ⵍⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⵓⵔ ⵢⴻⵣⵎⵉⵔ ⴰⴷ ⵢⴻⵃⴱⴻⵙ ⵜⵉⴽⵍⵉ ⵜⴰⵣⴻⵔⴼⴰⵢⴰⵏⵜ ⵏ ⵡⴻⵖⵕⴻⴼ ⵓⵏⴻⵥⵕⵓⴼ ⵓⵜⵔⵉⵎ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵉⵎⴰⵏⵉⵜ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ, 24 ⵎⴰⵢⵓ 2022 16:34   Ɣran-t : 0 n tikkal
ⵍⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⵓⵔ ⵢⴻⵣⵎⵉⵔ ⴰⴷ ⵢⴻⵃⴱⴻⵙ ⵜⵉⴽⵍⵉ ⵜⴰⵣⴻⵔⴼⴰⵢⴰⵏⵜ ⵏ ⵡⴻⵖⵕⴻⴼ ⵓⵏⴻⵥⵕⵓⴼ ⵓⵜⵔⵉⵎ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵉⵎⴰⵏⵉⵜ

ⵛⴰⵀⵉⴷ ⴻⵍ ⵀⴰⴼⴻⴷ - ⴰⵎⴰⵣⴰⵏ ⴷ-ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⵙ ⵜⴰⵍⵓⴼⵜ ⵓⵏⴻⵥⵕⵓⴼ ⵓⵜⵔⵉⵎ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ, ⴰⵎⴰⵔ ⴱⴻⵍⴰⵏⵉ, ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⴷ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵎⵃⴻⵔⵙⴰ ⵜⴰⵡⴰⵃⵛⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵓⵏⴻⵥⵔⵓⴼ ⵓⵜⵔⵉⵎ ⵙⵖⵓⵕ Lⵎⴻⵕⵕⵓⴽ "ⵓⵔ ⵢⴻⵣⵎⵉⵔ, ⴷ ⴰⵡⴻⵣⵖⵉ, ⴰⴷ ⵉⴱⴻⴷⴷ ⴷ ⵥⵥⴻⵕⴱ ⵉ ⵜⵉⴽⵍⵉ ⵏ ⵡⴻⵖⵔⴻⴼ ⵓⵏⴻⵥⵕⵓⴼ ⵓⵜⵔⵉⵎ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵣⵔⴻⴼ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵔ ⵜⴻⴼⵔⴰⵏⵉⵎⴰⵏⵉⵜ".

"ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵙⵙⴰⵔⵎⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵕⵕⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴷⴷⵎⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵜⴻⴷⴱⴻⵍⵜ ⵢⴻⵣⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⵏ ⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⴳⵍⵓⵏ ⵙ ⵢⵉⴱⴻⴷⴷⵉⵍⴻⵏ ⵉ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⴷⵓⴽⴽⵍⵉ ⵜⵓⵔⵓⴱⵉⵜ ⵙⴻⴳ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉ ⴰⵢ ⵙɛⴰⵏ ⵉⵍⴰⵇ ⴰⴷ ⵡⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⴷⴻⵜⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ-ⴰ ⴰⵏⴷⴰ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⴳⴻⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵓⴻ ⵢⴻⵜⵜⴰⴽ ⴰⴼⵓⵙ ⴷⵉ ⵜⵢⵉⵜⴰ ⵎⴳⴰⵍ ⵉⵣⴻⵏⵣⴰⵖ ⵉⵚⴰⴷⵓⴼⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⴻⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ", ⵉⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉ-ⵢⴰⴳⵉ ⵏ ⵡⴻⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ ⴷ ⵜⵖⴻⵔⴼⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵣⵖⴰⵔ ⵉ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵉⵙⴰⵍⵍⴻⵏ ⵓⵏⴻⵥⵕⵓⴼ ⵓⵜⵔⵉⵎ.

ⵍⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⵓⵔ ⵢⴻⵣⵎⵉⵔ ⴰⴷ ⵢⴻⵃⴱⴻⵙ ⵜⵉⴽⵍⵉ ⵜⴰⵣⴻⵔⴼⴰⵢⴰⵏⵜ ⵏ ⵡⴻⵖⵕⴻⴼ ⵓⵏⴻⵥⵕⵓⴼ ⵓⵜⵔⵉⵎ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵉⵎⴰⵏⵉⵜ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ, 24 ⵎⴰⵢⵓ 2022 16:34     Taggayt : ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu