ⴰⴷ ⵜⴻⴹⵔⵓ ⵜⴻⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 3 ⵏ ⵜⵎⴻⵙⵔⵉⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⴳⵔⴰⵡⴻⵏ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵙⴻⴳ 15 ⴰⵔ 18 ⵓⵏⴱⵉⵔ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵔⴰⵙ, 10 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ 2021 17:04   Ɣran-t : 0 n tikkal
ⴰⴷ ⵜⴻⴹⵔⵓ ⵜⴻⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 3 ⵏ ⵜⵎⴻⵙⵔⵉⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⴳⵔⴰⵡⴻⵏ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵙⴻⴳ 15 ⴰⵔ 18 ⵓⵏⴱⵉⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⴰⴷ ⵜⴻⴹⵔⵓ ⵜⴻⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 3 ⵏ ⵜⵎⴻⵙⵔⵉⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⴳⵔⴰⵡⴻⵏ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ , ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⵏ ⵜⵡⴻⵏⵏⴰⴹⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵎⴳⴰⵍ-ⵜⵉⵎⴻⵙ ⵙⴻⴳ 15 ⴰⵔ 18 ⵓⵏⴱⵉⵔ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵔⴰⴳⴻⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⵓⴷⴷⵙⴻⵏ.

ⵙⴻⴳ ⵜⴻⵃⴱⴻⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⵎⴻⵏⵜⵉⵍⵜ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ (ⵛⵧⵠⵉⴷ-19), ⴰⴷ ⵜⴻⴹⵔⵓ ⵜⵎⴻⵙⵔⵉⵜ-ⴰ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙ-ⴰ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⵜⴻⵍ « ⴰⵙⴼⴰⵔ », ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵣⵣⵉⵔⴻⴳ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⵏⵏⵉ.

ⴰⴷ ⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵙⵔⵉⵜ-ⴰ ⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵙⴹⵉⵎⵔⴰⵡ (60) ⵢⵉⵎⵣⵉⴽⴽⵏⴻⵏ ⵉⵖⴻⵍⵏⴰⵡⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⴳⴳⴻⵏⵙⴰⵙⴻⵏ ⵜⵉⵙⵓⴷⴰ ⵜⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵓⵙⵍⵉⴳⵉⵏ, ⵉⵎⵙⴰⴷⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵖⵓⵍⵜ, ⵉⵎⴳⵓⵔⴰⵢⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⵎⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⵣⵉⴽⴽⵏⴻⵏ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⴽⴽⴰⵏ ⵙⴻⴳ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ, ⵙⵒⴻⵏⵢⵓⵍ, ⵟⴰⵍⵢⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴳⴻⵍⴷⴰ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⵍⴻⵏ.

ⴰⴷ ⵙⵙⵓⴷⴷⵙⴻⵏ, ⴰⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵉⵙⴽⴰⵙⵉⵢⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴳⴻⵏ ⵢⵉⵎⴰⵣⵣⴰⵢⴻⵏ.

ⵜⴰⵎⴻⵙⵔⵉⵜ-ⴰ ⵜⴰⵎⵙⴰⴷⵓⵔⵜ ⴰⴷ ⵜⴻⴳⵍⵓ ⵙ ⵓⵎⴱⵉⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⵜⴻⵔⵎⵉⵜ ⴳⴰⵔ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⵜⴻⵏⵢⵉ ⵏ ⵢⵉⵎⵜⴰⵡⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⵛⵔⴰⴽ ⴳⴰⵔ ⵢⵉⵎⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵢⴻⵏ, ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵎⵢⵉⴳⴻⵔ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵣⵣⴰⴳⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⵎⴳⴰⵍ-ⵜⵉⵎⴻⵙ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵀⵀⴰⵍⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴷⴰⵖⴻⵏ ⴰⴷ ⵡⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⵢⵉⵎⵙⵓⴷⴷⵙⴻⵏ.

ⴰⴷ ⵜⴻⴹⵔⵓ ⵜⴻⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 3 ⵏ ⵜⵎⴻⵙⵔⵉⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⴳⵔⴰⵡⴻⵏ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵙⴻⴳ 15 ⴰⵔ 18 ⵓⵏⴱⵉⵔ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵔⴰⵙ, 10 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ 2021 17:04     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰ ⵜⵓⵙⵏⴰ ⵜⴰⴽⴻⵙⵏⵓⵙⵏⴰ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu