ⴰⵛⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⴽⴰⵔⴹⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⵖ ⴰⵙⴷⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵡⴰⵢⵏ ⵜⵃⵡⴰǧ ⵜⵡⵏⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵏⵎⵜⵜⵉⵜ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵔⴰⵙ, 14 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 20:13   Ɣran-t : 47 n tikkal
ⴰⵛⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⴽⴰⵔⴹⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⵖ ⴰⵙⴷⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵡⴰⵢⵏ ⵜⵃⵡⴰǧ ⵜⵡⵏⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵏⵎⵜⵜⵉⵜ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ

 

ⵡⴰⵔⴳⵍⴰ - ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⴰⴽⴽⴷ ⵟⴷⵎⴰⵉ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ, ⴰⴱⴷⵍⴱⴰⴽⵉ ⴱⵏⵣⵉⴰⵏ, ⵢⵖⴷⴱⴱⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⴷⴳ ⵡⴰⵔⴳⵍⴰ, ⵖⴼ ⵜⵉⵅⵅⵓⵜⵔⵜ ⵏ ⵓⵛⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⴽⴰⵔⴹⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⵖ ⴰⵙⴷⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵡⴰⵢⵏ ⵜⵃⵡⴰǧ ⵜⵡⵏⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵏⵎⵜⵜⵉⵜ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ, ⴰⴷ ⵜⵜ-ⵏⵙⵙⵣⴳ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵙⵉⵖⵔ ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ, ⵏ ⵜⵙⴽⵏⴰⴽⴰⵍⵉⵏ, ⵏ ⵢⵉⴳⴰⵎⴰⵜⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵡⵏⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵢⴰⵍ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ.

"ⴰⵛⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⴽⴰⵔⴹⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⵖ ⴰⵙⴷⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵡⴰⵢⵏ ⵜⵃⵡⴰǧ ⵜⵡⵏⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵏⵎⵜⵜⵉⵜ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵜⴷⴷⵓ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵉⵡⵣⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ, ⵏ ⵜⵙⴽⵏⴰⴽⴰⵍⵉⵏ, ⵏ ⵢⵉⴳⴰⵎⴰⵜⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵡⵏⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵢⴰⵍ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵏⵟⵟⴼ ⵙⵉⵏ ⵉⴳⵍⵍⴰⵙ ⵉⴳⵊⴷⴰⵏⴻⵏ ⴷⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⴳⵣⵓⵎ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵏⵙⵙⴹⵔⵓ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⴽⵓⴷ ⴰⵍⵎⵎⴰⵙ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵖⵣⴼⴰⵏ", ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⵉⴳⵔ ⵉ ⴷ-ⵢⴹⵔⴰⵏ ⴷⴳ ⵟⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⴽⴰⵙⴷⵉ ⵎⵔⴱⴰⵀ ⵏ ⵡⴰⵔⴳⵍⴰ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵎⵖⵉⵡⴰⵏ ⴰⵙⴷⴰⵡⴰⵏ.

"ⴰⵇⵍ-ⴰⵖ ⵏⴻⵏⵡⴰ ⴰⴷ ⵏⵕⴰⴼⵇ ⴰⵎⵖⵉⵡⴰⵏ ⴰⵙⴷⴰⵡⴰⵏ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⵉⵡⴹ ⴰⴷ ⵏⵄⴷⴷⵉ ⵙ ⵓⵙⴼⴰⵔⵉ ⵙⴳ ⵜⵎⵓⴷⵎⵉⵏ ⵜⵉⵏⵙⴰⵢⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⵖ ⵖⵔ ⵜⵎⵓⴷⵎⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵉⵍⴰⵏ ⵉⵣⵓⴷⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴳ ⵜⴰⵖⵓⵍⵉⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⵡⵏⵏⴰⴹⵜ, ⵖⴼ ⵓⵎⴷⵢⴰ ⵏ ⵜⵥⵡⵔⵜ (ⴰⵒⵉⵟⵔⵓⵍ, ⵓⵔⵔⵉⴳ ⴰⴳⴰⵎⴰⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵡⵉⵏ ⴷ-ⵢⵜⵜⵓⵖⴰⵍⵏ) ⴰⴽⴽⴷ ⵜⴽⵔⵔⴰⵣⵜ ⵜⴰⵏⵉⵔⴰⵏⵜ", ⵉ ⵢⵔⵏⴰ ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ.

ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵏⵣⵉⴰⵏ ⵢⵔⵏⴰ ⵢⵖⵔⴰ-ⴷ ⵉ ⴱⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵎⴷⵀⵍ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵟⴽⵔⵔⴰⵣⵜ ⵉ ⵓⵙⵏⴼⵍⵉ ⵏ ⵜⴽⵔⵔⴰⵣⵜ ⵜⴰⵏⵉⵔⴰⵏⵜ, ⵙⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵖⵏⵡ ⵏ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵚⵓⴽⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⵓⵏⵏⵉⴳⵜ ⴷⴳ ⵡⴰⵔⴳⵍⴰ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵍⵀⵓⵏ ⵢⵉⴷ-ⵙ.

ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⵖⵏ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ, ⵙⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ-ⵉⴹⵏ, ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵜⵉⵎⵚⵓⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⴰⴷ ⵙⵄⵓⵏⵜ ⵜⴰⴼⵓⵍⵎⴰⵏⵜ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴳ ⵡⴰⵢⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⵏⴱⴹⵜ, ⵜⵓⴷⴷⵎⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⵜⴰⵙⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍⵉ ⵏ ⵢⵉⴽⵜⵜⵓⵔⵏ-ⵏⵙⵏⵜ, ⵉ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⴽⴽⵉⵏⵜ ⴷⴳ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵓⵕⵎⴰⵙ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵛⵔⴰⴽ ⴳⴰⵔ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵡⵏⵏⴰⴹⵜ-ⵉⵙ ⵜⴰⵏⵎⵜⵜⵉⵜ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ.

Last modified on ⴰⴽⵔⴰⵙ, 11 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ 2020 09:50
ⴰⵛⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⴽⴰⵔⴹⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⵖ ⴰⵙⴷⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵡⴰⵢⵏ ⵜⵃⵡⴰǧ ⵜⵡⵏⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵏⵎⵜⵜⵉⵜ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵔⴰⵙ, 14 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 20:13     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰ ⵜⵓⵙⵏⴰ ⵜⴰⴽⴻⵙⵏⵓⵙⵏⴰ     Ɣran-t : 47 n tikkal   Bḍu