ⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⵢⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ ⵏ ⵓⵖⴻⵍⵍⵓⵢ ⵏ ⵓⴳⴻⴼⴼⵓⵔ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⴱⵔⵓⵔⵉ, ⵜⵉⴽⵡⴰⵍ ⵙ ⵓⵣⴰⵢⴻⴹ ⵏ ⵡⴰⴹⵓ, ⴷⴻⴳ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ), ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴻⵇⵇⵉⵙ ⵓⵣⵣⵉⴳ ⴰⵙⵏⴰⴳⵏⴰⵡⴰⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⵓⴼⴻⵖ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⴰⴳⵏⴰⵡⵜ. ⴰⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⴻⵖⴹⴻⴼⵜ ⴷ ⴰⵞⵉⵏⵉ, ⵢⴻⵔⵣⴰ ⵓⵏⴻⵇⵇⵉⵙ-ⴰ ⵓⵣⵣⵉⴳ ⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵏ ⵍⴻⵖⵡⴰⴹⵜ, ⵏ ⴵⴻⵍⴼⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵖⴻⵔⴷⴰⵢⵜ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵉ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⵏⵏⵉ, ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵏⴻⵛⵜⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⵖⵍⵉⵏ ⴰⴷ ⵜⴰⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ ⴳⴰⵔ 20 ⴰⴽⴽⴻⴷ 30 ⵎⵎ ⴽⵔⴰ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⴽⴽ ⵓⵏⴻⵇⵇⵉⵙ ⵓⵣⵣⵉⴳ ⴰⵙⵏⴰⴳⵏⴰⵡⴰⵏ ⴰⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ) ⵖⴻⴼ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵡⵉⵙ 18ⵀ00. ⴰⵖⴻⵍⵍⵓⵢ ⵏ ⵓⴳⴻⴼⴼⵓⵔ ⵢⴻⵔⵣⴰ ⴷⴰⵖⴻⵏ ⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵏ ⵙⴽⵉⴽⴷⴰ, ⵄⴻⵏⵏⴰⴱⴰⵟⵟⴰⵔⴻⴼ, ⵜⴰⵎⵙⵉⵍⵜ, ⵓⵍⴷ ⴵⴻⵍⵍⴰⵍ, ⵎⴻⵖⴰⵢⴻⵔ, ⵜⵉⴱⴻⵙⴽⴻⵔⵜ, ⵜⴰⴱⴰⵜⴻⵏⵜ, ⵜⵉⵅⴻⵏⵛⴻⵍⵜ, ⵜⵉⴱⴻⵙⵜ, ⵓⵎ ⵍⴻⴱⵡⴰⴳⵉ, ⵙⵙⵓⵇ ⴰⵀⵔⴰⵙ, ⴳⴰⵍⵎⴰ, ⵇⵙⴻⵏⵟⵉⵏⴰ, ⵎⵉⵍⴰ, ⵙⵟⵉⴼ, ⵍⴱⴻⵔⴵ ⴱⵓⵄⵔⵉⵔⵉⴵ, ⴰⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⵜⵓⴱⵉⵔⴻⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⴰⵜ ⵙⵙⵓⴼ, ⵜⴰⵏⴻⵛⵜⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⵖⵍⵉⵏ ⴰⴷ ⵜⴰⵡⴻⴹ ⴰⵔ ⴳⴰⵔ 30 ⴰⴽⴽⴻⴷ 40 ⵎⵎ ⵜⴻⵣⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⵜⴰⵡⴻⴹ ⵏⴻⵖ ⴰⴷ ⵜⴻⴳ ⵏⵏⵉⴳ ⵏ 60 ⵎⵎ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⴻⵎⵎⵓⴹ, ⴽⵔⴰ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⴽⴽ ⵓⵏⴻⵇⵇⵉⵙ-ⴰ ⵓⵣⵣⵉⴳ ⵉⴳⴻⵣⴷⴰ, ⴰⴽⴽⴰ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵇⵇⵉⵎ ⴰⵍⴰⵎⵎⴰ ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ) ⵖⴻⴼ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵡⵉⵙ 23ⵀ00.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⴷ ⵢⴻⵖⵍⵉ ⵓⴳⴻⴼⴼⵓⵔ ⵙ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵔⵔⵄⵓⴷ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ) ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⴽⵍⵉ ⴷ ⴰⴼⴻⵍⵍⴰ, ⴷⴻⴳ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⴰⴳⵏⴰⵡⵜ. ⵉⵙⴻⵔⵙ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⴰⴳⵏⴰⵡⵜ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵄⴻⴳⴳⴻⵏ 1 (ⵜⵉⵖⵎⵉ ⵜⵡⵔⴰⵖⵜ) ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵢⴻⵔⵣⴰ ⵓⵖⴻⵍⵍⵓⵢ ⵏ ⵓⴳⴻⴼⴼⵓⵔ, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⴻⵏ : ⴰⴷⵔⴰⵔ, ⵍⴻⵖⵡⴰⴹⵜ, ⵓⵎ ⵍⴻⴱⵡⴰⴳⵉ, ⵜⴰⴱⴰⵜⴻⵏⵜ, ⵜⵉⴱⴻⵙⴽⴻⵔⵜ, ⴱⴻⵛⵛⴰⵕ, ⵜⵉⵀⴻⵔⵜ, ⴵⵍⴼⴰ, ⵙⵟⵉⴼ, ⵙⵄⵉⴷⴰ, ⵇⵙⴻⵏⵟⵉⵏⴰ, ⵎⵙⵉⵍⴰ, ⵍⴱⴻⵢⵢⴻⴹ, ⵜⵉⵅⴻⵏⵛⴻⵍⵜ, ⵎⵉⵍⴰ, ⵏⵏⵄⴰⵎⴰ, ⵜⴰⵖⴻⵔⴷⴰⵢⵜ, ⵎⵏⴻⵄ, ⵓⵍⴰⴷ ⴵⴻⵍⵍⴰⵍ, ⴱⵏⵉ ⵄⴻⴱⴱⴰⵙ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵉⵎⵉⵎⵓⵏⵜ, ⵉ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵍⵖⵓ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⴰⴷ ⵢⴻⵖⵍⵉ ⵓⴳⴻⴼⴼⵓⵔ ⵙ ⵓⵣⴰⵢⴻⴹ ⵣⴽⴽⵔⴷ ⵔⵔⵄⵓⴷ ⴷⴻⴳ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵙⴻⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ ⴷ ⴰⴼⴻⵍⵍⴰ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵉ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⴰⴳⵏⴰⵡⴰⵜ. ⴰⵍⵖⵓ-ⴰ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⴻⵖⴹⴻⴼⵜ ⴷ 1 (ⵜⵉⵖⵎⵉ ⵜⴰⵡⵔⴰⵖⵜ), ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴰⴷ ⵢⴻⵖⵍⵉ ⵓⴳⴻⴼⴼⵓⵔ ⵙ ⵔⵔⵄⵓⴷ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵏ ⵍⴻⵖⵡⴰⴹⵜ, ⴱⴻⵛⵛⴰⵔ, ⴵⴻⵍⴼⴰ, ⵍⴱⴻⵢⵢⴻⴹ, ⵏⵏⵄⴰⵎⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵖⴻⵔⴷⴰⵢⵜ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⵛⵛⴻⵕⵛⴻⵕ ⵓⵏⵥⴰⵔ, ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ ⵙ ⵢⵉⴳⴳⵉⴳ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⵍⵓ ⵓⵣⵣⵉⴳ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⵉⴳⵏⴻⵡⵜ. ⴰⵙⵉⵔⴰ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⵉⴳⵏⴻⵡⵜ ⵢⴻⵙⵙⵓⵍⵉ ⵜⴰⵖⴹⴻⴼⵜ ⵖⴻⵔ ⵓⵙⵡⵉⵔ 1ⵓ (ⴰⵡⵔⴰⵖ) ⴷⴻⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵔⵣⴰ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⵉ ⴷ ⵙⴽⵉⴽⴷⴰ, ⴳⴰⵍⵎⴰ, ⴵⵉⴵⴻⵍ, ⵙⵓⵇ ⴰⵀⵕⴰⵙ, ⵜⵉⵅⴻⵏⵛⴻⵍⵜ, ⵜⴰⵎⵙⵉⵍⵜ, ⵙⴹⵉⴼ, ⴵⴻⵍⴼⴰ, ⵜⵉⵣⵉ ⵓⵣⵣⵓ, ⵎⵉⵍⴰ, ⵍⴻⵎⵖⴻⵢⵢⴻⵜ, ⵡⵍⴰⴷ ⴵⴻⵍⵍⴰⵍ, ⵜⵓⴳⴳⵓⵔⵜ, ⵜⴰⴱⴰⵜⴻⵏⵜ, ⴱⴳⴰⵢⴻⵜ, ⵜⵉⴱⴻⵙⴽⴻⵔⵜ, ⵜⵓⴱⵉⵔⴻⵜ, ⵜⵉⴱⴻⵙⵜ, ⵇⵙⴻⵏⵟⵉⵏⴰ, ⵡⴰⵔⴻⴳⵍⴰ, ⵍⴱⵓⵕⵊ ⴱⵓⵄⵕⵉⵕⵉⴵ ⴷ ⵡⴰⴷ ⵙⵓⴼ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⴷ ⵉⵙⵓⴹ ⵡⴰⴹⵓ ⵙ ⵜⴷⵓⵙⵉ, ⵜⵉⴽⵡⴰⵍ ⵙ ⵓⵣⴰⵢⴻⴹ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵔⴼⴰⴷ ⵏ ⵢⵉⵊⴷⵉ, ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴹⵉⵙⴰⵙ (ⵙⵙⴻⴱⵜ) ⴷ ⴰⴼⴻⵍⵍⴰ, ⴷⴻⴳ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵏ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵓⵜⵔⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴻⵇⵇⵉⵙ ⵓⵣⵣⵉⴳ ⴰⵙⵏⴰⴳⵏⴰⵡⴰⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⵓⴼⴻⵖ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵡⴰⵔⴰⴷ ⴰⵙⵏⴰⴳⵏⴰⵡⴰⵏ. ⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵢⴻⵔⵣⴰ ⵓⵏⴻⵇⵇⵉⵙ-ⴰ, ⵉⵍⴰⵏ ⴰⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⴻⵖⴹⴻⴼⵜ ⴰⵞⵉⵏⵉ, ⴷ ⵏⵄⴰⵎⴰ, ⵍⴱⴻⵢⵢⴻⴹ, ⴰⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⵜⵍⴻⵎⵙⴰⵏ, ⴰⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⴱⴻⵍⵄⴻⴱⴱⴰⵙ, ⵙⵄⵉⴷⴰ, ⵎⵏⵉⵢⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵜⵉⵎⵉⵎⵓⵏⵜ. ⴰⵖⴱⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⴻⵇⵇⵉⵙ-ⴰ ⵓⵣⵣⵉⴳ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴹⵉⵙⴰⵙ (ⵙⵙⴻⴱⵜ) ⵙⴻⴳ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵡⵉⵙ 13ⵀ00 ⴰⵔ ⵡⴰⵙⵙ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ) ⵖⴻⴼ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵡⵉⵙ 18ⵀ00, ⵉ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⵏⵏⵉ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵉⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴹⵓ-ⴰ, ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵉⵙⵓⴹⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵙ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵏ 60 ⴰⵔ 70 ⴽⵎ/ⵀ, ⴰⴷ ⵢⴰⵡⴻⴹ ⵏⴻⵖ ⴰⴷ ⵢⴻⴽⴽ ⵏⵏⵉⴳ ⵜⵉⴽⵡⴰⵍ ⵏ 80 ⴽⵎ/ⵀ ⵙ ⵓⵣⴰⵢⴻⴹ.
ⴱⵍⵉⴷⴰ – ⵉⵎⴽⴻⵍⵍⴻⴼ ⵙ ⵜⵓⵖⴷⴰⴹⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴱⵔⴰⵀⵉⵎ ⵎⴻⵔⴰⴷ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⵙⴻⴳ ⴱⵍⵉⴷⴰ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵜⵡⴰⵎⴰⵀⵍⴻⵏ, ⴷⴻⴳ ⵓⴽⵓⴷ ⵓⵔ ⵏⴻⵡⵡⵉⴹ ⴰⵔⴰ ⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙ, 9.100 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴻⴼⵍⵉ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵙⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⵉ ⴷⴻⴳ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ. ⵜⴰⵙⴻⵔⵜⵉⵜ ⵜⴰⴳⴻⵍⵍⵓⵙⴰⵏⵜ ⵢⴻⵙⵎⴻⵎⵎⵉ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰ ⴰⵙⵜⴻⴽⵍⴻⴼ ⵙ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵉⵛⴻⵖⴱⴻⵏ ⵉⵙⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⵉ, ⴷ ⴰⵢⴻⵏ ⵉ ⵢⵉⵙ-ⵙ ⵢⴻⵏⵎⴻⵇⵇⴻⵏ, ⵢⴻⵙⵙⴻⴹⵔⴰ-ⴷ ⴰⵣⴰⵍ 9.100 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴻⴼⵍⵉ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵙⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⴽⵓⴷ ⵓⵔ ⵏⴻⵡⵡⵉⴹ ⴰⵔⴰ ⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙ. ⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ-ⴰ « ⵡⴻⵔⴵⵉⵏ ⴷ-ⴹⵔⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵏⴹⴰⵔ ⴰⵎ ⵡⴰ, ⴰⵎⴰ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⵏⴻⴼⵍⵉⵜ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⴹⵔⴰⵏ ⵏⴻⵖ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⵏⴻⵛⵜⴰ ⵏ ⵢⵉⵛⴰⵏⵟⵉⵢⴻⵏ ⵢⴻⵍⴷⵉⵏ », ⵉⵖⴻⴼ ⴷ-ⵉⴳⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵡⵜ. ⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ-ⴰ ⵔⵣⴰⵏ, ⵜⵓⴳⴳⵜⴰ-ⵏⵙⴻⵏ, ⵉⵥⴻⴹⵡⴰ ⵏ ⵢⵉⵇⴰⵍⵓⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⴱⴷⵓⵣ, ⴰⵍⴷⴰⵢ ⵏ ⵢⵉⴱⴻⵔⴷⴰⵏ, ⴰⵙⴻⵍⵀⵓ ⵏ ⵜⴻⵡⵜⵉⵍⵉⵏ ⵓⵙⵖⵓⵔⴱⴻⵣ, ⵜⴰⴷⵓⵍⵉ ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏⵜ, ⵔⵏⵓ-ⴰⵙ ⵜⵓⵇⵇⵏⴰ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⵥⴻⴹⵡⴰ-ⵉⴹⴻⵏ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⴰⴷ ⵉⵙⵓⴹ ⵡⴰⴹⵓ ⵙ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵓⵥⴰⵙ (ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ), ⵖⴻⴼ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵏ ⵓⴳⴻⵏⵙⵓ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵙ ⵓⵔⴼⴰⴷ ⵏ ⵢⵉⵊⴷⵉ ⴰⴷⵉⴳⴰⵏ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⴰⴳⵏⴰⵡⵜ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴻⵇⵇⵉⵙ ⵓⵣⵣⵉⴳ ⴰⵙⵏⴰⴳⵏⴰⵡⴰⵏ. ⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵏ ⵡⴰⴷ ⵙⵓⴼ, ⵜⵓⴳⴳⵓⵔⵜ, ⵡⴰⵔⴻⴳⵍⴰ, ⵎⴻⵖⵖⴰⵔⵢⴰ, ⵓⵍⴰⴷ ⴵⴻⵍⵍⴰⵍ, ⵜⵉⴱⴻⵙⴽⴻⵔⵜ, ⵜⵉⴱⴻⵙⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵅⴻⵏⵛⴻⵍⵜ ⵔⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵖⴹⴻⴼⵜ « ⵜⴰⵞⵉⵏⵉⵜ » ⴰⵔ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵡⵉⵙ 23ⵀ00, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵉ ⵓⵏⴻⵇⵇⵉⵙ ⵓⵣⵣⵉⴳ ⴰⵙⵏⴰⴳⵏⴰⵡⴰⵏ (ⴱⵎⵙ). ⴷⴻⴳ ⵓⴽⵓⴷ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵖⴱⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⴻⵇⵇⵉⵙ, ⵜⴰⵏⵉⵍⴰ ⵏ ⵡⴰⴹⵓ ⴰⴷ ⵜⴻⵎⴳⴰⵔⴻⴷ, ⴰⴷ ⵜⴰⵡⴻⴹ ⵜⴷⵓⵙⵉ-ⵙ ⴰⵔ 60/70 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⵔⴰⴳ, ⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⴰⵡⴹⴻⵏ ⵏⴻⵖ ⴰⴷ ⴽⴽⴻⵏ ⵏⵏⵉⴳ ⵏ 80 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵙ ⵓⵣⴰⵢⴻⴹ, ⵉ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⵏⵏⵉ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⴰⴷ ⵢⴻⵖⵍⵉ ⵓⴳⴻⴼⴼⵓⵔ ⵙ ⵔⵄⵓⴷ, ⴰⴷ ⵢⴻⴳⵍⵓ ⵜⵉⴽⵡⴰⵍ ⵙ ⵓⵖⴻⵍⵍⵓⵢ ⵏ ⵓⴱⵔⵓⵔⵉ, ⴷⴻⴳ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵏ ⵜⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ, ⵏ ⵓⵙⴰⵎⵎⴻⵔ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵓⵜⵔⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵙⴻⴳ ⵜⴰⵣⵡⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⴻⴷⴷⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴻⴱⵜ), ⵉ ⴷ(ⵢⴻⵏⵏⴰⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⴰⴳⵏⴰⵡⵜ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴻⵇⵇⵉⵙ ⵓⵣⵣⵉⴳ ⴰⵙⵏⴰⴳⵏⴰⵡⴰⵏ (ⴱⵎⵙ). ⵔⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵖⴹⴻⴼⵜ « ⵜⴰⵞⵉⵏⵉⵜ », ⵙⴻⴳ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴻⴱⵜ) ⵖⴻⴼ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵡⵉⵙ 18ⵀ00 ⴰⵔ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⵖⴻⴼ ⵡⵉⵙ 15ⵀ00, ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵏ ⵄⵉⵏ ⴷⴻⴼⵍⴰ, ⵜⵒⴰⵣⴰ, ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔⵏ ⴱⵓⵎⴻⵔⴷⴰⵙ, ⵜⵉⵣⵉ ⵓⵣⵣⵓ, ⴱⴳⴰⵢⴻⵜ, ⴵⵉⴵⴻⵍ, ⵙⴽⵉⴽⴷⴰ, ⵄⴻⵏⵏⴰⴱⴰ, ⵟⵟⴰⵔⴻⴼ, ⴱⵍⵉⴷⴰ, ⵎⴷⵉⵢⴰ, ⵍⴱⴻⵔⴵ ⴱⵓⵄⵔⵉⵔⵉⴵ, ⵙⵟⵉⴼ, ⵎⵉⵍⴰ, ⵇⵙⴻⵏⵟⵉⵏⴰ, ⴳⴰⵍⵎⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵙⵙⵓⵇ ⴰⵀⵔⴰⵙ. ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴻⵏⴹⴰⵔ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵖⴱⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⴻⵇⵇⵉⵙ-ⴰ, ⴰⴷ ⵜⴰⵡⴻⴹ ⵜⵏⴻⵛⵜⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵖⴻⵔ ⴳⴰⵔ 20 ⴰⴽⴽⴻⴷ 30 ⵎⵎ ⵜⴻⵣⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⵜⴰⵡⴻⴹ ⵏⴻⵖ ⴰⴷ ⵜⴻⴽⴽ ⵏⵏⵉⴳ ⵏ 40ⵎⵎ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵉ ⵓⵏⴻⵇⵇⵉⵙ ⵓⵣⵣⵉⴳ ⵏ ⴰⵙⵏⴰⴳⵏⴰⵡⴰⵏ. ⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵏ ⴱⴻⵛⵛⴰⵔ, ⴱⵏⵉ ⵄⴻⴱⴱⴰⵙ, ⴰⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⵍⴱⴻⵢⵢⴻⴹ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵉⵎⵉⵎⵓⵏ ⵔⵙⴻⵏ ⴷⴰⵖⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵖⴹⴻⴼⵜ « ⵜⴰⵞⵉⵏⵉⵜ » ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴻⴱⵜ) ⵖⴻⴼ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵡⵉⵙ 18ⵀ00 ⴰⵔ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ) ⵖⴻⴼ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵡⵉⵙ 12ⵀ00. ⴷⴻⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵖⴱⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⴻⵇⵇⵉⵙ-ⴰ, ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵏⴻⵛⵜⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴳⴰⵔ 20 ⴰⴽⴽⴻⴷ 30ⵎⵎ ⵜⴻⵣⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⵜⴰⵡⴻⴹ ⵏⴻⵖ ⴰⴷ ⵜⴻⴽⴽ ⵏⵏⵉⴳ ⴷⴻⴳ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⴷⴳⴻⵏ ⴰⵔ 40ⵎⵎ, ⵉ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⴻⵇⵇⵉⵙ ⵉ ⵉⵔⴰⴷⴻⵏ ⴷⴰⵖⴻⵏ ⵜⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵣⴰⵢⴻⴹ ⵏ ⵡⴰⴹⵓ ⵙ ⵔⵄⵓⴷ
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴰⵣⵍⴰⵣⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⵜⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⵜⴰⵏⴻⵣⵣⴰⵢⵜ ⴷⴻⴳ ⴱⴳⴰⵢⴻⵜ, ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵓⵅⴻⵚⵚⴰⵔ ⴰⵏⴳⴰⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴷⴻⵔⵎⴻⵏ 3 ⵏ ⵢⵉⵅⵅⴰⵎⴻⵏ ⵉⵇⴱⵓⵔⴻⵏ, ⴷ ⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ, ⵓⵍⴰⵛ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵎⵎⵓⵜⴻⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵜⵎⴻⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ. « ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵜⴻⵣⵍⴰⵣⵜ ⵏ 5,9 ⵏ ⵜⴼⴻⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⴽⴰⵍⴰ ⵏ ⵔⵉⵛⵀⵜⴻⵔ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⵜⴻⵏ ⵖⴻⴼ 1:40 ⵏ ⵜⵏⴻⵣⵣⴰⵢⵜ 28 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ-ⴰⴳⵎⵓⴹⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵖⴻⴼ ⵏ ⵛⴰⵔⴱⵧⵏ (ⴱⴳⴰⵢⴻⵜ), ⵙⴷⴻⴳⵔⴻⵏⵜ ⵜⵢⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ ⵜⵉⵖⵍⴰⵎⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵢⵉⵏ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⴽⵜⴰⵣⴻⵍ ⵏ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ ⴷ ⵓⵀⴻⴷⴷⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵍⵖⵓ-ⴰ. ⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ « ⵓⵔ ⴷ-ⴽⵍⵉⵙⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵍⴻⵅⵚⴰⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⴷⴷⵓⵔⵉⵏ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵓⵔ ⴷ-ⴽⵍⵉⵙⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵉⵅⴻⵚⵚⴰⵔⴻⵏ ⵉⵏⴳⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵉⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏⴻⵏ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ ⵢⴻⵙⵙⴻⴱⴳⴻⵙ-ⴷ 17 ⵏ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵉⵏ ⵏ ⵓⴷⵀⴰⵍ ⴷ ⵜⴳⴻⵔⵎⴰⵏⵜ. ⴷ ⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ, ⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖⴻⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⴱⴳⴰⵢⴻⵜ ⵅⴻⵍⵄⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴼⴼⵖⴻⵏ-ⴷ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵅⵅⴰⵎⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵍⵍⴰⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵅⵅⴰⵎⴻⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵡⵜⴻⵏ ⵢⵉⵖⵉⵙⴰⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ, ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ 4 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⵓⴳⵙⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵡⵡⵉⵏ-ⵜⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵙⴻⴳⵏⴰⴼ ⵏ ⴱⴳⴰⵢⴻⵜ. ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵓⴷⵔⴰⵎ ⴰⵎⵓⵔⴰⵏ ⵏ 3 ⵏ ⵢⵉⵅⵅⴰⵎⴻⵏ ⵉⵇⴱⵓⵔⴻⵏ ⵓⵔ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵣⴻⴷⵖⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵃⴻⵢⵢ ⵙⵙⵖⵉⵔ (ⴷⴻⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⴱⴳⴰⵢⴻⵜ), ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⴷⵔⴻⵎ ⴷⴰⵖ ⵓⵃⵔⵉⵛ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵍⴻⵎⵛⵉ ⵏ ⵓⵅⵅⴰⵎ ⵏⵉⴹⴻⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⴰ. ⴷⴻⴳ ⴵⵉⴵⴻⵍ, 5 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⵓⴳⵙⴻⵏ, ⵎⴰ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⵟⵟⵓⵜ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⴰⴷⴰⴷ ⵏ ⵢⵉⴷⴰⵎⵎⴻⵏ ⵢⴻⴼⴼⴻⵖ-ⵉⵜⵜ ⵍⴻⵄⵇⴻⵍ. ⴰⴷ ⴷ-ⵏⴳⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵡⵜ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵣⵍⴰⵣⵜ-ⴰ ⵃⵓⵍⴼⴰⵏ-ⴰⵙ ⴷⴻⴳ 12 ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏⵉⴹⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⵉ ⴷ ⵙⴽⵉⴽⴷⴰ, ⴵⵉⴵⴻⵍ, ⵜⵉⵣⵉ ⵓⵣⵣⵓ, ⵍⴱⵓⵕⵊ ⴱⵓⵄⵕⵉⵕⵉⴵ, ⵙⴹⵉⴼ, ⵎⵉⵍⴰ, ⵜⵓⴱⵉⵔⴻⵜ, ⴱⵓⵎⴻⵔⴷⴰⵙ, ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⴷ ⵜⵉⴱⴰⵣⴰ.
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⴰⴷ ⵉⵙⵓⴹ ⵡⴰⴹⵓ ⵙ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ), ⵜⵉⴽⵡⴰⵍ ⵙ ⵓⵣⴰⵢⴹ ⵢⵔⵏⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵔⴼⴰⴷ ⴰⴷⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵊⴷⵉ ⴰⵔⴰ ⵢⵙⵙⵉⴷⵔⵏ ⵜⴰⵣⵎⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉ ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ, ⴷⴳ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⴳⵣⴷⴰ ⵏ ⵓⴳⵎⵎⵓⴹ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵏⵇⵇⵉⵙ ⵓⵣⵣⵉⴳ ⴰⵙⵏⴰⴳⵏⴰⵡⴰⵏ, ⵢⵙⵙⵓⴼⵖ-ⵉⵜ-ⵉⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ) ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵙⵏⴰⴳⵏⴰⵡⵜ.