ⴰⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵜⵙⴻⵎⵢⵓⴷⴷⴻⵙⵜ ⵜⴰⵏⵎⴰⴹⴰⵍⵜ ⵏ ⵢⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ ⵉ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴻⵍⵜ ⴷ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ, 24 ⵎⴰⵢⵓ 2022 12:50   Ɣran-t : 1 n tikkal
ⴰⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵜⵙⴻⵎⵢⵓⴷⴷⴻⵙⵜ ⵜⴰⵏⵎⴰⴹⴰⵍⵜ ⵏ ⵢⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ ⵉ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴻⵍⵜ ⴷ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ

ⴱⵓⵊⴷⵓⵔ (ⵉⴳⵔⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⵔⴰⵣⴰⵖⴻⵏ i ⵡⵏⵉⵔⵉⵢⴻⵏ) - ⵅⴻⴱⴱⵔⴻⵏ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ, ⵙ ⵓⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵜⵙⴻⵎⵢⵓⴷⴷⴻⵙⵜ ⵜⴰⵏⵎⴰⴹⴰⵍⵜ ⵏ ⵢⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ ⵉ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴻⵍⵜ ⴷ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵅⵜⴰⵎ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴻⵍⵜ ⴷ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ ⴷ ⵟⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵓⵖⴷⵉⵎⵜ ⴰⵢ ⴷ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴻⵍⵜ ⴷ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ ⴷ ⵟⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⵜⵓⵖⴷⵉⵎⵜ ⵜⵓⵖⴷⵉⵎⵜ ⴰⵢ ⴷ ⴰⵙⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⵜⴰⵏⴻⵣⵣⴰⵢⵜ ⴷⴻⴳ ⴱⵓⵊⴷⵓⵔ.

 

ⵜⴰⵙⴻⵎⵢⵓⴷⴷⴻⵙⵜ-ⴰ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵍⵍⴰⵏ 12 ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵙⵍⴰⴹⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⵓⴷⵓⵙⴻⵏ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴷ ⴷ-ⵢⴻⵍⵀⵓⵏ ⵙ ⵏ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⴰⵏⵎⴰⴹⴰⵍ ⵙ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⵜⴰⵡⵏⵉⵔⵉⵜ.

 

ⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ-ⴰ ⴷ ⵡⵉⴷ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵓⵙⴰⵏ ⵙⴻⴳ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⴻⵏⵜ ⵙⴱⴻⵏⵢⵓⵍ, ⵍⴰⵍⵎⴰⵏ, ⴳⵀⴰⵏⴰ, ⵢⴰⵎⴰⵏ, ⴽⴰⵏⴰⴷⴰ, i ⵡⴰⵏⴰⴽⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ, ⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵙⵙⵡⵉⴷ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵙⵙⴰⵡⵍⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⵜⴰⵍ ⵜⴰⵎⵙⴻⵜⵍⴻⵍⵜ ⴷ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴷ ⴷ ⵢⵉⵔⴽⴰⴹⴻⵏ ⵙⵙⴰⵡⵍⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⵜⴰⵍ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴷ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴷ ⵢⵉⵔⴽⴰⴹⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴳⴻⵍⵍⵓⵢⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵡⴻⴷⴳⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ.

 

ⵎⴰⵣⴰⵍ ⵢⴻⵜⵜⴽⴻⵎⵎⵉⵍ u ⵙⵎⴰⵏⴰⵢ w ⵉⵙ 10 ⵏ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵏ ⵜⵉⵍⵍⵓⵎⵥⴰ ⵏ ⵜⴻⵔⴳⴰ ⵣⴻⵡⵡⴰⵖⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵖⵣⴻⵔ ⵏ ⵡⵓⵔⴻⵖ (ⵓⵊⵙⵔⵢⵓ) ⵉ ⵓⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⴰⵏⵜ ⴰⵔⴰ ⵉⵙⵉⴳⴳⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⴼⵔⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵡⵏⴻⵜⵍⴰⵢ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⴷ ⵜⵏⴰⵔⵉⵜ ⵜⴰⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵜ.

 

ⵜⴰⴷⵢⴰⵏⵜ-ⴰ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵙ ⵜⵥⵓⴳⴰⵢⵜ ⵏ «ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵉⴱⴻⴳⵙⴻⵏ ⵢⵓⴽⵉⵏ ⵙ ⵜⵔⴻⵏⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵉⵡⵜⴰ ⴰⵔⴰ ⵜⵜ ⵜⵜ-ⵢⴻⴼⵔⵓⵏ», ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵢ ⴷⴻⵔⵡⴻⵏ 500 ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵙⵎⵉⴳⴰⵍⴻⵏ ⴷ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵏ 150 ⵏ ⵢⵉⵏⴻⴱⴳⵉⵡⴻⵏ.

Last modified on ⴰⴽⵡⴰⵙ, 02 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2022 14:14
ⴰⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵜⵙⴻⵎⵢⵓⴷⴷⴻⵙⵜ ⵜⴰⵏⵎⴰⴹⴰⵍⵜ ⵏ ⵢⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ ⵉ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴻⵍⵜ ⴷ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ, 24 ⵎⴰⵢⵓ 2022 12:50     Taggayt : ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ     Ɣran-t : 1 n tikkal   Bḍu