ⵍⵓⵏⴷⵓⵏ – ⴰⵔⴽⴰⴷ ⵏ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ « ⴰⴷⴻⵏⵏⵉⵜ ⴰⴷ ⵢⴻⴽⴽ » ⵖⴻⴼ ⵜⵉⴼⵔⴰⵜ ⴷ ⵜⴰⴳⴰⵔⴰⵏⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵜⵉⵎⴻⵣⴳⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ, ⵓⴷⵉⵒⵍⵓⵎⴰⵜⵉ ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⵔⴰⵀⴰⴱⵉ.
ⴱⵉⵔ ⵍⴻⵃⵍⵓ (ⵉⴳⴻⵍⵍⵓⵢⴻⵏ ⵉⵡⵏⵉⵔⵉⵢⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵍⴻⵍⵍⵉⵏ) – ⴽⴻⵎⵎⵍⴻⵏ ⵢⵉⵖⴰⵍⵍⴻⵏ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ ⵜⴰⵡⵏⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⵉⵏⵟⴰⴳⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵡⴰⴷⴷⵓⴷⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⴳⵔⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉⵜ ⵉ ⵡⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙ 11 ⵖⴻⴼ ⵓⵙⵔⴻⴼ. ⵉⵏⵟⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵜⵜⵉⵍⵉⵏ-ⴷ ⴷⴻⴳ ⵓⵖⵔⴰⴱ ⵏ ⵍⵄⴰⵕ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴱⴷⴰⵏ-ⴷ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵔⴻⴽⴹⴻⵏ ⵢⵉⵖⴰⵍⵍⴻⵏ ⵉⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉⵢⴻⵏ ⴰⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⴱⴷⴻⴷ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵏⵖⵉ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵏⴻⵟⴳⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵖⴰⵔⵉⵎⴻⵏ ⵉⵡⵏⵉⵔⵉⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵎⴻⵙⴽⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⴻⵍⵡⵉⵜ ⵙⴷⴰⵜ ⵜⴱⵓⴹⵉ ⵜⴰⵔⵓⵙⴹⵉⴼⵜ ⵏ ⵍⴳⴻⵔⴳⴰⵔⴰⵜ. ⴰⵖⵍⵉⴼ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⵏ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ, ⴷⴻⴳ ⵓⵍⵖⵓ-ⵏⵏⴻⵙ ⵡⵉⵙ 11, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⴰⵎⵣⴰⵖ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ ⵜⴰⵡⵏⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⵢⴻⵜⵜⴽⴻⵎⵎⵉⵍ ⵜⵉⵢⵉⵜⵉⵡⵉⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⵎⴳⴰⵍ ⵡⴰⴷⴷⵓⴷⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⴳⵔⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉⵜ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵓⵖⵔⴰⴱ ⵏ ⵓⴱⴻⴹⴹⵓ ⴰⵔⴻⴷⵙⴰⵏ ». ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵜⴻⴼⵜⴰⵔⵜ-ⴰ, ⵉⵖⴰⵍⵍⴻⵏ ⵉⵡⵏⵉⵔⵉⵢⴻⵏ ⴳⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ, « ⵉⵏⵟⴰⴳⴻⵏ ⴷ ⵓⴽⵔⵉⴹⴻⵏ » ⵎⴳⴰⵍ ⵡⴰⴷⴷⵓⴷⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵖⴰⵍⵍⴻⵏ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵃⵓⴽⵕⴻⵏ ⴰⴷⴷⵓⴷⴻⵏ ⵉⵔⴻⴷⵙⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵓⵖⵔⴰⴱ ⵏ ⵓⴱⴻⴹⴹⵓ. ⵉⵙⴱⴻⵔⵔⵉⵡⴻⵏ-ⴰ ⵃⵓⴽⵕⴻⵏ ⴰⴷⴷⵓⴷⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⵡⴷⴰⴳ ⴰⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵕⵓⵙ ⵙⵙⴻⴱⵜⵉ (ⴰⴳⵣⵓⵎ ⵏ ⵎⴻⵃⴱⴻⵙ), ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵎ ⴷⴷⴳⴻⵏ (ⴰⴳⵣⵓⵎ ⵏ ⴱⴻⴽⴽⴰⵕⵉ), ⵉⴳⵔⵓⵔⴻⵏ ⵉⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⴻⴱⵅⴰ ⵜⵏⵓⵛⴰⴷ (ⴰⴳⵣⵓⵎ ⵏ ⵎⴻⵃⴱⴻⵙ), ⵉⵖⴰⵍⵍⴻⵏ ⵉⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵍⴻⵅⵛⵉⴱⵉ ⴷ ⴰⵏⴳⴰⴱ ⵍⵄⴻⴱⴷ (ⴰⴳⵣⵓⵎ ⵏ ⵃⴻⵡⵣⴰ) ⴷ ⴰⵍⴼⴰⵉⵏⴻ (ⴰⴳⵣⵓⵎ ⵏ ⴼⵔⵉⵙⴰ) ⴷ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵄⴹⵉⵎ ⵓⵎ ⴰⴵⵍⵓⴷ (ⴰⴳⵣⵓⵎ ⵏ ⴰⵡⴻⵙⵙⴻⵔⴷ). ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ-ⴰ ⴷⴰⵖ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⴳⴰⵏ ⵢⵉⵖⴰⵍⵍⴻⵏ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ ⵜⴰⵡⵏⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⵉⵏⵟⴰⴳⴻⵏ ⴷ ⵓⴽⵔⵉⴹⴻⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵢⵉⵣⴰⴷⵓⵔⴻⵏ ⵉⵔⴻⴷⵙⴰⵏⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴰⵎⴻⴳⵍⵉ-ⴰⵛⵔⵉⴼ (ⴰⴳⵣⵓⵎ ⵏ ⴰⵎⴳⴰⵍⴰ) ⴷ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵛⴷⵉⵎⴻⵢⵢⴰ (ⴰⴳⵣⵓⵎ ⵏ ⵎⴻⵃⴱⴻⵙ). ⵜⴰⵢⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ ⵜⴰⵡⵏⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⵜⵜⴽⴻⵎⵎⵉⵍⴻⵏⵜ ⵉⵏⵟⴰⴳⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏⵜ ⵉⵏⴻⵥⵥⴰⵡⴻⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵡⴰⴷⴷⵓⴷⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⴳⵔⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⵡⴷⴰⴳ ⴰⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴼⴽⴰⵏⵜ ⵍⴻⵅⵚⴰⵔⴰ ⴰⵎⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⴷⴷⵓⵔⵉⵏ, ⴰⵎⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵔⵔⵓⵎ, ⵉ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵏ ⵓⵡⴷⴰⴳ ⴰⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉ ⴷⴻⴳ ⵓⵖⵔⴰⴱ ⵏ ⵓⴱⴻⴹⴹⵓ.
ⴱⵔⵓⵅⴻⵍⵍⴻⵙ - ⴰⴳⴻⵏⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⵔⵏⵉ ⵒⵧⵍⵉⵙⴰⵔⵉⵧ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴻⵍⴼⴻⵏ ⵙ ⵜⵓⵕⵓⴼⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⵓⵕⵓⴼⵉⵜ, ⵓⴱⵉ ⴱⵓⵛⵀⵔⴰⵢⴰ ⴱⴰⵛⵀⵉⵔ,ⵢⴻⵙⵙⴻⵖⵔⴻⵜ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ ⵏ ⴳⴻⵔⴳⴰⵔⴰⵜ ⴷ ⵜⵜⴱⵓⵜ ⵏ "ⵢⵉⴱⴰⵡ" ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⵍⴻⵏ ⵙⴷⴰⵜ ⵏ ⵓⵔⴽⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⴰⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ.
ⵛⵛⴰⵀⵉⴷ ⵍⵃⴰⴼⴻⴹ - ⵉⴷⵓⴱⴰ ⵉⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉⵢⴻⵏ ⵜⵜⴳⴻⵏ ⵜⵉⵊⵔⵉⵎⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴳⴰⵔⵓ ⴷ ⵜⴻⵊⵔⵉⵎⵉⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⴰⵍⵙⴰ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴳⴻⵍⵍⵓⵢⴻⵏ ⵉⵡⵏⵉⵔⵉⵢⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵡⴻⴷⴳⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵙⵙⵓⴼⴼⵖⴻⵏ ⵓⵔⴼⴰⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵏⵎⴻⵙⴽⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⵓⵜⵓⵔⴻⵏ ⵙ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ ⴰⵣⴰⵔⵓⴳ ⵏ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵡⵏⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⴻⴷⵡⵉⵍⵜ ⵜⵉⵙ 67 ⵏ ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⴷ ⵢⵉⵖⴻⵔⴼⴰⵏ.
ⴱⵉⵔ ⵍⴻⵃⵍⵓ – ⴰⵏⴰⴱⴰⴹ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⵢⵓⵣⴻⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ, ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵏ ⴷ ⵓⵜⵔⵉⴱ ⵉ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⴷ ⵢⵉⴷⵓⴱⴰ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ ⴷ ⵡⵓⵙⵍⵉⴳⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⴱⴻⴷⴷⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⵜⴳⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⴻⵍⵍⵓⵢ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ, ⵉⵎⵉⵔ-ⴰ, ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⴳⴰⵔⵓ ⵓⵔⵥⵉⵎ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵖⵓ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵡⵏⵉⵔⵉⵜ. « ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵡⵏⵉⵔⵉⵜ ⵜⴻⵜⵜⵅⴻⴱⴱⵉⵔ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵜⵜⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵓⵜⵄⴻⴷⴷⵉ ⴰⵢ ⴳⴰⵏ ⵢⵉⵖⴰⵍⵍⴻⵏ ⵏ ⵓⵡⴷⴰⴳ ⴰⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ 13 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ ⵢⴻⵣⵔⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴳⴻⵔⴳⴰⵔⴰⵜ, ⴷ ⵜⵓⴼⴼⵖⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⴰⵍⵍⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵓⴷⴻⴳ-ⵏⵙⴻⵏ ⵙ ⵓⵔⴽⴰⴹ ⵓⴼⴹⵉⵃ ⵏ ⵢⵉⵎⵜⴰⵡⴰⵢⴻⵏ ⵉⵔⴻⴷⵙⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵄⴻⴷⴷⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵍⵖⵓ-ⴰ ⵓⵎⵉ ⴷ-ⵜⵓⵍⴻⵙ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵜⵖⴻⵎⵙⴰ ⵏ ⵙⴱⵙ. ⴰⵏⵀⵉⵍ ⴰⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉ ⵢⴻⵙⵜⴻⵄⵕⴻⴼ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴰⵖ ⵜⵉⵎⴻⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴳⴰⵔⵓ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵃⴻⵜⵜⴻⵎ ⵖⴻⴼ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⴰⵢⴰ ⴰⵢ ⵢⴻⵔⵔⴰⵏ « ⴰⴽⴽ ⴰⴳⴻⵍⵍⵓⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵡⵏⵉⵔⵉⵜ, ⴰⵎⴰ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴳⴻⵏⵏⵉ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵍⴻⵍ ⵏⴻⵖ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ, ⴷ ⴰⵙⵓⵏ ⵏ ⵓⵎⴳⴰⵔⵓ ⴰⵏⴷⴰ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⴽⴻⵎⵎⵉⵍ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⴰⵔⴻⴷⵙⴰⵏ ⴳⴰⵔ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ ⵜⴰⵡⵏⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⴷ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵏ ⵓⵡⴷⴰⴳ ⴰⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⴰ. ⵖⴻⴼ ⵡⴰⵢⴰ, ⵉⵛⴰⵔ-ⴷ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⵉⵣⴻⵏ ⴷ ⵓⵜⵔⵉⴱ ⵉ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴷ ⵢⵉⴷⵓⴱⴰ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ ⴷ ⵡⵓⵙⵍⵉⴳⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵓⵔ ⵜⵜⴳⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴰⴽⴽ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵔⵎⵓⴷ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⴻⵍⵍⵓⵢ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ, ⵉⵎⵉⵔ-ⴰ, ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⴳⴰⵔⵓ ⵓⵔⵥⵉⵎ. « ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ-ⴰ ⵏ ⵓⵎⴳⴰⵔⵓ ⵓⴽⵔⵉⴹ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵃⴻⵜⵜⵎⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵓⵖⵔⴻⴼ-ⵏⵏⴻⵖ, ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵡⵉⵔⵉⵜ ⵜⴻⵜⵜⵖⵉⵎⵉ-ⴷ ⵜⴻⵟⵟⴻⴼ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵎⴻⵏⵣⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⴰⵎⴷⴰⵏⴰⵏ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵣⵔⴻⴼ ⵓⵣⵔⵉⴼ ⵏ ⵓⵖⵔⴻⴼ-ⵏⵏⴻⵖ ⵉ ⵢⵉⵔⵉⵔⵉ ⵏ ⵜⵢⵉⵜⴰ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵓⵍⵖⵓ-ⴰ. ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⴰⴷ ⵜⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵡⵏⵉⵔⵉⵜ « ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍ ⴷ ⵡⵓⵙⵙⵉⵙⴻⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⴻⵏ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⴼⴻⵔⵔⵓ ⵏ ⵜⴻⵣⵖⴻⵏⵜ ⵙ ⵡⴰⵎⵎⴰⴽⴻⵏ ⵉⵎⴻⵍⵡⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⵓⵎⵎⵉⴷ ⵏ ⵓⵣⵔⴻⴼ ⵢⴻⵣⴳⴰⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵓⵔ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵏⴽⴰⵕⴻⵏ ⵏ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵉ ⴰⵣⴰⵔⵓⴳ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⴰ.
ⴱⵉⵔ ⵍⴻⵃⵍⵓ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ, ⴰⵡⵏⴻⵜⵍⴰⵢ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⴻⵔⵏⵉ ⵏ ⴱⵓⵍⵉⵙⴰⵔⵢⵓ, ⴱⵔⴰⵀⵉⵎ ⴳⵀⴰⵍⵉ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵉⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ ⵓⵔ ⵜⴻⴱⵖⵉ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⴰⵡⴻⴹ ⴰⵔⵎⴰ ⵓⵣⵣⵍⴻⵏ ⵢⵉⴷⴰⵎⵎⴻⵏ ⵎⴰⵛⴰ ⴷ ⴰⵏⵀⵉⵍ ⴰⵏⴻⵡⴷⴰⴳ ⴰⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉ ⴰⵢ ⵢⴻⴱⵖⴰⵏ ⴰⵢⴰ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⴰⵖⵔⴻⴼ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⴰⵜⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴳⴰⵔⵓ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵉⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⴰⵎⴻⵏⵏⵓⵖ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵔⵎⴰ ⴷ ⴰⵙⵎⵉ ⵢⴻⵙⵙⵉⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ ⵜⵔⴻⵏⵏⴰⵡⵜ ». ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⵉⴳⴰ ⵉ ⵜⵖⴻⵎⵙⴰ, ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⵉⴷⵢⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ ⵏ ⵍⴳⴻⵔⴳⴰⵔⴰⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⴰⵣⴱⵓ ⵏ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴰⵢ ⵉⴳⴻⵣⵣⵓ ⵓⵏⴻⵡⴷⴰⴳ ⴰⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉ », ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵖⵔⴻⴼ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⴰⵜⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴳⴰⵔⵓ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵉⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⴰⵎⴻⵏⵏⵓⵖ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴰⵔⴻⵏⵏⴰⵡⵜ. ⴰⵡⵏⴻⵜⵍⴰⵢ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⴻⵔⵏⵉ ⵏ ⴱⵓⵍⵉⵙⴰⵔⵢⵓ ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ, ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵙⵒⵙ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⴰⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉ ⵢⴻⵜⵜⵛⵓⴼⴼⵓ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵎⴰⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵉⵅⴻⵍⵍⴻⵚ ⴰⵙⴳⵓⵔⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⴳⵓⵔⵉ ⴰⵎⴳⴰⵔⵓ ⵙ ⵓⵔⴽⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⵎⵜⴰⵡⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ », ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⵓⵔ ⵢⴻⵔⴽⵉⴷ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⵎⵖⵉⵡⴰⵏ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵢⴻⴳ ⴽⵔⴰ. ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵜⴰⵡⵏⵉⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴻⴳⴷⴰⵢⵜ ⵢⴻⵙⵙⴻⵏⵚⴻⴼ, ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏⵉⴹⴻⵏ, ⵙ ⵓⴱⴷⴰⴷ ⴰⵢ ⵉⴱⴻⴷⴷⴻⵏ ⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵙⴰⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ.
ⵛⵛⴰⵀⵉⴷ ⵍⵃⴰⴼⴻⴹ (ⵉⴳⵔⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⵔⴰⵣⴰⵖⴻⵏ ⵉⵡⵏⵉⵔⵉⵢⴻⵏ) – ⵜⴰⵣⵣⵉⵔⵜ ⵜⴰⵣⴻⵡⵡⴰⵖⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵜⴻⴼⴽⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ, ⴷⴻⴳ ⵛⵛⴰⵀⵉⴷ ⵍⵃⴰⴼⴻⴹ (ⵉⴳⵔⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⵔⴰⵣⴰⵖⴻⵏ ⵉⵡⵏⵉⵔⵉⵢⴻⵏ) 60 ⵏ ⵢⵉⵟⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⴷⴰⵏⴰⵏⵜ ⵉ ⵜⴰⵣⵣⵉⵔⵜ ⵜⴰⵣⴻⵡⵡⴰⵖⵜ ⵜⴰⵡⵏⵉⵔⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴻⵍⵜ ⵢⴻⵣⴳⴰⵏ ⴳⴰⵔ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⴷ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ. ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ-ⴰ ⵙⵙⴰⵡⴹⴻⵏ-ⵜⵜ ⵖⴻⵔ ⵓⵏⴰⴼⴰⴳ ⵏ ⵓⵎⴻⵏⵣⴰⴹ ⴼⴻⵔⵔⴰⴷⵊ ⵏ ⵜⵉⵏⴷⵓⴼ ⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⴼⴰⴳⴻⵏ ⵉⵔⴻⴷⵙⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵉⵖⴰⵍⵍⴻⵏ ⵉⴳⴻⵏⵏⴰⵏⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⵓⵇⴱⴻⵍ ⵎⴰ ⵙⵙⴰⵡⴹⴻⵏ-ⵜⵜ ⵖⴻⵔ ⵛⵛⴰⵀⵉⴷ ⵍⵃⴰⴼⴻⴹ (ⵉⴳⵔⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⵔⴰⵣⴰⵖⴻⵏ ⵉⵡⵏⵉⵔⵉⵢⴻⵏ). ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ-ⴰ ⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵡⵓⵞⵞⵉ ⴷ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵣⵔⴻⵔ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴻⵜⵜⵓⵏⴻⴼⴽ ⵉ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⵙ ⵓⵃⴷⴰⵕ ⵏ ⵓⵏⵎⴰⵣⵓⵍ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴰⵣⵣⵉⵔⵜ ⵜⴰⵣⴻⵡⵡⴰⵖⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ, ⵜⴰⵢⴻⴱ ⴱⴻⵏⴰⵧⵓⴷⴰ, ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴰⵣⵣⵉⵔⵜ ⵜⴰⵣⴻⵡⵡⴰⵖⵜ ⵜⴰⵡⵏⵉⵔⵉⵜ, ⵢⴰⵀⵉⴰ ⴱⵧⵓⵀⴱⵉⵏⵉ. ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵢⵓⵍⴻⵙ ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵧⵓⵀⴱⵉⵏⵉ ⵜⴰⵊⵎⵉⵍⵜ ⵏ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⵉ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴷ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵖⴻⴼ ⵓⴷⵀⴰⵍ ⵢⴻⵣⴳⴰⵏ ⵢⴻⵜⵜⵉⵍⵉ-ⴷ ⵙⵖⵓⵔ-ⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⴰⵍ ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ-ⴰ ⵜⴰⵙⵓⵔⴼⴰⵏⵜ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵛⴽⴻⵕ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⵜⴰⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⵎⴷⴰⵏⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⴰⵢ ⵜⴻⵜⵜⵓⵔⴰⵔ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ. ⵢⵓⵎⵎⴰⵔ ⴷⴰⵖ ⵓⵎⴰⵙⴰⵢ-ⴰ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⵙ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴻⵍⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⴼⴽⴰ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵉ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⴽⴰⵖⵔⴻⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⵏ ⵛⵧⵠⵉⴷ-19. ⵎⵉ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵄⴻⴱⴱⴰ ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ-ⴰ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⵙⴰⴼⴰⴳⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵣⴰⴷⵓⵔ ⴰⴳⴻⵏⵏⴰⵏ ⵏ ⴱⵓⴼⴰⵔⵉⴽ, ⵜⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵙⴰⵉⴷⴰ ⴱⴻⵏⵀⴰⴱⵉⵍⴻⵙ, ⵜⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴰⵣⵣⵉⵔⵜ ⵜⴰⵣⴻⵡⵡⴰⵖⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⴷⵀⴰⵍ ⴰⵢ ⵢⴻⵣⴳⴰ ⵢⴻⵜⵜⴰⴽⴼ-ⵉⵜ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵉ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⴰⴳⵎⴰⵜ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⵡⴻⵄⵕⴰⵏⵜ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⴰⵎⴷⴰⵏⴰⵏ.
ⴱⴰⵎⴰⴽⵓ – ⵢⴻⵙⵙⵓⵎⴻⵔ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ, ⵙⴰⴱⵔⵉ ⴱⵓⴽⴰⴷⵓⵎ, ⵜⵉⴼⴻⵔⴽⵉⵜ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⵎⵎⴻⵣⴳⴻⵏ ⴷ ⵜⵓⴽⴽⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵎⴰⵍⵉ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵜⴻⴷⴷⵓ ⴷ ⵢⵉⵙⵡⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ-ⴰ ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⵓⵍⴻⵙ ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⴷ ⵜⴻⴹⵎⴻⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵉⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵉ ⵓⴽⴰⵍⴰ-ⴰ. « ⴰⴷ ⴰⵍⵙⴻⵖ ⴰⴷ ⴷ-ⵡⴻⴽⴽⴷⴻⵖ ⴰⵙⵙ-ⴰ ⴰⵏⵎⴻⵇⵇⴻⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵙ ⵢⵉⵙⴻⵎ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷ ⵜⴰⵖⴻⵍⵍⴰⵜ ⵏ ⵜⴻⴱⴷⴰⵎⵎⴰⵙⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵜⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ, ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⴳ ⴽⵔⴰⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵉ ⵓⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⵏ ⵓⵙⴻⴹⵔⵓ ⵏ ⵓⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ-ⴰ ⵜⴰⵡⴻⵄⵕⴰⵏⵜ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⴽⴰⴷⵓⵎ ⵎⵉ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵔⵥⴻⵎ ⵜⴻⴷⵡⵉⵍⵜ ⵜⵉⵙ 41 ⵏ ⵜⵙⴻⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⴱⴰⵎⴰⴽⵓ. ⵢⴻⵔⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴳⴰ ⵓⵙⵙⵉⵙⴻⵏ ⴷ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⴻⵔⴽⴻⴷ ⵏ ⵎⴰⵍⵉ ⵙ ⵓⵣⵎⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⵜⴰⵡⴰ-ⴰ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⵎⵓⵀⴻⵍ ⵖⴻⴼ ⵓⵃⵔⴰⵣ ⵏ ⵓⵔⴽⴰⴷ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ-ⴰ ⵜⴰⵡⴻⵍⵜⵎⴰⵜ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴻⵏⵎⴻⵇⵇⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⴹⵎⴻⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵉⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵜⵓⴽⴽⵉⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ». ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, « ⴷ ⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⴰⵣⴰⵍ ⵎⴰ ⵜⴼⵓⴽ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⵏⵡⴻⵏ ⵙ ⵜⴻⵡⵣⴻⵍ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵙ ⵜⵓⴽⵛⵉ ⵏ ⵜⵓⵣⵡⵉⵔⵜ ⵉ ⵓⴼⴻⵔⵔⵓ ⵏ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵓⵔ ⵢⴻⴼⵔⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴷⵡⵉⵍⵉⵏ ⵢⴻⵣⵔⵉⵏ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵡⴰⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⵉ ⵢⵉⵎⴻⴷⵔⴰⵡⴻⵏ. « ⵏⴻⵜⵜⵡⴰⵍⵉ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵜⵜⴰⵍ ⴰⵏⵉⵎⵉⵔ ⵢⴻⴼⴽⴰ-ⴷ ⵜⴰⵍⴻⵎⵎⵉⵥⵜ ⵉⴼⴰⵣⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⴷⵉⵙ ⴰⵎⴰⵍⵉ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⵍⵀⵓ ⵙ ⵜⴰⴽⴽⴰⵢⵉⵏ ⴷ-ⵢⴻⵇⵇⵉⵎⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⴻⴹⵔⵓ ⵏ ⵓⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵡⴰⵢⴰ ⵙ ⵓⵀⴻⵢⵢⵉ ⵏ ⵜⴼⴻⵔⴽⵉⵜ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⵎⵎⴻⵣⴳⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵙⵡⵉⵢⴻⵏ ⴷ ⵜⴻⵙⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵓⴽⴽⵉⵜ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⵓⵎⴻⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⴽⴰⴷⵓⵎ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ-ⴰ.
ⴱⵉⵔ ⵍⴻⵃⵍⵓ (ⵉⴳⴻⵍⵍⵓⵢⴻⵏ ⵉⵡⵏⵉⵔⵉⵢⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵍⴻⵍⵍⵉⵏ) – ⴽⴻⵎⵎⵍⴻⵏ ⵉⴼⴻⵔⴷⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ ⵜⴰⵡⵏⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏⴻⵟⵟⴳⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴽⴽⴰⵜⴻⵏ ⵉⵙⴻⵎⵍⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⵡⴷⴰⴳ ⴰⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉ ⵉ ⵡⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙ ⴽⵔⴰⴹ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⵔⴻⴼ ⵔⵔⵉⴼ ⵏ ⵜⴱⴰⴳⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⴱⴻⴹⴹⵓ ⵢⴻⴱⴹⴰⵏ ⴰⴽⴰⵍ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⵖⴻⴼ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵃⵔⵉⵛⴻⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⵏ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ. « ⵉⵎⴻⵏⵖⴰⵏ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵡⵏⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⵜⴽⴻⵎⵎⴻⵍ, ⵉ ⵡⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙ ⴽⵔⴰⴹ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⵔⴻⴼ, ⵉⵏⵟⴰⴳⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷ ⵓⵙⴱⴻⵔⵔⴻⵡ-ⵏⵏⴻⵙ ⵎⴳⴰⵍ ⵢⵉⴷⴻⴳⴳⴻⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⵢⵉⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⵡⴷⴰⴳ ⴰⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉ ⵔⵔⵉⴼ ⵏ ⵜⴱⴰⴳⵓⵙⵜ, ⵓⵍⴰ ⵎⴰ ⵉⵙⴰⴼⴰⴳⴻⵏ ⵏ ⵓⵛⴻⵏⴳⵓ ⵜⵜⴰⴼⴳⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴳⴻⵏⵏⵉ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵍⵖⵓ ⴰⵔⴻⴷⵙⴰⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ 3 ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⴱⴷⴻⵔ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵜⵖⴻⵎⵙⴰ ⵜⴰⵡⵏⵉⵔⵉⵜ. ⴰⵙⴱⴻⵔⵔⴻⵡ-ⴰ ⵉⵃⵓⴽⴻⵕ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉⵜ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵉⵣⴰⴷⵓⵔⴻⵏ 17 ⴷ 18 ⵏ ⴼⴰⵔⵙⴻⵢⵢⴰ, ⴰⵣⴰⴷⵓⵔ 13 ⵏ ⵓⵙⵡⴰⴳ ⵡⵉⵙ 67 ⵏ ⴱⴻⴽⴽⴰⵕⵉ, ⴰⵣⴰⴷⵓⵔ 4 ⵏ ⵓⵙⵡⴰⴳ 64 ⵏ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴷⵉⵔⴰⵜ, ⵜⴰⵏⵇⵉⴹⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⴳ 71 ⵏ ⵓⵣⴰⴷⵓⵔ 7 ⴳⴰⵔ ⵍⴻⵄⵔⵉⵛ ⴷ ⴼⴻⴷⵔⴻⵜ ⵍⴻⵖⵔⴰⴱ ⴷⴻⴳ ⵃⴻⵡⵣⴰ. ⴰⵍⵖⵓ-ⴰ ⵉⵅⴻⴱⴱⴻⵔ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵙⴱⴻⵔⵔⵡⴻⵏ ⴰⵣⴰⴷⵓⵔ 35 ⵏ ⵓⵙⵡⴰⴳ ⵡⵉⵙ 40 ⵏ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵎ ⵍⴻⴽⵜⴰ, ⴰⵣⴰⴷⵓⵔ 20 ⵏ ⵓⴳⴰⵍⴼⵓ ⵏ ⵓⵔⴰⴳⴰⴳ ⵡⵉⵙ 68 ⵏ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴰⴷⵉⵎ ⴰⴵⵍⵓⴷ. ⴰⵙⴱⴻⵔⵔⴻⵡ-ⴰ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵎⵎⵓⵜⴻⵏ ⵢⵉⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴻⵏ ⵉⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵓⴳⵙⴻⵏ ⵡⵉⵢⴰⴹ, ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⵢⵉⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴻⵏ ⴰⵢ ⵉⵔⴻⵡⵍⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴳⴻⵔ ⵏ ⵜⵎⵉⵡⵜⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵓⵍⵖⵓ-ⴰ. ⴰⵖⵍⵉⴼ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⵏ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⵉⵛⴰⵖⵍⵉ ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵓⵔ ⵜⴻⵜⵜⴰⴵⴵⴰ ⴰⵔⴰ ⵉⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴳⴻⵍⵍⵓⵢⴻⵏ ⵉⵡⵏⵉⵔⵉⵢⴻⵏ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵔⴽⴰⴹ ⴰⵢ ⵜⴻⵔⴽⴻⴹ ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⴰⵙⴻⴱⴷⴻⴷ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵏⵖⵉ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵙⵓⵏ ⵏ ⵍⴳⴻⵔⴳⴰⵔⴰⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ-ⵓⵜⵔⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ ⵙ ⵓⵜⵄⴻⴷⴷⵉ ⴰⵔⴻⴷⵙⴰⵏ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵖⴰⵔⵉⵎⴻⵏ ⵉⵡⵏⵉⵔⵉⵢⴻⵏ ⵉⵎⴻⵍⵡⵉⵢⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷ ⵙⵙⴻⴱⴱⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵎⵖⵉⵡⴰⵏ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⵏⴼⴰⵍⵉ ⵓⵔⴼⴰⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵉⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⵡⴰⵢⴰ ⵓⵍⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ.