ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19 : ⴰⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵏⵙⵉⵏⴻⴼ ⵉ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⵚⴻⴽⴽⴻⵔ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⵓⴽⵉⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵢⵏⴰⵙ, 17 Yennayer 2022 10:45   Ɣran-t : 9 n tikkal
ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19 : ⴰⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵏⵙⵉⵏⴻⴼ ⵉ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⵚⴻⴽⴽⴻⵔ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⵓⴽⵉⵏ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵃⴻⵜⵜⴻⵜ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵏⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19 ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵏⵙⵉⵏⴻⴼ ⵉ ⵢⵉⴽⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⵚⴻⴽⴽⴻⵔ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⵓⴽⵉⵏ, ⵏ ⵜⴻⵍⵍⵓⵏⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⴷⴳⴻⵏ ⵉⴷⴻⴳ ⴰⵔⴰ ⵄⴰⵙⵙⴻⵏ ⴰⵔⴽⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⴽⴰⵜⴻⵏ ⵉⴷⴰⵡⵙⴰⵏⴻⵏ.

ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵉ ⴷ-ⵙⵙⵓⴼⵖⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴻⴱⵜ) ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ, ⵢⴻⵣⵣⵉⵔⴻⴳ-ⴷ, ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵃⴻⵜⵜⴻⵎ ⵜⵎⴻⵍⵙⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴻⴽⵎⴰⵎⵜ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ, ⵉⴽⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵣⴷⴻⴳ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⵎⴻⵛⵛⴻⵇ ⴰⵏⵎⴻⵜⵜⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵒⵔⵓⵟⵓⴽⵓⵍ ⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ ⵢⴻⵎⴳⴰⵔⴷⴻⵏ.

ⵢⴻⵖⵜⴻⵙ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⴻⵏⴰⴱⴷⴻⵔⵔⴰⵀⵎⴰⵏⴻ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⴰⴷ ⵢⴻⵔⵔ ⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵃⴰⵣⵣⴻⴱ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ ⵛⵧⵠⵉⴷ-19 ⵉ ⵜⴻⵏⵣⴰⴳⵜ ⵏ ⵎⵔⴰⵡ (10) ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ, ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴻⴱⵜ) 15 ⵢⴻⵏⵏⴰⵢⴻⵔ 2022 ⴷ ⴰⴼⴻⵍⵍⴰ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ.

« ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⴽⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⴰⵖⴻⵍⵍⴰ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵓⵎⵔⵉⴳⵉⵏ, ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ, ⵙⴻⴳ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⴹⵔⴰ ⵓⵎⵛⵉⵡⴻⵔ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19 ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵛⵉⵡⴻⵔ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏ, ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ, ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵉⵥⵔⴰⴼ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰïⵎⴻⵏⴻ ⴱⴻⵏⴰⴱⴷⴻⵔⵔⴰⵀⵎⴰⵏⴻ ⵢⴻⵖⵜⴻⵙ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⴳ ⵉⴽⴰⵜⴻⵏ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴻⴼⵔⴻⴽ ⵏ ⵜⴻⵣⵖⴻⵏⵜ ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏⵜ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ ⵛⵧⵠⵉⴷ-19, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵉ ⵓⵍⵖⵓ-ⵏⵏⵉ.

ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19 : ⴰⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵏⵙⵉⵏⴻⴼ ⵉ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⵚⴻⴽⴽⴻⵔ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⵓⴽⵉⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵢⵏⴰⵙ, 17 Yennayer 2022 10:45     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰ ⵜⵓⵙⵏⴰ ⵜⴰⴽⴻⵙⵏⵓⵙⵏⴰ     Ɣran-t : 9 n tikkal   Bḍu