ⵜⴰⴳⴻⵣⵣⴰⵢⵜ-ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ : ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵉ ⵡⴻⵀⵀⴰ ⵖⴻⵔ ⵜⵉⴼⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⵃⵣⵣⴻⴱ ⵜⴰⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵉ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ, 22 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 09:18   Ɣran-t : 47 n tikkal
ⵜⴰⴳⴻⵣⵣⴰⵢⵜ-ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ : ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵉ ⵡⴻⵀⵀⴰ ⵖⴻⵔ ⵜⵉⴼⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⵃⵣⵣⴻⴱ ⵜⴰⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵉ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⵙ ⵍⴻⵡⵚⴰⵢⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵏⵛⵉⵔ, ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵢⴻⵏⵏⴰⵢⴻⵔ 2021 ⴷ ⴰⴼⴻⵍⵍⴰ, ⵜⴰⵃⴻⵎⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴻⵣⵣⵉ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⵏ ⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ, ⵍⴰ ⵜⴻⵜⵜⵀⴻⵢⵢⵉ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⴱⴷⵓ ⵜⵉⴼⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⵃⵣⵣⴻⴱ ⵜⴰⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵏⴻⵙⵙⴻⵏⴳⴻⵔ ⴰⵟⴰⵏ-ⴰ, ⵙⴻⴳ ⵜⵙⴻⵔⵙ ⴰⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵃⵓⵍⴼⵓ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵄⴰⵇⴻⴱ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵏⵏⴰⵖ ⵎⴳⴰⵍⴽ ⵏ ⵓⵣⵓⵣⵣⴻⵔ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ.

ⵜⴰⵙⵇⴰⵎⵓⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19, ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⴼⵔⴻⵏ ⵜⴰⴳⴻⵣⵣⴰⵢⵜ ⵉⵡⵓⵍⵎⴻⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ, ⵜⴻⵙⵄⴰ ⴳⴰⵔ ⵉⴼⴰⵙⵙⴻⵏ-ⵉⵙ ⵜⵓⵎⵎⴻⵥⵜ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵜ-ⵜⴻⴳⵣⴻⵎ ⴷⴻⴳ ⵕⵕⴰⵢ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⴼⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⴳⴻⵣⵣⴰⵢⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⴱⴷⵓ ⴰⴽⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⴳⴻⵣⵣⵉ.

ⴰⵢⴰ, ⵏⴻⵥⵔⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⴷⵓⴱⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⴰⵏ-ⴷ, ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵖⴱⴻⵍ-ⵏⵙⴻⵏ ⵓⵣⵡⵉⵔ, ⴷⴻⴳ ⵓⴼⴰⵔⴰⵏ ⴰⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⵉⵙ-ⴰ ⵏ ⵜⴳⴻⵣⵣⴰⵢⵜ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19, ⴷ ⵜⴰⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ ⵏ ⵓⵖⵔⴻⴼ-ⵏⵏⴻⵖ.

ⵉⵇⴻⵍⵍⴻⵄ ⵙⴻⴳ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉ-ⴰ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ, ⵏ ⵜⵖⴻⵔⴼⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵙⴻⵎⵎⴻⵙⴽⴻⵍⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⵏⴰⴼ, ⴰⴱⵔⵓⴼⵉⵙⵓⵔ ⴰⴱⴷⴻⵔⵔⴰⵀⵎⴰⵏ ⴱⴻⵏⴱⵓⵣⵉⴷ, ⵢⴻⵣⵣⵉⵔⴻⴳ-ⴷ, ⵓⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⴻⵍⵜ, ⵜⵉⴽⵍⵉ ⵏ « ⵍⴻⵃⴷⴻⵔ » ⵉ ⵜⴻⵙⵎⴻⵎⵎⵉ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵙⴻⴳ-ⵎⵉ ⵉ ⴷ-ⵛⴰⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⵓⵍⵣⵓⵣ ⵜⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⴳⴳⵜⴰ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19.

ⵉⵎⴰⵍⴰⵙ ⴰⵢⴰ, ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵢⴻⵟⵟⴻⴼ ⴷⴻⴳ ⵓⵖⵜⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵔⴰⴵⵓ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⴻⴹ ⵓⴼⴰⵔⵉⵙ ⵖⴻⵔ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ « ⵓⵣⴻⵔⵙⵉⵖⴻⵔ », ⴰⴷ ⵢⴻⴹⵔⵓ ⵡⴰⵢⴰ ⵙⴻⴳ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵉⴱⴰⵏ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⵏ ⵓⵏⴻⵄⵔⵓⴹ ⵉ ⴳⴰⵏⵜ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵢⴻⴱⴷⴰⵏ ⴰⴳⴻⵣⵣⵉ ⵏ ⵜⴳⴻⵣⵣⴰⵢⵜ, ⴰⴷ ⵏⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵙⴻⵏⵖⴻⵙ ⵙⴻⴳ ⵓⴽⵓⴷ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙ 3 ⵉ ⴳⴰⵏ ⵜⵏⴰⵔⵎⵉⵏ ⴰⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ « ⵓⵃⵉⵔⵉ » ⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏ ⴰⵏⵎⴰⴹⴰⵍ.

Last modified on ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ, 28 Fuṛaṛ 2021 11:31
ⵜⴰⴳⴻⵣⵣⴰⵢⵜ-ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ : ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵉ ⵡⴻⵀⵀⴰ ⵖⴻⵔ ⵜⵉⴼⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⵃⵣⵣⴻⴱ ⵜⴰⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵉ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ, 22 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 09:18     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰ ⵜⵓⵙⵏⴰ ⵜⴰⴽⴻⵙⵏⵓⵙⵏⴰ     Ɣran-t : 47 n tikkal   Bḍu