ⴰⴷ ⵢⴻⵖⵍⵉ ⵓⴳⴻⴼⴼⵓⵔ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵏ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⵉⴷ ⵏ ⵜⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵔⴰⵙ, 01 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2021 16:51   Ɣran-t : 5 n tikkal
ⴰⴷ ⵢⴻⵖⵍⵉ ⵓⴳⴻⴼⴼⵓⵔ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵏ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⵉⴷ ⵏ ⵜⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵍⵜ – ⴰⴷ ⵢⴻⵖⵍⵉ ⵓⵏⵥⴰⵔ ⵙ ⵔⵔⵄⵓⴷ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵣⴰⵢⴻⴹ, ⴰⴷ ⵜ-ⵉⴷ-ⵢⴻⴹⴼⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⴷⴳⴻⵏ ⵓⵖⴻⵍⵍⵓⵢ ⵏ ⵓⴱⵔⵓⵔⵉ, ⴷⴻⴳ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵏ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ) 02 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵔ ⴷ ⴰⴼⴻⵍⵍⴰ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴻⵇⵇⵉⵙ ⵓⵣⵣⵉⴳ ⴰⵙⵏⵉⴳⵏⴰⵡⴰⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⵓⴼⴻⵖ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ), ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⴰⴳⵏⴰⵡⵜ.

ⴰⵔⵡⴰⵢ-ⴰ ⴰⵙⵏⵉⴳⵏⴰⵡⴰⵏ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⴻⵖⴹⴻⴼⵜ ⴰⵞⵉⵏⵉ, ⴰⴷ ⵉⵃⴰⵣ ⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵏ ⵜⵍⴻⵎⵙⴰⵏ, ⵜⵉⵎⵓⵛⴻⵏⵜ, ⵡⴻⵀⵔⴰⵏ, ⵎⵙⴻⵜⵖⴰⵏⴻⵎ, ⵛⵍⴻⴼ, ⵜⵉⵒⴰⵣⴰ, ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴱⵓⵎⴻⵔⴷⴰⵙ, ⵜⵉⵣⵉ ⵡⴻⵣⵣⵓ, ⵜⵓⴱⵉⵔⴻⵜ, ⴱⵍⵉⴷⴰ, ⵎⴷⵉⵢⴰ, ⵄⵉⵏ ⴷⴻⴼⵍⴰ, ⵜⵉⵙⴻⵎⵙⵉⵍⵜ, ⵜⵉⵀⴻⵔⵜ, ⵉⵖⵉⵍⵉⵣⴰⵏ, ⵎⵄⴻⵙⴽⴻⵔ, ⵙⵉⴷⵉ ⴱⴻⵍⵄⴻⴱⴱⴰⵙ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⵏⵏⵉ.

ⵎⴰ ⴷ ⴰⵢⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵇⵇⵉⵎ ⵓⵏⴻⵇⵇⵉⵙ-ⴰ ⵓⵣⵣⵉⴳ, ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 02 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵔ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵡⵉⵙ 06:00 ⴰⵔ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ (ⵍⴵⴻⵎⵄⴰ) 03 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵔ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵡⵉⵙ 06:00, ⵉ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵉ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⴰⴳⵏⴰⵡⵜ, ⵢⴻⵣⵣⵉⵔⴻⴳ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵏⴻⵛⵜⴰ ⵏ ⵓⵏⵥⴰⵔ-ⴰ, ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵉⵔⴰⴼⴻⵇ ⵓⵣⴰⵢⴻⴹ ⵏ ⵡⴰⴹⵓ, ⴰⴷ ⵜⴰⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ ⴳⴰⵔ 20 ⴰⴽⴽⴻⴷ 40ⵎⵎ ⵜⴻⵣⵎⴻⵔ, ⴷⴻⴳ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⴷⴳⴻⵏ, ⴰⴷ ⵜⴰⵡⴻⴹ ⵏⴻⵖ ⴰⴷ ⵜⴻⴽⴽ ⵏⵏⵉⴳ ⵏ 50ⵎⵎ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵉ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⵏⵏⵉ.

ⴰⴷ ⵢⴻⵖⵍⵉ ⵓⴳⴻⴼⴼⵓⵔ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵏ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⵉⴷ ⵏ ⵜⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵔⴰⵙ, 01 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2021 16:51     Taggayt : ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ     Ɣran-t : 5 n tikkal   Bḍu