ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴰⵍⵓⴱⵏⴰⵏⵉ: ⵜⴰⵇⴰⵛⵓⵛⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵏ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵙⵄⴰ ⵜⵉⵅⵅⵓⵜⴻⵔⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏⵜ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵢⵏⴰⵙ, 04 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2022 13:24   Ɣran-t : 5 n tikkal
ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴰⵍⵓⴱⵏⴰⵏⵉ: ⵜⴰⵇⴰⵛⵓⵛⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵏ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵙⵄⴰ ⵜⵉⵅⵅⵓⵜⴻⵔⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏⵜ

ⴱⵉⵔⵓⵜ – ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴰⵍⵓⴱⵏⴰⵏⵉ, ⵎⵉⵛⵀⴻⵍ ⴰⵧⵓⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⴱⵉⵔⵓⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵇⴰⵛⵓⵛⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 1 ⴷ 2 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ ⴷ ⵜⵉⵏ « ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⴰⵣⴰⵍ ⴷ ⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏ » ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴰⵡⵉ ⴰⵡⴰⵍ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍ ⴷ ⵜⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵇⴰⴱⴰⵍ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵄⵕⴰⴱ.

« ⵜⴰⵇⴰⵛⵓⵛⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ ⵜⴻⵙⵄⴰ ⵜⵉⵅⵅⵓⵜⴻⵔⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵉⵎⵉ ⴰⵢ ⵢⴻⵇⵇⴻⵍ ⴷ ⵓⵜⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵜⵡⴰⵙⴳⴻⵔⵡⴻⵏ ⵢⵉⴷⵓⵔⵔⴰ ⴰⵄⵕⴰⴱⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⵜⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⴰⵢ ⵜⵜⵇⴰⴱⴰⵍⴻⵏⵜ ⵜⵎⵓⵔⴰ-ⵏⵏⴻⵖ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵉⵏ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴰⵍⵓⴱⵏⴰⵏⵉ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⴰⵢ ⵉⴳⴰ ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ ⴷ ⵓⵎⵖⵉⵡⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴷⴻⴳ ⵓⵣⵖⴰⵔ, ⵔⴰⵎⵜⴰⵏⴻ ⵍⴰⵎⴰⵎⵔⴰ.

« ⵜⴰⵇⴰⵛⵓⵛⵜ-ⴰ ⴷ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵜⴻⵣⵖⴰⵏ ⵜⵉⵎⴰⴳⵍⴰⵢⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵇⴰⴱⴰⵍ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵏⵟⴰⴳⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵃⴰⴽⴰⵕⴻⵏ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵉⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵜⵉⴷ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵃⴻⵜⵜⵎⴻⵏ ⴰⵙⴷⵓⴽⴽⴻⵍ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⵉⵙⴻⵏ ⵉ ⵓⵇⴰⴱⴻⵍ-ⵏⵙⴻⵏ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ.

ⴳⴰⵔ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍ-ⴰ ⵜⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵉⵏ, ⵢⴻⴱⴷⴻⵔ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴰⵍⵓⴱⵏⴰⵏⵉ ⵜⴰⵎⵙⴰⵍⵜ ⵜⴰⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏ ⴷ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉ, ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⵉⵙⴻⵏ ⵉ ⵓⴼⴰⴽⵉ ⵏ ⵢⵉⵎⴳⵓⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⵔⴻⵎⵖⴰ ⴷ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵉⵣⵔⴰⵣⴰⵖⴻⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵜⴰⵍⵓⴱⵏⴰⵏⵉⵜ. ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏⵉⴹⴻⵏ, ⵢⴻⴷⵔⴻⵡ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⴰⵎⴰⵎⵔⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ, ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵛⵉⵡⴻⵕ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ ⴰⵄⵕⴰⴱⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⴱⵉⵔⵓⵜ.

Last modified on ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ, 02 ⵖⵓⵛⵜ 2022 17:07
ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴰⵍⵓⴱⵏⴰⵏⵉ: ⵜⴰⵇⴰⵛⵓⵛⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵏ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵙⵄⴰ ⵜⵉⵅⵅⵓⵜⴻⵔⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏⵜ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵢⵏⴰⵙ, 04 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2022 13:24     Taggayt : ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ     Ɣran-t : 5 n tikkal   Bḍu