ⵎⴰⵍⵉ ⵜⴻⵙⵙⴰⵔⴰⵎ ⴰⴷ ⵜⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⴷ ⵜⵓⵔⴰⵔ ⵜⴰⵎⵍⵉⵍⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵍⴰ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵢⵏⴰⵙ, 08 ⵖⵓⵛⵜ 2022 16:49   Ɣran-t : 2 n tikkal
ⵎⴰⵍⵉ ⵜⴻⵙⵙⴰⵔⴰⵎ ⴰⴷ ⵜⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⴷ ⵜⵓⵔⴰⵔ ⵜⴰⵎⵍⵉⵍⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵍⴰ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ

ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵜⴻⵛⴽⴻⵕ-ⴷ ⵎⴰⵍⵉ ⴰⵣⴰⵍ ⴰⵢ ⵜⴻⵜⵜⴰⴼⴽ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ, ⵉ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⴻⵏ ⴳⴰⵔ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⴱⴰⵎⴰⴽⵧ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ, ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ ⴷ ⵓⵏⵎⵉⵔⴻⴳ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵎⴰⵍⵉ, ⴰⴱⴷⵧⵓⵍⴰⵢⴻ ⴷⵉⵧⵒ, ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴷⴻⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵜⴻⵖⵙ ⴰⴷ ⵜⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵓⵔⴰⵔ ⵜⴰⵎⵍⵉⵍⵜ ⴷ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵎⴰⵍⵉ.

« ⵓⵎⵎⴰⵔⴻⵖ ⵙ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⴷ ⵜⵉⵅⵅⵓⵜⴻⵔⵜ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⴰⴼⴽ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ ⵉ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⴻⵏ ⴳⴰⵔ ⵎⴰⵍⵉ ⴷ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴷⵉⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓⵜ-ⴰ ⴷ ⴰⵎⴳⵉ ⵉ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ ⴷ ⵓⵔⴽⴰⴷ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴷⵉⵧⵒ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵢⴻⵙⵙⴰⵡⴻⵍ ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ ⴷ ⵓⵎⵖⵉⵡⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴷⴻⴳ ⵓⵣⵖⴰⵔ, ⵔⴰⵎⵜⴰⵏⴻ ⵍⴰⵎⴰⵎⵔⴰ.

« ⵏⵓⵎⵎⴰⵔ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵜⴰⴳⴰⵔⴰ-ⴰ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ ⵜⵓⵟⵟⴼⴰ ⵏ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⴷ ⵜⵓⵎⵎⴷⴰ ⵜⴰⴳⴻⵍⵍⵓⵢⴰⵏⵜ ⵏ ⵎⴰⵍⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵃⴻⵜⵜⴻⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴰⵥⴻⵏ ⵢⵉⴷⵉⵙⴰⵏ ⵉⵎⴰⵍⵉⵢⴻⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵙ ⵓⵖⵉⵡⴻⵍ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵏⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ ⴷ ⵓⵎⵙⵓⵖⴰⵍ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴽⴽⴰⵏ ⵙⴻⴳ ⵓⴽⴰⵍⴰ ⵏ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵡⴰ ⴷ ⴰⵎⵜⴰⵡⴰ ⵉⵏⴻⴼⵄⴻⵏ ⵉⵎⴰⵍⵉⵢⴻⵏ ⵓⵇⴱⴻⵍ ⴰⴽⴽ ⴰⴷ ⵢⴻⵏⴼⴻⵄ ⵉⴷⵉⵙⴰⵏ ⵏⵉⴹⴻⵏ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ.

ⵎⴻⵏⵖⵉⵔ ⴰⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴰⵍⵉ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵙⵙⴰⵡⵍⴻⵏ ⵏⴻⵜⵜⴰ ⴷ ⵓⵎⵜⵉⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵖⴻⴼ « ⵜⴹⵓⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⵓⴳⴰⵔ ⵉ ⵡⴰⵍⵍⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵇⵇⴻⵙ ⵏ ⵢⵉⴽⴰⵜⴰⵔⴻⵏ ⴷ ⵜⵙⴻⵎⴷⴻⴷⴷⴰ ⵏ ⵓⵎⵛⵉⵡⴻⵕ ⴷ ⵓⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉ ».

« ⵜⵜⵡⴰⵍⵉⵖ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵙⴻⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵙⵉⵏⴷⵉⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵙⵏⵓⴷⴷⵙⴰⵏⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵏⴳⴰ ⵜⴻⵎⵍⴰⵍ ⵢⴰⴽⴰⵏ 17 ⵏ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⴰⵢⴰ ⴰⵢ ⵢⴻⴵⴵⴰⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⵓⵍⴼⵓ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⴷ ⴰⴼⴻⵙⵙⴰⵙ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⴰⴼⵕⴰⴳⵎⴰⵜⵉ ⵉ ⵓⵎⵛⵉⵡⴻⵕ ⴰⵍⵓⴳⴰⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍ ⵜⵉⵙⴻⵔⵜⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵏⴻⴳⵎⵓ ⴷ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴳⵣⴰ.

ⵎⴰⵍⵉ ⵜⴻⵙⵙⴰⵔⴰⵎ ⴰⴷ ⵜⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⴷ ⵜⵓⵔⴰⵔ ⵜⴰⵎⵍⵉⵍⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵍⴰ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵢⵏⴰⵙ, 08 ⵖⵓⵛⵜ 2022 16:49     Taggayt : ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ     Ɣran-t : 2 n tikkal   Bḍu