ⵄⴻⵏⵏⴰⴱⴰ – ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵓⴱⵍⴻⵖ ⴰⵖⵔⵓⴷ ⵏ ⵢⵉⵙⵉⴵⵡⴻⵏ ⵢⴻⵅⴹⴰⵏ ⵜⵉⵎⴻⵔⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴰⴳⴻⵏ ⵏ ⵄⴻⵏⵏⴰⴱⴰ ⵖⴻⵔ 1,218 ⴷ ⴰⵎⴻⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵢⵉⵟⵓⵏⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⵔⴰⴹⵢⵓⵔ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ-ⴰ, ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵢⴷⴻⴳ, ⵉⵍⵉⵏⴷⵉ, ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ-ⴰ, ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ 716.000 ⵏ ⵢⵉⵟⵓⵏⴻⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ ⵜⴰⵙⴰⴳⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ-ⴰ.
ⵜⵓⴳⴳⵓⵔⵜ – ⴰⵥⴻⵟⵟⴰ ⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ ⵏ ⵜⵓⴳⴳⵓⵔⵜ ⴰⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⴻⴵⵀⴻⴷ ⵙ ⵡⵓⴳⴰⵔ ⵏ 200 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⵔⴻⵎ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⴱⴷⵓⵏ ⴰⵔⵎⴰⴷ ⵏⴳⵓⵎ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵉⴷⴻⴳ ⵏⴻⵍⵍⴰ, ⴰⴷ ⴳⵍⵓⵏ ⵙ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴳⴰⵎⵙⴰⵏⵉⵏ ⵉⴳⴻⵔⵣⴻⵏ ⵓⵙⵏⴻⴼⵍⵉ ⵢⴻⵜⵜⴰⴽⴻⵏ ⴰⵙⵉⵔⴻⵎ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ-ⴰ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ, ⵉ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ) ⵢⵉⵎⴰⵙⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⵓⴳⵣⵓⵎ ⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏ.
ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⴷ ⵢⴻⵖⵍⵉ ⵓⴳⴻⴼⴼⵓⵔ, ⵜⵉⴽⵡⴰⵍ ⴰⴷ ⵢⴻⴳⵍⵓ ⵙ ⵓⴱⵔⵓⵔⵉ ⴷⴻⴳ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⴹⵇⴰⵏ, ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ) ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⴽⵍⵉ ⴷ ⴰⴼⴻⵍⵍⴰ ⴷⴻⴳ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵏ ⵓⴳⴻⵎⵎⵓⴹ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴻⵇⵇⵉⵙ ⵓⵣⵣⵉⴳ ⴰⵙⵏⴰⴳⵏⴰⵡⴰⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⵓⴼⴻⵖ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⴰⴳⵏⴰⵡⵜ. ⴰⵏⴻⵇⵇⵉⵙ-ⴰ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⴻⵖⴹⴻⴼⵜ ⴰⵞⵉⵏⵉ, ⴰⴷ ⵢⴻⵔⵣⵓ ⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵏ ⴱⴳⴰⵢⴻⵜ, ǧⵉǧⴻⵍ, ⵙⴽⵉⴽⴷⴰ, ⴰⵏⵏⴰⴱⴰ, ⵜⵟⴰⵔⴻⴼ, ⵙⵙⵓⵇ ⴰⵀⵔⴰⵙ, ⴳⴰⵍⵎⴰ, ⵓⵎ ⵍⴻⴱⵡⴰⴳⵉ, ⵇⵙⴻⵏⵟⵉⵏⴰ, ⵎⵉⵍⴰ, ⵙⵟⵉⴼ, ⵍⴱⴻǧ ⴱⵓ ⴰⵔⵉⵔⵉǧ, ⵜⴰⴱⴰⵜⴻⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵅⴻⵏⵛⴻⵍⵜ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵉ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⵏⵏⵉ. ⴰⴷ ⵢⴻⵏⵣⴻⴳ ⵓⵖⴱⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⴻⵇⵇⵉⵙ-ⴰ, ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ) ⵖⴻⴼ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵡⵉⵙ 15:00 ⴰⵔ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ (ⵍⴷⵊⴻⵎⴰⴰ) ⵖⴻⴼ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵡⵉⵙ 06:00, ⵎⴰ ⴷ ⵜⴰⵏⴻⵛⵜⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⵖⵍⵉⵏ, ⴰⴷ ⵜⴰⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ ⴳⴰⵔ 30 ⴰⴽⴽⴻⴷ 50 ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵍⵉⵎⵉⵜⵔⴻⵏ, ⵜⴻⵣⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⵜⴻⴽⴽ ⵏⵏⵉⴳ60 ⵎⵎ ⴷⴻⴳ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⴹⵇⴰⵏ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵣⴳⴰⵏ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵔⵉ ⵏ ⵢⵉⵍⴻⵍ.
ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⴰⴽⵙⵓⵎ ⵉ ⴷ-ⵜⴻⵙⵙⵓⵎⴻⵔ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵜ ⴰⵍⵠⵉⴰⵔ ⵙ ⵙⵙⵓⵎⴰ ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵃⵓⵏⴰ-ⵙ, ⵟⵟⵓⵇⵜⴻⵏ ⵖⴻⵔ-ⵙⴻⵏⵜ ⵢⵉⵎⵙⴰⵖⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ.
ⵥⵥⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⴷ ⵢⴻⵖⵍⵉ ⵓⴳⴻⴼⴼⵓⵔ, ⴰⴷ ⵜ-ⵉⴷ-ⵢⴻⴹⴼⴻⵔ ⵜⵉⴽⵡⴰⵍ, ⴷⴻⴳ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⴷⴳⴻⵏ, ⵓⵖⴻⵍⵍⵓⵢ ⵏ ⵓⴱⵔⵓⵔⵉ ⴷⴻⴳ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴻⴱɛⴰ) ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⴽⵍⵉ, ⴰⴽⴽⴰ ⵉ ⴷ-ⵉⵛⴰⵔ ⵓⵏⴻⵇⵇⵉⵙ ⵓⵣⵣⵉⴳ ⴰⵙⵏⴰⴳⵏⴰⵡⴰⵏ ⵉ ⵙ-ⵢⵣⵙⵙⵓⴼⴻⵖ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⴰⴳⵏⴰⵡⵜ.
ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⴰⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ, ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ) ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ, ⵢⴻⵇⴱⴻⵍ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⴻⴼⵔⴻⴽ, ⴰⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⵏⴻⴼⵍⵉ ⵏ ⵜⴻⵍⵍⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵣⴻⴳⵣⴰⵡⵉⵏ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ.
ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⴰⴷ ⵉⵙⵓⴹ ⵡⴰⴹⵓ ⵜⵉⴽⵡⴰⵍ ⵙ ⵓⵣⴰⵢⴻⴹ, ⴰⵍⴰⵎⵎⴰ ⴷ ⴰⵙⵙ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ (ⵍⴵⴻⵎⵄⴰ) ⵜⴰⵏⴻⵣⵣⴰⵢⵜ, ⴷⴻⴳ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵏ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵙ ⵓⵔⴼⴰⴷ ⵏ ⵓⵖⴻⴱⴱⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵊⴷⵉ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⵏⴻⵖⵙⴻⵏ ⵜⴰⵎⵓⵖⵍⵉ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴻⵇⵇⵉⵙ ⵓⵣⵣⵉⴳ ⴰⵙⵏⴰⴳⵏⴰⵡⴰⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⵓⴼⴻⵖ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⴰⴳⵏⴰⵡⵜ. ⴰⵏⴻⵇⵇⵉⵙ-ⴰ ⵓⵣⵣⵉⴳ ⵢⴻⵔⵙ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵖⴹⴻⴼⵜ « ⵜⴰⵞⵉⵏⵉⵜ », ⵢⴻⵔⵣⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵣⵡⴰⵔⴰ ⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵏ ⴱⴻⵛⵛⴰⵔ, ⵏⵄⴰⵎⴰ, ⵍⴱⴻⵢⵢⴻⴹ ⵙⵄⵉⴷⴰ, ⵙⵉⴷⵉ ⴱⴻⵍⵄⴻⴱⴱⴰⵙ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵍⴻⵎⵙⴰⵏ ⴰⵏⴷⴰ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵉⵙⵓⴹ ⵡⴰⴹⵓ ⵙⴻⴳ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⴰⵔ ⵓⵏⵥⵓⵍ-ⴰⴳⵎⵓⴹⴰⵏ ⵙ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵓⵔⵓⵔⴻⴷ ⵏ 60 ⴰⵔ 70 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⴻⴹ ⵜⵉⴽⵡⴰⵍ ⵏⴻⵖ ⴰⴷ ⵢⴻⴽⴽ ⵏⵏⵉⴳ 90 ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵙ ⵓⵣⴰⵢⴻⴹ, ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ) ⴰⵔ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ (ⵍⴵⴻⵎⵄⴰ) ⵜⴰⵏⴻⵣⵣⴰⵢⵜ. ⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵏ ⵙⵄⵉⴷⴰ, ⵜⵍⴻⵎⵙⴰⵏ, ⵙⵉⴷⵉ ⴱⴻⵍⵄⴻⴱⴱⴰⵙ, ⵜⵉⵀⴻⵔⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵍⴻⵖⵡⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⵜⴻⵏ-ⵢⴻⵔⵣⵓ ⴷⴰⵖⴻⵏ ⵓⵙⵓⴹⵓ-ⴰ ⵙ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵔⵓⵔⴻⴷ ⵏ 60 ⴰⵔ 70 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⵔⴰⴳ, ⴰⴷ ⵢⴰⵡⴻⴹ ⵜⵉⴽⵡⴰⵍ ⵏⴻⵖ ⴰⴷ ⵢⴻⴽⴽ ⵏⵏⵉⴳ 80 ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⵔⴰⴳ, ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⵙⴻⴳ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵡⵉⵙ 9:00 ⴰⵔ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵡⵉⵙ 9:00.
ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵍⵜ – ⴰⴷ ⵢⴻⵖⵍⵉ ⵓⵏⵥⴰⵔ, ⵜⵜⵉⴽⵡⴰⵍ ⴰⴷ ⵜ-ⵉⴷ-ⵢⴻⴹⴼⴻⵕ ⵓⴱⵔⵓⵔⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⵓⴹⵓ ⵏ ⵡⴰⴹⵓ ⵙ ⵓⵣⴰⵢⴻⴹ ⴷⴻⴳ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⴷⴳⴻⵏ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵏ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ) ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⴽⵍⵉ ⴷ ⴰⴼⴻⵍⵍⴰ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴻⵇⵇⵉⵙ ⵓⵣⵣⵉⴳ ⴰⵙⵏⴰⴳⵏⴰⵡⴰⵏ ⵉ ⴷ-ⵙⵙⵓⴼⵖⴻⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⴰⴳⵏⴰⵡⵜ. ⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵢⴻⵔⵣⴰ ⵓⵏⴻⵇⵇⵉⵙ ⵓⵣⵣⵉⴳ ⴰⵙⵏⴰⴳⵏⴰⵡⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵃⵔⵉⵛ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ, ⴰⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⴻⵖⴹⴻⴼⵜ ⴷ ⴰⵞⵉⵏⵉ, ⴷ ⵙⵉⴷⵉ ⴱⴻⵍⵄⴻⴱⴱⴰⵙ, ⵎⵄⴻⵙⴽⴻⵔ, ⵉⵖⵉⵍⵉⵣⴰⵏ, ⵛⵍⴻⴼ, ⵄⵉⵏ ⴷⴻⴼⵍⴰ, ⵜⵉⵀⴻⵔⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵙⵄⵉⴷⴰ, ⴰⵏⴷⴰ ⴰⵔⴰ ⵜⴰⵡⴻⴹ ⵜⵏⴻⵛⵜⴰ ⵏ ⵓⵖⴻⵍⵍⵓⵢ ⵏ ⵓⵏⵥⴰⵔ ⴰⵔ ⴳⴰⵔ 20 ⴰⴽⴽⴻⴷ 40 ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵍⵉⵎⵉⵜⵔⴻⵏ, ⴰⵖⴱⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⴻⵇⵇⵉⵙ ⵓⵣⵣⵉⴳ ⴰⴷ ⵢⴻⵇⵇⵉⵎ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ) ⵖⴻⴼ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵡⵉⵙ 16:00 ⴰⵔ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⵖⴻⴼ ⵜⵉⵙ 16:00. ⵔⵏⵓ-ⴷ ⴷⴰⵖⴻⵏ ⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵏ ⵎⴷⵉⵢⴰ, ⴱⵍⵉⴷⴰ, ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴱⵓⵎⴻⵔⴷⴰⵙ, ⵜⵉⵣⵉ ⵓⵣⵣⵓ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵓⴱⵉⵔⴻⵜ ⵉ ⵢⴻⵔⵣⴰ ⵓⵖⴻⵍⵍⵓⵢ ⵏ ⵓⵏⵥⴰⵔ. ⵎⴰ ⴷ ⵜⴰⵏⴻⵛⵜⴰ ⵏ ⵓⵖⴻⵍⵍⵓⵢ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ, ⵜⴻⵣⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⵜⴰⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ ⴳⴰⵔ 20 ⴰⴽⴽⴻⴷ 40 ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵍⵉⵎⵉⵜⵔⴻⵏ, ⴰⴽⴽⴰ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵉ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⵏⵏⵉ.
ⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⴷ ⵢⵖⵍⵉ ⵓⴳⴼⴼⵓⵔ ⴷⴳ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⴱⵜ), ⴷⴳ ⵓⵙⴰⵎⴰⵔ ⴷ ⵜⵍⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵏⵇⵇⵉⵙ ⵓⵣⵣⵉⴳ ⴰⵙⵏⴰⴳⵏⴰⵡⴰⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⵙⵙⵓⴼⵖ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵙⵏⴰⴳⵏⴰⵡⵜ.
ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⴰⴷ ⵉⵙⵓⴹ ⵡⴰⴹⵓ ⵙ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵜⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⵖⴻⴼ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵏ ⵓⵥⵓⵍ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴰⵍⴰⵎⵎⴰ ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ) ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ, ⵙ ⵓⵔⴼⴰⴷ ⵏ ⵓⵖⴻⴱⴱⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵊⴷⵉ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⵏⴻⵖⵙⴻⵏ ⴰⵟⴰⵙ ⵜⴰⵎⵓⵖⵍⵉ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵏⴻⵇⵇⵉⵙ ⵓⵣⵣⵉⴳ ⴰⵙⵏⴰⴳⵏⴰⵡⴰⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⵓⴼⴻⵖ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⴰⴳⵏⴰⵡⵜ.