ⴰⵏⴰⴱⴰⴹ: ⴰⵙⴻⵎⵏⴻⴷ ⵏ ⵜⴻⵙⴽⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵙⵖⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴳⴻⵣⵣⴰⵢⵜ ⵎⴳⴰⵍ ⵡⴰⴹⴹⴰⵏ ⵏ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵡⴰⵙ, 31 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 09:40   Ɣran-t : 32 n tikkal
ⴰⵏⴰⴱⴰⴹ: ⴰⵙⴻⵎⵏⴻⴷ ⵏ ⵜⴻⵙⴽⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵙⵖⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴳⴻⵣⵣⴰⵢⵜ ⵎⴳⴰⵍ ⵡⴰⴹⴹⴰⵏ ⵏ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵢⴻⵙⵙⴻⵎⵏⴻⴷ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵔⵔⴰⵀⵎⴰⵏ ⴱⴻⵏⴱⵓⵣⵉⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ, ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ, ⵉⵙⵓⵔⵉⴼⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴱⴷⴰ ⵓⴳⵣⵓⵎ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵉⵙⴻⵖ ⵜⴰⴳⴻⵣⵣⴰⵢⵜ ⵎⴳⴰⵍ ⵡⴰⴹⴹⴰⵏ ⵏ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19.

ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⴰ, ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴷⵊⴻⵔⴰⴷ, ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⵍⴻⴷ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⵉ ⵓⵏⴻⵙⴽⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⵎⵏⴻⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⴻⵏⴱⵓⵣⵉⴷ ⵖⴻⴼ « ⵙⴰⵏⴷⴰ ⴰⵢ ⵜⴻⵡⵡⴻⴹ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵢⵉⴳⵓⵜⴰ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵡⴰⵢⴰ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵜⵓⵟⵟⴼⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴳⵓⵍⴰ ⵉⵎⴻⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⴳⴻⵣⵣⴰⵢⵜ-ⴰ ⴷ ⵓⴱⴻⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵙⴳⴻⵣⵣⵉ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ-ⴰ ⵏ ⵢⴻⵏⵏⴰⵢⴻⵔ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ.

ⵉ ⵓⵙⵎⴻⴽⵜⵉ, ⵢⵓⵎⴻⵕ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ ⴰⴱⴻⴷⴷⵓ ⵏ « ⵡⴰⴽⴽ ⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⴷ ⵓⵙⴻⴱⴳⴻⵙ ⵏ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵖⴱⵓⵍⴰ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽⴻⵏ » ⵉ ⵓⴹⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⴳⴻⵣⵣⴰⵢⵜ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴷ ⵓⵛⵉⵔⵉ ⵏ ⵜⴻⵎⵀⴻⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴻⵣⵣⵉ « ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵢⴻⵏⵏⴰⵢⴻⵔ ⵏ 2021 » ⵙ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⵏ ⵍⴻⵡⵚⴰⵢⴰⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴼⴽⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ.

ⴰⵏⴰⴱⴰⴹ: ⴰⵙⴻⵎⵏⴻⴷ ⵏ ⵜⴻⵙⴽⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵙⵖⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴳⴻⵣⵣⴰⵢⵜ ⵎⴳⴰⵍ ⵡⴰⴹⴹⴰⵏ ⵏ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵡⴰⵙ, 31 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 09:40     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰ ⵜⵓⵙⵏⴰ ⵜⴰⴽⴻⵙⵏⵓⵙⵏⴰ     Ɣran-t : 32 n tikkal   Bḍu