ⴰⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵙⵉⴷⴰ: « ⵍⵍⴰⵏ-ⴷ ⵢⵉⵙⵓⵔⵉⴼⴻⵏ ⴷ ⵉⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏⴻⵏ » ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 02 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 09:33   Ɣran-t : 0 n tikkal
ⴰⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵙⵉⴷⴰ: « ⵍⵍⴰⵏ-ⴷ ⵢⵉⵙⵓⵔⵉⴼⴻⵏ ⴷ ⵉⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏⴻⵏ » ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴳⴰ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵉⵙⵓⵔⵉⴼⴻⵏ ⴷ « ⵉⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏⴻⵏ » ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⵏ ⵍⴻⵅⵚⴰⵚ ⵏ ⵡⴰⴼⴼⴰⵍ (ⴰⴹⴹⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴰ), ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ, ⴰⵒⵕⵓⴼⵉⵙⵓⵔ ⴰⴱⴷⴻⵔⵔⴰⵀⵎⴰⵏⴻ ⴱⴻⵏⴱⵓⵣⵉⴷ, ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵃⴻⵜⵜⴻⵜⴻⵏ ⵖⴻⴼ « ⵓⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⵉⵙⴻⵏ » ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ-ⴰ ⵏ ⵜⴻⵣⵖⴻⵏⵜ ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ.

ⴰⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵙⵉⴷⴰ: « ⵍⵍⴰⵏ-ⴷ ⵢⵉⵙⵓⵔⵉⴼⴻⵏ ⴷ ⵉⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏⴻⵏ » ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⴻⵍ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵏⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵙⵉⴷⴰ, ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵜⴰⵖⴰⵔⴰ ⴷ ⵜⵏⴻⵥⵥⵉ » ⵏ ⵜⵉⵛⵛⵓⵔⴽⴰ ⴳⴰⵔ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⵏⵓⵙⵉⴷⴰ ⴷ ⴰⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⴵⴵⴰⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ-ⴰ ⴰⴷ ⵜⴻⴳ « ⵉⵙⵓⵔⵉⴼⴻⵏ ⴷ ⵉⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏⴻⵏ » ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵙⵉⴷⴰ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵍⵍⵓⴽⴽⴻⵣ ⵎⵍⵉⵃ ⵓⵣⵔⴰⵄ ⵏ ⵡⴰⴹⴹⴰⵏ-ⴰ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵏⴻⵔⵏⵉⵏ ⴽⴰⵏ ⵙ 0,1% ⵉ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ.

ⵢⵓⵍⴻⵙ ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⵄⴻⵡⵡⴻⵍ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⵙⵙⴻⵎⵍⵉⵍ ⴰⴽⴽ ⴰⵎⵎⴰⴽⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⴻⴽⴽⵉ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⵏⵇⴻⵙ ⵏ ⵓⵣⵔⴰⵄ ⵏ ⵓⴱⴰⵢⵢⵓⵔ-ⴰ ⴰⵏⵎⴰⴹⴰⵍ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⴱⵖⴰ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⴻⴽⴽⵉ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵙⵡⵉ ⴰⵣⵉⵜⴰⵍ ⵏ ⵏⵓⵙⵉⴷⴰ ⴰⵢ ⵢⴻⴱⵖⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⴻⵏⴳⴻⵔ ⴰⵙⵉⴷⴰ ⵙⴻⴳ-ⴰ ⵖⴻⵔ 2030.

ⵍⴻⴱⵖⵉ-ⴰ ⴰⵙⴻⵔⵜⴰⵏ ⵉⴱⴰⵏ-ⴷ ⵙ ⵓⵙⴻⴱⴳⴻⵙ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⴱⴳⴻⵙ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⴰⴽⴽ ⵉⴳⵣⵓⵎⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵔⵣⴰ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵜⵜⵉⵍⵉ-ⴷ ⵡⴰⵢⴰ ⵙ ⵓⵙⵉⴷⵔⴻⵎ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⵉⴷⵔⵉⵎ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⴰⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵙⵉⴷⴰ ⵙ 95%. ⵙ ⵡⴰⵢⴰ, ⵡⵉⵏ ⵢⴻⴱⵖⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵥⴻⵔ ⵎⴰ ⵢⵓⴹⴻⵏ ⴰⴹⴹⴰⵏ-ⴰ ⵏⴻⵖ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵜ-ⵉⴷⴰⵡⵉ, ⵢⴻⵙⵄⴰ ⴰⵣⵔⴻⴼ ⴰⴷ ⵢⴻⴳ ⴰⵢⴰ ⴱⴰⵟⴻⵍ.

ⴷ ⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ, ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴷⴰⵖ ⴰⴷ ⵜⴻⵇⵇⵉⵎ ⵜⴻⵖⴹⴻⴼⵜ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⴻⵇⴷⴻⵛ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴻⴽ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ, ⴰⵙⴻⵇⴷⴻⵛ ⵏ ⵜⴻⵀⵢⵓⴼⵉⵏ ⵏ ⵓⵜⴻⵏⴼⵓⵙ, ⵉⵎⵉⵏⵉⴳⴻⵏ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴰⵙⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏⵉⴹⴻⵏ, ⵉⵎⵉ ⴰⵢⴰ ⴰⴽⴽ ⵢⴻⵣⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⵢⴻⵣⵔⴻⵄ ⴰⵙⵉⴷⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵄⴻⵢⵢⴻⵏ ⵓⵒⵕⵓⴼⵉⵙⵓⵔ ⴱⴻⵏⴱⵧⵓⵣⵉⴷ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵡⴰⵢⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴰⵙⵏⵓⴷⴷⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵡⴰⴹⴹⴰⵏ ⵓⵣⵓⴼⴰⵏⴻⵏ ⵉⵏⴻⵟⵟⴹⴻⵏ, ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⵏ ⵍⴻⵅⵚⴰⵚ ⵏ ⵡⴰⴼⴼⴰⵍ ⴷ ⵓⵙⵉⴷⴰ ⴳⴰⵔ 2020-2024.

ⴰⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵙⵉⴷⴰ: « ⵍⵍⴰⵏ-ⴷ ⵢⵉⵙⵓⵔⵉⴼⴻⵏ ⴷ ⵉⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏⴻⵏ » ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 02 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 09:33     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰ ⵜⵓⵙⵏⴰ ⵜⴰⴽⴻⵙⵏⵓⵙⵏⴰ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu