ⵎⵉⵍⴰ: ⵜⵓⴹⴹⴼⴰ ⵏ 108.260 ⵏ ⵢⵉⴽⵔⵔⵓⴷⵏ ⵏ ⵜⴰⴱⴰ ⵜⴰⵡⵔⴷⴰⵏⵉⵜ ⴷ 16.000 ⵏ ⵜⵏⴽⵓⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⴰⵎⴰⵎ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵡⴰⵙ, 25 Yennayer 2018 12:19   Ɣran-t : 50 n tikkal
ⵎⵉⵍⴰ– ⵟⴹⴹⴼ ⵜⴼⵔⵇⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵜⵍⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⴼⵕǧⵉⵡⴰ, ⴷⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵎⵉⵍⴰ, 108.260 ⵏ ⵢⵉⴽⵔⵔⵓⴷⵏ ⵏ ⵜⴰⴱⴰ ⵏ ⵜⵎⵕⴽⴰ ⵜⴰⵡⵔⴷⴰⵏⵉⵜ ⴷ 15.916 ⵏ ⵜⵏⴽⵓⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⴰⵎⴰⵎ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⵜⵓⴱⵥ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⵎⴷⴰⵏ ⴷⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⴱⵓⵃⴰⵜⵎ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴰⵖ-ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⵙⵜⵍⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴱⵄⴰ.
 
ⵎⵉ ⵜⵜ-ⵉⴷ-ⵓⵡⴹⵏⵜ ⵜⵍⵖⴰ ⵖⴼ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⵔⴳⴰⵣ ⵏ 38 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⴰⵢ ⵉⵣⴷⵖⵏ ⴷⴳ ⵎⵕǧ ⵍⴽⴱⵉⵔ ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵙⵄⴰ ⵜⴰⵙⵎⴽⵜⴰ ⵎⵖⵖⵔⵏ ⵏ ⵓⴳⴰⵎⴰⵎ, ⵜⴷⴷⴰ ⵜⴼⵔⵇⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵜⵍⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵖⵔ ⵡⵎⴽⴰⵏ-ⵏⵏⵉ.
 
ⵎⵉ ⵜⴼⵜⵜⵛ ⵜⵎⵙⵜⵍⴰ ⵜⴰⵃⴰⵏⵓⵜ ⵏ ⵡⵎⴷⴰⵏ-ⴰ, ⵜⵓⴼⴰ-ⴷ ⴷⵉⵏ ⵜⴰⵙⵎⴽⵜⴰ ⵎⵖⵖⵔⵏ ⵏ ⵜⴰⴱⴰ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⵜⵔⵏⴰ ⵜⵓⴼⴰ-ⴷ ⵜⴰⵙⵎⴽⵜⴰ ⵎⵖⵖⵔⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⴷⴳ ⵓⴳⴰⵕⴰⵊ ⵏ ⵡⵅⵅⴰⵎ-ⵏⵏⵙ. ⴰⵎⵛⴽⵓⴽ-ⴰ ⵢⵍⵍⴰ ⵢⵙⵏⵓⵣⵓⵢ ⵜⴰⴱⴰ ⵡⴰⵔ ⵜⵜⵙⵔⵉⵃ ⵓⵙⴹⵉⴼ.
 
ⴰⵣⴰⵍ ⴰⵏⵣⵣⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⵏ-ⴰ ⵢⵜⵜⵡⴰⵇⵢⵢⵎ ⵙ 23,2 ⵏ ⵢⵉⵎⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⵓⵡⵢⵏ ⴰⵎⵛⴽⵓⴽ-ⴰ ⵖⵔ ⵜⴼⵔⵇⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵜⵍⴰ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵓⴽⵎⵎⵍ ⵓⵙⵙⴻⵙⵜⵏ ⵢⵉⴷ-ⵙ.
ⵎⵉⵍⴰ: ⵜⵓⴹⴹⴼⴰ ⵏ 108.260 ⵏ ⵢⵉⴽⵔⵔⵓⴷⵏ ⵏ ⵜⴰⴱⴰ ⵜⴰⵡⵔⴷⴰⵏⵉⵜ ⴷ 16.000 ⵏ ⵜⵏⴽⵓⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⴰⵎⴰⵎ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵡⴰⵙ, 25 Yennayer 2018 12:19     Taggayt : ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ     Ɣran-t : 50 n tikkal   Bḍu