ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⵛⵓⴹⵉⴷ19 : 137 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ, 145 ⵉ ⵢⵊⵊⵉⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ 8 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴷⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⵏ ⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 29 ⵎⴰⵢⵓ 2020 22:10   Ɣran-t : 0 n tikkal
ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⵛⵓⴹⵉⴷ19 : 137 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ, 145 ⵉ ⵢⵊⵊⵉⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ 8 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴷⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⵏ ⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵉⵎⵉⴹⵉ ⴽⵔⴰⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵙⴰ (137) ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵢⵜⵜⵡⴰⵜⴱⵜⵏ ⵉ ⵢⵟⵟⴼ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔ (ⵛⵓⴹⵉⴷ-19), 145 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵢⵊⵊⵉⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ 8 ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵙⴽⵍⵙⵏ ⴷⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⵏ-ⴰ ⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ (ⵍǧⵎⵄⴰ) ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ, ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵟⵙⵇⴰⵎⵓⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ ⵛⵓⴹⵉⴷ-19, ⴰⵎⵙⵓⵊⵊⵉ ⴹⵊⴰⵎⵍ ⴼⵓⵓⵔⴰⵔ.

ⴰⵖⵔⵓⴷ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵢⵜⵜⵡⴰⵜⴱⵜⵏ ⵢⵡⵡⴹ ⴰⵔ 9134, 20,8 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵉ 100.000 ⵏ ⵢⵉⵎⵣⴷⴰⵖ, ⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵉⵏ ⵢⵡⵡⴹ ⴰⵔ 638, ⵎⴰ ⴷ ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵢⵊⵊⵉⵏ ⵢⵡⵡⴹ ⴰⵔ 5422, ⵉ ⴷ-ⵢⵙⵙⴷⴷⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⴼⵓⵓⵔⴰⵔ, ⴷⴳ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⵢⴰⵍⴰⵙⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵖⴰⵎⵙⴰ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⵛⵓⴹⵉⴷ-19

ⵟⵉⵎⵜⵜⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵙⴽⵍⵙⵏ-ⵜⵏⵜ-ⵉⴷ ⴷⴳ ⵢⵉⴳⵣⴷⴰ ⵏ ⵟⵎⵏⵖⴰⵙⵜ, ⵎⵙⵉⵍⴰ, ⵍⴱⵢⵢⴹ, ⵎⵉⵍⴰ, ⵡⵀⵔⴰⵏ, ⵙⵟⵉⴼ, ⵎⴷⵉⵢⵢⴰ ⴰⴽⴽⴷ ⵡⴰⵔⴳⵍⴰ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ, ⵢⵔⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵉⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵍⵄⵎⵔ-ⵏⵙⵏ 65 ⵏⵖ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵙⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ-ⵙⵏ 66% ⵙⴳ ⵓⵖⵔⵓⴷ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵉⵏ.

ⵔⵏⵓ-ⴰⵙ, 29 ⵏ ⵢⵉⴳⵣⴷⴰ ⵉ ⵢⵙⴽⵍⵙⵏ ⵉⵜⵓⴳⵏ ⵢⵓⴷⵔⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵓⵜⵓⴳ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ (ⵉ ⵢⴰⵍ 100.000 ⵏ ⵢⵉⵎⵣⴷⴰⵖ), ⵎⴰ ⴷⴳ 18 ⵏⵏⵉⴹⵏ ⵓⵔ ⵙⴽⵍⵙⵏ ⵓⵍⴰ ⴷ-ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⴷⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⵏ-ⴰ ⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ. ⵉⴳⵣⴷⴰ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⵡⵀⵔⴰⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⴱⵍⵉⴷⴰ, ⵙⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ-ⵏⵙⵏ, ⵙⴽⵍⵙⵏ ⴰⵎⴹⴰⵏ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⴽⵓⴷ.

ⵙⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏⵏⵉⴹⵏ, ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵉ ⵓⵎⵉ ⵏⴼⴽⴰ ⴷⴷⵡⴰ ⵏ ⴽⵍⵓⵔⵓⴽⵉⵏ ⵢⵡⵡⴹ ⴰⵔ 16.792, ⵉⴷⴳ ⵍⵍⴰⵏ 7.675 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵢⵜⵜⵡⴰⵜⴱⵜⵏ ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⵉ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⵢⵉⴽⴰⵢⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⴼⴰⴼⴰⴷⵜ (ⵒⵛⵔ) ⴰⴽⴽⴷ 9117 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵏⵏⵉⴹⵏ ⵉⴷⴳ ⵢⵍⵍⴰ ⵛⵛⴽ ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴷⴷⴰ ⴷⴳ ⵜⵓⴳⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴽⴰⵏⵉⵔ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴼⵓⵓⵔⴰⵔ, ⵢⵙⵙⴷⴷⵉ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ 34 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵀⴰ-ⵜⵏ-ⵉⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⵛⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴼⴼⵙ.

ⴹⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ, ⵢⵙⵎⴽⵜⵉ-ⴷ ⵓⵎⴰⵙⴰⵢ-ⵏⵏⵉ ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⵢⵙⵙⴼⴽ "ⴰⴷ ⵏⵉⵍⵉ ⵏⵣⴳⴰ ⵏⵜⴷⴷⵓ ⵙ ⵓⵃⴷⴰⵔ, ⴰⴷ ⵏⵜⵜⵇⴰⴷⴰⵔ ⵜⵉⵡⵜⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵣⴷⴳ, ⵏ ⵓⵙⵎⵛⵛⵇ ⴰⵏⵎⵜⵜⵉ, ⵏ ⵓⴽⵎⴰⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵎⵍⵙⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⵎⵓⵙⵜ, ⴷⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ, ⵉ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⵃⴱⵙ ⵜⵉⴷⴷⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ".

ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⵛⵓⴹⵉⴷ19 : 137 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ, 145 ⵉ ⵢⵊⵊⵉⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ 8 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴷⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⵏ ⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 29 ⵎⴰⵢⵓ 2020 22:10     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰ ⵜⵓⵙⵏⴰ ⵜⴰⴽⴻⵙⵏⵓⵙⵏⴰ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu