ⵜⵉⵣⵉⵡⴻⵣⵣⵓ – ⵜⴻⴱⴷⴰ ⵜⴰⵡⴰⴽⵍⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵢⵉⴷⴰⵎⵎⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⵊⵊⵉ ⵏ ⵣⵣⵎⴰⵎ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵉ ⵢⴰ ⵢⴻⵜⵜⴻⵜⵎⴻⵣⵣⴰⵏ ⵙ ⵢⵉⴷⴰⵎⵎⴻⵏ, ⵙ ⵡⵓⴷⴻⵎ ⴷ ⵉⵎⵙⴻⵜⵜⴻⴼ ⵙ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵉⵜⴻⴼⴼⴻⵙⵙ ⵙ ⵢⴻⵍⵖⵓⵜⴻⵏ. ⵡⴰⵢ ⴰⵎⴻⴽ ⵉ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵜⴰ ⵢⴻⵜⵜⵓⵜⵍⴰⵢⴻⵏ ⵙ ⵢⵉⵙⴻⵎ ⵏ ⵜⵡⴰⴽⵍⴰ ⴰⵙⵙ-ⴰ ⵏ ⵍⵃⴻⴷⴷ ⵅⴰⵟⵉ ⵜⵎⵉⵍⴰ . ⵎⴰⵏⵉ ⵜⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵃⴻⵙⵙⴻⵙ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵡⴻⴼⵙⴰⵔ ⵏ ⵙⵙⴱⴻⵔ ⵏ ⵡⴻⵜⵎⴻⵣⵣⵉ ⵙ ⵢⵉⴷⴰⵎⵎⴻⵏ. ⵡⴰⵢ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⴰ ⵜⴻⵅⴷⴻⵎ ⴷⵉ ⵜⵣⴻⵇⵇⴰ ⵏ ⵡⴻⵍⵎⵓⵙ ⵏ ⵚⴱⵉⵟⴰⵕ ⵏ ⵡⴻⵙⴳⴻⴼⵉ ⵎⵓⵃⴰⵎⴻⴷ ⵏⴰⴷⵉⵔ. ⴱⴻⵍⵍⵉ ⵙⵔⴰⴱⴻⵙ ⵏ ⵜⵡⴰⴽⵍⴰ ⵀⵉⵍⴻⵏⵜ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⴳⴳⵓⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⵉⴳⵜⴻⵏⵜ ⴰⵊⵎⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⴷⴰⵎⵎⴻⵏ ⴰⵎⴰ ⴷⴻⴳ ⵢⴻⵍⵎⵓⵙⴻⵏ ⵏⵉⵖ ⵙ ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ ⴰⵎ ⵜⴽⴰⵎⵢⵓⵏⵉⵏ ⵢⴻⵜⵜⵓⵡⴻⵊⵊⴷⴻⵏ ⵉ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ-ⴰ ⵙ ⵍⴻⵅⵚⵓⵚ ⴷⴻⴳ ⵉⵎⵓⴽⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⴷⵡⴻⵍ ⴷ ⵡⴻⵍⵎⵓⴷ ⴰⵏⵉⵊⵉ ⴷ ⵢⵉⵇⴻⵡⵡⴰⵕⴻⵏ. ⵉⵙⵡⵉ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ ⴷ ⵜⵎⵓⵙⵙⵏⵉ ⵎⴰⵜⵜⴰ ⵅⵓⵚⵚⴻⵏ ⵉⵎⵓⴹⴰⵏ. ⵉⵎⴹⴻⴱⴱⵕⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵓⵖⵉⵔ-ⵏⵏⵙⴻⵏ ⵙⵙⴰⵔⴰⵎⴻⵏ ⴰⴷ ⵊⴻⵎⵍⴻⵏ ⵉⵍⵎⵓⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⴻⵎⵎⵉ ⵏ ⵉⴷⴰⵎⵎⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵛⵜ ⵏ ⵡⴰⴷⴻⴳ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵜⴻⴱⴷⴰ ⵜⵡⴰⴽⵍⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴻⵜⵎⴻⵣⵣⵉ ⵙ ⵢⵉⴷⴰⵎⵎⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵊⴻⵀⵀⴻⵣ-ⵏⵏⴻⵙ ⵙ ⵜⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵜ ⴳⴻⴷⵔⴻⵏⵜ. ⵡⴰ ⵀⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⵢⴻⵏⵏⴻⴱⴹⴰ ⵖⴻⴼ ⵜⵉⵙ-ⵜⵍⴰⵜⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⵡⴻⵢⴻⵏ ⵏⴻⵀⵏⵉⵏ ⴷ ⴰⵊⵎⴰⵍ ⴷ ⵓⵄⵓⵙⵙⵉ ⴷ ⵓⵎⴻⵢⵢⴻⵚ. ⵎⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⴷ ⵜⴰⵙⴻⵍⵎⴰⴷⵜ ⵛⵔⴻⵢⵢⴻⵟ ⵄⵉⵏⵉ ⵙⴻⴳ ⵡⴻⵍⵎⵓⵙ ⵏ ⵡⴻⵙⴳⴻⴼⵉ ⵏ ⵜⵉⵣⵉⵡⴻⵣⵣⵓ ⵜⴻⵏⵏⴰ-ⴷ « ⵜⵉⵇⵣⴰⵣⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⴰⵎⵎⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵊⵎⵍⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ 2014 ⴰⵡⴹⴻⵏⵜ ⵖⴻⵔ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵡⵉⵙ 20 ⴰⵍⴼ. ⵓⵟⵟⵓⵏ-ⴰ ⵢⴻⵙⵙⴻⵏⵄⴰⵜ ⵏⵏⵉⵙⴱⴻⵜ ⵏ ⵢⴰ ⵢⴻⵜⵜⴻⵜⵎⴻⵣⵣⴰⵏ ⴱⴻⵍⵍⵉ ⵀⴻⵜⵜⴰⵡⴰⴹ ⵖⴻⵔ ⵡⵉⵙ 6 % ⴰ ⵢⴻⵇⵇⵉⵎⴻⵏ ⵜⵡⴻⵊⵊⴷⴻⵏⵜ ⵜⵉⵡⴰⵛⵓⵍⵉⵏ ⵉ ⵜⴰⵔⵡⴰ-ⵏⵏⵙⴻⵏ ⵉⵎⵓⴹⴰⵏ. ⵜⴰⵎⵙⴰⵍⵜ-ⴰ ⵢⴻⵙⵙⴻⴱⵀⴰⵜⴻⵏ ⵜⵏⴻⴳⴳⴻⵔ-ⴰⵏⴻⵖ ⵖⴻⵔ ⵙⴷⴰⵜ ⴰⴷ ⵏⴻⵅⵥⴻⵔ ⴰⵎⴻⴽ ⵜⴰⵙⵓⵔⵓⴼⵜ ⵉⵇⴻⴷⴷⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴰⴷ ⵏⴻⴼⵙⴻⵔ ⵢⵉⵙⵙ ⵙⴱⴻⵔ ⵏ ⵡⴻⵜⵎⴻⵣⵣⵉ ⵏ ⵉⴷⴰⵎⵎⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵡⴻⵖⵔⴻⴼ. » ⵡⴰⴷ ⵏⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉ ⵙ ⵓⵎⴻⴷⵢⴰ ⴱⴻⵍⵍⵉ ⴷⵉ ⴼⵕⴰⵏⴰⵙⴰ ⵜⵊⴻⵔⵔⴷⴻⵏ ⵢⴰⵍⵍ ⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵡⵉⵙ 3 ⵏ ⵉⵎⴻⵍⵢⴰⵏ ⵢⴻⵜⵜⴻⵜⵎⴻⵣⵣⴰⵏ ⵙ ⵢⵉⴷⴰⵎⵎⴻⵏ.
ⵄⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⵛⴻⵏⵜ – ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ « ⴻⵍ ⵔⴰⴼⵉⴽ » ⵏ ⴱⵏⵉ ⵚⴰⴼ ⵍⴰ ⵜⴻⵙⵙⴻⴼⵔⴰⵢ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⴱⴷⵓ ⴰⵙⵙⵉⵍⴻⵖ ⵉ ⵡⵉⴷ ⴰⵔⴰ ⵉⴱⴻⴷⴷⴻⵏ ⵉ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⵓⵙⵓ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵅⵅⴰⵎⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴰⵖ-ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴻⴱⵜ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵊⵉⴼⴻⵕ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵓⴼⴼⵖⴰ ⵉ ⵓⵎⴻⵔⵔⴻⵃ ⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⵥⴳⴰ ⵏ ⵛⴰⵎⴻⵔⴰⵜⴰ. « ⴰⵙⵙⵉⵍⴻⵖ-ⴰ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵊⵊⴻⵏ 60 ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ-ⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵙⴼⴰⵢⴷⵉⵏ ⵙⴻⴳ ⵍⴻⵎⵄⴰⵡⵏⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴰⵙⴻⵏ-ⵉⴱⴻⴷⴷⴻⵏ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⴻⵣⴷⴻⴳ, ⴰⵜⵀⴻⵍⵍⵉ ⴷ ⵡⵓⵛⵛⵉ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴱⴻⵏⵧⵓⵉⵙⵙⵉⴼⵉⴰ, ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵏⴰⵔⵉⵜ ⵜⴰⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ-ⴰ. ⵜⴰⴼⵔⴻⵎⵍⵉⵜ-ⴰ ⴰⵢ ⵢⴻⵡⵡⵉⵏ ⵜⴰⵙⵜⴰⵖⵜ (ⵍⴰⵏⵜⵔⵉⵜ) ⴰⵜⵜⴰⵏ ⵉⵎⵉⵔ-ⴰ ⴷ ⵜⵓⴼⵔⵉⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⴱⵏⵉ ⵚⴰⴼ, ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵜⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵄⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⵛⴻⵏⵜ ⵜⴻⴼⴽⴰ-ⴷ ⵜⵜⴻⵙⵔⵉⵃ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ-ⴰ ⴰⴷ ⵜⴻⴳ ⴰⵢⴰ, ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴰⵙⴻⵏⴷⵓⵇ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴽⵉⴷ ⴰⵏⵎⴻⵜⵜⵉ (ⵛⵏⴰⵙ), ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⵍⴻⵖ ⵏ ⴱⵏⵉ ⵚⴰⴼ ⴰⴷ ⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵙⴻⵔⴱⴻⵃ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ-ⴰ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⴰⵣⴰⵍ. ⴰⵎⵓⵔ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ-ⴰ ⴰⵔⴰ ⵉⴱⴻⴷⴷⴻⵏ ⵉ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⵓⵙⵓ ⴷ ⵉⵡⵉⵣⵉⵡⴻⵏ, ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴰⵍⵎⴰⴷ-ⵏⵙⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⴹⴹⴻⴼ ⴳⴰⵔ 8 ⴷ 12 ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⴻⵏ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵜⴻⵏ-ⵢⴻⵊⵊ ⴰⴷ ⴱⴻⴷⴷⴻⵏ ⵉ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵓⵔ ⵢⴻⵣⵎⵉⵔⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⵏⴻⴽⵔⴻⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ, ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵜⴻⵔⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵙⵙⵉⵍⴻⵖ-ⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⴷⴰⵖ ⴷⴻⴳ ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⴷ ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ – ⵜⴰⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵜⵜⴰⴼⴽⴻⵏ ⵉⴷⴰⵎⵎⴻⵏ ⵜⴻⵖⵔⴰ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵏ ⵢⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖⴻⵏ, ‘’ⵙ ⵡⴰⵟⴰⵙ ⵢⵉⴷ-ⵙⴻⵏ’’, ⴷⴻⴳ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵉⴼⴽⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵜⵛⵉⵔ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⴼⴽⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⴰⵎⵎⴻⵏ, ⴰⵔⴰ ⵜ-ⵜⴻⵙⴼⵓⴳⴻⵍ ⴰⵙⵙ ⵏ 14 ⵢⵓⵏⵢⵓ. ⵜⵉⵖⵔⵉ-ⴰ ⵜⴻⵔⵣⴰ ⴰⴽⴽ ⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵄⵎⴻⵔ-ⵏⵙⴻⵏ , ⵙⴻⴳ 18 ⴰⵔ 65 ⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ, ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴰⵖⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ ⵉⴳⴻⵔⵣⴻⵏ, ⵉ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵜⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ. ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ-ⴰ ⵜⴰⵀⴻⴳⴳⴰⵔⵜ ⴰⴷ ⵜⴻⵔⵔ ⴰⵙⵉⵔⴻⵎ ⴷ ⵓⵙⴻⴹⵙⵓ ⵉ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵜⴻⵏ-ⵢⴻⵃⵡⴰⴵⴻⵏ’’, ⵉ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ-ⴰ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⵍⴻⵏ ⵖⴻⴼ ‘’ⵍⴻⵎⵃⴰⵏⵏⴰ ⵏ ⵢⴰⵍ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ-ⴰ ⵉⵙⴻⵀⵍⴻⵏ, ⵉⵛⵓⴷⴷⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⴰⵍⵙⴰⵥⵔⵉ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ’’.
ⴱⵓⵎⴻⵔⴷⴰⵙ – ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴰ ⵏ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ ⵏ ⵙⵙⴻⴽⴽⴻⵔ ⵎⴰⵙⵙ « ⵎⵧⵓⵃⴰⵎⴻⴷ ⵎⵧⵓⴽⵔⵉ » ⴷ ⵍⴰⴽ ⵉⵎⴻⵅⵜⴻⵙⵙⴻⵏ, ⵍⴰⵖⴰⵏ ⵉⵎⴹⴻⴱⴱⵔⴻⵏ ⵡⴰⵢ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⴻⵣⵔⴰⵡⵜ ⵜⴻⵎⵎⵓⴳ ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⵍⵃⴻⴷⴷ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ ⵏ ⵙⵙⴻⴽⴽⴻⵔ ⵢⴻⵟⵟⴼⴻⵏ ⵉⵎⴻⵞⵞⴰⴽ ⵉⵎⴻⵥⵥⵢⴰⵏⴻⵏ ⴰⵎⴻⴽ ⴰⴷ ⴰⵏⵜⵀⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵎⵓⴹⴰⵏ-ⴰⵢⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ. ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⴰ ⵜⴰⵣⴻⵎⵔⴰⵏⵜ ⵃⴰⴹⵔⴻⵏⵜ ⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵡⵉⵙ 400 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵞⵞⴰⴽ ⵉⵎⴻⵥⵥⵢⴰⵏⴻⵏ ⵓⵙⵉⵏ-ⴷ ⵢⵉⴷ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⵍⴰⵏ-ⵏⵏⵙⴻⵏ ⴷ ⵍⴰⴽ ⵉⵙⴻⵍⵡⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴰⵜⵉⵏ, ⵙⴻⴳ ⵡⵉⵙ 10 ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵙ ⵍⴻⵅⵚⵓⵚ ⵜⵉⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵢⵉⴳⵉⵜ ⴷⴻⴳ-ⵙⴻⵏⵜ ⵉⴽⵔⵓⵙⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⵓⴷⴻⵎ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⴰⵏ-ⴰⵢⴰ ⴷⴻⴳ ⵚⴱⵉⵟⴰⵔⴰⵜ. ⵎⴰⵏⵉ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵧⵓⴽⵔⵉ ⵎⵧⵃⴰⵎⴻⴷ ⴱⴻⵍⵍⵉ ⵅⵓⵚⵚⴻⵏ ⵚⴱⵉⵟⴰⵔⴰⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⴰⵍⵎⴰⵜⴻⵔⵢⴰⵍ ⴰⵢⵙ ⵜⴷⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵡⴻⴷⵔⵓⵙⵉ ⵏ ⴰⵍⵎⴰⵕⴰⵃⵉⴹ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵎⵓⴽⴰⵏ ⵉⵎⵓⵜⴰ ⴰⵔⵏⵉ ⵢⴻⵜⵜⴻⵔ ⵙⵖⴻⵔ ⵢⴻⵎⴹⴻⴱⴱⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⴻⵜⵜⴼⴻⵏ ⵛⵔⴰ ⵙⴻⴳ ⵙⵔⴰⴱⴻⵙ ⵜⵏⴻⴷⴱⴰⵍⴰⵜⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵎⵓⴽⴰⵏ ⵉⵍⴻⵎⴰⵡⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵚⴱⵉⵟⴰⵔⴰⵜ ⴰⵀⴻⵏ ⵙⵙⴻⵅⴷⵎⴻⵏ ⵉ ⵡⴻⵚⴽⴰⵢ ⵏ ⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵜⵅⵓⵚⵚⴰⵏ ⵉⵎⵓⴹⴰⵏ, ⵔⵏⵉ ⴰⵔⵥⴰⵎ ⵏ ⵡⴻⵜⵅⴻⵚⵚⴻⵚ ⴷ ⴰⵜⵔⴰⵔ ⵉⵡⴷⴰⵡⵉ ⵏ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ ⵏ ⵙⵙⴻⴽⴽⴰⵔⵉ ⴷ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵓⵔ ⵜⴳⴻⵏⴼⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵉ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ. ⵉⵎⴹⴻⴱⴱⴻⵔ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴰ ⵏ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ ⵏ ⵙⵓⴽⴽⴰⵔⵉ ⵉⵍⴰⵖⴰ ⵉⵎⴻⵙⵀⴰⵍ ⵏ ⴷⴷⵓⵍⵜ ⴰⴷ ⵄⴰⵡⴷⴻⵏ ⵜⴰⵅⵥⴻⵔⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵖⴻⵔ ⵜⵜⴰⵄⵡⵉⴹⴰⵜ ⵏ ⵚⴻⵏⴹⵓⵇ ⵏ ⵜⴰⴹⴰⵎⴻⵏ ⵅⴰⵟⴻⵔ ⵜⵜⴰⴽⴰⵍⵉⴼ ⵏ ⵓⴷⴰⵡⵉ ⵉⴳⵉⵜⴻⵏⵜ ⵙ ⵍⴻⵅⵚⵓⵚ ⵕⵕⴰⴷⵢⵓ « ⵉ.ⵔ.ⵎ» ⴰⵎⴻⵔⵃⴰⴱ ⵙ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵡⴻⵕⵥⴰⵎ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵏ ⵙⵙⵓⴽⴽⴰⵔⵉ ⴷⴻⴳ ⴱⵧⵓⵎⴻⵔⴷⴰⵙ ⵙⴻⵏⵄⵜⴻⵏ ⴰⵎⴻⵔⵃⴰⴱ-ⵏⵏⵙⴻⵏ ⵢⵓⴷⴰⵏ ⵉⵛⴰⵔⴽⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⴻⵣⵔⴰⵡⵜ ⵖⴻⴼ ⵎⴰⵜⵜⴰ ⴷ ⴰⵙⵓⵔⵉⴼ ⵢⴻⵃⵍⴰⵏ ⴰ ⵅⴻⴷⵎⴻⵏ ⵙⵔⴰⴱⴻⵙ ⵏ ⵜⴻⵣⵎⴻⵔⵜ ⴷⵉ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵢⴻⵜⵜⵅⵓⵚⵚⴰ ⵢⵉⵎⵓⴹⴰⵏ ⵏ ⵙⵙⴻⴽⴽⴰⵔⵉ ⴰⵔⵏⴰⵙ ⴰⵡⴻⵊⵊⴻⴷ ⵏ ⵢⴻⴹⴱⵉⴱⴻⵏ, ⴷⴻⴳ ⴱⵧⵓⴷⵡⴰⵡ. ⵎⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⴷ ⴰⴹⴱⵉⴱ « ⵄⴰⴱⴷⵉ ⵔⴰⵛⵀⵉⴷ » ⵢⵓⵜⵍⴰⵢⴻⴷ ⵖⴻⴼ ⵓⵏⵊⵓⴳⴻⵏ ⵉⵖⴱⵉⵔⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴹⵓⵕⵕⴻⵏ ⵉⵎⵓⴹⴰⵏ ⴰⵍ ⴷⵉ ⵢⵓⵙⵉ-ⴷ ⵡⴰⵙⵙ-ⴰ ⵀⴰⵜⴰⵢⴻⵏ ⵎⵎⵓⴳⴻⵏⵜ ⵜⵉⴼⵔⴰⵜ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵕⵥⴻⵎ ⵡⴻⴱⵔⵉⴷ ⵙⵙⴻⴼⵔⵃⴻⵏ ⵉⵎⵓⴹⴰⵏ ⵢⴻⵜⵜⴰⵡⴰⴹⴻⵏ ⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵡⵉⵙ 1600.
ⵎⵧⵙⵜⴰⵖⴰⵏⴻⵎ -ⵢⴻⵏⵏⴷⴻⵀ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵉⵎⴹⴻⴱⴱⴻⵔⵜ ⵜⵉⵎⵓⴽⴻⵍⵍⴼⴻⵜ ⵙ ⵡⴻⵃⵔⵉⵛ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵍⵉ-ⴰⵎⴻⵥⵔⴰⵢ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵉⵍⵧⵓⴷ ⵛⵀⵧⵓⵔⴼⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⵍⵃⴻⴷⴷ ⴰⵙⴻⵏⴷⴻⵀ ⵏ ⴰⵍⵇⴰⵏⴰⵡⴰⵜⵜ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⵠⵉⵣⵉⵧⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵓⵔ ⴹⴻⴼⴼⵔⴻⵏⵜ ⴷⴷⵓⵍⵜ ⵙ ⵜⴳⵓⵔⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵍⴻⵇⵡⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵅⵓⵚⵚⴰⵏ ⴰⵎⴻⵙⵍⵉ-ⴰⵎⴻⵥⵔⴰⵢ ⴷⴻⴳ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⴳⴳⵓⵔⴻⵏ ⵖⴻⵔ-ⵙ ⵎⴰ ⵜⵡⴻⵍⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⴰⵍⵇⴰⵏⴰⵡⴰⵜⵜ ⴷ ⵜⵉⴷⵣⵉⵔⵉⵏ . ⴰⵔⵏⵉ ⵉⴱⴻⵢⴻⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵛⵀⵧⵓⵔⴼⵉ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵡⴰⵍ–ⵏⵏⴻⵙ ⵡⴰⵢ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵖⴻⴼ « ⵊⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵔ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ-ⴰ ⴷ ⵢⵉⵎⴰⵍ ⵏ ⵡⴻⵃⵔⵉⵛ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵍⵉ-ⴰⵎⴻⵥⵔⴰⵢ ⴷⴻⴳ ⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ». ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⴰ ⵢⴻⵎⵎⵓⴳⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵄⴻⴱⴷ ⴰⵍⵃⴰⵎⵉⴷ ⴱⴻⵏ ⴱⴰⴷⵉⵙ ⴷⴻⴳ ⵎⵧⵙⵜⴰⵖⴰⵏⴻⵎ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵀⴰ ⵜⴰ « ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵓⵏⴻⴳⴳⴻⵣ ⴷ ⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏ ⵖⴻⵔ ⵙⴷⴰⵜ ⴷ ⵉⵎⴻⴳⴷⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵡⴻⵃⵔⵉⵛ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵍⵉ-ⴰⵎⴻⵥⵔⴰⵢ ⴷⴻⴳ ⴷⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵅⴰⵟⴻⵔ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⴰⵙⵙ-ⴰ ⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵡⵉⵙ 40 ⵏ ⴰⵍⵇⴰⵏⴰⵡⴰⵜⵜ ⴳⴳⵓⵔⴻⵏⵜ ⵙ ⵍⴻⵇⵡⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵉⴱⴻⵔⵔⴰⵏⴻⵢⴻⵏ ⵎⴰ ⴷ ⴰⵀⵉⵍ-ⵏⵏⵙⴻⵏⵜ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴼⵙⴰⵔ ⴷⴻⴳ ⴷⵣⴰⵢⴻⵔ. ⴰⵔⵏⵉ ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⴱⴻⵍⵍⵉ ⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖⴻⵏ, ⴰⵎⴰ ⴷ ⵉⵎⴻⵥⵔⴰⵢⴻⵏ ⵏⵉⵖ ⴷ ⵉⵎⴻⵙⵖⴰⴷⴻⵏ ⵀⴰⵜⵜⴰ ⴷⴷⵓⵍⵜ ⴰⴷ ⵜⴻⵇⵇⵉⵎ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ-ⵏⵏⴻⵙⵏ, ⴰⴷ ⴰⴼⴻⵏ ⵡⴰ ⴷ-ⴰⵡⵉⵏ ⴰⴳⴻⵍ-ⵏⵏⵙⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⴻⵃⵔⵉⵛ ⵏ ⵜⵖⴰⵎⵙⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵢⵓⵛ-ⴰⵙⴻⵏⵜ ⴷⴷⵓⵙⵜⵓⵔ. ⵡⴰⴷ ⵏⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉ ⴱⴻⵍⵍⵉ ⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⴰⵢⴰ ⵢⴻⵞⵞⵓⵔ ⴷ ⵉⵙⴰⵔⴰⴳⴻⵏ ⵉⴳⵉⵏ-ⵀⴻⵏ ⵉⵙⴻⵍⵎⴰⴷⴻⵏ ⵏ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴻⵙⴷⴰⵡⵉⵏ.
ⵍⵇⴰⵀⵉⵔⴰ – ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ, ⵀⴰⵎⵉⴷ ⴳⵔⵉⵏⴻ, ⵢⴻⵔⵣⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ ⵖⴻⴼ ⵜⴽⴻⴱⴱⴰⵏⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵚⵔⵉⵜ ⵏ ⵏⵉⵍⴻⵙⴰⵜ ⴷ ⵓⵖⴰⵔⴰⵎ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⴻⵏ, ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵉⴳⴰ ⴰⵢⴰ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵊⵉⴼⴻⵕ ⵏ ⵓⵜⵜⴻⴽⴽⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵡⵉⵙ 46 ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ ⴰⵄⵕⴰⴱⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⵍⵖⵓ, ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⵇⴰⵀⵉⵔⴰ. ⵜⵉⵔⵣⵉ-ⴰ ⵜⵓⴷⴻⴼ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵍⵎⴻⵊⵀⵓⴷ ⴰⵢ ⵜⵜⴳⴻⵏⵜ ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⵎⴰⵚⴻⵔ ⵉ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⵄⴰⵡⴻⵏ ⵓⵛⵔⵉⴽ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵔⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⵍⵖⵓ (ⴰⵅⴻⴱⴱⴻⵔ) ⵙ ⵓⵇⴰⴷⴻⵔ ⵏ ⵍⴻⵄⵇⵓⴷⴰⵜ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵜⴻⵏⵢⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⵏⵏⵉ ⵏ ⵜⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓⵜ ⵜⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏⵜ ⵜⵓⵅⵍⵉⴹⵜ ⵜⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵜ-ⵜⴰⵎⴰⵚⵔⵉⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴳⴰⵔⴰ ⵏ 2014. ⴷⴻⴳ ⵓⵅⵅⴰⵎ ⵏ ⵜⴽⴻⴱⴱⴰⵏⵉⵜ ⵏ ⵏⵉⵍⴻⵙⴰⵜ, ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵣⴳⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ 6 ⵟⵓⴱⴻⵔ (ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴳⵉⵣⴻⵀ), ⵎⴰⵙⵙ ⴳⵔⵉⵏⴻ ⵢⴻⵙⵙⴰⵡⴻⵍ ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵜⴻⴷⴱⴻⵍⵜ ⵏ ⵏⵉⵍⴻⵙⴰⵜ, ⴰⵀⵎⴻⴷ ⴰⵏⵉⵙ, ⵙ ⵓⵃⴷⴰⵕ ⵏ ⵢⵉⴽⴰⵜⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⴽⴻⴱⴱⴰⵏⵉⵜ-ⴰ. ⴰⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉ-ⵏⵙⴻⵏ ⵉⵃⵓⵣⴰ-ⴷ ⴰⵎⴱⴰⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⵜⵜⴻⵊⵕⵉⴱⴰⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵔⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⵉⵥⵔⵉ. ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵢⴻⴷⴷⴰ-ⴷ ⵢⵉⴷ-ⵙ ⵓⵏⵎⴰⵀⴰⵍ ⵏ ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵍⵇⴰⵀⵉⵔⴰ, ⵏⴰⴷⵉⵔ ⵍⴰⵔⴱⴰⵧⵓⵉ, ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵙⵍⴰⵏ ⵉ ⵓⵏⴻⵙⴽⵉⵏ ⴰⵢ ⴰⵙⴻⵏ-ⴷ-ⴳⴰⵏ ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵛⵖⴰⵍ, ⵉⵎⴻⵥⵍⴰ (ⵙⵙⵔⴰⴱⴻⵙ) ⴷ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ ⵏ ⵜⴽⴻⴱⴱⴰⵏⵉⵜ-ⴰ ⴰⵢ ⵢⴻⴹⴹⴼⴻⵏ ⴰⵎⴽⴰⵏ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵔⴰⵔ-ⴰ ⴷⴻⴳ ⵎⴰⵚⴻⵔ ⴷ ⵓⵎⴽⴰⵏ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⴰⵍⴻⵎⵎⴰⵙ. ⵜⵉⵔⵣⵉ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴳⵔⵉⵏⴻ ⵜⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⴻⵔⵏⵉ ⵏ ⵓⵎⵄⴰⵡⴻⵏ ⵓⵛⵔⵉⴽ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵔⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⴻⵏ ⴷ ⵓⵎⴱⴰⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⵜⵜⴻⵊⵕⵉⴱⴰⵜ. ⵎⴰⵙⵙ ⴳⵔⵉⵏⴻ ⵢⴻⵔⵣⴰ, ⵓⵇⴱⴻⵍ ⴰⵢⴰ, ⵖⴻⴼ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⴰⵎⴰⵚⵔⵉⵜ ⵏ ⵕⵕⴰⴷⵢⵓⵡⴰⵜ ⴷ ⵜⵍⵉⵥⵔⵉⵡⵉⵏ, ⵜⴰⴽⴻⴱⴱⴰⵏⵉⵜ ⵏ ⴻⵍ ⴰⵀⵔⴰⵎ ⴷ ⵓⵥⴻⴹⴹⴰ ⵏ « ⵚⴰⵡⵜ ⴰⵍ ⴰⵔⴰⴱ », ⵉⵎⵉ ⵜⴰⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓⵜ-ⴰ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⴷ ⴰⵣⴰⵎⵓⵍ ⵏ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵜⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵜ. ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ-ⴰ ⵡⵉⵙ 46 ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ ⴰⵄⵕⴰⴱⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⵍⵖⵓ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⴻⵏⵇⵉⴹⵉⵏ ⴰⵢⵖⴻⴼ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⴰⵡⵉⵏ ⴰⵡⴰⵍ, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⴻⵏⵜ ⴷⴷⵓⵕ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⵍⵖⵓ (ⴰⵅⴻⴱⴱⴻⵔ) ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵎⴻⵏⵖⵉ ⵎⴳⴰⵍ ⵔⵔⴻⴱⵔⴰⴱ ⴷ ⵜⵉⴹⴹⵓⵔⴼⴰ ⴷ ⵓⵣⵔⴰⵄ ⵏ ⵓⵎⵙⵓⵔⴻⴼ. ⴰⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⴰⵖⵍⵉⴼⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⴽⴰⵙⵉ ⴷⴰⵖ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⵄⴰⵡⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⴻⵏ ⴳⴰⵔ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵉⵏ. ⴷⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ-ⴰ, ⵜⴰⵏⴰⵔⵉⵜ ⵜⴰⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵜⵡⴰⵀⴻⵢⵢⴰ-ⴷ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵍⴻⵕⵢⵓⵢ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴷⴷⵎⴻⵏ ⴷ ⵍⴻⵡⵚⴰⵢⴰⵜ…
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⴳⴻⵏⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ ⴷⴻⴳ ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴱⴰⵀ ⴽⴻⵉⵜⴰ, ⵢⴻⵔⵔⴰ ⵜⴰⵊⵎⵉⵍⵜ, ⴷⴻⴳ ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵉ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵃⴰⵕⴻⴱ ⵏ ⵡⴰⴹⴹⴰⵏⴻⵏ ⵓⵔ ⵉⵏⴻⵟⵟⴹⴻⵏ. ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵃⵓⵍⴼⵓ ⴷ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⵎⴳⴰⵍ ⵡⴰⵍⵍⵓⵢ ⵏ ⵡⴰⴷⴰⴷ (ⴰⵟⵓⵏⵙⵢⵓ), ⴰⴳⴻⵏⵙⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⵏⴻⵜⵜⴰⵜ ⴰⵢ ⴷ « ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵀⵉⵍ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵉ ⵓⵃⴰⵕⴻⴱ ⵏ ⵡⴰⴹⴹⴰⵏⴻⵏ ⵓⵔ ⵉⵏⴻⵟⵟⴹⴻⵏ », ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵔⵔⴰ ⵜⴰⵊⵎⵉⵍⵜ ⵉ ⵍⵎⴻⵊⵀⵓⴷ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵔⴰⵔ-ⴰ. ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ-ⴰ ⵏ ⵓⵙⵃⵓⵍⴼⵓ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⴱⴻⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵅⴻⴷⴷⵉⵎ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⴽⵍⵉⵏⵉⵜ ⵜⴰⵣⵉⵔⴰⵣⵜ ⵉ ⵓⴷⴰⵡⵉ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⵓⵢ ⵏ ⵡⴰⴷⴰⴷ. ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, « ⵜⴻⵜⵜⴹⴰⴼⴰⵔ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵜⴻⴱⴷⴻⴷ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ » ⵏ ⵍⵎⴻⵊⵀⵓⴷ ⴰⵢ ⵜⴻⵜⵜⴻⴳ ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⵍⵀⵓ ⴷ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ. ⴰⵎⴻⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⵓⴹⵏⴻⵏ ⴰⴹⴹⴰⵏⴻⵏ ⵓⵔ ⵉⵏⴻⵟⵟⴹⴻⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴽⴻⵉⵜⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴰⵡⴻⵍ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⵉⴼⵙⵉⵙⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⴱⴰⵏⴻⵏ ⵡⴰⴹⴹⴰⵏⴻⵏ-ⴰ ⴰⵎ ⵚⵚⴻⵏⴼ ⵏ ⵜⵓⴷⴻⵔⵜ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⴻⵔ ⵓⵎⴷⴰⵏ, ⵜⵓⵣⴻⵔⵜ ⴷ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ. 9 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵎⴻⴷⴷⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵜⴻⵏ ⵢⴰⵍ ⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⴹⴹⴰⵏⴻⵏ ⵓⵔ ⵉⵏⴻⵟⵟⴹⴻⵏ, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⴻⵏ 80% ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⴰⵢ ⵍⴰ ⵢⴻⵜⵜⵏⴻⴼⵍⵉⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ. ⴷⵖⴰ ⵙ ⵡⴰⵢⴰ, ⵉⵃⴻⵜⵜⴻⵜ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ « ⴰⴷ ⴷ-ⵙⴱⴻⴷⴷⴻⵏ ⴰⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵉⵡⴰⵜⴰⵏ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⵎⴻⴷⴷⴻⵏ ⴰⴷ ⴱⴻⴷⴷⵍⴻⵏ ⵜⵓⴷⴻⵔⵜ-ⵏⵙⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵃⴻⵣⵣⴱⴻⵏ ⵉ ⵡⴰⴹⴹⴰⵏⴻⵏ-ⴰ, ⵓⵔ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⴻⵙⵙⴻⵏ ⵉⵖⵉⵙⴻⵎ (ⵍⴰⵍⴽⵓⵍ) ⵏⴻⵖ ⴰⴷ ⵜⵜⴽⴻⵢⵢⵉⴼⴻⵏ, ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵜⵜⴳⴻⵏ ⴰⴷⴷⴰⵍ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵃⵓⵍⴼⵓ ⴷ ⵓⴽⵛⴰⴼ ⵏ ⵡⴰⴹⴹⴰⵏ ⵖⴻⴼ ⵣⵉⴽ ⵍⵃⴰⵍ ».
ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ- ⴰⵙⵙⴻⵊⵀⴻⴷ ⵏ ⵓⵎⵄⴰⵡⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⴻⴽⵏⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⵍⵖⵓ ⴷ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ ⴳⴰⵔ ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⴱⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ⵜⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏⵜ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵙⴻⴳ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍ ⵜⵉⵎⴻⵇⵔⴰⵏⵉⵏ ⴰⵢⵖⴻⴼ ⵎⵙⴰⵡⴰⵍⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵣⵧⵀⵔⴰ ⴷⴻⵔⴷⵧⵓⵔⵉ (ⵜⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵜⴻⵙⵔⴻⵇⵇⴻⵙⵜ, ⵜⵉⴽⵏⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⵍⵖⵓ ⴷ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ) ⴷ ⵍⵧⵔⴷ ⵔⵉⵛⵀⴰⵔⴷ ⵔⵉⵙⴱⵢ, ⴰⵎⴰⵣⵓⵏ ⵓⵣⵣⵉⴳ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ ⴰⴱⵔⵉⵟⴰⵏⵉ ⵉ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⵛⵛⵓⵔⴽⴰ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ. ⵜⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼⵜ ⵜⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵎⵓⴳⴻⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⵔⵉⵙⴱⵢ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵍⴻⴱⵖⵉ ⴰⵙⴻⵔⵜⵉ ⴳⴰⵔ ⵙⵏⴰⵜ-ⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⴼⴻⵄⵍⴻⵏ ⵜⵉⵏⵇⵉⴹⵉⵏ ⴰⵢⵖⴻⴼ ⵎⵙⴻⴼⵀⴰⵎⴻⵏⵜ « ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵄⵍⴰⵢⴰⵏ » ⴷⴻⴳ ⵓⵇⴰⵍⴻⴱ ⵏ ⵓⵎⵄⴰⵡⴻⵏ ⵓⵛⵔⵉⴽ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⴻⴽⵏⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⵍⵖⵓ ⴷ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ. « ⵜⵉⴽⵏⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⵍⵖⵓ ⴷ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ ⴷ ⴰⵏⵔⴰⵔ ⴰⵙⵓⴷⴷⵙⴰⵏ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⴰⵣⴰⵍ ⴷ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ, ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷ ⴰⵢⴰ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵊⵊⴻⵏ ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⴱⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ⵜⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⵖⴻⵍⵍⵜⴻⵏⵜ ⴰⵏⵔⴰⵔ-ⴰ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵄⴰⵡⴻⵏ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵜⵏⴻⵖⵍⴰⴼ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵡⴻⵊⵊⴻⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵍⴻⴱⵖⵉ ⴰⵙⴻⵔⵜⵉ ⵖⴻⵔ ⵙⵏⴰⵜ-ⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⴼⴻⵄⵍⴻⵏⵜ ⵜⵉⵏⵖⵉⴹⵉⵏ ⴰⵢⵖⴻⴼ ⴰⵢ ⵎⵙⴻⴼⵀⴰⵎⴻⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵄⵍⴰⵢⴰⵏ ». ⴷⵖⴰ ⵜⴼⵓⵕⴻⵙ ⵜⵏⴻⵖⵍⴰⴼⵜ ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ-ⴰ ⴷⴰⵖ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵔⵔ ⵜⴰⵊⵎⵉⵍⵜ ⵉ « ⵜⵉⴷⴷⵉⵜ ⵖⴻⵔ ⵙⴷⴰⵜ » ⴰⵢ ⵜⴳⴰ ⴱⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ⵜⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⴻⴽⵏⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⵍⵖⵓ ⴷ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ. ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴷⴻⵔⴷⵧⵓⵔⵉ ⵜⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⴷ ⵜⴻⵃⵡⵉⵊ ⵜⴰⵎⵓⵙⵙⵏⵉ ⵜⴰⴱⵔⵉⵟⴰⵏⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵏⴻⵔⵏⵉ ⵏ ⵜⴻⴽⵏⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⵙⵍⴰⵍⴻⵏ ⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵓⵛⵔⵉⴽⴻⵏ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⴽⴻⴱⴱⴰⵏⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⴻⵥⵢⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⴽⵏⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵉⵎⵉ ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⵍⴰ ⵜⴻⵙⵙⴻⴼⵔⴰⵢ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵄⵓ « ⵉⴼⵔⴰⴳⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⴽⵏⵓⵙⵙⵏⴰ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵜⴻⵙⵄⴰ ⵜⵉⵣⴻⵎⵎⴰⵔ ⴰⵔⴰ ⵉⵅⴻⴷⵎⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵔⴰⵔ-ⴰ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵜⴻⵖⴱⴰⵍⵓⵜ-ⴰ. ⵜⵏⴻⵖⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵓⵃⵔⵉⵛ-ⴰ ⵜⴻⵙⵙⴰⵡⴻⵍ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⵖⴻⴼ « ⵓⵃⴽⴰⵎ ⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏ » ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵜⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⴷ-ⵉⵍⵉⵏ ⵍⴻⵇⵡⴰⵏⵉⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵉⴹⴻⵎⵏⴻⵏ ⵜⴰⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ (ⵍⴰⵎⴰⵏ) ⴷⴻⴳ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ, ⴷ ⵡⵉⴷ ⴰⵢⵢⴻⵙ ⴰⵔⴰ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵃⴰⵕⴻⴱ ⵜⴻⵊⵔⵉⵎⵜ ⵏ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵉⵎⵉ ⵜⴰⵊⵔⵉⵎⵜ-ⴰ ⵢⴻⵡⵄⴻⵕ ⴰⴷ ⵜⵜ-ⵄⴰⵙⵙⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵍⵊⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⵖⴰⵍ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⵍⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ. ⴷⵖⴰ, ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ-ⴰ, ⵜⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵜⵏⴻⵖⵍⴰⴼⵜ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⴷ-ⴰⴼⴻⵏ ⵉⴱⵔⵉⴷⴻⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⴻⵏ…
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⴷⴷⴰⵍ ⵢⴻⵙⵄⴰ ⴰⵣⴰⵍ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵏⴼⴻⵄ ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰ (ⵚⵚⴻⵃⵃⴰ), ⴷ ⴰⵢⴰ ⴰⵢⵖⴻⴼ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵃⴻⵜⵜⴻⵜ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⴳⵔⴰⴽⴰⵍ ⵡⵉⵙ 3 ⵏ ⵜⴻⵙⵏⴰⵊⵢⴰ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ. « ⴰⴷⴷⴰⵍ ⵢⴻⵙⵄⴰ ⴰⵣⴰⵍ ⴷ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ ⴰⵙⵙ-ⴰ. ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵜⴻⵣⵔⴰⵡⵉⵏ, ⵜⵉⵖⵉⵎⵉⵜ ⵜⴻⵙⵙⴰⵡⴰⴹ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⴻⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ, ⴷⵖⴰ ⵙ ⵡⴰⵢⴰ, ⵜⵉⵖⵉⵎⵉⵜ ⵜⵏⴻⵖⵖ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⴹⴹⴰⵏⴻⵏ ⴰⵎ ⵓⴽⴻⵏⵙⵉⵔ ⵏ ⵜⵓⵔⵉⵏ”, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⴷⵓⴽⵜⵓⵔ ⵏⵧⵓⵔⴻⴷⴷⵉⵏⴻ ⴱⴻⵏⴷⵉⴱ, ⵉⵎⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⴳⴻⵔ-ⴰ ⵓⵙⵙⵏⴰⵏ ⵓⵎⵉ ⵢⴻⵜⵜⵓⵏⴻⴼⴽ ⵓⵙⴻⵏⵜⴻⵍ ⵏ “ⴰⴷⴷⴰⵍ ⴷ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ” ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⵏ ⴱⴻⵏ ⵄⴻⴽⵏⵓⵏ (ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ). « ⴷ ⵜⵉⴷⴻⵜ-ⴰ ⴰⵢ ⴰⵖ-ⵢⴻⵊⵊⴰⵏ ⴰⴷ ⵏⵃⴻⵜⵜⴻⵜ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵄⴰ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ ⴷⴻⴳ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ… ⴰⴷⴷⴰⵍ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ ⵢⴻⵏⴼⴻⵄ ⴰⵟⴰⵙ ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰ, ⵎⴰⵛⴰ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴷⴰⵖ ⴰⴷ ⵜ-ⵢⴻⴳ ⴱⴰⴱ-ⵏⵏⴻⵙ ⵙ ⵜⵜⴰⵡⵉⵍ… ⵢⴻⵍⵀⴰ ⴰⴷ ⵢⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⴰⴷⴷⴰⵍ, ⵎⴰⵛⴰ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴷⴰⵖ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⵇⴰⴷ ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰ-ⵏⵏⴻⵙ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⵎⵙⵓⵊⵊⵉ”, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ. ⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⵓⵊⵊⵉⵢⴻⵏ ⵉⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⴱⴻⵕⵕⴰⵏⵉⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⵢⴰⴳⴻⵔ-ⴰ ⵓⵙⵙⵏⴰⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴳⴰ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⵜⴰⵏⴰⴷⴷⴰⵍⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⵓⵊⵊⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏⵜ (ⴰⵙⵎⴳⴰ), ⴷⴷⴰⵡ ⵍⴻⵄⵏⴰⵢⴰ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ ⵙ ⵓⵎⵄⴰⵡⴻⵏ ⴷ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵍⴰⵜⵉⵏⵉ ⴷ ⵓⴳⵔⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⴰⵊⵢⴰ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ (ⴳⵍⵎⵎⵙ), ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⵜⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⴰⵊⵢⴰ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ (ⴳⴰⵎⴻⵜⵙ) ⴷ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵓⵍⵉⵎⵒⵉ ⴷ ⵓⵏⴰⴷⴷⴰⵍ ⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉ (ⵛⵧⴰ). ⵉⵅⴻⴷⴷⵉⵎⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ-ⴰ ⴱⴹⴰⵏ ⵖⴻⴼ 3 ⵏ ⵜⵖⵉⵎⵉⵢⵉⵏ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵍⵍⴰⵏ-ⴷ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 20 ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵔⴰⴳⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵉⵙⴻⵏⵜⴰⵍ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⴻⵏ « ⴰⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵓⵔⵎⵓⴷ ⴰⴼⴻⴽⴽⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵃⵔⴰⵣ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ ⵏ ⵎⴻⴷⴷⴻⵏ: ⵜⵜⴻⵊⵕⵉⴱⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵒⵉⵛⴰⵔⴷⵉⴻ », « ⴰⵔⵎⵓⴷ ⴰⴼⴻⴽⴽⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵜⵡⴻⵏⵏⴰⴹⵜ », « ⴰⵍⵍⵓⵢ ⵏ ⵍⴰⵟⵓⵏⵙⵢⵓ ⴷ ⵓⵔⵎⵓⴷ ⴰⴼⴻⴽⴽⴰⵏ », « ⴰⵔⵎⵓⴷ ⴰⴼⴻⴽⴽⴰⵏ: ⴷ ⵜⴰⵖⴰⵡⵙⴰ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵄⴰⵡⴰⵏⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵅⴻⴷⴷⵉⵎ », « ⴰⴷⴷⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵉ ⵛⵀⵉ ⴷ ⴷⴷⵓⵕ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵙⴻⵏⵇⴻⵙ ⵏ ⵓⵜⵇⴻⵍⵍⴻⵇ », ⴰⵜⴳ. ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵢ ⵉⴳⴰ ⵖⴻⴼ « ⵜⵜⴻⵊⵕⵉⴱⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ », ⵏⵧⵓⵔⴻⴷⴷⵉⵏⴻ ⴱⴻⵏⴷⵉⴱ, ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⴳⵍⵎⵎⵙ ⴷ ⴰⵙⵎⴳⴰ, ⵉⵇⴻⴷⴷⴻⵎ-ⴷ ⵜⵜⴻⵊⵕⵉⴱⴰ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⵉⵡⵉⵏ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ ⴰⵢ ⵉⵅⴻⴷⴷⵎⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵔⴰⵔ ⵏ « …
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴰⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ (ⵏⵙⵍ) ⵜⴻⵙⵜⴻⵏⵢⴰ ⴰⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ ⵓⵎⵄⴰⵡⴻⵏ ⴷ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵜⵖⴻⵎⵙⴰ ⵜⴰⵎⵉⴽⵙⵉⴽⵉⵜ ⵏⵧⵜⵉⵎⴻⵅ, ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⴵⴻⵀⴷⴻⵏⵜ ⴰⵎⵄⴰⵡⴻⵏ ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⴻⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵏⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ. ⴰⵎⵜⴰⵡⴰ-ⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵜⴻⵏⵢⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵊⵉⴼⴻⵕ ⵏ ⵜⴻⵔⵣⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⴳⴰ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵉⴽⵙⵉⴽⵉ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵣⵖⴰⵔ, ⵊⵧⵙⴻ ⴰⵏⵜⵧⵏⵉⵧ ⵎⴻⴰⴷⴻ ⴽⵓⵔⵉⴱⵔⴻⵏⴰ. ⴰⵎⵜⴰⵡⴰ-ⴰ ⵢⴻⵙⵜⴻⵏⵢⴰ-ⵜ ⵓⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵏⵙⵍ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵀⴰⵎⵉⴷ ⴽⴰⵛⵀⴰ ⴷ ⵓⵏⵎⴰⵀⴰⵍ ⵏ ⵎⵉⴽⵙⵉⴽ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵊⵓⴰⵏ ⵊⵧⵙⴻ ⴳⵧⵏⵣⴰⵍⴻⵣ ⵎⵉⵊⴰⵔⴻⵙ, ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵙⵙⴻⴼⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⴼⴽⴻⵏ ⴰⵣⵔⴻⴼ ⵉ ⵢⵉⴷⴰⴳⴳⴻⵏ ⵏ ⵙⵏⴰⵜ-ⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⴰⴷ ⵖⴻⵍⵍⵜⴻⵏⵜ ⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴷⴻⴳⴳⴻⵏ (ⵉⵙⴰⵍⴰⵏ, ⵉⵎⴰⴳⵔⴰⴷⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵙⵍⴻⴹⵜ, ⵜⵓⴳⵏⵉⵡⵉⵏ, ⵜⵉⵠⵉⴷⵢⵓⵜⵉⵏ, ⴰⵚⴻⴳⴳⴻⵎ ⴷ ⵓⵛⴻⴱⴱⴻⵃ) ⵏ ⵢⴰⵍ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⵡⴻⴹ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ. ⵙⵉⵏ-ⴰ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵙⴰⵏ ⵇⴻⴱⵍⴻⵏ ⴷⴰⵖ, ⴷⴻⴳ ⵓⵇⴰⵍⴻⴱ ⵏ ⵓⵎⵜⴰⵡⴰ-ⴰ, ⴰⴷ ⵎⵎⵓⵇⵇⵍⴻⵏ ⵎⴰ ⵡⴰⵎⴻⴽ ⴰⴷ ⵎⴱⴰⴷⴷⴰⵍⴻⵏ ⴰⵙⵙⴰⵖⴻⵏ ⵏⴻⵖ ⵜⵉⵃⵓⵛⴰⵢ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴷⴻⴳⴳⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏ. ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏⵉⴹⴻⵏ, ⴰⵎⵜⴰⵡⴰ-ⴰ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⵔⴰ ⴰⴷ ⵎⵄⴰⵡⴰⵏⴻⵏ ⵙⵉⵏ-ⴰ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵙⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵊⵎⴰⵄ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵙ ⵓⵙⵙⴻⵇⴷⴻⵛ ⵏ ⵢⵉⴷⴻⴳⴳⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵎⵄⴰⵡⴰⵏⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵓⵛⵔⵉⴽⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵇⴰⵍⴻⴱ ⵏ ⵢⵉⵅⴻⴷⴷⵉⵎⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵜⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵜ ⴰⵢ ⵙⵄⴰⵏ.