ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ– ⵜⴰⵎⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵏⴻⵥⵔⵓⴼ ⵓⵜⵔⵉⵎ ⴷ ⵜⴰⵎⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵓⴹⴹⴼⴰ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴷ ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⵀⵔⴻⵙ (ⵉⵙⵜⵉⵄⵎⴰⵔ), ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵡⴻⴽⴽⴷⴻⵏ ⵢⴻⵎⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴻⵍⵜ (ⵜⴰⴹⴰⵎⵓⵏ) ⴷ ⵡⴻⵖⵔⴻⴼ ⴰⵚⴻⵃⵔⴰⵡⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴻⴱⵜ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ. ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⴻⵥⵔⵓⴼ ⵓⵜⵔⵉⵎ ⵜⵓⵖⴰⵍ ⴷ « ⵜⵓⴳⴳⵣⴰ » (ⵜⴰⵀⴷⵉⴷ) ⵏ ⵜⵉⴷⴻⵜ ⵖⴻⴼ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⴷ ⵡⴻⵔⴽⴰⴷ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ, ⴷⵖⴰ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⵢⴰ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴰⴼ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ, ⵡⴰⵔ ⵍⴻⵄⴹⵉⵍ, ⵜⵉⴼⵔⴰⵜ ⵜⵓⵖⴷⵉⵎⵜ ⴰⴷ ⵢⴻⴼⵔⵓⵏ ⵜⴰⵍⵓⴼⵜ-ⴰ ⵉ ⵍⴻⴱⴷⴰ ⵙ ⵓⵙⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵏ ⵜⵙⴻⴼⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴳⴳⵓⵛⵛⴻⵍⵎⴰⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⵢⴻⵎⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵢⴻⵏ. ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵎⵢⴰⴳⴻⵔ-ⴰ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴻⵍⵜ ⴷ ⵡⴻⵖⵔⴻⴼ ⴰⵚⴻⵃⵔⴰⵡⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵊⴰⵎⴰⵧⵓⴻ ⴰⵎⴻⵍ ⴻⵍ-ⴷⵊⴰⵣⴰⵉⵔ (ⵜⴰⵊ) ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵡⴻⵙⴼⵓⴳⴻⵍ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 71 ⵏ ⵜⴻⴷⵢⴰⵏⵉⵏ ⵏ 8 ⵎⴰⵢⵓ 1945, ⵙ ⵡⴻⵃⴷⴰⵕ ⵏ ⵡⴻⵏⵎⴰⵀⴰⵍ (ⵙⴰⴼⵉⵔ) ⴰⵚⴻⵃⵔⴰⵡⵉ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵔ ⴳⵀⵧⵓⵍ, ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ-ⴰ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵎⵙⴰⵍⵜ ⵜⴰⵚⴻⵃⵔⴰⵡⵉⵜ ⴷ « ⵜⴰⵎⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵓⴹⴹⴼⴰ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴷ ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⵀⵔⴻⵙ », ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ ⵜⴻⵣⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⵡⴰⵖ ⵙ ⵜⵉⴷⴻⵜ ⴰⵔⴽⴰⴷ ⵏ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ. ⵙ ⵡⴰⵢⴰ, ⵉⴳⴻⵔ-ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵡⵜ ⵉ ⵜⵓⴽⵛⵉ ⵏ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⴷⴻⵜ ⵉ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ-ⴰ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵙ ⵍⴻⴽⵎⴰⵍ-ⵏⵏⴻⵙ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵉⵄⴻⵢⵢⴻⵏ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵜⴻⵃⴱⴻⵙ ⵜⴰⵖⴻⵔⵜ ⵏ ⵢⵉⵖⴻⴼ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ-ⴰ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵉⵎⵉ ⴰⵢⴰ ⵢⴻⵜⵜⵉⵍⵉ-ⴷ ⵙ ⵡⴻⵔⴽⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵡⴻⵎⴷⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵚⴻⵃⵔⴰⵡⵉⵢⴻⵏ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵎⴰ ⵜⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⴰⴽⴽⴰ, ⴰⵢⴰ ⵢⴻⵣⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵟⴻⵔⴹⴻⵇ ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ. ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵉⴳⴻⵔ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴳⵀⵧⵓⵍ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ « ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ (ⴷⴰⵡⵍⴰ), ⴰⵖⵔⴻⴼ, ⵜⴰⴷⵖⴻⵔⵜ (ⵏⵓⵅⴱⴰ) ⴷ ⵢⵉⵎⴰⵙⵏⴰⴳⴻⵏ ⵏ ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⵇⴻⵏⵄⴻⵏ ⵉⵎⴹⴻⴱⴱⵔⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⴰⴷ ⴵⴵⴻⵏ ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ-ⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⵎⵖⴻⵔ ⵏ ⵜⵓⴹⴹⴼⴰ ⵏ ⵓⵏⴻⵥⵔⵓⴼ ⵓⵜⵔⵉⵎ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵃⴻⴱⵙⴻⵏ ⵜⵉⴷⴷⵉⵜ-ⴰ ⴰⵢ ⵉⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵟⴻⵔⴹⴻⵇ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ».
ⵜⵓⵏⴻⵙ – ⵡⴻⴽⴽⴷⴻⵏ-ⴷ ⵢⴻⵎⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴷⵡⵉⵍⵜ ⵜⵉⵙ 34 ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴻⵣⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵏ ⵍⵎⴻⵖⵔⴻⴱ ⴰⵄⵕⴰⴱ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵉⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⵓⵅⴻⴷⴷⵉⵎ ⵓⵛⵔⵉⴽ ⵉ ⵓⵙⵙⴻⵊⵀⴻⴷ ⵏ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵇⴰⴱⴻⵍ ⵏ ⵜⵓⴳⴳⵣⵉⵡⵉⵏ (ⵜⴰⵃⴰⴷⴷⵉⵢⴰⵜ) ⴰⵢ ⵉⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⵡⴰⵖⴻⵏⵜ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⴻⵏⵜ ⵜⴰⵔⴻⵎⵎⵉⵖⵜ (ⵉⵔⵀⴰⴱ). « ⵜⵉⵎⴻⵔⵏⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵓⴳⴳⵣⵉⵡⵉⵏ (ⵜⴰⵀⴷⵉⴷⴰⵜ) ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵏⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ, ⵉⵣⴻⴳⵔⴻⵏ ⵉ ⵜⵍⵉⵙⴰ ⴷ ⵡⴻⵣⵔⴰⵄ ⵏ ⵜⵔⴻⵎⵎⵉⵖⵜ, ⴰⵙⵙⴻⵜⵜⵉ ⵏ ⵍⴻⵙⵍⴰⵃ ⴷ ⵜⴻⵀⵢⵓⴼⵉⵏ ⴷ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⵜⴰⴷⵔⵉⵎⴰⵏⵜ ⵉⵡⴻⵄⵕⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵙⴻⴳ ⵜⴻⵣⵖⵉⵏⵜ (ⴰⵣⵎⴰ) ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵏⵎⴰⴹⴰⵍⵜ ⴷ ⴰⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⵓⵜⵓⵔⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵏ ⵍⵎⴻⵖⵔⴻⴱ ⴰⵄⵕⴰⴱ » ⴰⴷ ⵙⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏⵜ ⵉⴷⵓⵔⵔⴰ-ⵏⵙⴻⵏⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵣⴷⵉⵏⵜ ⵉⵖⴰⵍⵍⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏⵜ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵎⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵏ ⵍⵎⴻⵖⵔⴻⴱ ⴰⵄⵕⴰⴱ, ⵍⴰⵀⴱⵉⴱ ⴱⴻⵏⵢⴰⵀⵉⴰ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵖⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⴰ. ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵓⴳⵓⵔⴻⵏ ⵉⵣⴻⴳⵔⴻⵏ ⵉ ⵜⵍⵉⵙⴰ, ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵜⴻⵏ-ⵇⴰⴱⵍⴻⵏⵜ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵍⵎⴻⵖⵔⴻⴱ ⴰⵄⵕⴰⴱ ⴷⴷⵓⴽⵍⵉ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵙ ⵡⴻⵎⵄⴰⵡⴻⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ. ⵎⴰ ⴷ ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵜⵓⵏⵙⵉ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴻⵣⵖⴰⵔ, ⴽⵀⴻⵎⴰⵉⴻⵙ ⵊⵀⵉⵏⴰⵧⵓⵉ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵜⴻⴹⴹⴻⴼ ⴷⴻⴳ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵏ ⵍⵎⴻⵖⵔⴻⴱ ⴰⵄⵕⴰⴱ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ « ⴰⴼⵔⴰⵏ ⴰⵙⵓⴷⴷⵙⴰⵏ (ⵉⵙⵜⵔⴰⵜⵉⴵⵉ) », ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⴳⴻⵔ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵓⵅⴻⴷⴷⵉⵎ ⴷ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵏ ⵍⵎⴻⵖⵔⴻⴱ ⴰⵄⵕⴰⴱ « ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵙⴷⵓⵇⵇⵙⴻⵏⵜ ⴰⴽⴰⵍⴰ (ⵎⴰⵙⴰⵔ) ⴰⵎⵖⴰⵔⴱⵉ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⴷⴻⴳ ⵏⵏⴼⴻⵄ ⵏ ⵢⵉⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ ». ⴰⵏⴻⵙⵎⵉⴳⴰⵍ (ⵎⵓⵡⴰⴼⴼⴰⴷ) ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢⴰⵏ ⴰⵍⵉⴱⵉ, ⵎⵧⵀⴰⵎⴻⴷ ⵙⵉⵢⴰⵍⴰ, ⵢⴻⵛⴽⴻⵕ-ⴷ ⵓⵙⵙⵉⵙⴻⵏ (ⵎⴰⴵⵀⵓⴷⴰⵜ) ⵏ ⵢⵉⵡⴰⵏⴰⴽⴻⵏ ⵏ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵏ ⵍⵎⴻⵖⵔⴻⴱ ⴰⵄⵕⴰⴱ ⴷ ⵓⵄⴰⵡⴻⵏ ⴰⵢ ⵍⴰ ⵜⵜⵄⴰⵡⴰⵏⴻⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⵔⵔ ⵜⴰⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⴷ ⵡⴻⵔⴽⴰⴷ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⴳⴻⵔ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵓⵙⵙⴻⵊⵀⴻⴷ ⵏ ⵓⵅⴻⴷⴷⵉⵎ ⵓⵛⵔⵉⴽ ⴳⴰⵔ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵏ ⵍⵎⴻⵖⵔⴻⴱ ⴰⵄⵕⴰⴱ. ⵎⴰ ⴷ ⵜⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼⵜ ⵜⴰⵏⴻⵙⵎⵉⴳⴰⵍⵜ (ⵎⴰⵏⴷⵓⴱⴰ) ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴻⵣⵖⴰⵔ ⵏ ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ, ⵜⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵛⵇⵉⵔⵔⵡⴻⵏ ⵉⵎⵏⴰⴹⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵢⴻⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵡⵉⴷ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⵓⵜⵓⵔⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⴰⴷ ⴳⴻⵏⵜ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⵉⵙⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴷⴰⵖ ⴰⴷ ⵅⴻⴷⵎⴻⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵓⴼⴼⵖⴻⵏⵜ ⴰⵙⵙⵉⵔⴻⵎ ⵏ ⵢⵉⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ ⵖⴻⵔ ⵜⴰⴼⴰⵜ.
ⵖⴻⵣⵣⴰ – ⵜⴻⵜⵜⵡⴻⵏⵖ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ ⵙ ⵜⵎⴻⵙ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⴳⴰⵍⵍⵓ (ⴷⴰⴱⴱⴰⴱⴰ) ⵉⵙⵕⴰⵢⵉⵍⵉ ⴰⵢ ⵉⵡⵜⴻⵏ ⴰⵅⵅⴰⵎ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⴽⵀⴰⵏ ⵢⵧⵓⵏⴻⵙ, ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵏⵥⵓⵍ (ⴵⴰⵏⵓⴱ) ⵏ ⵜⴻⵙⴼⵉⴼⵜ ⵏ Ɣⴻⵣⵣⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏⵜ ⵜⴻⵖⴱⵓⵍⴰ (ⵎⴰⵚⴰⴷⵉⵔ) ⵜⵉⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉⵢⵉⵏ. ⵜⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵖⴱⴰⵍⵓⵜ ⵜⴰⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏⵜ (ⵟⵉⴱⴱⵉⵢⵢⴰ) ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵎⴻⵟⵟⵓⵜ-ⴰ ⵉⵙⴻⵎ-ⵏⵏⴻⵙ ⵣⴻⵉⵏⴰ ⴰⵍ-ⴰⵎⵧⵓⵔ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴻⵙⵄⴰ 54 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ. ⵔⵏⴰⵏ ⵡⵜⴻⵏ ⵢⵉⵖⴰⵍⵍⴻⵏ ⵏ ⵜⵓⴹⴹⴼⴰ ⵜⵉⵙⵕⴰⵢⵉⵍⵉⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, ⵜⴰⵙⴼⵉⴼⵜ ⵏ ⵖⴻⵣⵣⴰ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴳⴻⵏⵏⵉ. ⵉⵙⵕⴰⵢⵉⵍⵉⵢⴻⵏ ⵙⵙⵓⴳⴳⵜⴻⵏ ⴰⵜⵄⴻⴷⴷⵉ ⵖⴻⴼ ⵡⴻⵖⵔⴻⴼ ⴰⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⵜⵄⴻⴷⴷⵉ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ ⴰⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵓⵍⵢⵓ ⴷ Ɣⵓⵛⵜ ⵏ 2014 ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵎⵎⵓⵜⴻⵏ 2.000 ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵖⴻⵣⵣⴰ.
ⵏⴻⵡ ⵢⵓⵔⴽ (ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⴻⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ)– ⵉⴳⴻⵔ-ⴷ ⵓⵎⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⴻⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ, ⴱⴰⵏ ⴽⵉ-ⵎⵧⵧⵏ, ⵉ ⵓⵙⵙⵉⴷⵔⴻⵎ ⵓⵏⵣⵉⴳ (ⵎⵓⵙⵜⴰⴷⴰⵎ) ⵏ ⵓⴷⵉⵡⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⴽⴽⴻⵙ ⴷ ⵢⵉⵎⴰⵀⵉⵍⴻⵏ ⵏ ⵢⴻⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵣⵔⴰⵣⴰⵖⴻⵏ ⵏ ⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⴳⵎⵓⴹ ⴰⵍⴻⵎⵎⴰⵙ (ⵓⵏⵔⵡⴰ) ⵉⵎⵉ ⵍⴻⵎⵄⴰⵡⵏⴰ ⵏ ⵓⴷⵉⵡⴰⵏ-ⴰ ⵃⵡⴰⵊⴻⵏ-ⵜⵜ ⵙ ⵜⵉⴷⴻⵜ ⵢⴻⵣⵔⴰⵣⴰⵖⴻⵏ (ⵍⴰⴵⵉ’ⵉⵏ) ⵉⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉⵢⴻⵏ. « ⴰⴷ ⴰⵡⴻⵏ-ⴷ-ⵙⵙⵓⵜⵔⴻⵖ, ⴰⵙⵙ-ⴰ, ⴰⴷ ⵜⴳⴻⵎ ⴰⴽⴽ ⴰⵢⴻⵏ ⵓⵎⵉ ⵜⵣⴻⵎⵔⴻⵎ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵄⴰⵡⵏⴻⵎ ⵢⴻⵔⵏⵢⵓ ⴰⴷ ⵜⴱⴻⴷⴷⴻⵎ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵓⴷⵉⵡⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⵔⵡⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⵅⴻⴷⴷⵉⵎ-ⵏⵏⴻⵙ. ⴰⵊⵎⴰⵄ ⵏ 81 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⵍⴰⵕⴻⵏ ⴰⵢ ⵉⵅⵓⵚⵚⴻⵏ ⴰⴷⵉⵡⴰⵏ-ⴰ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴷ ⵜⵓⵣⵡⵉⵔⵜ ⵉ 2016 », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵉ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ-ⴰ ⵏ ⵢⴻⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ. ⵢⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉ-ⴷ ⵓⵎⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵓⵏⵔⵡⴰ ⵜⴻⵙⵄⴰ 30.000 ⵏ ⵢⵉⵅⴻⴷⴷⴰⵎⴻⵏ ⴰⵢ ⵍⴰ ⵢⴻⵜⵜⵄⴰⵡⴰⵏⴻⵏ 5,2 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⴻⵣⵔⴰⵣⴰⵖⴻⵏ ⵉⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⴳⵎⵓⴹ ⴰⵍⴻⵎⵎⴰⵙ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵏⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⴳⵎⵉ, ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰ (ⵚⵉⵃⵃⴰ) ⴷ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵉⵏⵎⴻⵜⵜⵉⵢⴻⵏ (ⵅⴰⴷⴰⵎⴰⵜ ⵉⴵⵜⵉⵎⴰⵄⵉⵢⵢⴰ). « ⴰⴷⵉⵡⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⵔⵡⴰ ⵍⴰ ⵢⴻⵜⵜⵓⵔⴰⵔ ⴷⴷⵓⵕ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⵔⴽⴻⴷ ⵙ ⵍⴻⵎⵄⴰⵡⵏⴰ ⵏ ⵢⴻⵣⵔⴰⵣⴰⵖⴻⵏ ⵉⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ-ⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵖⴻⴼ ⵙⵙⴻⴱⴱⴰ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵏⵏⴼⴻⵄ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵜⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⴹⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⵏ ⵓⵅⴻⴷⴷⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ-ⴰ (ⵡⴰⴽⴰⵍⴰ). ⴰⴷⵉⵡⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⵔⵡⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵙⴻⴳ ⵜⵓⴷⴷⵙⵉⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵥⴰⵏ ⴰⵙⴰⵍⵓ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵏⵔⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⴳⵎⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⵏ ⵜⵓⵄⵊⵉⵍⵉⵏ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴰⵎⵙⴰⵍⵜ-ⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵉⵍⵉ ⴷ ⴰⵙⴻⵏⵜⴻⵍ ⵏ ⵜⵇⴰⵛⵓⵛⵜ ⵜⴰⵍⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 23 ⴷ 24 ⵎⴰⵢⵓ ⴷⴻⴳ ⵙⵟⴻⵎⴱⵓⵍ, ⴷⴻⴳ ⵟⵟⴻⵔⴽ. ⵜⴰⵏⴻⴳⴳⴰ-ⴰ ⵏ ⵢⴻⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⵜⴻⵙⵏⵓⵍⴼⴰ-ⴷ ⵜⵉⵜⵡⵉⵍⵉⵏ (ⵜⵉⵇⵏⵉⵢⵢⴰⵜ) ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵙⴻⵍⵎⴻⴷ ⵙ ⵍⴱⴻⵄⴷ ⴷ « ⵢⵉⵎⵓⴽⴰⵏ ⵏ ⵍⴰⵎⴰⵏ » ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵔⵔⴰⵡ ⵏ ⵢⴻⵣⵔⴰⵣⴰⵖⴻⵏ ⵉⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉⵢⴻⵏ ⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⵖⵔⴻⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⴻⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ.
ⵖⴻⵣⵣⴰ – ⵎⵎⵖⴻⵏ ⵢⵉⵙⴰⴼⴰⴳⴻⵏ ⵉⵙⵕⴰⵢⵉⵍⵉⵢⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵙⴼⵉⴼⵜ ⵏ ⵖⴻⵣⵣⴰ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵃⵓⴽⵕⴻⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴽⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴱⴰⵏⴷⵓ-ⴰ ⴰⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵜⵖⴻⵎⵙⴰ ⵜⴰⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⴼⴰ. ⵍⵍⴰⵏⵜ-ⴷ ⵜⵢⵉⵜⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴳⴻⵏⵡⴰⵏⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⴼⴰⴳ (ⵎⴰⵟⴰⵔ) ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵓⵔ ⵍⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴻⵇⴷⴰⵛⴻⵏ (ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵔⴰⴼⴰⵀ, ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⵖⴻⵣⵣⴰ) ⴷ ⵍⴼⵉⵔⵎⴰⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵣⴳⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰ-ⵏⵏⴻⵙ, ⵎⴰⵛⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵓⵔ ⵢⴻⵊⵔⵉⵃ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⵢⵉⴷⵓⴱⴰ (ⵙⵓⵍⵓⵟⴰⵜ) ⵉⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵖⴻⵣⵣⴰ. ⵓⵇⴱⴻⵍ ⴰⵢⴰ, ⵇⴻⵔⵔⵙⴻⵏ ⵢⵉⵖⴰⵍⵍⴻⵏ ⵏ ⵜⵓⴹⴹⴼⴰ ⵉⵙⵕⴰⵢⵉⵍⵉⵢⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴽⴰⵏ ⵙⴷⴰⵅⴻⵍ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵖⴻⵣⵣⴰ. ⵉⵙⵕⴰⵢⵉⵍⵉⵢⴻⵏ ⵙⵙⵓⴳⴳⵜⴻⵏ, ⵜⴰⴳⴰⵔⴰ-ⴰ, ⵜⵓⵎⵎⵖⴰ ⵖⴻⴼ ⵡⴻⵖⵔⴻⴼ ⴰⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⵓⵎⵎⵖⴰ ⵜⴰⵖⴻⵣⴼⴰⵏⵜ ⵜⴰⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵏ ⵏ ⵢⵓⵍⵢⵓ ⴷ ⵖⵓⵛⵜ ⵏ 2014 ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵎⵎⵓⵜⴻⵏ 2.000 ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉⵢⴻⵏ.
ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ ⴰⵚⴻⵃⵔⴰⵡⵉ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴽⴰⴷⴻⵔ ⵜⴰⵍⴻⴱ ⵧⵎⴰⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴻⴷⴷ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵖⵔⴻⴼ ⴰⵚⴻⵃⵔⴰⵡⵉ ⵍⴰ ⵢⴻⵜⵜⵕⴰⵊⵓ ⵙⴻⴳ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵢⴻⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵃⵕⴻⵙ ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵇⴰⴷⴻⵔ ⵍⵇⴰⵏⵓⵏ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ. ⵙ ⵡⴰⵢⴰ, ⵍⴰ ⵢⴻⵜⵜⵕⴰⵊⵓ ⵡⴻⵖⵔⴻⴼ ⴰⵚⴻⵃⵔⴰⵡⵉ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⵓⴼⴼⴻⵖ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵏⴻⵖⵜⵓⵙⵜ (ⵇⴰⵔⴰⵔ) ⵉ ⵓⵙⵙⴻⵖⵣⴻⴼ ⵏ ⵍⴻⵡⵚⴰⵢⴰ ⵏ ⵜⵓⵖⴷⴰⴹⵜ ⵏ ⵎⵉⵏⵓⵔⵙⵧ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴻⵍⵍⴼⴻⵏ ⵙ ⵓⵙⵙⵓⴷⴷⴻⵙ (ⵜⴰⵏⴹⵉⵎ) ⵏ ⵜⵙⴻⴼⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴳⴳⵓⵛⵛⴻⵍⵎⴰⵏ ⵏ ⵡⴻⵖⵔⴻⴼ ⴰⵚⴻⵃⵔⴰⵡⵉ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵉⵎⵉ ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⵜⴻⵥⵥⴻⵄ ⵉⵅⴻⴷⴷⴰⵎⴻⵏ ⵏ ⵜⵓⵖⴷⴰⴹⵜ-ⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⴱⴷⴻⵍⴽⴰⴷⴻⵔ ⵜⴰⵍⴻⴱ ⵧⵎⴰⵔ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵖⴻⵎⵙⴰ. ⵏⵏⵉⴳ ⵡⴰⵢⴰ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⴰⵏⵀⵉⵍ (ⵏⵉⴹⴰⵎ) ⴰⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉ ⵢⴻⴱⴷⴰ ⵍⴰ ⵉⵏⴻⴽⴽⴻⵕ ⴰⵢⴻⵏ ⴰⵢⵢⴻⵙ ⵢⴻⵙⵜⴻⵄⵕⴻⴼ ⵓⵇⴱⴻⵍ, ⵎⴻⵃⴱⵓⵙ ⴰⵙⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵏ ⵜⵙⴻⴼⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴳⴳⵓⵛⵛⴻⵍⵎⴰⵏ (ⵜⴰⵇⵔⵉⵔ ⵎⴰⵚⵉⵔ), ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵍⴰ ⵉⵄⴻⵔⵔⴻⴹ ⴰⴷ ⴷ-ⵉⵃⴻⵜⵜⴻⵎ ⵜⴰⵙⴻⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵛⵛⵖⴻⵍ ⵢⴻⴼⵔⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵏⵔⴰⵔ ». ⴰⵖⵔⴻⴼ ⴰⵚⴻⵃⵔⴰⵡⵉ « ⵓⵔ ⵢⴻⵣⵎⵉⵔ ⴰⴷ ⵉⵍⴰⵡⵉ ⴰⵙⵍⴻⵄⴱⴻⵟ-ⴰ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⵙⴻⵎⵥⵉ ⴷⴻⴳ ⵛⵛⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵖⴷⴰⴹⵜ ⵏ ⵎⵉⵏⵓⵔⵙⵧ ⴰⵢ ⵍⴰ ⵢⴻⵙⵙⴻⵃⴱⵉⴱⵉⵔⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵡⴻⵃⴱⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵏⵖⵉ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ. « ⵓⵔ ⵏⴻⵍⵍⵉ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵡⴻⵎⴳⴰⵔⵓ (ⵃⴰⵔⴱ) ⵡⴰⵏⴰⴳ ⴰⵇⵍ-ⴰⵖ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ. ⴷ ⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ, ⵓⵔ ⵏⴻⵜⵜⵙⴻⵎⵎⵉⵃ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵣⵔⴻⴼ-ⵏⵏⴻⵖ ⵉ ⵓⵣⴰⵔⵓⴳ (ⵉⵙⵜⵉⵇⵍⴰⵍ) ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵏⴻⵙⵙⴻⵇⴷⴻⵛ ⴰⴽⴽ ⵜⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵜ ⵓⵣⵔⵉⴼⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵏⴻⵏⵏⴰⵖ ⵖⴻⴼ ⵡⴻⵣⵔⴻⴼ-ⴰ, ⵓⵍⴰ ⴷ ⵛⵛⵖⴻⵍ ⵉⵎⵙⴻⵍⵍⴻⵃ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ. ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵉⵃⴻⵣⵣⵉⴱⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴷⴷⵎⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵏⴻⵛⵜ-ⴰ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ ⴰⵚⴻⵃⵔⴰⵡⵉ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵔⴻⴷⵙⴰ (ⴵⴰⵢⵛ) ⵏ ⵡⴻⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⵜⴰⵚⴻⵃⵔⴰⵡⵉⵜ ⵜⴻⵙⵙⴻⵡⵊⴻⴷ ⵉⵎⴰⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⵉ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⴳⵏⴰⵜⵉⵏ ⴰⵢ ⵉⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵉⵍⵉⵏⵜ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵜⵉⴼⴻⵍⴼⴰⵙⵉⵏ (ⵎⵓⵏⴰⵡⴰⵔⴰⵜ) ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵇⵉⵙⵙ ⵜⵉⵣⴻⵎⵎⴰⵔ-ⵏⵏⴻⵙ ⵜⵉⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴰⵏⵉⵏ. « ⵍⵊⴻⵀⴷ ⵏ ⵢⵉⵚⴻⵃⵔⴰⵡⵉⵢⴻⵏ ⴰⵜⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⴱⵖⵉ ⴷ ⵓⵄⴻⵡⵡⴻⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⵉ ⵓⵃⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵡⴻⵣⵔⴻⴼ-ⵏⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⴻⵔⵜ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ.
ⵛⴰⵀⵉⴷ ⴻⵍ ⵃⴰⴼⴻⴷ (ⵉⴳⵔⵉⵔⴻⵏ ⵏ ⵢⴻⵣⵔⴰⵣⴰⵖⴻⵏ ⵉⵚⴻⵃⵔⴰⵡⵉⵢⴻⵏ) – ⵉⵡⴻⵜ-ⴷ ⵓⵎⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵢⵉⵅⴻⴷⴷⴰⵎⴻⵏ ⵉⵚⴻⵃⵔⴰⵡⵉⵢⴻⵏ, ⵎⵧⵀⴰⵎⴻⴷ ⵛⵀⴻⵉⴽⵀ ⵍⴰⵀⴱⵉⴱ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴻⴱⵜ ⴷⴻⴳ ⵢⴻⴳⵔⵉⵔⴻⵏ ⵏ ⵢⴻⵣⵔⴰⵣⴰⵖⴻⵏ ⵉⵚⴻⵀⵔⴰⵡⵉⵢⴻⵏ, ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ « ⵜⴰⴼⴻⵔⴽⴰⴽⵜ » ⴷ « ⵜⵡⴻⵄⵕⴰⵏⵜ » ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴷⴷⵔⴻⵏ ⵢⵉⵅⴻⴷⴷⴰⵎⴻⵏ ⵉⵚⴻⵃⵔⴰⵡⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴽⴰⵍⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴹⴹⴼⴻⵏ ⴰⵏⴷⴰ « ⴰⵢ ⴰⵙⴻⵏ-ⵜⵜⵡⴰⴽⴽⵙⴻⵏ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵔⴽⴻⴹ ⵓⴳⴻⵎⵎⵉ-ⵏⵙⴻⵏ (ⴽⴰⵔⴰⵎⴰ) ». ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⵖⵔⵓⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⴳⴰ ⵉ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵓⵇⴱⴻⵍ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵏⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵓⵅⴻⴷⴷⵉⵎ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵛⵀⴻⵉⴽⵀ ⵍⴰⵀⴱⵉⴱ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵅⴻⴷⴷⴰⵎⴻⵏ ⵉⵚⴻⵃⵔⴰⵡⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴽⴰⵍⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴹⴹⴼⴻⵏ « ⴷⴷⵔⴻⵏ ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ ⵢⴻⵙⵙⴻⵃⵣⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴽⴽ ⵜⵓⴷⴷⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵡⴻⵎⴷⴰⵏ ⴷ ⵢⴻⵏⵎⵓⵍⴰ (ⵏⴰⵇⴰⴱⴰⵜ) ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴷ ⵜⵎⴰⴳⵍⵉⵡⵉⵏ (ⵡⵓⴼⵓⴷ) ⴰⵢ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⴽⴰⵍⴻⵏ-ⴰ ⵛⴻⵀⴷⴻⵏ-ⴷ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⵢⴰ ». ⵙ ⵡⴰⵢⴰ, ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵅⴻⴷⴷⴰⵎⴻⵏ ⵉⵚⴻⵃⵔⴰⵡⵉⵢⴻⵏ ⴷ « ⵜⵉⴷⴻⵔⵜⵙⵉ » (ⴰⵇⴰⵍⵍⵉⵢⵢⴰ) ⴳⴰⵔ ⵡⵉⴷ ⴰⵢ ⵉⵅⴻⴷⴷⵎⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⴻⵃⵔⵉⵛⴻⵏ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴽⴰⵍⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴹⴹⴼⴻⵏ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⴼⴽⴰ-ⴷ ⴰⵎⴻⴷⵢⴰ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ (ⵛⴰⵔⵉⴽⴰ) ⵏ « ⴼⵧⵙ ⴱⵧⵓⵛⵔⴰⴰ » ⵢⴻⵎⵎⵓⵣⵣⴳⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ (ⵉⵏⵜⴰⴵ) ⵏ ⵓⴼⵓⵙⴼⴰⵟ ⴰⵢⴷⴻⴳ 100% ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵅⴻⴷⴷⴰⵎⴻⵏ ⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵉⵚⴻⵃⵔⴰⵡⵉⵢⴻⵏ, ⵎⴰⵛⴰ ⵉⵎⵉⵔ-ⴰ ⵓⵖⴰⵍⴻⵏ ⴷⴷⴰⵡ 25%. ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⵛⵀⴻⵉⴽⵀ ⵍⴰⵀⴱⵉⴱ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵚⴻⵃⵔⴰⵡⵉⵢⴻⵏ ⵜⵜⵡⴰⵃⴻⵕⵎⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵚⵚⵢⴰⴷⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵍⵎⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵎⴰⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⵉⴽⴰⵍⴰⵏⴻⵏ (ⵎⵉⵢⴰⵀ ⵉⵇⵍⵉⵎⵉⵢⵢⴰ) ⵉⵎⵉ ⵉⴷⵓⴱⴰ (ⵙⵓⵍⵓⵟⴰⵜ) ⵉⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵓⵉⵢⴻⵏ ⵓⵔ ⴰⵙⴻⵏ-ⴷ-ⵜⵜⴰⴽⴼⴻⵏ ⵜⵜⴻⵙⵕⵉⵃ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⴽⴻⵔⵔⴰⵣⵜ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⵓⵙⵙⴻⴼⵜⵉ ⴷ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴷⴰⴽⵀⵍⴰ, ⵎⴰⵛⴰ ⴰⵍⴰ ⴷ ⴰⴳⴻⵍⵍⵉⴷ ⴷ ⵜⵙⴻⵏⴱⴻⵔⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵜⴻⵏ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ-ⵏⵏⴻⵙ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵉⵚⴻⵃⵔⴰⵡⵉⵢⴻⵏ ⵓⵔ ⵙⵄⵉⵏ ⵜⵜⴻⵙⵔⵉⵃ ⴰⴷ ⵙⵙⴻⴼⵜⵉⵏ ⴷⴻⴳ-ⵙ. ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⴼⵎⵉⴹⵉ ⵏ ⵜⵔⴻⴱⴱⴰⵡⵜ (ⵏⵉⵙⴱⴰⵜ ⴰⵍ-ⴱⴰⵟⴰⵍⴰ) ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴽⴰⵍⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴹⴹⴼⴻⵏ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵎⴰⵙⴰⵢ-ⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ ⵡⴻⵙⵡⵉⵔ ⴰⵢ ⵡⴻⵔⴵⵉⵏ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ-ⵉⵜ, ⵓⵍⴰ ⵎⴰ ⵜⴰⴷⴱⴻⵍⵜ ⵜⴰⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉⵜ ⵜⵄⴻⵔⵔⴻⴹ, ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ, « ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴰⵖ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ » ⴰⵢⵢⴻⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵅⴻⴷⴷⴰⵎⴻⵏ ⵙⴼⴰⵢⴷⴰⵢⴻⵏ-ⴷ ⵙⴻⴳ ⵜⵛⴻⵀⵕⵉⵜ ⵄⵍⴰⵢⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵓⵙⵎⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴵⴵⴻⵏ ⵜⵉⴱⵓⵖⴰⵔ ⵜⵉⴳⴰⵎⴰⵏⵉⵏ (ⵜⴰⵔⴰⵡⴰⵜ ⵟⴰⴱⵉⵄⵉⵢⵢⴰ) ⵏ ⵓⵏⴻⵥⵔⵓⴼ ⵓⵜⵔⵉⵎ.
ⵖⴻⵣⵣⴰ – ⵜⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵜⵏⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⵎⵢⵓⴷⴷⴻⵙ (ⵎⴰⴽⵜⴰⴱ ⵜⴰⵏⵙⵉⵇ) ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⴻⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵄⴰⵡⴻⴷ ⵉⵙⵕⴰⵢⵉⵍ ⵜⴻⵃⴱⴻⵙ ⴰⵙⵙⵉⵡⴻⴹ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⴰⵏ ⵖⴻⵔ ⵖⴻⵣⵣⴰ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⴰⵢⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴳⵍⴰⵏ ⵙ ⵡⴻⵃⴱⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⵄⴰⵡⴻⴷ ⵏ ⵍⴻⴱⵏⵉ ⵏ 1000 ⵏ ⵜⵏⴻⵣⴷⵓⵖⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ-ⴰ. « ⵜⴻⵃⴱⴻⵙ ⵉⵙⵕⴰⵢⵉⵍ ⴰⴵⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⴼⵉⴼⵜ ⵏ Ɣⴻⵣⵣⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵣⵡⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵜⵏⴰⵔⵉⵜ-ⴰ ⵏ ⵢⴻⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⴰⵃⵔⵉⵛ ⵙⴻⴳ ⵓⵙⵉⵎⴰⵏ-ⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴻⵔ ⵢⴰⴳⵉ ». ⴰⵃⴱⴰⵙ-ⴰ ⵢⴻⴳⵍⴰ-ⴷ ⵙ ⵍⴻⵅⵚⴰⵚ ⴷ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ Ɣⴻⵣⵣⴰ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⴰⵢⴰ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴰⵡⴹⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵡⴻⵃⴱⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵓⵔ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵛⴰⵏⵟⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵓⵄⴰⵡⴻⴷ ⵏ ⵍⴻⴱⵏⵉ ⵏ ⵢⴻⵅⵅⴰⵎⴻⵏ ⴰⵢ ⵙⴷⴻⵔⵎⴻⵏ ⵢⵉⵙⵕⴰⵢⵉⵍⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵜⵄⴻⴷⴷⵉ ⴰⵢ ⵜⵄⴻⴷⴷⴰⵏ ⵖⴻⴼ Ɣⴻⵣⵣⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵜⵏⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵢⴻⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⵙⴻⵎⵢⵓⴷⴷⴻⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⴰⵍⵙⴰⵏⵉⵏ. « ⵜⵓⴷⴷⵙⵉⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴰⴽⴼⴻⵏ ⵍⴻⵎⵄⴰⵡⵏⴰ ⵃⴻⴱⵙⴻⵏⵜ ⵍⴻⵎⵄⴰⵡⵏⴰ-ⵏⵙⴻⵏⵜ ⵙ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ ⵉ ⵓⵚⴻⴳⴳⴻⵎ ⵏ ⵢⴻⵅⵅⴰⵎⴻⵏ ⵏ ⵡⵓⴳⴰⵔ ⵏ 1.370 ⵏ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵉⵏ ⵖⴻⴼ ⵍⴵⴰⵍ ⵏ ⵍⴻⵅⵚⴰⵚ (ⵏ ⵓⵙⵉⵎⴰⵏ) ⴷ ⵜⵉⵎⴻⵔⵏⵉⵡⵜ ⵜⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵙⵙⵓⵎⴰ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵜⵏⴰⵔⵉⵜ-ⴰ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵡⴻⵍⵖⵓ (ⴱⴰⵢⴰⵏ). « ⵏⵏⵉⴳ ⵡⴰⵢⴰ, ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵡⴻⵅⵅⴻⵔ ⴷⴰⵖ ⵜⵓⴽⵛⵉ ⵏ ⵢⴻⴷⵔⵉⵎⴻⵏ ⵉ 1.550 ⵏ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵉⵏ ⵉ ⵍⴻⵎⵄⴰⵡⵏⴰ-ⵏⵙⴻⵏ ⵉ ⵓⵄⴰⵡⴻⴷ ⵏ ⵍⴻⴱⵏⵉ ⵏ ⵢⴻⵅⵅⴰⵎⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⵢⴰ ⵖⴻⴼ ⵍⴵⴰⵍ ⵏ ⵍⴻⵅⵚⴰⵚ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⴰⵏ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵜⵏⴰⵔⵉⵜ-ⴰ. ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵉⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⵡⴰⴵⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⴰⵏ ⵉ ⵓⵄⴰⵡⴻⴷ ⵏ ⵍⴻⴱⵏⵉ ⵏ ⵖⴻⵣⵣⴰ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⴷⴻⵔⵎⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵜⵄⴻⴷⴷⵉ-ⵏⵏⵉ ⴰⵢ ⵜⴻⵜⵄⴻⴷⴷⴰ ⵉⵙⵕⴰⵢⵉⵍ ⴼⴻⵍⵍ-ⴰⵙ ⴷⴻⴳ 2014.
ⴱⵔⵓⵅⴻⵍⵍⴻⵙ – ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ⵜⴻⴱⴷⴻⴷ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⵉⵙⴻⵏ (ⵎⴰⴵⵀⵓⴷⴰⵜ) ⵏ ⵢⴻⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⵉ ⵓⴼⴻⵔⵔⵓ ⵏ ⵜⴰⵍⵓⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⴻⵥⵔⵓⴼ ⵓⵜⵔⵉⵎ ⵙ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ, ⵙ ⵡⴻⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⴳⴳⵓⵛⵛⴻⵍⵎⴰⵏ (ⵜⴰⵇⵔⵓⵔ ⵎⴰⵚⵉⵔ) ⵏ ⵡⴻⵖⵔⴻⴼ ⴰⵚⴻⵃⵔⴰⵡⵉ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ ⴷⴻⴳ ⴱⵔⵓⵅⴻⵍⵍⴻⵙ, ⵡⴻⵏⵎⴰⵀⴰⵍ (ⵙⴰⴼⵉⵔ) ⵏ ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵍⴰⵀⵉ ⴱⴰⵀ ⵏⴰⴳⵉ ⴽⴻⴱⴷ. « ⵙⴻⴳ 1979, ⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ⵜⴻⴼⴼⴻⵖ ⵙⴻⴳ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ-ⴰ, ⴰⵇⵍ-ⴰⵖ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵢⴻⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵡⴻⵏⵎⴰⵀⴰⵍ-ⴰ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵡⴻⵎⵢⴰⴳⴻⵔ ⵉ ⵡⴻⵎⴱⴰⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉⵡⵉⵏ ⴳⴰⵔ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⵓⵕⵓⴼⵉⵜ ⴷ ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵙⵙⵓⴷⴷⴻⵙ (ⵏⴰⴹⴹⴰⵎⴰⵜ) ⵜⵎⴰⴳⵍⴰ ⵉ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⴻⵏ ⴷ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵍⵎⴻⵖⵔⴻⴱ ⴷ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵏ ⵍⵎⴻⵖⵔⴻⴱ ⴰⵄⵕⴰⴱ. ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵡⴻⵎⵢⴰⴳⴻⵔ-ⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵎⵏⵉ (ⴱⴰⵔⵍⴰⵎⴰⵏ) ⵓⵕⵓⴼⵉ. « ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵎⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴻⴱⴷⴻⴷ ⵜⵓⵖⴷⴰⴹⵜ ⵏ ⵎⵉⵏⵓⵔⵙⵧ ⴷ ⵓⴽⴰⵍⴰ (ⵎⴰⵙⴰⵔ) ⴰⵢ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⵉⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ ⵓⴳⴳⵓⵛⵛⴻⵍⵎⴰⵏ, ⵏⴻⴽⴽⵏⵉ ⵏⴻⴱⴷⴻⴷ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵢⴻⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⴰⵎⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴰ, ⴰⵎⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⴼⴻⵔⵔⵓ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⴷ ⴷ-ⵉⵍⵉⵏⵜ ⵍⴻⵎⵛⴰⵡⵕⴰⵜ ⵜⵓⵙⵔⵉⴷⵉⵏ ⴳⴰⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙⴰⵏ (ⴰⵢ ⵜⴻⵔⵣⴰ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ) », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⴳⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵡⵜ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵜⴻⵙⵄⴰ « ⴰⵙⵙⴰⵖⴻⵏ ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⴷ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵜⴰⵚⴻⵃⵔⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⵎⴻⴳⴷⴰⵢⵜ ». ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⵡⴻⵏⵎⴰⵀⴰⵍ ⵏ ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ⴷⴻⴳ ⴱⵔⵓⵅⴻⵍⵍⴻⵙ ⴷⴰⴽⴻⵏ ⴷ ⵉⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵉⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ « ⵜⵉⵖⵜⴰⵙ (ⴹⴰⵃⴰⵢⴰ) ⵜⵉⵎⴻⵣⵡⵓⵔⴰ » ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵓⴼⵜ-ⴰ ⴰⵢ ⵉⵄⴻⴹⴹⵍⴻⵏ ⴰⵟⴰⵙ ⵢⴻⵔⵏⵓ « ⵏⴹⴻⵔⵔⴻⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵡⵉⵢⴰⴹ » ⵖⴻⴼ ⵍⴵⴰⵍ ⵏ ⵡⴻⵇⵔⴰⴱ ⵏ ⵓⵏⴻⵥⵔⵓⴼ ⵓⵜⵔⵉⵎ ⵖⴻⵔ ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴼⴻⵔⵔⵓ ⵏ ⵜⴰⵍⵓⴼⵜ-ⴰ ⴷ « ⴰⵎⵛⵉⵡⴻⵕ ⵓⵙⵔⵉⴷ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴱⴷⴰ ⵢⴰⴳⵉ ⴳⴰⵔ ⵢⵉⵚⴻⵃⵔⴰⵡⵉⵢⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉⵢⴻⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵍⴻⵄⵏⴰⵢⴰ ⵏ ⵢⴻⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ». ⵢⴻⴱⴷⴻⵔ-ⴷ ⵡⴻⵏⵎⴰⵀⴰⵍ-ⴰ ⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴰⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵉ, ⵎⵧⵀⴰⵎⴻⴷ ⵧⵓⵍ ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ, ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴷⴻⵏ, ⵙⴻⴳ ⵎⴻⵍⵎⵉ ⴽⴰⵏ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵓⵍⴰⵛ ⵛⵛⴻⴽ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵓⵖⴰⵍ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⵎⴻⵏⵖⵉ ⵎⴰⵛⵉ ⴷ ⵜⵉⴼⵔⴰⵜ », ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵡⴻⵏⵎⴰⵀⴰⵍ ⴰⴱⴷⴰⵍⵍⴰⵀⵉ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵉⵎⴻⵏⵖⵉ ⵉⵎⵙⴻⵍⵍⴻⵃ ⴷ ⵏⴻⵜⵜⴰⵜ ⴰⵢ ⴷ ⵜⴰⵖⴰⵡⵙⵣⴰ ⵏ ⴷⵉⵔⵉ ⴰⴽⴽ ⴰⵢ ⵉⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⴹⵔⵓ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ-ⴰ ».
ⵏⴻⵡ ⵢⵧⵔⴽ – ⵉⵄⴰⵡⴻⴷ ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵢⴻⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵓⵔ ⵢⴻⵙⵜⴻⵄⵕⴻⴼ ⵙ ⵜⵓⵇⵇⵏⴰ ⵏ ⵡⴻⴳⵏⵉ ⵏ ⴵⵓⵍⴰⵏ ⴰⵙⵓⵔⵉ ⵖⴻⵔ ⵉⵙⵕⴰⵢⵉⵍ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵡⴰⵢⴰ ⵖⴻⴼ ⵍⴵⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ « ⵏ ⵡⴻⵙⵎⴻⵏⵜⴻⵙ » (ⵉⵜⵉⴼⵣⴰⵣ) ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵉⵙⵕⴰⵢⵉⵍⵉ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴻⵙⵇⴻⵔⴷⴻⵛ ⵖⴻⴼ ⵡⴻⴳⵏⵉ ⵏ ⴵⵓⵍⴰⵏ. ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⴰⵎ ⵜⴰ ⴷ ⵜⵉⴽⴽⴻⵍⵜ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵉⵍⵉ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵎⵉ ⴰⵢ ⵜⴻⴹⴹⴻⴼ ⵉⵙⵕⴰⵢⵉⵍ ⴰⴽⴰⵍ-ⴰ. ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵢⴻⴱⵔⵉⵔ, ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵉⵙⵕⴰⵢⵉⵍⵉ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵃⵔⵉⵛ ⵏ ⵡⴻⴳⵏⵉ ⵏ ⴵⵓⵍⴰⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵇⵇⴻⵏ ⵉⵙⵕⴰⵢⵉⵍ ⵖⴻⵔ ⵡⴰⴽⴰⵍ-ⵏⵏⴻⵙ « ⴰⴷ ⵢⴻⵇⵇⵉⵎ ⵉ ⵍⴻⴱⴷⴰ ⴷⴷⴰⵡ ⵜⵏⴰⵢⴰ (ⵙⵉⵢⴰⴷⴰ) ⵜⵉⵙⵕⴰⵢⵉⵍⵉⵜ ». ⴰⵡⴰⵍ-ⴰ ⵡⵜⴻⵏⵜ-ⴷ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⴰⵎⴰ ⴷ ⵜⴰⵎⵖⵓⵏⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ, ⴰⵎⴰ ⴷ ⵜⴰⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⵓⵕⵓⴼⵉⵜ. ⵎⴰ ⴷ 15-ⵏⵏⵉ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ, ⵢⴻⵛⵖⴻⴱ-ⵉⵜⴻⵏⵜ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵉⵙⵕⴰⵢⵉⵍ ⵖⴻⴼ ⵡⴻⴳⵏⵉ ⵏ ⴵⵓⵍⴰⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵡⴻⴽⴽⴷⴻⵏⵜ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵥⴰⵢⴻⵔ (ⵡⴰⴹⵄ) ⵏ ⴵⵓⵍⴰⵏ ⵓⵔ ⵉⴱⴻⴷⴷⴻⵍ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ, ⴰⵏⵎⴰⵀⴰⵍ (ⵙⴰⴼⵉⵔ) ⴰⵛⵉⵏⵡⴰⵜ ⵍⵉⵓ ⵊⵉⴻⵢⵉ. ⵢⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉ-ⴷ ⵡⴻⵏⵎⴰⵀⴰⵍ ⴰⵛⵉⵏⵡⴰⵜ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵏⴻⵖⵜⵓⵙⵜ (ⵇⴰⵔⴰⵔ) ⵜⵉⵙ 497 ⵏ ⵢⴻⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⴰⵢ ⵉⵄⴻⴷⴷⴰⵏ ⴷⴻⴳ 1981, ⵜⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⴰⵖⵜⴰⵙ ⵉⵙⵕⴰⵢⵉⵍⵉ ⵉ ⵓⵃⴻⵜⵜⴻⵎ ⵏ ⵍⴻⵇⵡⴰⵏⵉⵏ-ⵏⵏⴻⵙ » ⴷ ⵜⴻⴷⴱⴻⵍⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵓⵔⵉⵜ ⵏ ⴵⵓⵍⴰⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴹⴹⴼⴻⵏ ⵢⴻⴱⵟⴻⵍ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵓⵔ ⵢⴻⵙⵄⵉ ⴰⵣⴰⵍ ⴷⴻⴳ ⵍⵇⴰⵏⵓⵏ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ. ⵙ ⵡⴰⵢⴰ, ⵢⴻⵏⵛⴻⴷ-ⴷ ⵉⴷⵉⵙⴰⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵔⵣⴰ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵇⴰⴷⵔⴻⵏ ⵉⵃⴻⵣⵣⵉⴱⴻⵏ ⵏ ⵡⴻⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ 1974 ⴳⴰⵔ ⵢⵉⵖⴰⵍⵍⴻⵏ ⵉⵙⵕⴰⵢⵉⵍⵉⵢⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵙⵓⵔⵉⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ-ⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵍⴻⵄⵏⴰⵢⴰ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⴻⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ. ⵉⵙⵕⴰⵢⵉⵍ ⵜⴻⴹⴹⴻⴼ 1.200 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔⴻⵏ ⵉⵎⴽⵓⵥⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⴻⴳⵏⵉ ⵏ ⴵⵓⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ 1967, ⵙⴰⴽⴽⵉⵏ ⵜⴻⵇⵇⴻⵏ-ⵉⵜ-ⵉⴷ ⵖⴻⵔ ⵉⵙⵕⴰⵢⵉⵍ ⴷⴻⴳ 1981. ⵎⴰⵛⴰ ⴰⵢⴰ ⵡⴻⵔⴵⵉⵏ ⵜⴻⵙⵜⴻⵄⵕⴻⴼ ⵢⴻⵙ-ⵙ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ. ⵙⵓⵔⵢⴰ ⵎⴰⵣⴰⵍ ⵜⴻⵃⴽⴻⵎ 510 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔⴻⵏ ⵉⵎⴽⵓⵥⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵇⵇⵉⵎⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⴻⴳⵏⵉ-ⴰ.