ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⴹⵉⵢⵏ ⴽⵓⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵙⴹⵉⵙ (246) ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵢⵜⵜⵡⴰⵜⴱⵜⵏ ⵉ ⵢⵟⵟⴼ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ (ⵛⴹⵉⴷ-19), 216 ⵏ ⵡⵉⴷ ⵉⵊⵉⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ 4 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵉ ⵢⵜⵜⵡⴰⴽⵍⵙⵏ ⴷⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⵏ-ⴰ ⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⵅⵎⵉⵙ) ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵟⵙⵇⴰⵎⵓⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ ⵛⵓⴹⵉⴷ-19, ⴰⵎⵙⵓⵊⵉ ⴹⵊⴰⵎⵍ ⴼⵓⵓⵔⴰⵔ.

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⴹⵉⵢⵏ ⵙⴹⵉⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵙⵎⵎⵓⵙ (265) ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵢⵜⵜⵡⴰⵜⴱⵜⵏ ⵉ ⵢⵟⵟⴼ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ (ⵛⴹⵉⴷ-19), 194 ⵏ ⵡⵉⴷ ⵉⵊⵉⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ 6 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵉ ⵢⵜⵜⵡⴰⴽⵍⵙⵏ ⴷⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⵏ-ⴰ ⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴱⵄⴰ) ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵟⵙⵇⴰⵎⵓⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ ⵛⵓⴹⵉⴷ-19, ⴰⵎⵙⵓⵊⵉ ⴹⵊⴰⵎⵍ ⴼⵓⵓⵔⴰⵔ.

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⵥⵍⴰⵏ ⵉⵡⵔⴷⴰⵏⵉⵢⵏ, ⵙⴰⴱⵔⵉ ⴱⵓⵓⴽⴰⴷⵓⵓⵎ, ⵉⴳⴰ, ⵉⵎⴰⵍⴰⵙ ⵢⵣⵔⵉⵏ, ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵓⵣⵣⵢⴰ ⴷⴳ ⵟⴼⵔⵉⵇⵜ ⵉⴷⴳ ⴷ-ⵉⴱⴰⵏ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴷⴷⵓⴽⵍⵏ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉⵡⵉⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⴷⴳⵉⵢⵉⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⵎⴰⵙⴰⵢⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⵢⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⵜⵓⵜⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⵢⵎⴳⴰⵔⴷⵏ ⴰⵎⴰ ⴷ ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⴰⵏⵉⵏ ⵏⵖ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ ⵉⵍⴰⵏ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵜⵓⵛⵔⵉⴽⵜ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵜⴰⵎⵍⵉⵍⵜ ⵏ ⵟⴷⵓⴽⵍⵉ ⵟⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⴷⴳ ⴼⵔⵔⵓ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⵏ ⵛⵛⵡⴰⵍ ⵏ ⵟⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ.

Published in ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵉⵎⵙⵎⵀⴰⵍ ⵢⵙⵄⴰⵏ ⵉⴽⴰⵔⴰⵎⵏ ⵢⴷⴷⴰⵏ ⴷ ⵓⵣⵎⴰⵎ ⵏ ⵜⵡⵜⵉⵍⵉⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⵏⵣⵉ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴷⴷⴰⵢⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⴰⴷ ⴰⵙⵏ-ⵜⵜⵓⵏⴼⴽⵏⵜ ⵜⵉⵙⴰⵎ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⵙⴰⵡⵏ, ⵢⵔⵏⵓ ⵙ ⵡⴰⵢⴰ ⴰⵔⴰ ⵣⵎⵔⵏ ⴰⴷ ⴱⴷⵓⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵜⵀⵢⵢⵉⵏ ⵉⴽⴰⵔⴰⵎⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴰⵙⵏ-ⴷ-ⵜⵜⵓⵏⴼⴽⵏⵜ ⵜⵉⵙⴰⵎ ⵜⵉⴳⴰⵔⴰⵏⵉⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴱⴷⵓⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵜⴰǧⵡⵏ ⵉⵎⵙⴷⴷⴰⵢⵏ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ.

Published in ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⴹⵉⵢⵏ ⵙⴹⵉⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵙⴰ (267) ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵢⵜⵜⵡⴰⵜⴱⵜⵏ ⵉ ⵢⵟⵟⴼ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ (ⵛⴹⵉⴷ-19), 201 ⵏ ⵡⵉⴷ ⵉⵊⵉⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ 3 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵉ ⵢⵜⵜⵡⴰⴽⵍⵙⵏ ⴷⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⵏ-ⴰ ⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⵅⵎⵉⵙ) ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵟⵙⵇⴰⵎⵓⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ ⵛⵓⴹⵉⴷ-19, ⴰⵎⵙⵓⵊⵉ ⴹⵊⴰⵎⵍ ⴼⵓⵓⵔⴰⵔ.

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵓⵙⵊⵀⴷ ⵏ ⵢⵉⴽⵜⵜⵓⵔⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴳⴳⵉⵢⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴳⵎⵓ ⴰⴷⵉⴳⴰⵏ (ⵛⴰⵒⴹⵍ) ⵢⴼⴽⴰ ⴰⵙⵉⴷⵔⵎ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⵍⴰⵕⵏ ⵉ 29 ⵏ ⵢⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴳⵎⵓ ⴰⴷⵉⴳⴰⵏ ⴷⴳ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ-ⴰ.

Published in ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⴰⴷ ⵢⵖⵍⵉ ⵓⴳⴼⴼⵓⵔ, ⵜⵉⴽⵡⴰⵍ ⵙ ⵕⵕⵄⵓⴷ ⵢⵔⵏⴰ ⴷⴳ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⴷⴳⵏ ⴰⴷ ⵢⴳⵍⵓ ⵙ ⵓⴱⵔⵓⵔⵉ, ⴷⴳ ⵢⵉⴳⵣⴷⴰ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵙⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⴷⴷⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ-ⴰ (ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ), ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⴰⵙⵏⴰⴳⵏⴰⵡⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⵖⵎⵉⵙ-ⵉⵙ ⵓⵣⵣⵉⴳ ⴰⵙⵏⴰⴳⵏⴰⵡⴰⵏ.

Published in ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵉⵅⴱⴱⵔ-ⴷ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵡⵙⴼⴰⵔⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ, ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ, ⴰⴽⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⵣⵣⴰⵢⵜ ⵜⴰⵔⵓⵙⵉⵜ ⵏ « ⵙⵒⵓⵜⵏⵉⴽ ⵖ » ⵖⵔ ⵟⵏⴳⴳⴰ ⵟⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⵏ ⵉⵡⵙⴼⴰⵔⵏ ⴷⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵜⵏ ⵓⵜⵔⵉⴱⵏ ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵓⴱⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵃⵎⵍⴰ ⵏ ⵓⴼⵚⴰⴷ ⴷⴳ ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ.

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⴹⵉⵢⴻⵏ ⵙⴹⵉⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵙⵉⵏ (262) ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵜⴻⴱⵜⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵟⵟⴻⴼ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ (ⵛⵓⴱⵉⴷ-19), 206 ⵏ ⵡⵉⴷ ⵉⵊⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ 6 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵙⵇⴰⵎⵓⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19, ⴰⵎⵙⵓⵊⵉ ⴷⵊⴰⵎⴻⵍ ⴼⵓⵔⴰⵔ.

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⵢⴻⵙⵙⴻⴽⵢⴻⴷ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⵙ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ) ⵙⵉⵏ (02) ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵉⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⵏⴻⵣⴷⵓⵖⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴻⵔⵔⵉⵜ, ⴷ ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵉ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴷⵊⴻⵔⴰⴷ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵓⵏⵣⵓ ⵀⴰ-ⵜⵜ-ⴰⵏ ⵜⵓⴽⴽⵉⵙⵜ ⵙⴻⴳ-ⵙ :

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ