ⴱⴰⵎⴰⴽⵓ – ⵜⵓⴽⴽⵉⵜ ⵜⴰⵙⴻⵔⵜⴰⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵎⴰⵍⵉ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢ ⵉⵔⴻⵥⵎⴻⵏ « ⵜⴰⵍⴻⵎⵎⵉⵥⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ » ⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ-ⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵏⴻⵙ ⴰⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ ⴷ ⵓⵎⵙⵓⵖⴰⵍ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴼⵔⵓⵔⵉⵏ ⵙⴻⴳ ⵓⴽⴰⵍⴰ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵛⴰⵔⵜⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⵍⵓ ⴷ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ « ⵄⴻⵔⵇⴻⵏⵜ-ⴰⵙ » ⵢⴻⵔⵏⵓ « ⵓⵔ ⵜⴻⵙⵙⴻⵔⵡⴰⵜ ⴽⴰⵏ » ⴰⵙⴻⴼⵔⴻⴽ ⵏ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ, ⵎⵢⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵣ ⵏ ⵏⵧⴱⴻⵍ ⴰⵎⵍⴻⵍⵍⴰⵢ ⵏ 2019, ⵜⴰⵎⴻⵖⵏⴰⵙⵜ ⵜⴰⵡⵏⵉⵔⵉⵜ ⴰⵎⵉⵏⴰⵜⵓ ⵀⴰⵉⴷⴰⵔ. « ⵓⵎⵏⴻⵖ ⵙ ⵜⵉⴷⴻⵜ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⴷⵓⴱⴰ ⵉⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉⵢⴻⵏ ⵇⵇⵍⴻⵏ ⵓⵔ ⵥⵔⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ ⴰⵛⵓ ⴰⵔⴰ ⴳⴻⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ-ⴰ ⵏ ⵓⵡⴷⴰⴳ ⴰⵢ ⵙⵙⴻⴼⵔⴰⴽⴻⵏ ⵙ ⵜⵉⵣⵣⴻⵍⴳⵉ ⴷ ⵜⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏⵜ, ⵜⴰⴽⵔⵉⴹⵜ ⴷ ⵓⵙⴻⵔⵡⴻⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵙⵃⴰⵙⵙⴻⴼ ⴰⵎⵉⵏⴰⵜⵧⵓ ⵀⴰⵉⴷⴰⵔ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵎⴻⵍ ⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏ ⵏ ⵒⴰⵜⵔⵉⴻ ⵏⴻⵡⵙ. « ⵎⴻⴷⴷⴻⵏ ⴰⵀⴰⵜ ⵖⵉⵍⴻⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⴷⵓⴱⴰ ⵏ ⵓⵡⴷⴰⴳ ⴰⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉⵏ ⵥⵔⴰⵏ ⴷ ⴰⵛⵓ ⴰⵢ ⵜⵜⴳⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵀⵔⴻⵙⵜ-ⵏⵙⴻⵏ, ⵎⴰⵛⴰ ⵎⴰⵛⵉ ⴰⴽⴽⴰ ⴰⵢ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵔⵏⴰ. ⴰⵎⵉⵏⴰⵜⵓ ⵀⴰⵉⴷⴰⵔ, ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵙⵓⴷⵓⵜ ⵜⴰⵡⵏⵉⵔⵉⵜ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵡⴷⴰⴳ ⴰⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵍⵓⵍⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 20 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ ⵢⴻⵣⵔⵉⵏ, ⵜⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉ-ⴷ ⵙ ⵜⵔⵉⵔⵉⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵔⴰ ⵓⵏⵀⵉⵍ ⴰⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉ ⵎⵉ ⴷ-ⵜⵍⵉⵍ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ-ⴰ ⵜⴰⵔⵏⴰⴱⴰⴹⵜ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵣⵡⴰⵔⴰ, ⵓⵔ ⴷ-ⵜⴻⵍⵍⵉ ⴰⵔⴰ ⴰⴽⴽ ⵜⵙⴻⴷⵎⵉⵔⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ». « ⴷ ⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ, ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ, ⵜⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵜⵃⴻⵎⵍⴰ ⴷ ⵜⴰⵡⴰⴳⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵛⴻⵎⵎⴻⵜ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⴻⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⵙⵓⴷⵓⵜ-ⴰ ⴷ ⵎⴳⴰⵍ-ⵉⵡ ⵏⴻⴽⴽ ⵙ ⵜⵉⵎⵎⴰⴷ-ⵉⵏⵓ (…) ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵉⵎⴰⵙⵍⴰⴹⴻⵏ ⵏ ⵜⵏⴰⵔⵉⵜ ⵜⴰⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⵓⴷⵓⵜ ⴰⵜⵏⵉ ⴷⴷⴰⵡ ⵓⵙⵏⵓⴹⴻⴼ ⵏⴻⵖ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴽⵓⵔⵎⵓ ⵏ ⵓⵅⵅⴰⵎ ⵡⴰⵔ ⵎⴰ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⴹⴼⴻⵔ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵙⴻⴽⴽⵉⵔⵜ ⵜⵓⵙⴹⵉⴼⵜ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵙⵙⵓⵎⵎⴻⵍ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⴷ ⵜⵉⴹⵏⵉ ⵜⴰⵏⴻⵡⴷⴰⴳⵜ ⵜⴰⵔⵓⵙⴹⵉⴼⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵓⵔ ⵜⴻⵙⵄⵉ ⴰⵔⴰ ⴰⴽⴽ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵣⴻⵔⴼⴰ ⵖⴻⴼ ⵓⴳⴻⵍⵍⵓⵢ-ⴰ. ⵜⴻⵙⵙⵓⵎⵎⴻⴷ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⵀⴰⵉⴷⴰⵔ ⴰⵙⴱⴰⴽ ⵏ ⵓⵎⵖⵉⵡⴰⵏ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⵎⵙⴰⵍⵜ ⵜⴰⵡⵏⵉⵔⵉⵜ ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⴰⴼⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵍⴻⵙ ⴰⴷ ⵢⴻⵔⴼⴻⴷ ⵉⵎⵔⵉⴳⴻⵏ ⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⵜ-ⵉⴷ-ⵣⴻⵖⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵖⵙⴻⵏ, ⵎⴰⵛⴰ ⴰⵢⴰ ⵢⴻⵜⵜⵖⵉⵎⵉ-ⴷ ⴷ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵓⵣⵔⵉⴼ ⵉ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ ».
ⵡⴰⵙⵀⵉⵏⴳⵜⵓⵏ – ⵙⵜⴻⵒⵀⴻⵏ ⵣⵓⵏⴻⵙ, ⵢⴻⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍⴻⵏ ⴷ ⴰⵒⵕⵓⴼⵉⵙⵓⵔ ⵏ ⵜⵙⴻⵔⵜⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵙⴰⵏ ⴼⵔⴰⵏⵛⵉⵙⵛⵓ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵙⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉ ⴰⵏⴰⴼⴼⴰⵖ, ⴷⵓⵏⴰⵍⴷ ⵜⵔⵓⵎⵒ, ⵖⴻⴼ ⵓⵙⵜⴻⵄⵕⴻⴼ ⵙ « ⵜⵏⴰⵢⴰ » ⵜⴰⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉⵜ ⵖⴻⴼ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ « ⵜⴹⵓⵔⵔ ⵜⵉⵙⴻⵍⵍⴰⵜ ⵏ ⵢⵉⵡⴰⵏⴰⴽⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ » ⵢⴻⵔⵏⵓ « ⵜⴻⵙⵙⴻⵄⵡⴻⵇ » ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵓⴼⵔⵉⵏ ⵊⵓⴻ ⴱⵉⴷⴻⵏ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ, ⴱⵧⵓⵣⵉⴷ ⵍⴰⵣⵀⴰⵔⵉ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ) ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵟⵟⴻⴼ ⵙ ⵍⴵⴻⵀⴷ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵃⴰⵔⴻⴱ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ, ⵢⴻⵣⵣⵉⵔⴻⴳ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵙⴻⵖⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵎⵏⵉ ⵓⵔⵓⴼⵉ ⵓⵔ ⵢⴻⵡⵣⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⴰⵛⴽⵓ ⵜⴰⵙⴻⵖⵔⵓⵜ-ⵏⵏⵉ ⵏ 1 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ 1954 ⴷ « ⴰⵔⵔⴰⵜ ⵏ ⵍⵙⴰⵙ » ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴰ.
ⴱⴰⵔⵉⵙ – ⴰⵏⴻⵖⵎⴰⵙ ⴷ ⵓⵙⴻⵎⵏⴰⴷ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⵏ ⵓⵖⵎⵉⵙ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵍⵉⵥⵔⵉ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵜⴰⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉⵜ, ⵎⵓⵀⴰⵎⴻⴷ ⵔⴰⴷⵉ ⴻⵍⵍⵉⵍⵉ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵡⵓⵎⴻⵍ ⴰⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉ ⴳⴰⵏ ⵜⴰⵃⴻⵎⵍⴰ ⴷ ⵜⴰⵣⵓⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵛⴻⵎⵎⴻⵜ ⴷ ⵓⵇⴻⵍⵍⴻⵇ ⵉⵏⵉⵎⴻⵔ ⵎⴳⴰⵍ ⴰⴽⴽ ⵉⵏⴻⵖⵎⴰⵙⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⴻⴳⵍⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⵀⵉⵍ ⵏ ⵍⵎⴻⵅⵣⴻⵏ. ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉⵜ ⴷ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵀⴰⵎⴻⴷ ⵔⴰⴷⵉ ⴻⵍⵍⵉⵍⵉ, ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⵉⵣⴻⵔⵜ-ⵏⵏⴻⵙ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⴳⴻⵍⴷⴰ ⵜⴰⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉⵜ « ⵜⴻⵙⵙⴻⵇⴷⴰⵛ ⵜⴰⵔⵔⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵀⴻⵏⵏⵉ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵏⴻⵖⵎⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵏⵎⴻⴳⵍⴰ » ⵢⴻⵔⵏⵓ, ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵜⵏⴻⵖⵖ-ⵉⵜⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵉⵏⵉⵎⴻⵔ ⵙ ⵓⵙⴽⵓⵔⵎⵓ-ⵏⵙⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵍⴵⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⵙⵓⵏⴰⴳ ⴷ ⵜⴻⵥⵔⴰⵡⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵊⵊⵉⵃ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵜⵀⴻⵢⵢⵉⵏ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵛⴻⵎⵎⴻⵜ.
ⵡⴰⵙⵀⵉⵏⴳⵜⵓⵏ – ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ, ⴰⵢ ⵜⴻⴷⵀⴻⵍ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ, ⵜⴻⴽⴽⴰ ⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⴽⵔⴰⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⵏⴻⵜⵜⴰⵜ ⵜⴻⵜⵜⴰⵔⴻⵎ ⴰⴷ ⵜⴻⵔⴳⴻⵍ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵉ ⵜⵙⴻⴼⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴳⵓⵛⵛⴻⵍⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⵓⵙⴻⵎⵜⴰⵔ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉ ⵜⵔⵓⵎⵒ, ⵊⵧⵀⵏ ⴱⵧⵍⵜⵧⵏ. « ⵙ ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ ⴷ ⵢⵉⵎⵙⵉⵙⴰⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ, (ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ) ⵜⵓⵔⴻⵎ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵛⴻⵡⵡⴻⵍ ⴰⵙⵏⴰⵙ ⵏ ⵜⵏⴻⵖⵜⵓⵙⵜ 690 ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⵙⴻⴼⵔⴰⵏⵜ-ⵏⵏⵉ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵞⵞⴰ ⵛⵡⵉⵟ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⵓⵔⴻⵎ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴼⴼⵖⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⵣⵉⵔⵉⴳ ⵏ ⴼⵓⵔⴻⵉⴳⵏ ⴱⵓⵍⵉⵛⵢ. « ⵔⵔⴱⴰⵟ ⵜⴻⴼⴽⴰ-ⴷ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵙⵓⵎⵔⴻⵏ ⵉ ⵜⵓⴽⵛⵉ ⵏ ⵜⴼⵓⵍⵎⴰⵏⵜ (ⵉ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ) ⵎⴰⵛⴰ ⵜⵉⵔⵏⵉ ⵏ ⴱⵓⵍⵉⵙⴰⵔⵢⵓ ⵓⵔ ⵜⴻⵇⴱⵉⵍ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵙⴻⴳ-ⵙⴻⵏ ». ⵙ ⵡⴰⵢⴰ, ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⵜⴻⵙⵙⴻⴼⵔⴻⵏ ⴽⴰⵏ ⵉⵡⵏⵉⵔⵉⵢⴻⵏ ⴳⴰⵔ ⵓⵏⵓⵎⵎⴻⴷ ⴷ ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⵏⴻⵖ ⵜⴰⴼⵓⵍⵎⴰⵏⵜ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ. ⴷ ⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⴱⵓⵍⵜⵓⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⴱⵓⵍⵉⵙⴰⵔⵢⵓ ⵓⵔ ⵜⴻⴵⴵⵉ ⴰⵔⴰ ⴰⵎⴳⴰⵔⵓ-ⵏⵏⴻⵙ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⴽⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ ⴷ ⵓⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵏ ⵜⵙⴻⴼⵔⴰⵏⵜ ».
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵢⵓⵏ ⴰⵚⴻⵀⵢⵓⵏⵉ ⴷ ⵍⵎⴻⵅⵣⴻⵏ ⴰⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉ « ⴷ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⴳⴳⵉⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⴽⴰⵎⴻⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⵓⴷⴷⴻⵙⵜ » ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴰⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓⵜ-ⴰ ⴷ ⵜⴰⵎⵏⵓⴽⴷⴰ ⴰⵢ ⴰⵙⴻⵏ-ⵜⵜ-ⵉⴷ-ⵉⵀⴻⵢⵢⴰⵏ ⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵉⴹⵉ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⴰⵢⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ, ⵓⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⵓ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴻⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⵏⵓⴷⴷⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴽⴽⵉⵢⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵕⵕⴰⴷⵢⵓ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⵎⴰⵣⴰⵍ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴽⴰⴷⴻⵔ ⵜⴰⵍⴻⴱ ⵧⵎⴰⵔ, ⴰⵙⵙ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵜⵄⴻⴷⴷⵉ ⴰⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 13 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ ⵢⴻⵣⵔⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴳⴻⵔⴳⴰⵔⴰⵜ (ⴰⵏⵥⵓⵍ-ⵓⵜⵔⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ) ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴰⴷⴼⴻⵏ ⵜⴰⵎⵙⴰⵍⵜ ⵜⴰⵡⵏⵉⵔⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⴽⴽⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵉ ⵓⵏⴰⴷⵉ ⵏ ⵜⵉⴼⵔⴰⵜ ⵉ ⵓⵎⵢⴻⵏⴽⴰⴼ-ⴰ ⴰⵢ ⵉⵙⴻⴱⴽⴻⵏ ⴰⵛⵃⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ.
ⴱⵉⵔ ⵍⴻⵃⵍⵓ – ⵜⵉⵢⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ ⵜⴰⵡⵏⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⴳⴰⵏⵜ ⵉⵏⵟⴰⴳⴻⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⴻⵏ ⵉ ⵡⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙ 20 ⵖⴻⴼ ⵓⵙⵔⴻⴼ ⵎⴳⴰⵍ ⵢⵉⵣⴰⴷⵓⵔⴻⵏ ⵉⵔⴻⴷⵙⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵓⵡⴷⴰⴳ ⴰⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵖⴻⴼ ⵓⵖⵔⴰⴱ ⵏ ⵓⵣⵡⴰⵔ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ, ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ. ⴰⵎⵣⴰⵖ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ, ⴷⴻⴳ ⵓⵍⵖⵓ ⵡⵉⵙ 20, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵜⵉⵢⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵥⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⵙⴱⴻⵔⵔⵡⴻⵏⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ, ⴰⴳⵣⵓⵎ ⵏ ⵧⵀⴷⵉⴷⵀ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵔⵧⵙⵙ ⵧⵧⴷⵉⴰⵜ, ⴰⵙⵓⵎ ⵏ ⴰⵍ-ⵙⵀⴻⵀⵉⵎⵉⵢⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⵣⵓⵎ ⵏ ⵎⴻⵃⴱⴻⵙ ⴷ ⵜⴻⵣⴳⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵛⴻⵏⴳⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵓⵏ ⵏ ⵧⴽⵧⴰⵔⵀ ⵡⴻⵍⴷ ⴰⴱⵍⴻⵍ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⵣⵓⵎ ⵏ ⵎⴻⵃⴱⴻⵙ. ⴷⵉⵎⴰ ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ-ⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, « ⵃⵓⴽⵕⴻⵏⵜ ⵜⵢⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ ⵜⴰⵡⵏⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⴰⵙⵓⵏ ⵏ ⴰⵍⴼⴰⵢⴻⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⵣⵓⵎ ⵏ ⴰⵍ-ⴼⴰⵔⵙⵉⵢⵢⴰ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵡⵜⴻⵏⵜ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵧⴰⵣⵉⵎ ⵧⵊⵍⵧⴷ ⴷ ⵓⴳⵣⵓⵎ ⵏ ⵛⵀⵍⵀ ». ⵉⵎⴻⵏⵖⴰⵏ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵡⵏⵉⵔⵉⵜ ⵎⴰⵣⴰⵍ ⵜⵜⴽⴻⵎⵎⵉⵍⴻⵏ ⵉⵏⵟⴰⴳⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⵉⵏⴻⵥⵥⴰⵡⴻⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⴻⵣⴳⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⵛⴱⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵏ ⵓⵡⴷⴰⴳ ⴰⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉ. ⵢⴻⴱⴷⴰ-ⴷ ⵡⴰⵢⴰ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵜⴻⵔⴽⴻⴹ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵏ ⵓⵡⴷⴰⴳ ⴰⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉ ⴰⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⴱⴷⴻⴷ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵏⵖⵉ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴻⵏⵟⴻⴳ ⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⵉⵡⵏⵉⵔⵉⵢⴻⵏ ⵓⵔ ⵢⴻⵙⵄⵉⵏ ⵉⵎⵔⵉⴳⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵙⴽⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴻⵍⵡⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴱⵓⴹⵉ ⵜⴰⵔⵓⵙⴹⵉⴼⵜ ⵏ ⵍⴳⴻⵔⴳⴰⵔⴰⵜ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵙⵉⵎⴰⵍ ⵉⵔⴻⵏⵏⵓ-ⴷ ⵓⵣⵖⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵓⵕⵓⴼⵜ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵜⴰⵔⵏⴰⴱⴰⴹⵜ ⵏ « ⵓⴱⴻⵏ ⵙⵓⵛⵉⴻⵜⵢ » ⵏ ⵓⵎⵉⵍⵢⴰⵕⴷⵉⵔ ⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉ-ⴰⵎⴰⵊⴰⵕⵉ ⴳⴻⵓⵔⴳⴻ ⵙⵓⵔⵓⵙ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⴼⴼⴻⵖ-ⴷ ⴼⴻⵍⵍ-ⴰⵙ ⵓⵕⴰⴱⵓⵍ, ⵙⴹⵉⵙ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⴻⵏ ⴰⵢⴰ, ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴽⵏⴻⵏ ⴰⵎⴻⴽ ⴰⵢ ⵜⴻⵙⵄⴰ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ-ⴰ ⴰⴼⵓⵙ ⴷⴻⴳ ⵜⵙⵓⴷⴰ ⵜⵓⵕⵓⴼⵉⵢⵉⵏ. ⴳⴻⵓⵔⴳⴻ ⵙⵓⵔⵓⵙ, ⴷ ⴰⵏⴻⵥⵔⴰⴼ ⴰⵢ ⵉⵍⵓⵍⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵎⴰⵊⴰⵕ, ⵢⴻⵙⵄⴰ ⵜⵓⴳⵏⴰ ⵏ ⵓⵡⴻⵍⵅⵉⵔ ⵢⵉⵍⵉ, ⴷⴻⴳ ⵜⵉⴷⴻⵜ, ⴷ ⵏⴻⵜⵜⴰ ⴰⵢ ⵉⴱⴻⴷⴷⴻⵏ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵓⵙⵉⴷⵔⴻⵎ ⵏ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵍⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵣⴻⵡⵡⵇⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵕⵓⴼⵜ ⵜⴰⴳⵎⵓⴹⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵉⴷ ⵏ « ⵜⴻⴼⵙⵓⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ». ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉⵜ ⴰⵢ ⵉⴳⴰ ⵙⴻⴳ ⵎⴻⵍⵎⵉ ⴽⴰⵏ ⴷ ⵜⴻⵙⵖⵓⵏⵜ ⵏ « ⵠⴰⵍⴻⵓⵔⵙ ⴰⵛⵜⵓⴻⵍⵍⴻⵙ », ⴳⵔⴻⴳⵧⵔ ⵒⵓⵒⵒⵉⵏⵛⴽ, ⴰⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵓⵕⵓⴼⵉ ⵉ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵜⴻⴷⵖⴷⴻⵎⵜ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵜⵓⵕⵓⴼⵜ ⵡⵓⵖⵓⵔ ⵜⴻⵇⵇⴻⵏ ⵜⵙⴻⵏⴱⴻⵔⵜ ⵜⵓⵕⵓⴼⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⵜⴻⵙⵙⵉⴷⵔⴻⵎ-ⵉⵜⵜ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵓⴱⴻⵏ ⵙⵓⵛⵉⴻⵜⵢ ⴼⵓⵏⴷⴰⵜⵉⵓⵓⵙ (ⵓⵙⴼ) ⴷ ⵎⵉⵛⵔⵓⵙⵓⴼⵜ ⵏ ⴱⵉⵍⵍ ⴳⴰⵜⴻⵙ. ⴱⵓⴱⵉⵏⵛⴽ ⵢⴻⵙⵙⴻⵇⴷⴻⵛ ⵉⵕⴰⴱⵓⵍⴻⵏ ⵉⴷⵔⵉⵎⴰⵏⴻⵏ ⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ-ⴰ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⴽⵛⴻⴼ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵓⴱⴻⵏ ⵙⵓⵛⵉⴻⵜⵢ ⴷ ⵎⵉⵛⵔⵓⵙⵓⴼⵜ ⴷ ⵏⵉⵜⵏⵉ ⴰⵢ ⴷ ⵉⵎⵚⴻⴷⴷⵇⴻⵏ ⵓⵙⵍⵉⴳⴻⵏ ⵉⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ-ⴰ ⵜⴰⴳⴻⵔⵏⴰⴱⴰⴹⵜ. ⵓⴱⴻⵏ ⵙⵓⵛⵉⴻⵜⵢ ⵜⴻⴼⴽⴰ 1,4 ⴷ ⴰⵎⴻⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵡⵓⵕⵓⵜⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵜⵓⵕⵓⴼⵜ ⴳⴰⵔ 2004 ⴷ 2013. ⵎⴰ ⴷ ⵎⵉⵛⵔⵓⵙⵓⴼⵜ ⵜⴻⴼⴽⴰ 690.000 ⵏ ⵡⵓⵕⵓⵜⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ-ⴰ ⴳⴰⵔ 2006 ⴷ 2014. ⵙ ⵡⴰⵢⴰ, ⵜⵓⴷⴷⵙⵉⵡⵉⵏ-ⴰ « ⴷ ⵜⵓⵕⵀⵉⴼⵉⵏ » ⵙⴷⴰⵜ ⵙⵉⵏ-ⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵍⵢⴰⵕⴷⵉⵔⴻⵏ ⴰⵢ ⴰⵙⴻⵏⵜ-ⵢⴻⵜⵜⵚⴻⴷⴷⵉⵇⴻⵏ ⵉⴷⵔⵉⵎⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⵜⵏⴰⴷⵉⵏ ⴰⴷ ⵙⵄⵓⵏ ⵜⴰⵣⵔⵉⵔⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⴽⴽⵉⵜ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵎⴰⵙⴰⵢ-ⴰ. ⵜⴰⵣⵔⵉⵔⵜ-ⴰ ⵜⴰⵙⴻⵔⵜⴰⵏⵜ ⵜⴻⵣⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵉⵍⵉ ⵡⴰⵔ ⵎⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵓⵙⴻⴼⵇⴻⴷ ⴰⵎⴻⴷⴳⴰⵢ.