ⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⴻⵏ ⵔⵏⴰⵏ ⵖⴻⴼ ⵡⵓⴳⵓⵔⴻⵏ ⴷ-ⵉⴳⴻⵍⵍⵓⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⴻⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⵏ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ, 09 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ 2021 12:24   Ɣran-t : 1 n tikkal
ⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⴻⵏ ⵔⵏⴰⵏ ⵖⴻⴼ ⵡⵓⴳⵓⵔⴻⵏ ⴷ-ⵉⴳⴻⵍⵍⵓⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⴻⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⵏ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ - ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ, ⴰⵏⴻⵖⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ, ⴰïⵎⴻⵏⴻ ⴱⴻⵏⴰⴱⴷⴻⵔⵔⴰⵀⵎⴰⵏⴻ, ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ ⴷⵉ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ, ⴷ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵏⴻⴳⵎⵓ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⵉ ⵢⴻⴷⴷⴻⵎ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⵓⵖⴰⵍⴻⵏ ⴷ ⴰⴼⵓⴷ ⵉ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵇⴰⴱⴻⵍ ⵓⴳⵓⵔⴻⵏ ⴷ-ⵉⴳⴻⵍⵍⵓⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⴻⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⵏ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19.

ⵍⴰⵡⴰⵏ ⵓⵇⴻⴷⴷⴻⵎ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵓⵚⴰⴹⵓⴼ ⴰⴷⵔⵉⵎⴰⵏ (ⴱⵍⴼ) 2022 ⵉ ⵢⵉⵄⴻⴳⴳⴰⵍⴻⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ (ⴰⵒⵏ), ⵎⴰⵙ ⴱⴻⵏⴰⴱⴷⴻⵔⵔⴰⵀⵎⴰⵏⴻ ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴷ ⴰⴽⴽⴻⵏ "ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴱⴻⴳⴳⴻⵏ-ⴷ ⴱⴻⵍⵍⵉ ⵜⴻⵣⵎⴻⵔ ⵉ ⵜⴻⴼⵙⴻⵙ ⵣⴷⴰⵜ ⵏ ⵡⵓⴳⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⴰⵢⴰⴳⵉ ⴰⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴷⴷⵎⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵓⵔⵔⵉⴼ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵏⴻⴳⵎⵓ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ".

"ⴰⵢⴰⴳⵉ ⵢⴻⴽⴽⴰ-ⴷ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵔ ⴰⴼⴻⵕⵕⴻⵟ ⴷⵉ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ ⵜⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ, ⴰⵙⵉⵀⵔⵉ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵓⵔ ⵜⴻⵜⵜⵉⵖⵉⵎⵉ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵃⴱⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵕⵖⵓ, ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴻⵙⵙⴰⵡⴻⴹ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⵉⴼⵙⴻⵙ ⵜⴰⴳⵏⵉⵜⵜ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵓⵔ ⵜⴻⵜⵜⵉⴷⵉⵔ ⵓⴳⵓⵔⴻⵏ", ⵉⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ.

Last modified on ⴰⴽⵔⴰⵙ, 10 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ 2021 09:17
ⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⴻⵏ ⵔⵏⴰⵏ ⵖⴻⴼ ⵡⵓⴳⵓⵔⴻⵏ ⴷ-ⵉⴳⴻⵍⵍⵓⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⴻⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⵏ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ, 09 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ 2021 12:24     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰ ⵜⵓⵙⵏⴰ ⵜⴰⴽⴻⵙⵏⵓⵙⵏⴰ     Ɣran-t : 1 n tikkal   Bḍu