ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⴰⴷ ⵛⵉⵔⴻⵏ ⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ ⵓⵏⵚⵉⴱⴻⵏ ⵏ ⵢⴻⵏⵏⴰⵢⴻⵔ, ⴰⵙⵙ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ (ⵍⴵⴻⵎⴰ) ⴷ ⴰⴼⴻⵍⵍⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⴱⴰⵜⴻⵏⵜ ⴷⴷⴰⵡ ⵍⴻⵄⵏⴰⵢⴰ ⵏ ⵓⵙⵇⴰⵎⵓ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⵜⵉⵎⵎⵓⵣⵖⴰ, ⵜⴰⵎⴻⵖⵔⴰ-ⵙ ⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙ-ⴰ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ (ⵛⵓⴱⵉⴷ-19). ⴷ ⵜⴰⵎⴻⵖⵔⴰ ⵏ ⵍⴻⵊⴷⵓⴷ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⴽⴽ ⵉⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ, ⴰⵙⴼⵓⴳⴻⵍ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵏ ⵓⵎⴻⵏⵣⵓ ⵏ ⵢⴻⵏⵏⴰⵢⴻⵔ ⵢⴻⵜⵜⵉⵍⵉ-ⴷ ⵢⴰⵍ 12 ⵢⴻⵏⵏⴰⵢⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵙⴻⴳ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2018. ⴰⵇⴻⵍⵍⴻⵄ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵏⵣⵓ ⵏ ⵢⴻⵏⵏⴰⵢⴻⵔ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ (ⵍⴵⴻⵎⴰ) ⵙⴻⴳ ⵜⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵏ ⵡⴰⵡⵔⴰⵙ ⵉ ⵉⵔⴻⵎⵙⴻⵏ ⴰⵍⴰⵎⵎⴰ ⴷ ⴰⵙⵙ 12 ⵢⴻⵏⵏⴰⵢⴻⵔ, ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⴰⴱⴰⵖⵓⵔ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ ⵉⴷⴻⵍⵙⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵙⴳⴻⵔⵡⴻⵏ ⵜⵉⵣⵉⴽⴽⵏⵉⵏ, ⵉⵎⵢⵉⴳⵔⴻⵏ ⵉⵙⴻⴽⵍⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵙⴰⵔⴰⴳⴻⵏ ⵉⵙⵏⴻⵜⵍⴰⵏⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⵙⵔⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⴳⴻⵜⵎⵉⴷⵢⴰ ⴷⴻⴳ ⴱⵓⵣⵉⵏⴰ, ⴰⵏⵥⵓⵍ ⴰⴳⴻⵎⵎⵓⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⴱⴰⵜⴻⵏⵜ, ⵔⵏⵓ-ⴰⵙ ⵜⴰⵏⴻⵎⵙⴻⵍⵜ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⴳⵙⴰⵔⵓⵜ, ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵣⵉⴽⴽⴻⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⵉⵏⴹⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵥⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵏⵉⵡⴻⵍ ⴰⵏⵙⴰⵢⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵀⴰⵏⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵛⵛⵏⴰ ⴰⵏⵙⴰⵢⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵣⵉⵖⴻⵏ. ⴰⵙⵇⴰⵎⵓ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⵜⵉⵎⵎⵓⵣⵖⴰ ⵉⵙⴻⵔⵙ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵀⵉⵍ-ⵉⵙ ⴷⴰⵖⴻⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⵉⴳⴻⵔ ⵓⵙⵙⵏⴰⵏ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⴰⵥⵓⵔⴰⵏ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵜⴰⴳⵙⴰⵔⵓⵜ, ⴰⵎⴻⵣⴳⵓⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⴰⴷ ⵢⴻⵖⵍⵉ ⵓⴷⴼⴻⵍ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ (ⵍⴵⴻⵎⵄⴰ) ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵢⴻⴽⴽⴰⵏ ⵏⵏⵉⴳ ⵏ 900 ⴰⵔ 1000 ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵜⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵉⴷⴷⵉ, ⴰⴷ ⵉⵃⴰⵣ ⴷⴰⵖⴻⵏ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵉⵎⴻⴹⵇⴰⵏ ⵉⵍⴰⵏ ⵜⵉⴷⴷⵉ ⵏ 700 ⴰⵔ 800 ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵜⵔⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴻⴱⵜ) ⴷ ⴰⴼⴻⵍⵍⴰ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ) ⵓⵖⵎⵉⵙ ⵓⵣⵣⵉⴳ ⴰⵙⵏⴰⴳⵏⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⴰⴳⵏⴰⵡⵜ.
ⵉⵍⵍⵉⵣⵉ - ⴰⵙⴻⴼⵔⴻⴽ ⵙ ⵓⵜⵜⴻⴽⴽⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴻⵔⵔⵉⵜ ⵜⵓⵏⵣⵉⴳⵜ, ⵉ ⵓⵃⴰⵔⴻⴱ ⵖⴻⴼ ⵜⴳⴻⵎⵎⵉ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴰⴷⴻⵍⵙⴰⵏ ⵏ ⵟⴰⵙⵉⵍⵉ ⵏ ⴰⵊⵊⴻⵔ, ⵔⵙⴻⵏ-ⴷ ⴷⴻⴳ ⵜⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵏⴻⵎⵙⴻⵍⵜ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⴹⵔⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ) ⴷⴻⴳ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ ⴰⵏⴻⵙⵎⵉⴳⴰⵍ ⵏ ⴵⴰⵏⴻⵜ (ⵉⵍⵍⵉⵣⵉ), ⵜⴻⵙⵙⵓⴷⴷⴻⵙ-ⵉⵜⵜ-ⵉⴷ ⵜⵎⴻⵀⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵃⴰⵔⴻⴱ ⵜⵎⴻⴷⵓⵔⵜ-ⵢⴻⵎⴳⴰⵔⴷⴻⵏ ⵉⵍⴰⵏ ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵜⴰⵏⵎⴰⴹⴰⵍⵜ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵏ ⵙⵎⴰⵀⴻⵍ ⵓⵏⵣⵉⴳ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⴷⴻⴳ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴰⴷⴻⵍⵙⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ.
ⵉⵍⵍⵉⵣⵉ - ⵜⴰⵔⵎⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴽⵓⵔⵔⴻⵣ ⵏ ⵜⴻⴱⵖⵉⵡⵉⵏ, ⵉⵍⴰⵏ ⵜⵓⵔⴰ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⴰⵢⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⴷ ⴰⴽⴻⵔⵔⴰⵣⴰⵏ, ⴷⴻⴳ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ ⴰⵏⴻⵙⵎⵉⴳⴰⵍ ⵏ ⴵⴰⵏⴻⵜ (ⵉⵍⵍⵉⵣⵉ), ⵢⴻⴼⴽⴰ-ⴷ ⵉⴳⵎⴰⴹ « ⵢⴻⵙⵙⴻⴱⵖⴰⵙⴻⵏ », ⵉ ⴰⵖ-ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ) ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵀⵍⴰ ⵜⴰⵏⴻⵙⵎⵉⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵜⴽⴻⵔⵔⴰⵣⵜ.
ⴵⵉⴵⴻⵍ – ⴰⵏⵥⴰⵔ ⴰⴳⴳⵉⵢⴰⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⵜⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⴵⵉⴵⴻⵍ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴹ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴷ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⵉⵀⵓⴷⴷⴻⵏ ⴰⵃⵔⵉⵛ ⵙⴻⴳ ⵜⵍⴻⴳⴳⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵍⵇⴻⵏⵟⵔⴰ, ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴷⴰⴼ ⴰⴳⵎⵓⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴵⵉⴵⴻⵍ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⴳⵍⴰ, ⵡⴰⵢⴰ, ⵙ 18 ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴻⴷⴷⴰⵢⴻⵏ ⵉⵎⴻⵔⵔⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⵙⴻⵏⵣⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵖⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵎⴻⵥⵍⵓ ⵏ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⵏ ⵜⵎⴻⵀⵍⴰ ⵜⴰⴷⵉⴳⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ, ⴰⵎⴻⵏⵣⴰⴹ ⵙⴰⵍⴰⵀ ⵍⴰⴰⵔⴰⴷⵊ. ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵙⴳⵓⵔⵉ ⵉ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⴼⴻⵙⵢⴰⵏ-ⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵏⵥⴰⵔ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⵜⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⴵⵉⴵⴻⵍ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵏⴻⵣⵣⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⵔⴻⵎ ⴰⵃⵔⵉⵛ ⵙⴻⴳ ⵜⵍⴻⴳⴳⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵍⵇⴻⵏⵟⵔⴰ, ⴷⴻⴳ ⵓⴳⵎⴰⵎ ⵏ ⵍⴰⴰⴽⴰⴱⵉ, ⴷⴻⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵓⵟⵟⵓⵏ 43, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⴳⵍⴰ ⵙ 18 ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴻⴷⴷⴰⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵖⵍⵉⵏ ⵖⴻⵔ ⴷⴷⴰⵡ ⵜⵍⴻⴳⴳⵉⵜ-ⴰ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵔⴻⴳⵍⴻⵏ ⴰⵙⵉⴼ-ⵏⵏⵉ. ⴷⵖⴰ ⴷ ⴰⵢⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴳⵍⴰⵏ ⵙ ⵓⴽⵓⵏⵏⴻⵔ ⵏ ⵡⴰⵍⵓⴹ ⴷⵉⵏ. ⴰⵃⴻⵎⵎⴰⵍ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⵜⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ-ⴰ ⵉⵃⵓⵣⴰ ⴷⴰⵖ 25 ⵏ ⵢⵉⵙⴰⴽⴰⵍⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵖⵙⴻⵔⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⴽⴰⵍⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵇⴰⴱⴰⵍⴻⵏ ⵜⵉⵍⴻⴳⴳⵉⵜ-ⵏⵏⵉ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵅⴻⴱⴱⵔⴻⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵙⴱⴻⴳⵙⴻⵏ-ⴷ 53 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⴳⴳⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ ⴷ 15 ⵏ ⵢⵉⴼⴻⵙⵢⴰⵏⴻⵏ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵙⴱⴻⴳⵙⴻⵏ, ⴷⴰⵖ 2 ⵏ ⵜⵓⵔⴰⴼ ⴷ 7 ⵏ ⵢⵉⴽⴰⵎⵢⵓⵏⴻⵏ ⵉ ⵓⵊⵖⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⵥⴰⵔ. ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ-ⵏⵏⴻⵙ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵡⴰⵍⵉ ⴰⴱⴷⴻⵍⴽⴰⴷⴻⵔ ⴽⴻⵍⴽⴰⵍ, ⵎⵉ ⵢⴻⵙⵡⴻⴹ ⵉⵅⴻⵚⵚⴰⵔⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵖⴻⴼ ⵍⴵⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⵥⴰⵔ-ⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵓⵔ ⵢⴻⵎⵎⵓⵜ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⴰⵔ ⵉⵎⵉⵔ-ⴰ », ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⴰⴽⴽ ⴰⵎⵎⴰⴽⴻⵏ ⵉⵏⴳⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵡⴰⵍⵙⴰⵏⴻⵏ ⵜⵜⵡⴰⵙⴱⴻⴳⵙⴻⵏ-ⴷ ⵉ ⵜⴳⴻⵔⵎⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⴽⵜⴰⵣⴻⵍ ⵏ ⵢⵉⵅⴻⵚⵚⴰⵔⴻⵏ ⴰⵢⵢⴻⵙ ⴷ-ⵢⴻⴳⵍⴰ ⵓⵏⵥⴰⵔ-ⴰ ⴰⵢ ⵢⴻⵡⵡⴹⴻⵏ ⵖⴻⵔ 146 ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵍⵉⵎⵉⵜⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⴳⴰⵔ ⵜⵉⵙ 11:00 ⵏ ⵢⵉⴹ ⴷ ⵜⵉⵙ 3:00 ⵏ ⵜⵏⴻⵣⵣⴰⵢⵜ ». ⴰⵎⴰⵙⴰⵢ-ⴰ ⵉⵅⴻⴱⴱⴻⵔ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵣⴻⴷⴷⵉⵏ-ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵉ ⵓⴽⵜⴰⵣⴻⵍ ⵏ ⵢⵉⵅⴻⵚⵚⴰⵔⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵖⴻⴼ ⵍⴵⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⵥⴰⵔ-ⴰ ⴰⵎⴷⵓⵙ » ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴻⴱⴷⴰ ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ-ⴰ ⴰⵎⴰⵀⵉⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵜⵡⵉⵍⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵥⴻⵔ ⵎⴰ ⵎⴰⵣⴰⵍ ⵜⴻⵣⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵚⴻⴳⴳⴻⵎ ⵜⵍⴻⴳⴳⵉⵜ-ⵏⵏⵉ ⵉⴷⴻⵔⵎⴻⵏ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ - ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴷⵊⴻⵔⴰⴷ ⵢⴻⴱⴷⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵅⴻⴼ ⵏ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴰⵏⵜ, ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⵣⴰ ⵜⴰⵎⴰⵀⵍⴰⵏⵜ ⴷⵉ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⵉⵍⵜ ⴰⵏⴷⴰ ⴰⵔⴰ ⵢⵉⵍⵉ ⴷ ⵍⵎⴻⵏⴷⴰⴷ ⵏ ⴱⴻⴷⴷⵓ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⴰⵙⴷⴰⵡⴰⵏ 2020-2021 ⴰⴷ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⵇⴻⴷ ⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵓⵏⴻⴳⵎⵓ ⵉⵏⵎⴻⵜⵜⴰⵏⴻⵏ ⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⴻⵏ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⴰⴷ ⵖⵍⵉⵏ ⵉⴳⴻⴼⴼⵔⴰⵏ, ⵜⵉⴽⵡⴰⵍ ⵙ ⵓⵣⴰⵢⴻⴹ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵕⵕⴻⵄⴷⴰ, ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵏ ⵜⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⴳⴻⵎⵎⵓⴹ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴻⴱⵜ) ⴷ ⴰⴼⴻⵍⵍⴰ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⴰⴳⵏⴰⵡⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵖⵎⵉⵙ-ⵉⵙ ⴰⵙⵏⴰⴳⵏⴰⵡⴰⵏ ⵓⵣⵣⵉⴳ (ⴱⵎⵙ). ⵢⴻⵔⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⴻⵖⴹⴻⴼⵜ "ⴰⵞⵉⵏⵉ", ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵉ-ⴷ ⵓⵖⵎⵉⵙ ⴰⵙⵏⴰⴳⵏⴰⵡⴰⵏ ⵓⵣⵣⵉⴳ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵖⵍⵉⵏ ⵢⵉⴳⴻⴼⴼⵔⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵏ ⴱⴳⴰⵢⴻⵜ, ⴵⵉⴵⴻⵍ, ⵙⴽⵉⴽⴷⴰ, ⵄⴻⵏⵏⴰⴱⴰ, ⵟⵟⴰⵔⴻⴼ, ⵙⵟⵉⴼ, ⵎⵉⵍⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵇⵙⴻⵏⵟⵉⵏⴰ ⴰⵢⴰ, ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ-ⴰ (ⵙⵙⴻⴱⵜ) ⵖⴻⴼ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵡⵉⵙ 12ⵀ00 ⴰⵔ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵃⴻⴷⴷ), ⵙ ⵜⵏⴻⵛⵜⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴰⵡⴹⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⴳⴰⵔ 30 ⴰⴽⴽⴻⴷ 50 ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵍⵉⵎⵉⵜⵔⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴰⵖⴻⵍⵍⵓⵢ ⴰⴷⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⴻⴹ ⵏⴻⵖ ⴰⴷ ⵢⴻⴽⴽ ⵏⵏⵉⴳ 60 ⵏ ⵢⵉⵎⵍⵉⵎⵉⵜⵔⴻⵏ. ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵉ-ⴷ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⵏⵏⵉ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵖⵎⵉⵙ ⴰⵙⵏⴰⴳⵏⴰⵡⴰⵏ ⵓⵣⵣⵉⴳ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ, ⴰⴷ ⵖⵍⵉⵏ ⵢⵉⴳⴻⴼⴼⵔⴰⵏ ⵙ ⵓⵣⴰⵢⴻⴹ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵕⵕⴻⵄⴷⴰ ⴷⴻⴳ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵏ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ, ⵏ ⵜⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⴳⴻⵎⵎⵓⴹ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⴰⴷ ⵢⴻⵖⵍⵉ ⵓⴳⴻⴼⴼⵓⵔ ⵙ ⵕⵕⵄⵓⴷ, ⴷⴻⴳ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵏ ⵓⴳⴻⵎⵎⵓⴹ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵙⴻⴳ ⵜⵎⴻⴷⴷⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ), ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⴰⴳⵏⴰⵡⵜ (ⵧⵏⵎ) ⴷⴻⴳ ⵓⵖⵎⵉⵙ-ⵉⵙ ⵓⵣⵣⵉⴳ ⴰⵙⵏⴰⴳⵏⴰⵡⴰⵏ.
ⵡⴰⵔⴻⴳⵍⴰ - ⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⴱⴷⴰⵏ ⵍⴰ ⵜⵜⵔⵓⵃⵓⵏ, ⴷ ⵜⵉⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴻⵥⵥⵢⴰⵏⵉⵏ, ⵖⴻⵔ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵏⴰⵔⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ, ⵙⴻⴳ-ⵎⵉ ⵍⴷⵉⵏ ⵜⵉⵡⵡⵓⵔⴰ-ⵏⵙⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ) ⵖⴻⴼ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵡⵉⵙ 08ⵀ00, ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴳⴻⵏ ⵍⵡⴰⴵⴻⴱ-ⵏⵙⴻⵏ, ⴰⴷ ⴼⴽⴻⵏ ⵕⵕⴰⵢ-ⵏⵙⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⵡⵉ ⴰⵎⴻⵏⴹⴰⵡⴰⵏ, ⵉ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⴷⵉⵏ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵙⵙⴰⵥⴻⵔ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵉⵙⵍⴰⵎⴰⵏ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵙ « ⵍⵊⴻⵀⴷ », ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ, ⵜⴰⵃⴻⵎⵍⴰ « ⵜⴰⵎⴻⵙⵙⵓⴹⵜ » ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ ⴷ ⵓⵎⴰⵣⵓⵏ ⵎⵓⵃⴻⵎⵎⴻⴷ, ⵜⴰⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵢⵓⵛ ⴼⴻⵍⵍ-ⴰⵙ. « ⴰⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵉⵙⵍⴰⵎⴰⵏ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵢⴻⵙⵙⴰⵥⴻⵔ ⵙ ⵍⵊⴻⵀⴷ ⵜⴰⵃⴻⵎⵍⴰ-ⴰ ⵜⴰⵎⴻⵙⵙⵓⴹⵜ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵎⴻⵅⵍⵓⵇ ⴰⵎⵓⵢⴰⴼ ⴷ ⵓⵀⴰⴳⴳⴰⵕ ⴰⴽⴽ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ, ⴰⵎⴰⵣⵓⵏ ⵎⵓⵃⴻⵎⵎⴻⴷ (ⵜⴰⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵢⵓⵛ ⴼⴻⵍⵍ-ⴰⵙ), ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⵣⴰⵎⵓⵍ ⵏ ⵜⵙⵓⵔⴼⴰ ⴷ ⵜⵎⴻⴷⴷⵓⵔⵜ ⴷ ⵡⵉⵢⴰⴹ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴰⵥⴻⵔ ⴷⴰⵖ ⵙ ⵍⵊⴻⵀⴷ ⵜⴰⵃⴻⵎⵍⴰ ⵎⴳⴰⵍ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⵙⵖⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ ⴰⵢ ⵜⵜⴹⴰⵔⴻⵏⵜ ⵜⵎⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵍⵖⵓ-ⴰ. ⴰⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵉⵙⵍⴰⵎⴰⵏ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵉⴼⵓⵔⴻⵚ ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ-ⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵉⴳⴻⵔ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⵏⵙⴻⵍⵎⴻⵏ, ⵉⵎⴰⵙⵏⴰⴳⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵎⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⴷ ⵜⵓⴷⴷⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⵖⴰⵏⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵓⴷⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⵙ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⴷ ⵓⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉ ⴰⴳⵔⴰⵙⵖⴰⵏⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ « ⴰⴷ ⴱⴻⴷⴷⴻⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵢⵉⵏⴰⵡ ⴰⵥⴰⵔⴰⵏ ⴷ ⵓⵔⴰⵍⵙⴰⵏ » ⵢⴻⵔⵏⵓ « ⴰⴷ ⵙⵣⴻⵡⵔⴻⵏ ⵜⴰⵖⵥⵉⵏⵜ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⵏ ⵢⵉⵣⴰⵎⵓⵍⴻⵏ ⵉⵙⵖⴰⵏⴰⵏⴻⵏ ⵓⵛⵔⵉⴽⴻⵏ ⴷ ⵓⴳⴷⴰⵍ ⵏ ⵓⴽⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⴻⵥⵔⵉⵔⵉⵜ ». « ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ, ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴻⵖⵙ ⵜⵉⵍⵉ, ⵓⵔ ⵜⴻⵣⵎⵉⵔ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⴷ ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⴳⵏⴰⵜⵉⵏ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⵜⵜ-ⵉⴷ-ⵢⵉⵏⵉ ⴱⴰⴱ-ⵏⵏⴻⵙ ⵙ ⵢⵉⵙⵡⵉ ⵢⴻⵅⴹⴰⵏ ⵉ ⵜⴻⵍⵖⵉ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴻⵜⵄⴻⴷⴷⴰⵢ ⵖⴻⴼ ⵓⴳⴻⵎⵎⵉⵔ ⴰⵍⵙⴰⵏ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵉⵙⵍⴰⵎⴰⵏ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⵜⴻⵏ ⴷⴻⴳ « ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⵓⵣⵍⵉⴳⴻⵏ ⵓⵔ ⵢⴻⵜⵜⵇⴰⴷⴰⵔⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴰⴽⴽ ⴰⵣⴰⵍⴻⵏ ⵉⵍⵙⴰⵏⴻⵏ, ⴷ ⵉⵎⵊⴰⵃⴻⵏ ⵉⵎⴰⵍⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵛⵛⴻⵕ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵙⵙⴰⵡⴰⵍⴻⵏ ⵙ ⵢⵉⵙⴻⵎ ⵏ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⵜⵄⴻⴷⴷⵉⵏ ⵖⴻⴼ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ ⴷ ⵓⵎⴰⵣⵓⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏⴻⵖ ⵙⵎⴻⵙⵅⵉⵔⴻⵏ ⵙ ⵢⵉⵣⴰⵎⵓⵍⴻⵏ ⵉⵙⵖⴰⵏⴰⵏⴻⵏ ⵓⵍⴰ ⵎⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ-ⴰ ⵃⴻⵔⵣⴻⵏ-ⵜⴻⵏ ⵢⵉⵙⴰⴹⵓⴼⴻⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ». ⴰⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵉⵙⵍⴰⵎⴰⵏ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵢⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉ-ⴷ ⵙ « ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⴷⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⴰⵣⵓⵏ ⵎⵓⵃⴻⵎⵎⴻⴷ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵎⴻⵍⵍⴰ ⵉ ⵜⴰⵍⵙⴰ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴰⴷⵢⴰⵏⵜ-ⴰ ⴷ ⴰⵎⴻⴷⵢⴰ ⴰⴼⵔⴰⵔⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⴰⴳⵜ, ⵏ ⵓⴳⵣⴰⵢ, ⵏ ⵡⵓⵥⵥⵓⵍ ⴷ ⵓⵎⵙⵓⵔⴻⴼ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵜⵓⴳⵏⴰ ⵜⴰⵎⵓⵢⴰⴼⵜ ⵏ ⵡⴰⵣⴰⵍⴻⵏ ⵉⵍⵙⴰⵏⴻⵏ ⵓⵏⵏⵉⴳⴻⵏ ».