ⵜⵉⵏⴻⵙⴼⴰⵔⵉⵏ ⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵉⵔⴳⴻⵏⵜ ⴰⴷ ⴳⴻⵏⵜ ⵉⴽⴰⵢⴰⴷⴻⵏ ⵏ ⵓⴽⵛⴰⴼ ⵏ ⵡⴰⴹⴹⴰⵏ ⵏ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵔⴰⵙ, 26 Yennayer 2022 11:16   Ɣran-t : 11 n tikkal
ⵜⵉⵏⴻⵙⴼⴰⵔⵉⵏ ⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵉⵔⴳⴻⵏⵜ ⴰⴷ ⴳⴻⵏⵜ ⵉⴽⴰⵢⴰⴷⴻⵏ ⵏ ⵓⴽⵛⴰⴼ ⵏ ⵡⴰⴹⴹⴰⵏ ⵏ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19

ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵖⵜⴻⵙ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⵉⵔⴻⴳ ⵜⵉⵏⴻⵙⴼⴰⵔⵉⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⴳⴻⵏⵜ ⵉⴽⴰⵢⴰⴷⴻⵏ ⵏ ⵓⴽⵛⴰⴼ ⵏ ⵡⴰⴹⴹⴰⵏ ⵏ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19.

ⴰⵖⵜⴰⵙ-ⴰ ⴰⵖⵍⵉⴼⴰⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵎⵉⴷⴷⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵉⵙⵡⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷ ⴰⵙⵉⵔⴻⴳ ⵏ ⵜⵏⴻⵙⴼⴰⵔⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴳⴻⵏⵜ ⵉⴽⴰⵢⴰⴷⴻⵏ ⵏ ⵓⴽⵛⴰⴼ ⵏ ⵡⴰⴹⴹⴰⵏ ⵏ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19 (ⵉⴽⴰⵢⴰⴷⴻⵏ ⵉⵎⴳⴻⵍⵊⵉⵏⴰⵏⴻⵏ).

ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵖⵜⴰⵙ-ⴰ, « ⴰⵎⵏⴻⵙⴼⴰⵔ, ⴰⵎⵍⵉ ⵏ ⵜⵏⴻⵙⴼⴰⵔⵜ, ⵏⵉⵖ ⴰⵎⵏⴻⵙⴼⴰⵔ ⴰⵎⴰⵍⴰⵍ ⵢⴻⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍⴻⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵜⵎⴰⵙⵉⵜ-ⵏⵏⴻⵙ, ⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴰⵔⴳⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴳⴻⵏ ⵉⴽⴰⵢⴰⴷⴻⵏ ⵏ ⵓⴽⵛⴰⴼ ⵏ ⵡⴰⴹⴹⴰⵏ ⵏ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19 (ⵉⴽⴰⵢⴰⴷⴻⵏ ⵉⵎⴳⴻⵍⵊⵉⵏⴰⵏⴻⵏ) ».

ⵉ ⵓⵙⵎⴻⴽⵜⵉ, ⵉⴳⴻⵔ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵓⵏⵎⴰⵍⵓ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵏ ⵢⵉⵎⵏⴻⵙⴼⴰⵔⴻⵏ (ⵙⵏⴰⴱⵓ) ⵉ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⵉⵔⴻⴳ ⵉⵎⵏⴻⵙⴼⴰⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⴳⴻⵏ ⵉⴽⴰⵢⴰⴷⴻⵏ ⵏ ⵓⴽⵛⴰⴼ ⵏ ⵡⴰⴹⴹⴰⵏ ⵏ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19 ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵍⵃⴰⵍ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵢⴻⵏⵏⴻⴳⵎⴰⵏ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⴼⵙⴻⵙ ⵏ ⵍⵃⴻⵕⵙ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⵏⴰⵔⵎⵉⵏ ⵜⵓⵙⵍⵉⴳⵉⵏ ⴷ ⵓⵃⴱⴰⵙ ⵏ ⵓⵣⵔⴰⵄ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⴷⵔⵉ.

« ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵜⴻⵣⵔⴻⵄ ⵜⵙⴻⵏⴼⴻⵍⵜ ⵏ ⵓⵎⵉⵛⵔⵓⵏ ⵙ ⵍⵊⴻⵀⴷ, ⵓⵙⴰⵏ-ⴷ ⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⵏⴰⵔⵎⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴳⴻⵏ ⵉⴽⴰⵢⴰⴷⴻⵏ ⵏ ⵓⴽⵛⴰⴼ ⵏ ⵡⴰⴹⴹⴰⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ, ⴷⴻⴳ ⵜⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ, ⵢⴰⵍ ⵜⴰⵏⴰⵔⴻⵎⵜ ⵜⵜⴰⵡⴹⴻⵏ-ⵜⵜ-ⵉⴷ ⴳⴰⵔ 100 ⴷ 200 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵅⴻⴱⴱⴻⵔ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵏⴰⵔⵎⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵙⵍⴰⴹ ⵜⵉⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏⵉⵏ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵀⴰⵀⵉⵎ ⵛⵀⴰⵛⵀⵓ.

ⵜⵉⵏⴻⵙⴼⴰⵔⵉⵏ ⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵉⵔⴳⴻⵏⵜ ⴰⴷ ⴳⴻⵏⵜ ⵉⴽⴰⵢⴰⴷⴻⵏ ⵏ ⵓⴽⵛⴰⴼ ⵏ ⵡⴰⴹⴹⴰⵏ ⵏ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵔⴰⵙ, 26 Yennayer 2022 11:16     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰ ⵜⵓⵙⵏⴰ ⵜⴰⴽⴻⵙⵏⵓⵙⵏⴰ     Ɣran-t : 11 n tikkal   Bḍu