ⴰⵏⵎⴰⴳⴻⵔ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⴷⴷⴻⵅⵍⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵡⴻⴷⴳⴻⵏ: ⴰⵙⵓⵎⵎⴻⵍ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⵙⵒⴻⵏⵢⵓⵍⵉⵢⵉⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵢⵏⴰⵙ, 27 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2022 13:03   Ɣran-t : 34 n tikkal
ⴰⵏⵎⴰⴳⴻⵔ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⴷⴷⴻⵅⵍⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵡⴻⴷⴳⴻⵏ: ⴰⵙⵓⵎⵎⴻⵍ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⵙⵒⴻⵏⵢⵓⵍⵉⵢⵉⵏ

ⵍⴻⵄⵢⵓⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵡⴻⴷⴳⴻⵏ – ⵜⴻⵙⵙⵓⵎⵎⴻⵍ-ⴷ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⴼⵇⴻⴷ ⵏ ⵜⴻⵖⴱⵓⵍⴰ ⵜⵉⴳⴰⵎⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⵏ ⵜⵡⴻⵏⵏⴰⴹⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵉⵔⵎⵜ, ⴰⴷⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⵙⵒⴻⵏⵢⵓⵍⵉⵢⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⵎⴰⴳⴻⵔ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 21 ⴷ 22 ⵢⵓⵏⵢⵓ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵓⵏⴻⵡⴷⴰⴳ ⴰⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵡⴻⴷⴳⴻⵏ ⵏ ⴷⴷⴻⵅⵍⴰ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵉⵎⵉ ⵜⵉⵕⵎⵉⵙⵉⵏ-ⴰ ⴷⴻⵔⵡⴻⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵓⴳⵓ ⵏ ⵜⴻⴱⵓⵖⴰⵔ ⵏ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ.

Ɣⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵜⵖⴻⵎⵙⴰ ⵜⴰⵡⵏⵉⵔⵉⵜ, ⵜⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ-ⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⵙⵒⴻⵏⵢⵓⵍⵉⵢⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵎⴰⴳⴻⵔ-ⴰ ⴷ « ⵜⴰⵃⴻⵇⵔⴰⵏⵉⵜ ⵜⵓⴼⴹⵉⵃⵜ ⵏ ⵢⵉⵖⵜⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⵙⴻⵏⴱⴻⵔⵜ ⵜⵓⵕⵓⴼⵉⵧⵜ ⵏ ⵜⴻⵖⴷⴻⵎⵜ », ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴳⴻⵔ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ-ⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵣⴻⵔⴽⴻⵏⵜ ⵉⵖⵜⴰⵙⴻⵏ-ⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⵏⴰⵢⴰ ⵏ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⴳⴻⵍⵍⵓⵢⴻⵏ-ⴰ ⴷ ⵜⴱⵓⵖⴰⵔ-ⵏⵙⴻⵏ.

ⵜⵓⵍⴻⵙ ⵜⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ-ⴰ ⵜⵉⵖⵔⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⵉ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ, ⵜⴰⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⵓⵕⵓⴼⵉⵜ ⴷ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷⴷⵎⴻⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵙⵉⵜ-ⵏⵙⴻⵏⵜ ⵜⴰⵣⴻⵔⴼⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵏⴻⵍⵖⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵖⵔⴻⴼ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ.

ⵜⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ-ⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵙⵓⴳⵓ ⵏ ⵜⴱⵓⵖⴰⵔ ⵏ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⴽⴰⵏ ⵙⴻⴳ ⵜⴻⵊⵔⵉⵎⵉⵏ ⵢⴻⴳⴳⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⵡⴷⴰⴳ ⴰⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵡⴰⵢⴰ ⴷ ⵓⵏⵊⵓⴳ ⵉ ⵡⵓⵙⵙⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⵉ ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⵀⵔⴻⵙ ⵙⴻⴳ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ, ⵎⴰ ⴷ ⵜⵉⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⴰⵢ ⵉⴷⴻⵔⵡⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴰ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⴷⴷⵎⴻⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵙⵉⵜ-ⵏⵙⴻⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ-ⴰ.

ⵜⴰⴳⴻⵏⵙⴻⵙⵜ ⵏ ⵜⴻⵔⵏⵉ ⵏ ⵒⵧⵍⵉⵙⴰⵔⵉⵧ ⴷⴻⴳ ⵙⵒⴻⵏⵢⵓⵍ ⵜⴻⵙⵙⵓⵎⵎⴻⵍ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ, ⴰⵔⵔⴰⵎⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵔⴻⵔ ⴰⵢ ⵉⵜⵜⴻⴳ ⵓⵏⵀⵉⵍ ⴰⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵄⴻⵔⵔⴹⴻⵏ ⵜⵉⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⵔⴳⴰⵣⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵙⵒⴻⵏⵢⵓⵍⵉⵢⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴳⴻⵍⵍⵓⵢⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵡⴻⴷⴳⴻⵏ ⵏ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ.

ⴰⵏⵎⴰⴳⴻⵔ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⴷⴷⴻⵅⵍⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵡⴻⴷⴳⴻⵏ: ⴰⵙⵓⵎⵎⴻⵍ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⵙⵒⴻⵏⵢⵓⵍⵉⵢⵉⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵢⵏⴰⵙ, 27 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2022 13:03     Taggayt : ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ     Ɣran-t : 34 n tikkal   Bḍu