵏ, ⵢⵉⵡⴻⵜ (01) ⴷⴻⴳ ⵜⵉⵀⴻⵔⵜ, ⵙⴰⵜ (07) ⴷⴻⴳ ⵜⵉⵏⴷⵓⴼ, ⵢⵉⵡⴻⵜ (01) ⵜⵉⵣⵉ ⵓⵣⵣⵓ, ⵙⴰⵜ (07) ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵀⵔⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵙⵏⴰⵜ (02) ⵍⴱⴻⵢⵢⴻⴹ. ⵎⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ 101 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵜⴻⵟⵟⴻⴼ ⵜⵎⴻⵙⴽⴰⵍⵜ ⵜⴰⵏⵉⵊⵉⵔⵢⴰⵏⵜ ; ⵍⵍⴰⵏⵜ « 29 ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵜⴻⴱⵜⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴽⵓⵥⴻⵜ (04) ⴷⴻⴳ ⴱⴳⴰⵢⴻⵜ, ⴽⵓⵥⴻⵜ (04) ⴷⴻⴳ ⵜⵓⴱⵉⵔⴻⵜ, ⵎⵔⴰⵡ ⵙⵏⴰⵜ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵖⵡⴰⴹⵜ, ⵎⵔⴰⵡ ⵙⴹⵉⵙⴻⵜ (16) ⴷⴻⴳ ⵎⴷⵉⵢⴰ, ⴽⵔⴰⴹⴻⵜ (03) ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵖⵉⵍⵉⵣⴰⵏ, ⵢⵉⵡⴻⵜ (01) ⴷⴻⴳ ⵜⵓⴳⴳⵓⵔⵜ, ⵎⵔⴰⵡ ⵜⵥⴰⵜ (19) ⴷⴻⴳ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵀⵔⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⴽⵔⴰⴹⴻⵜ (03) ⴷⴻⴳ ⵉⵏ ⵙⴰⵍⴻⵃ ».