ⵜⴰⵎⴻⵙⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ ⴰⴷⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵓⵡⵔⴰⵙ: ⵔⵣⴰⵏ-ⴷ ⵎⴻⴷⴷⴻⵏ ⵖⴻⴼ 3 ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵉⴵⵡⵉⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵡⴰⵙ, 08 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ 2018 13:53   Ɣran-t : 6 n tikkal
ⵜⴰⵎⴻⵙⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ ⴰⴷⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵓⵡⵔⴰⵙ: ⵔⵣⴰⵏ-ⴷ ⵎⴻⴷⴷⴻⵏ ⵖⴻⴼ 3 ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵉⴵⵡⵉⵏ

ⵜⴰⴱⴰⵜⴻⵏⵜ – ⴷ ⵜⵉⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵏ « ⵛⴻⵔⴰⵎ ⴷⴻⵛⵧⵔ » ⴷ ⵙⴼⵙ ⵢⴻⵎⵎⵓⵣⵣⴳⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⴼⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴷ ⵓⵙⵓⴷⴷⵉⵙ ⵏ “ⴳⵍⵧⴱⴰⵍ ⴳⵔⵧⵓⵒ” ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴱⴰⵜⴻⵏⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵊⴻⴱⴷⴻⵏ ⴰⵟⴰⵙ ⴰⴽⴽ ⵏ ⵎⴻⴷⴷⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵙⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ ⴰⴷⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵓⵡⵔⴰⵙ ⴰⵢ ⵉⵔⴻⵥⵎⴻⵏ ⵜⵉⵡⵡⵓⵔⴰ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵣⴻⵖⵖⴰ ⵜⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵣⵉⴽⴽⴻⵏⵜ ⵏ « ⴰⵙⴰⵀⴰⵔ. »

ⵓⵍⴰ ⵎⴰ ⵜⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴰⵎⴰ ⴷ ⵜⴰⵏⴹⴰ ⴷ ⵜⵖⴰⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵙⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ-ⴰ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ 40 ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵙⴻⴳ 10 ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ, ⴷ ⴽⵔⴰⴹⵜ-ⴰ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ -ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴰⵡⴹⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵉⴵⵡⴻⵏⵜ ⵖⴻⵔ ⵓⵣⵖⴰⵔ- ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵊⴻⴱⴷⴻⵏ ⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵔⵣⴰⴼⴻⵏ.

ⴰⵙⵓⴷⴷⵉⵙ ⵏ ⵛⴻⵔⴰⵎ ⴷⴻⵛⵧⵔ ⵢⴻⵎⵎⵓⵣⵣⴻⴳ ⴷⴻⴳ ⵓⵖⵔⴰⴼ ⵏ ⵜⵙⵉⵕⴰⵎⵉⵜ ⵏ ⵢⴰⵍ ⵚⵚⴻⵏⴼ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⵓⵙⴰ-ⴷ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵙⵓⵏ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ ⵏ ⴷⵔⴻⵄ ⴱⴻⵏ ⵚⴻⴱⴱⴰⵃ, ⴷⴻⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴰⵥⵓⵍⵜ. ⴷⴻⴳ ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ ⵢⴻⵣⵔⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴰⴵⴻⵡ ⵉⵍⵣⴰⵣⴻⵏ ⵉ ⵜⵉⴽⴽⴻⵍⵜ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵖⴻⵔ ⵍⵓⵕⴷⵓⵏ ⴷ ⵍⵉⴱⵢⴰ. ⵜⴰⵕⵎⵉⵙⵜ-ⴰ ⵍⴰ ⵜⴻⵙⵙⴻⴼⵔⴰⵢ ⴷⴰⵖ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⵉⴵⴻⵡ ⵖⴻⵔ ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ.

ⵎⴰ ⴷ ⵜⴰⵕⵎⵉⵙⵜ ⵏ ⵙⴼⵙ ⵜⴻⵎⵎⵓⵣⵣⴻⴳ ⴷⴻⴳ ⵓⵖⵔⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵙⵓⴳⴰ ⵉⵜⵔⵉⵙⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵜⴻⵙⴼⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ. ⴰⵢⵢⵓⵔ ⴰⵢⴰ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵎⵉ ⴰⵢ ⵜⴻⴱⴷⴰ ⵜⴻⵙⵙⴰⴵⴰⵡ ⵖⴻⵔ ⵎⴰⵍⵉ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵍⴰ ⵜⴻⵙⵙⴻⴼⵔⴰⵢ ⴰⴷ ⵜⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⵉⴵⴻⵡ ⵖⴻⵔ ⵧⵓⴰⴳⴰⴷⵧⵓⴳⵧⵓ (ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵏ ⴱⵓⵔⴽⵉⵏⴰ ⴼⴰⵙⵧ), ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵎⴰⵙⴰⵢ-ⵏⵏⴻⵙ, ⵍⴻⴽⵀⵎⵉⵙⵙⵉ ⵙⵉ ⵎⵧⵀⴰⵎⴻⴷ.

ⵎⴰ ⴷ ⴰⵙⵓⴷⴷⵉⵙ ⵏ « ⴳⵍⵧⴱⴰⵍ ⴳⵔⵧⵓⵒ » ⵢⴻⴱⴷⴰ, ⵙⴻⴳ ⵎⴻⵍⵎⵉ ⴽⴰⵏ, ⵢⴻⵙⵙⴰⴵⴰⵡ ⵖⴻⵔ ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ. ⴰⵙⵓⴷⴷⵉⵙ-ⴰ ⵉⵎⴻⴷⴷⴻⵢ ⵉⵙⴰⴽⴰⵍⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⴽⴰⵎⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵀⵢⵓⵏⴷⴰⵉ ⴷ ⵜⴽⴻⵕⵕⵓⵙⵉⵏ ⵏ ⴽⵉⴰ.

ⵜⴰⴷⵢⴰⵏⵜ-ⴰ ⴰⵢ ⵍⴰ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵜⴱⴰⵜⴻⵏⵜ, ⴰⴷ ⵜⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⴰⵔⵎⴰ ⴷ 11 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ ⵢⴻⵔⵏⵓ, ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵎⵉ ⴰⵢ ⵜⴻⵔⵥⴻⵎ, ⵍⴰ ⴷ-ⵔⴻⵣⵣⵓⵏ ⴼⴻⵍⵍ-ⴰⵙ ⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵎⴻⴷⴷⴻⵏ.

 

ⵜⴰⵎⴻⵙⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ ⴰⴷⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵓⵡⵔⴰⵙ: ⵔⵣⴰⵏ-ⴷ ⵎⴻⴷⴷⴻⵏ ⵖⴻⴼ 3 ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵉⴵⵡⵉⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵡⴰⵙ, 08 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ 2018 13:53     Taggayt : ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ     Ɣran-t : 6 n tikkal   Bḍu