ⵏⴻⵡ ⵢⵧⵔⴽ (ⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ) – ⴰⵎⴰⵍⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵢⴻⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵡⴻⵃⵔⴰⵣ ⵏ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ, ⵀⴻⵔⵠé ⵍⴰⴷⵙⵧⵓⵙ, ⵢⴻⴼⵕⴻⵃ ⵙ ⵡⴻⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵡⴻⵎⵖⵉⵡⴰⵏ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵡⴻⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ ⴻⴷ ⵡⴻⵎⵚⴰⵍⴰⵃ ⴷⴻⴳ ⵎⴰⵍⵉ, ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵜⴻⵏⵢⴰⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⴰⵢⴰ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵉⴳⴻⵔ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴼⴰⵕⵙⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⵢⵉⴷⵉⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵍⵓⴼⵜ-ⴰ ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ-ⴰ « ⵜⴰⵎⴻⵣⵔⵓⵢⴰⵏⵜ » ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵢⵉⵔⵉⵔⵉ ⵏ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ ⴰⵔⴰ ⵉⴷⵓⵎⴻⵏ. ⵎⴰⵙⵙ ⵍⴰⴷⵙⵧⵓⵙ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵍⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵢⴻⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵖⴻⴼ ⵎⴰⵍⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ-ⴰ « ⵜⵓⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⵙⵡⵉⵄⵜ ⵙ ⵡⴰⵣⴰⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵍⴰ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ », ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⵊⵊⴻⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⵖⴻⴼ ⵓⴼⵓⵙ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ-ⴰ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵏⴻⵖⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵡⴻⵍⵖⵓ ⵏ ⵢⴻⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ. ⵉⴷⵉⵙⴰⵏ ⵉⵎⴰⵍⵉⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⴼⴻⵔⵔⵓ ⵏ ⵜⴰⵍⵓⴼⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵎⴰⵍⵉ ⵙⵜⴻⵏⵢⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵎⴻⵖⵔⴻⵙ ⵢⴻⵣⵔⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵡⴻⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ ⴷ ⵡⴻⵎⵚⴰⵍⴰⵃ ⴷⴷⴰⵡ ⵜⴻⴱⴷⴰⵎⵎⴰⵙⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ, ⴷ ⵜⴰⴱⴷⴰⵎⵎⴰⵙⵜ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵜⴹⴻⴱⴱⴻⵔ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ. ⴰⵎⵜⴰⵡⴰ-ⴰ ⵢⴻⵙⵜⴻⵏⵢⴰ-ⵜ ⵓⴳⴻⵏⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⴰⵎⴰⵍⵉ, ⵉⵎⵓⵙⵙⴰ ⵉⵙⴻⵔⵜⵉⵢⴻⵏ-ⵉⵙⴻⵔⴷⴰⵙⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵎⴰⵍⵉ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵇⴰⵄⴻⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ (ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵄⵕⴰⴱ ⵏ ⴰⵣⴰⵡⴰⴷ – ⴰⵎⴻⵏⵏⴻⴱⴹⵓ, ⴰⵙⵙⴻⵎⵢⵓⴷⴷⴻⵙ ⵉ ⵡⴻⵖⵔⴻⴼ ⵏ ⴰⵣⴰⵡⴰⴷ ⴷ ⵓⵙⵙⴻⵎⵢⵓⴷⴷⴻⵙ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⵙⵙⴰ ⴻⴷ ⵜⴻⵔⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴼⴻⵔⵏⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴻⵣⴱⵓ (ⵛⵎ-ⴼⵒⵔ) ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⴻⴱⴷⴰⵎⵎⴰⵙⵜ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵕⵕⴰⵢ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ.
ⵏⴻⵡ ⵢⵧⵔⴽ (ⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ) – ⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙ ⵜⵍⴰⵜⴰ ⵙⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵉ ⵢⵓⵡⴹⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⵙⵡⴰⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⴻⴱⴹⴻⵏ ⴷⴻⴳ 2000 ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⵙⴻⵍⵎⴻⴷ ⵉ ⵎⴻⴷⴷⴻⵏ ⴰⴽⴽ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴽⵛⴻⴼ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵕⴰⴱⵓⵍ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⴻⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⵉ ⵜⵜⴻⵕⴱⴻⵢⵢⴰ, ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴻⴷ ⵢⴻⴷⵍⴻⵙ ⴷ-ⵢⴻⴼⴼⵖⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ. ⵜⴰⵥⵔⵉⴳⵜ ⵏ 2015 ⵏ ⵓⵕⴰⴱⵓⵍ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵡⴻⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⵍⵎⴻⴷ ⵉ ⵎⴻⴷⴷⴻⵏ ⴰⴽⴽ, ⴰⴼⴰⵔⴰ ⴻⴷ ⵢⴻⵙⵔⵓⵙⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵙⵙⵓⴼⴼⴻⵖ ⵓⵏⴻⵙⵛⵧ, ⵢⴻⴹⴼⴻⵔ ⵉⵙⵓⵔⵉⴼⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ 15 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ ⵉ ⵡⴰⵡⵡⴰⴹ ⵖⴻⵔ ⵢⴻⵙⵡⴰⵏ-ⴰ. Ɣⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵓⵕⴰⴱⵓⵍ-ⴰ, ⴰⵣⴳⴻⵏ ⴽⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⴰⵢ ⵢⵓⵡⴹⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵢⴻⵙⵡⵉ ⴰⴳⴻⵊⴷⴰⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⵙⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵡⴻⵍⵎⵓⴷ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ. ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ ⵢⴻⵙⵡⴰⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⴻⵏ ⵙⴻⴳ-ⴰ ⵖⴻⵔ 2030, ⵓⵏⴻⵙⵛⵧ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⴷ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⵔⵏⵓⵏ ⵢⴰⵍ ⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙ 22 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⴰⵕⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⵍⴰⵕⴻⵏ ⵉ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵍⴰ ⴷ-ⵜⵜⴰⴽⴼⴻⵏ ⵢⵉⵏⴰⴱⴰⴹⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵢⴰⴳⵉ ⴰⵟⴰⵙ. ⵎⴰⵛⴰ, « ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⵉⴳⴰ ⵉⵙⵓⵔⵉⴼⴻⵏ ⵉⵎⴻⵇⵔⴰⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵙⴷⴰⵜ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⵙⴻⵍⵎⴻⴷ ⵉ ⵎⴻⴷⴷⴻⵏ ⴰⴽⴽ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵜⵏⴻⵎⵀⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵓⵏⴻⵙⵛⵧ, ⵉⵔⵉⵏⴰ ⴱⵧⴽⵧⵠⴰ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵡⴻⵍⵖⵓ ⵏ ⵜⵖⴻⵎⵙⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴼⴼⵖⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵕⴰⴱⵓⵍ-ⵏⵏⵉ. « ⵓⵍⴰ ⵎⴰ ⵉⵙⵡⴰⵏ ⵏ 2015 ⵓⵔ ⵓⵡⵉⴹⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵖⴻⵔ-ⵙⴻⵏ, ⴷ ⵉⵎⴻⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵔⴷⴰⵏ ⴰⵢ ⵉⴽⴻⵛⵎⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵖⴻⵔⴱⴰⵣ ⵎⴰ ⵏⵇⵓⵔⴻⵏ ⴰⵢⴰ ⵖⴻⵔ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵛⴰⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⵏ 1990 », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ, ⴷ ⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ, ⵜⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵎⴰⵣⴰⵍ ⴰⵟⴰⵙ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵉⴼⴰⴽ ⵛⵛⵖⴻⵍ-ⴰ.
ⵔⵔⵓⵎ – ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵟⴰⵍⵢⴰⵏⵉ ⵏ ⵜⵖⴰⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⴻⵔⵔⴰ, ⵒⴰⵡⵍⵓ ⴳⴻⵏⵜⵉⵍⵓⵏⵉ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ ⴷⴻⴳ ⵔⵔⵓⵎ, ⵢⵉⵡⴻⵜ ⴰⵎ ⵍⵉⴱⵢⴰ ‘’ⵉⵔⴻⴽⴷⴻⵏ ⵓⴳⴰⵔ’’ ⵜⴻⵃⵡⴰⴵ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⴻⵎⵔⴻⵙ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⴼⴻⵔⵔⵓ ⴰⵙⴻⵔⵜⴰⵏ ⵙ ⵓⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉ ⴰⵙⴻⵔⵜⴰⵏ ⵉⴷⴻⴳ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⴷⴷⵓⵏ ⵡⵉⵢⴰⴹ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⵉⵡⴻⴹ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⴱⴻⴷ ⴰⵏⴰⴱⴰⴹ ⵏ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴰⵡⵉⵏ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵔⴽⴻⴷ ⵜⵎⵓⵔⵜ-ⴰ ‘’ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵟⴰⵍⵢⴰⵏ ⴷ ⵎⴰⵚⴻⵔ ⵓⵔ ⵜⴻⵟⵟⴼⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴰⵎⴹⵉⵇ ⵏ ⵢⵉⵍⵉⴱⵉⵢⴻⵏ ⵉⵖⴻⴼ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⴻⴳⴱⴰⵔⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⵙⵉⵡⴹⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⴱⴻⴷⴻⵏ ⴰⵏⴰⴱⴰⴹ ⵏ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴳⴻⵏ ⵜⴰⵍⴰⵙⵜ ⵉ ⵜⴻⵣⵖⴻⵏⵜ ⵉ ⵍⴰ ⵢⴻⵜⵜⵀⵓⵛⵛⵓⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ-ⴰ’’, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴳⴻⵏⵜⵉⵍⵓⵏⵉ. ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴳⴻⵏⵜⵉⵍⵓⵏⵉ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵉ ⵉⴳⴰ ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵏⴻⵙⵎⵉⴳⴰⵍ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ ⴷ ⵜⵉⴷ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴽⴰⴷⴻⵔ ⵎⴻⵙⵙⴰⵀⴻⵍ ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⴻⵔⵔⴰ ⵏ ⵎⴰⵚⴻⵔ, ⵙⴰⵎⴻⵀ ⵛⵓⵓⴽⵔⵢ, ⴷⴻⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉ-ⵏⵙⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⴷ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵔⵔⴻⴱⵔⴰⴱ. ⵉⵙⴻⴷⴷⵉ-ⴷ ⴱⴻⵍⵍⵉ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵟⴰⵍⵢⴰⵏ ⴷ ⵎⴰⵚⴻⵔ ⴰⴷ ⵔⴰⴼⵇⴻⵏ ⵉⵍⵉⴱⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵙⵉⵙⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏ, ⵙ ⵓⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉ ⴰⵙⴻⵔⵜⴰⵏ ⵉⴷⴻⴳ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⴷⴷⵓⵏ ⵡⵉⵢⴰⴹ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⵉⵡⴻⴹ
ⵙⴻⵏⵄⴰ – ⵜⴰⵎⵙⵉⵙⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵕⵕⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⴻⵍⴷⴰ ⵜⴰⵙⴰⵄⵓⴷⵉⵜ, ⵜⵡⴻⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴻⴷⴷ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴳⴻⵏⵏⵉ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⴷⵓⵔ ⴰⵙⴻⵔⴷⴰⵙⵉ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⵢⴰⵎⴰⵏ, ⴷ ⵜⵉⵢⵉⵜⴰ ⴷⴻⴳ ⴰⵢ ⵜⵜⵡⴻⵏⵖⴻⵏ 15 ⵏ ⵢⵉⵖⴻⵡⵡⴰⵖⴻⵏ, ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴷⴻⴳ ⵉⵎⴻⵏⵖⵉⵢⴻⵏ ⴳⵍⴰⵏ ⵙ ⵜⵓⴷⴻⵔⵜ ⵏ 12 ⵏ ⵢⴻⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵄⴰⴷⴻⵏ ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⴻⵏ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⴷⴷⴰⵏ ⴻⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴻⴷ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵉⵅⵚⵉⵎⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⵢⴻⵎⵙⵓⵊⵊⵉⵢⴻⵏ. ⵉⵙⴰⴼⴰⴳⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⵉⵙⵉⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵡⵜⴻⵏ, ⵓⵇⴱⴻⵍ ⵜⴰⴼⴻⵊⵔⵉⵜ, ⴰⴳⵔⵉⵔ ⵡⵉⵙ 22 ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⴰⵍ-ⴷⵀⴰⵀⵔⴰ, ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⴰⵄⴻⵣ, ⴷ ⵜⵉⵢⵉⵜⴰ ⵢⴻⵏⵖⴰⵏ 15 ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵖⴻⵡⵡⴰⵖⴻⵏ ⵉⵛⵉⵄⵉⵢⴻⵏ ⵉⵃⵓⵜⵉⵢⴻⵏ ⴷ ⵢⴻⵎⵙⵉⵏⴰⵏ-ⵏⵙⴻⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵢⴻⵎⵙⵓⵊⵊⵉ. ⵜⵎⴰⵏⵢⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⴻⵡⵡⴰⵖⴻⵏ ⵏⵉⴹⴻⵏ ⴰⵢ ⵉⵊⴻⵔⵃⴻⵏ. ⴰⴳⵔⵉⵔ 22 ⴷ ⴰⵙⴰⴷⵓⵔ ⴰⵙⴻⵔⴷⴰⵙⵉ ⴰⵢ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⵉⴹⴰⴼ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ, ⴷ ⵜⵉⴳⴳⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⴷⵖⴻⵔⵜ ⴰⵢ ⵢⴻⵇⵇⵉⵎⴻⵏ ⵜⴻⴱⴷⴻⴷ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⵏ ⵢⴰⵎⴰⵏ, ⴰⵍⵉ ⴰⴱⴷⴰⵍⵍⴰⵀ ⵙⴰⵍⴻⵀ, ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵃⴻⵜⵜⵎⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵜⵜⵉⵅⴻⵔ ⴷⴻⴳ 2012, ⵙⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵢⴻⵇⵇⵉⵎ 33 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴷⴰⴱⵓ. ⵎⴰⵙⵙ ⵙⴰⵍⴻⵀ ⵢⴻⵎⵙⴰⵙⴰ ⴷ ⵢⵉⵃⵓⵜⵉⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵟⵟⴼⴻⵏ, ⴷⴻⴳ ⵢⴻⵏⵏⴰⵢⴻⵔ ⵏ 2014, ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵏ ⵙⴻⵏⵄⴰ ⵙ ⵍⴻⴽⵎⴰⵍ-ⵏⵏⴻⵙ, ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⴷ-ⵢⴻⵣⴳⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵙⴰⴽⴽⵉⵏ ⵙⵎⴻⵖⵔⴻⵏ ⴰⴽⴰⵍ-ⵏⵙⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ (ⵍⵖⴻⵔⴱ), ⵜⴰⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⴷ ⵡⴻⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⴷ ⴰⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⵉⵃⴻⵜⵜⵎⴻⵏ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵢⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵔ-ⴰ, ⴰⴱⴷ ⵔⴰⴱⴱⵧ ⵎⴰⵏⵙⵧⵓⵔ ⵀⴰⴷⵉ ⴰⴷ ⵢⴻⵏⵏⴻⵊⵍⵉ. ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⴻⵟⵟⴰⵇ ⴰⵙⴰⵄⵓⴷⵉ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⵉⵙⴰ, ⴷ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵎⵙⵉⵙⴰ-ⴰ ⵜⴳⴰ, ⵙ ⵓⵊⴻⵎⵎⴰⵍ, 1200 ⵏ ⵜⵢⵉⵜⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴳⴻⵏⵡⴰⵏⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⴰⵎⴰⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵎⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⴱⴷⴰ ⵜⴰⴳⴻⵔⵎⴰⵏⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ 26 ⵎⴻⵖⵔⴻⵙ. ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴰⵢ ⵉⵊⴻⴱⴷⴻⵏ ⵉⵎⴰⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⴼⵓⵕⴰⵕ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵄⴰⴷⴻⵏ, ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵢⴰⵎⴰⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵣⴳⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵏⵥⵓⵍ, ⵢⴻⵔⵡⴻⵍ ⵙⴰⴽⴽⵉⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⴳⴻⵍⴷⴰ ⵜⴰⵙⴰⵄⵓⴷⵉⵜ, ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴷⴻⴳ ⵉⵖⴻⵡⵡⴰⵖⴻⵏ ⴱⴷⴰⵏ ⵍⴰ ⴽⴻⵛⵛⵎⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵄⴰⴷⴻⵏ. ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴻⴱⵜ, ⵉⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⵢⵉⵎⴻⵏⵖⵉ ⴷⴻⴳ ⵄⴰⴷⴻⵏ. ⵕⴻⴱⵄⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⴰⵔⵉⵎⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵎⵎⵓⵜⴻⵏ, ⵏⵖⴰⵏ-ⵜⴻⵏ ⵢⴻⵎⵙⴻⵍⴼⵖⴻⵏ ⵉⵃⵓⵜⵉⵢⴻⵏ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵃⴰⴽⴰⵕⴻⵏ ⵎⴻⴷⴷⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵚⵚⴷⵓⵃⴰⵜ ⵏ ⵢⴻⴳⵎⴰⵎⴻⵏ ⵏ ⵎⵧⵓⴰⵍⵍⴰ ⴻⴷ ⴷⴰⵔ ⵙⴰⴰⴷ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⴷⴷⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ. ⵜⴰⵛⵔⴰⵡⵜ-ⴰ ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⴼⴻⵍⵍ-ⴰⵙ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵢⴻⵎⵙⵓⵊⵊⵉ ⵏ ⵡⴻⵙⴱⵉⵟⴰⵔ ⴰⵙⴻⵔⴷⴰⵙⵉ ⵏ ⵜⴰⵎⴰ-ⵏⵏⵉ. ⴷⴻⴳ…
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ – ⴰⵎⴰⵙⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⴻⵙⴳⵉⴷⴰ ⵏ ⵒⴰⵔⵉⵙ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴰⵖ ⴷ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⴷⴷⵉⵏ ⵉⵏⴻⵙⵍⴻⵎ ⴷⴻⴳ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ (ⵛⵛⵎⴼ), ⴷⴰⵍⵉⵍ ⴱⵧⵓⴱⴻⴽⴻⵓⵔ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ ⴷ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴻⵛⵖⴻⴱ-ⵉⵜ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⵏ « ⵓⵙⵙⴻⴹⵍⴻⵎ » ⵏ ⵢⵉⵏⵙⴻⵍⵎⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵙⵃⴰⵙⵙⴻⴼ ⵖⴻⴼ « ⵓⵄⴻⵟⵟⴻⵍ » ⵏ ⵜⵙⴻⴷⵎⵉⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⴰⴼⵕⴻⵏⵙⵉⵙ ⴷⴻⴳ ⵜⵜⵕⴰⵊⵓⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵏⵉ « ⴰⵡⴰⵍ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⴽⴽⵙⴻⵏ ⵜⵓⴳⴷⵉ » ⵉ ⵢⵉⵏⵙⴻⵍⵎⴻⵏ. ⵎⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴰⵡⴻⵍ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵔⴳⴰ ⵜⵉⵙ 3 ⵏ ⵕⵕⴰⴷⵢⵓ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵧⵓⴱⴻⴽⴻⵓⵔ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵍⴰ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵉⵍⵉ ⵓⵙⵙⴻⴹⵍⴻⵎ ⵏ ⵢⵉⵏⵙⴻⵍⵎⴻⵏ, ⴰⵎⵣⵓⵏ ⴷ ⵉⵏⵙⴻⵍⵎⴻⵏ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ ⵉ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵙⵙⴻⴱⴱⴰ ⵏ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⴳⴰⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵙⵍⵓⴱⴻⵏ, ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵓⵔ ⵢⵓⴼⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵉⵎⴰⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵜⵜⵉ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵜⵜⵏⴰⵖⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵢⴻⵅⴹⴰⵏ ⴰⴽⴽ ⵖⴻⴼ ⴷⴷⵉⵏ ». ⴰⵎⴰⵙⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⴻⵙⴳⵉⴷⴰ ⵏ ⵒⴰⵔⵉⵙ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⵍⴰ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵢⵉⵏⵙⴻⵍⵎⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⵓⴽⴰⵏ ⵏ ⵡⴻⵄⴱⴰⴷ ⵉⵏⵙⴻⵍⵎⴻⵏ ⵙⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵜⴻⵏⵟⴰⴳⵜ-ⵏⵏⵉ ⵎⴳⴰⵍ ⵡⴻⵖⵎⵉⵙ ⵏ ⵛⵀⴰⵔⵍⵉⴻ ⵀⴻⴱⴷⵧ ⵉⵄⴻⴷⴷⴰ ⵉ ⵡⵉⵏ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2014 ⵙ ⵍⴻⴽⵎⴰⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ». ⵉⴳⴻⵔ-ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵡⵜ, ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵏⴻⵛⵜ-ⴰ, ⴷ ⴰⴽⴽⴻⵏ « ⴰⵢⴰ ⵢⴻⵙⵏⴻⵔⵏⴰ ⴰⵇⵎⴰⵔ , ⴰⵀⴰⵊⵉ ⴻⴷ ⵜⵉⵙⵍⴰⵎⵓⴼⵓⴱⵉⵜ » ⴷⴻⴳ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ. ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ-ⴰ ⵜⴻⵅⵍⴻⵇ-ⴷ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵧⵓⴱⴻⴽⴻⵓⵔ, ⴰⵃⵓⵍⴼⵓ ⵏ ⵜⵓⴳⴷⵉ ⴻⴷ ⵡⴻⵛⵖⴰⴱ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⵏⵙⴻⵍⵎⴻⵏ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ. « ⵉⵏⵙⴻⵍⵎⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ, ⴰⵢ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴳⴰⵔ 6 ⴷ 7 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⵓⵏⴻⵏ, ⵜⵜⴰⴳⴰⴷⴻⵏ ⴰⵙⵙⴻⵅⵍⴻⴹ ⴳⴰⵔ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ ⴻⴷ ⵜⵉⵟⵟⵓⵔⴼⴰ, ⵜⴰⵊⵉⵀⴰⴷⵉⵜ ⴷ ⵡⴰⴽⴽ ⴰⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ ⴰⵣⴻⵔⵏⴰⵏ ⵏⴻⵖ ⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵅⴹⴰⵏ ⴰⴽⴽ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ », ⴰⵢ ⴷ-ⵉⴳⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵡⵜ ⵓⵎⴰⵙⴰⵢ-ⴰ. ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⵙⴻⴷⵎⵉⵔⵜ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⴱⴰ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⵉⵎⴻⵔⵏⵉⵡⵜ-ⴰ ⵏ ⵜⵉⵙⵍⴰⵎⵓⴼⵓⴱⵉⵜ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵧⵓⴱⴻⴽⴻⵔ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⴰⵏⴰⴱⴰⴹ ⴰⴼⵕⴻⵏⵙⵉⵙ ⵥⵥⴰⵢ ⴰⵟⴰⵙ ». ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ-ⴰ ⴷⴰⵖ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵏⵙⴻⵍⵎⴻⵏ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ ⵍⴰ ⵜⵜⵕⴰⵊⵓⵏ ⵙⵖⵓⵔ ⵢⴻⵎⴹⴻⴱⴱⵕⴻⵏ ⵉⴼⵕⴻⵏⵙⵉⵙⴻⵏ ⴰⵡⴰⵍ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⴽⴽⵙⴻⵏ ⵜⵓⴳⴷⵉ. « ⵉⵏⵙⴻⵍⵎⴻⵏ ⵍⴰ ⵜⵜⵕⴰⵊⵓⵏ ⴰⵡⴰⵍ: ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⵃⴻⵙⴱⴻⵏ, ⴷⴻⴳ ⵜⵉⴷⴻⵜ, ⴷ ⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⴰⵎ ⵡⵉⵢⴰⴹ. ⴰⵙⵙⵉⵔⴻⵎ ⵏ ⵡⴰⵢⵜⵎⴰⵜⴻⵏ ⴻⴷ ⵜⴻⵢⵙⴻⵜⵎⴰⵜⵉⵏ-ⵏⵏⴻⵖ ⵏⴻⵜⵜⴰ ⴷ ⴰⵙⵜⴻⵄⵕⴻⴼ ⵢⴻⵙ-ⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⴻⵎⵎⵉⵔ-ⵏⵙⴻⵏ ⴷ ⵜⵉⵇⵇⴻⵔⵎⵉ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵧⵓⴱⴻⴽⴻⵓⵔ.…
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ – ⴰⵙⴻⵍⵡⴰ ⵏ ⵓⵙⵇⴰⵎⵓ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴰⴼⴰⵍⴰⵙⵟⵉⵏⵉ, ⵙⴰⵍⵉⵎ ⵣⴰⴰⵏⵧⵓⵏ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, ⴱⴻⵍⵍⵉ ⵉⵎⴰⵙⴰⵢⴻⵏ (ⵔⴻⵙⵒⵧⵙⴰⴱⵍⴻⵙ) ⵉⴼⴰⵍⴰⵙⵟⵉⵏⵉⵢⴻⵏ ⵇⴻⴱⵍⴻⵏ ⵜⴰⵎⴰⵙⵉⵜ-ⵏⵙⴻⵏ (ⵔⴻⵙⵧⵏⵙⴰⴱⵉⵍⵉⵜé) ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵍⵜⴰⵖ (ⴰⴷⵀéⵙⵉⵧⵏ) ⵏ ⴼⴰⵍⴰⵙⵟⵉⵏ ⵖⴻⵔ ⵛⵒⵉ, ⵙ ⵓⵃⴻⵜⵜⴻⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⴱⴻⵖⵖⵓ-ⵏⵙⴻⵏ ⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴽⴻⵎⵎⵍⴻⵏ ⴰⵎⴻⵏⵏⵓⵖ-ⵏⵙⴻⵏ ⵖⴰⵙ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴳⴳⵜⴻⵏ ⵡⵓⴳⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵖⴰⵍⵍⴻⵏ (ⴼⵧⵔⵛⴻⵙ) ⵏ ⵜⵓⵟⵟⴼⴰ (ⵧⵛⵛⵓⵒⴰⵜⵉⵧⵏⵙ) ⵏ ⵉⵣⵔⴰⵢⵉⵍ. ⴰⵇⵍⴰⵖ ⵏ ⵀⴻⴳⴳⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵏⵅⴻⵍⵍⴻⵚ ⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⴻⴽⵛⵓⵎ-ⵏⵏⴻⵖ ⵖⴻⵔ ⵛⵒⵉ, ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵙⵡⵉ-ⵏⵏⴻⵖ ⴰⵢⵉⵡⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵏⴰⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ ‘’ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵣⴰⵔⵓⴳ’’ (ⵉⵏⴷéⵒⴻⵏⴷⴰⵏⵛⴻ), ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵣⴰⴰⵏⵧⵓⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⴼⴰⵍⴰⵙⵟⵉⵏⵉⵢⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵜⵣⴻⵇⵇⴰ ⵏ ⵓⵅⵅⴰⵎ ⵜⵎⴰⵀⴻⵍⵜ (ⴰⵎⴱⴰⵙⵙⴰⴷⴻ) ⵏ ⴼⴰⵍⴰⵙⵟⵉⵏ. ⵙⴻⴳ ⵜⴰⵎⴰ-ⵙ, ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵙⵇⴰⵎⵓⵜ ⵜⴰⵙⴻⵔⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⴰⵎⵓ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴰⴼⴰⵍⴰⵙⵟⵉⵏⵉ, ⴰⴱⴷⴰⵍⵍⴰⵀ ⴰⴱⴷⴰⵍⵍⴰⵀ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴱⴻⵍⵍⵉ ⵜⵉⴽⵍⵉ ⵏ ⵜⵉⵎⵎⴻⵖⵏⴻⵙⵜ ⴰⴼⴰⵍⴰⵙⵟⵉⵏⵉ ⵢⴻⴷⴷⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵢⴻⵞⵞⵓⵔⴻⵏ ⴷ ⵓⴳⵓⵔⴻⵏ ⵉ ⵙⴻⵔⵙⴻⵏ ⵢⵉⵖⴰⵍⵍⴻⵏ ⵏ ⵜⵓⵟⵟⴼⴰ ⵏ ⵢⵉⵣⵔⴰⵢⵉⵍ, ⵎⴰⵛⴰ ⵎⴰⵣⴰⵍ-ⴰⵖ ⵏⴻⵟⵟⴻⴼ ⴷⴻⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵢⵉⵙⵡⵉ-ⵏⵏⴻⵖ ⴰⵔⴰ ⴰⵖ-ⵢⴻⵙⵙⵉⵡⴹⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴻⴽ (ⴻⵜⴰⵜ) ⴰⴼⴰⵍⴰⵙⵟⵉⵏⵉ ⵙ ⵜⵎⴰⵏⴰⵖⵜ-ⵉⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⵇⵓⴷⵙ.
ⵔⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵀ (ⴰⴳⴻⵎⵎⴰⴹ ⵓⵜⵔⵉⵎ) – ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴰⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉ ⵎⴰⵀⵎⵧⵓⴷ ⴰⴱⴱⴰⵙ ⵢⴻⴳⴳⴻⵣ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴻⴷⴷ ⴰⴷ ⵢⴻⵛⵛⴻⵜⴽⵉ ⵉ ⵛⵛⵕⴻⵄ ⵏ ⵓⵄⴰⵇⴻⴱ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ, ⵎⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵓⵔ ⴷ-ⵜⴻⴼⴽⵉ ⴰⵔⴰ ⵉⵙⵕⴰⵢⵉⵍ ⵉⴷⵔⵉⵎⴻⵏ ⵏ ⵍⴻⵖⵔⴰⵎⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵊⴻⵎⵎⴻⵄ ⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴰⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉ. ⵉⵙⵕⴰⵢⵉⵍ, ⴰⵢ ⵉⵙⴻⴱⴽⴻⵏ ⵜⵍⴰⵜⴰ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⴻⵏ ⴰⵢⴰ ⴰⵙⵄⴻⴷⴷⵉ ⵏ ⵢⴻⴷⵔⵉⵎⴻⵏ ⵏ ⵍⴻⵖⵔⴰⵎⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵄⴰⵇⴻⴱ ⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏ ⵖⴻⴼ ⵓⵏⴻⴽⵛⵓⵎ-ⵏⵏⴻⵙ ⵖⴻⵔ ⵛⵛⵕⴻⵄ ⵏ ⵓⵄⴰⵇⴻⴱ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ, ⵜⴻⵏⵏⴰ-ⴷ, ⴷⴻⴳ ⵜⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵎⴻⵖⵔⴻⵙ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵙⴻⵔⵔⴻⵃ ⵉ ⵜⵎⴻⵢⵢⴰⵜⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⵍⴰⵕⴻⵏ ⴰⵢ ⴰⵙ-ⵢⴻⵜⵜⴰⵍⴰⵙ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴰⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉ. ⵉⵎⵉⵔ-ⵏⵏⵉ ⴽⴰⵏ, ⴰⵏⴰⴱⴰⴹ ⴰⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⴳⵉ ⴰⵢⴰ ⵎⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵓⵔ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴰⵟⵟⴰⴼ ⴰⵔⴰ ⴰⴽⴽ ⵉⴷⵔⵉⵎⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⴰⵍⴰⵙ. « ⵏⵏⴰⵏ-ⴷ ⴰⴷ ⴰⵖ-ⴷ-ⴰⵣⵏⴻⵏ ⵉⴷⵔⵉⵎⴻⵏ, ⵎⵉ ⴰⵖ-ⵜⴻⵏ-ⵉⴷ-ⵓⵣⵏⴻⵏ, ⵜⵅⵓⵚⵚ ⵜⵉⵙ ⵜⵍⴰⵜⴰ, ⴰⵢⵖⴻⵔ? », ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴱⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⵡ ⴷⴻⴳ ⵔⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵀ, ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵅⵅⴰⵎ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴰⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⴻⵎⵎⴰⴹ ⵓⵜⵔⵉⵎ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵟⵟⴼⴻⵏ. « ⵉⵎⵉⵔ-ⴰ, ⴰⵇⵍ-ⴰⵖ ⵏⴻⵔⵏⴰ-ⴷ ⴰⴽⴰⵔⴰⵎ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴰⵔⴰ ⵏⴻⴼⴽ ⵉ ⵛⵛⵕⴻⵄ ⵏ ⵓⵄⴰⵇⴻⴱ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ. ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ, ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵟⵟⵔⴰⴷ-ⵏⵏⵉ (ⵏ ⵓⵏⴻⴱⴷⵓ) ⴷⴻⴳ Ɣⴻⵣⵣⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⵙⴻⵀⵔⴻⵙ , ⵉⵎⵉⵔ-ⴰ, ⵜⴰⵎⴻⵀⵍⴰ ⵜⴰⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉⵜ ⵍⴰ ⵜⵣⴻⵔⵔⴻⵡ ⴰⴽⴰⵔⴰⵎ-ⴰ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜ-ⵉⴷ-ⵏⵇⴻⴷⴷⴻⵎ ⴷⴻⴳ ⵍⴰⵡⴰⵏ ⵉⵡⴰⵜⴰⵏ ⵉ ⵛⵛⵕⴻⵄ ⵏ ⵓⵄⴰⵇⴻⴱ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ». ⵙⴻⴳ-ⴰ ⴰⵔ ⵉⵎⵉⵔ-ⵏⵏⵉ, « ⵓⵔ ⵏⵇⴻⴱⴱⴻⵍ ⴰⵔⴰ ⵉⴷⵔⵉⵎⴻⵏ-ⵏⵏⵉ ⴰⵔⵎⴰ ⵔⵔⴰⵏ-ⴰⵖ-ⵜⴻⵏ-ⵉⴷ ⵎⵎⴷⴻⵏ: ⵢⴰ ⴰⴷ ⴰⵖ-ⴷ-ⴼⴽⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⵉⴷⵔⵉⵎⴻⵏ, ⵢⴰ ⴰⴷ ⵏⴻⴷⴷⵓ ⵖⴻⵔ ⵛⵛⵕⴻⵄ ». ⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏ ⵜⴻⵇⵇⴻⵍ ⵙ ⵡⵓⴷⴻⵎ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵙⵍⴰⴹⵜ ⵏ ⵛⵛⵕⴻⵄ ⵏ ⵓⵄⴰⵇⴻⴱ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ 1 ⵢⴻⴱⵔⵉⵔ, ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵜⵉⵎⵡⴻⴽⴽⴻⵍⵜ ⴼⴰⵜⵧⵓ ⴱⴻⵏⵙⵧⵓⴷⴰ ⵜⴻⵖⵜⴻⵙ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⵍⵀⵓ ⵙ ⵜⴰⵍⵓⴼⵜ ⵜⵉⵙⵕⴰⵢⵉⵍⵉⵜ-ⵜⴰⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉⵜ. ⵎⴰⵛⴰ ⵡⴻⵔⵄⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵍⴷⴻⵢ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⵙⵜⴰⵏⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵎⴳⴰⵍ ⵢⴻⵎⴹⴻⴱⴱⵔⴻⵏ ⵉⵙⵕⴰⵢⵉⵍⵉⵢⴻⵏ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ – ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴰⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉ, ⵙⴰⵍⵉⵎ ⵣⴰⴰⵏⵧⵓⵏ, ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴻⴷⴷ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵉⵙⵕⴰⵢⵉⵍ ⵍⴰ ⵜⴻⵜⵜⵄⴰⵇⴰⴱ ⴰⵡⴰⵏⴰⴽ ⴰⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉ ⵙ ⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵜⴰⵕ ⵖⴻⴼ ⵓⵏⴻⴽⵛⵓⵎ ⵏ ⵓⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓ-ⴰ ⵖⴻⵔ ⵛⵛⵕⴻⵄ ⵏ ⵓⵄⴰⵇⴻⴱ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ». « ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵎⵉ ⴰⵢ ⵢⴻⴽⵛⴻⵎ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⴰⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉ ⵖⴻⵔ ⵛⵛⵕⴻⵄ ⵏ ⵓⵄⴰⵇⴻⴱ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴻⵏⵣⵓ ⵏ ⵢⴻⴱⵔⵉⵔ, ⵉⵙⵕⴰⵢⵉⵍ ⵢⴻⵍⵀⴰ-ⴷ ⴷ ⵓⵄⴰⵇⴻⴱ-ⵏⵏⴻⵙ ⵙ ⵡⴻⵃⴱⴰⵙ ⵏ ⵡⴻⵙⵄⴻⴷⴷⵉ ⵏ ⵢⴻⴷⵔⵉⵎⴻⵏ ⵏ ⵍⴻⵖⵔⴰⵎⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵊⴻⵎⵄⴻⵏ ⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴰⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉ », ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵣⴰⴰⵏⵧⵓⵏ ⵎⵉ ⴷ-ⵢⵓⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ ⵓⵏⴰⴼⴰⴳ ⵏ ⵀⵧⵓⴰⵔⵉ ⴱⵧⵓⵎⴻⴷⵉⴻⵏⴻ. « ⵉⵙⵕⴰⵢⵉⵍ ⵜⵓⵡⴻⵢ-ⴷ ⵜⵉⴽⵍⵉ-ⴰ ⵖⴻⵔ-ⵙ ⵜⵍⴰⵜⴰ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⴻⵏ ⴰⵢⴰ, ⵍⵎⴻⵄⵏⴰ-ⵏⵏⴻⵙ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵎⵉ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵜⴻⵏⵢⴰ ⵓⵥⴰⵢⴻⵔ ⵏ ⵔⵧⵎⴰ, ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴰⵢⴰ ⵢⴻⴳⵍⴰ-ⴷ ⵙ ⵡⵓⴳⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ ⵉ ⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏ », ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ. ⵉⵎⴹⴻⴱⴱⴻⵔ-ⴰ ⴰⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵉⵣⵔⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⵖⴻⵔ ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ « ⵜⴻⵙⵄⴰ ⴰⵣⴰⵍ », ⴷ ⵜⵉⵔⵣⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵙ ⵓⵏⴻⵄⵔⵓⴹ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵡⴻⵖⵍⴰⵏ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴽⴰⴷⴻⵔ ⴱⴻⵏⵙⴰⵍⴰⵀ, ⵉⵎⵉ ⵜⵉⵔⵣⵉ-ⴰ ⴰⴷ ⵜⴻⵊⵊ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴻⴷ ⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏ » ⴰⴷ ⴷ-ⵙⴱⴰⵏⴻⵏⵜ « ⵜⵉⵎⵓⵖⵍⵉⵡⵉⵏ ⵜⵓⵛⵔⵉⴽⵉⵏ » ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⵉⵎⵙⴰⵍ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵢ ⵜⴻⵏⵜ-ⵜⴻⵛⵔⴻⴽ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ. ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴰⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉ, ⵙⴰⵍⵉⵎ ⵣⴰⴰⵏⵧⵓⵏ, ⵢⴻⴱⴷⴰ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴻⴷⴷ ⵜⵉⵔⵣⵉ ⵏ ⵅⴻⵎⵙⴰ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴷ ⵜⵉⵔⵣⵉ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵎⵍⵉⵍ ⴻⴷ ⵢⴻⵎⴹⴻⴱⴱⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⵙⵓⴷⴰ (ⵉⵏⵙⵜⵉⵜⵓⵜⵉⵧⵏⵙ) ⵜⵉⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵉⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⴷⵢⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵎⴻⵏⵖⵉ ⴰⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉ ⴻⴷ ⵜⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵜ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⵙⴻⴱⴷⴻⴷ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⴰⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉ ⵉⵎⵣⵉⵔⴻⴳ. ⵉⵎⴹⴻⴱⴱⴻⵔ-ⴰ ⴰⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉ ⴰⴷ ⵢⴻⴳ ⴷⴰⵖ ⴰⵙⴰⵔⴰⴳ ⵙ ⵓⵙⴻⵏⵜⴻⵍ ⵏ « ⵉⵎⴻⵏⵖⵉ ⴰⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉ ⵙⴷⴰⵜ ⵢⴻⵛⵇⵉⵔⵔⵡⴻⵏ. »
ⵍⵇⴰⵀⵉⵔⴰ – ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵡⴻⵎⵏⵉ ⴰⴽⴽⴰⵄⵕⴰⴱ, ⴰⵀⵎⴻⴷ ⴰⵍ-ⵊⴰⵔⵧⵓⴰⵏⴻ, ⵢⴻⴼⵕⴻⵃ ⵙ ⵓⵏⴻⴽⵛⵓⵎ ⵏ ⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏ ⵖⴻⵔ ⵛⵛⵕⴻⵄ ⵏ ⵓⵄⴰⵇⴻⴱ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢⴰ ⴷ ⴰⵙⵓⵔⵉⴼ ⵙ ⵡⴰⵣⴰⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵊⵊⴻⵏ ⵉⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉⵢⴻⵏ ⴰⴷ ⵛⴰⵕⵄⴻⵏ ⵉⵏⵉⵖⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵟⵟⵔⴰⴷ ⵉⵙⵕⴰⵢⵉⵍⵉⵢⴻⵏ. ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵡⴻⵍⵖⵓ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴼⴼⵖⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ ⵙⴻⴳ ⵍⴱⵉⵔⵓ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⵇⴰⵀⵉⵔⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵍ-ⵊⴰⵔⵧⵓⴰⵏⴻ ⵉⴳⴻⵔ-ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵡⵜ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⴰⵏⴻⴽⵛⵓⵎ ⵏ ⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏ ⵖⴻⵔ ⵛⵛⵕⴻⵄ ⵏ ⵓⵄⴰⵇⴻⴱ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⵙⵓⵔⵉⴼ ⵙ ⵡⴰⵣⴰⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵎⴻⵏⵖⵉ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ-ⴰ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⵓⵟⵟⴼⴰ ⵜⵉⵙⵕⴰⵢⵉⵍⵉⵜ ⴷ ⵜⴻⵊⵔⵉⵎⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵡⴻⵖⵔⴻⴼ ⴰⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉ. » ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵍ-ⵊⴰⵔⵧⵓⴰⵏⴻ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵏⴻⴽⵛⵓⵎ-ⴰ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⴻⵊⵀⴻⴷ ⵍⵃⴻⵕⵙ ⵖⴻⴼ ⵉⵙⵕⴰⵢⵉⵍ ⴻⴷ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⴰⵢ ⵜⵜ-ⵢⴻⵜⵜⵄⴰⵡⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴰⴷ ⵢⵓⵔⴰⵔ ⴷⴷⵓⵕ ⴷⴻⴳ ⵜⵔⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⴰⵢ ⴰⵙⴻⵏ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴽⵙⴻⵏ ⵉ ⵢⵉⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉⵢⴻⵏ.