ⴱⴻⵍⴰⵏⵉ ⵢⴻⵔⵔⴰ-ⴷ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⵡⴰⵍ « ⴰⵣⵓⵍⴰⵍ ⴷ ⵓⵔⵎⴰⵙⴰⵢ » ⵏ ⵓⴳⴻⵏⵙⴰⵙ ⵏ ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ, 22 ⵎⴰⵢⵓ 2022 08:39   Ɣran-t : 2 n tikkal
ⴱⴻⵍⴰⵏⵉ ⵢⴻⵔⵔⴰ-ⴷ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⵡⴰⵍ « ⴰⵣⵓⵍⴰⵍ ⴷ ⵓⵔⵎⴰⵙⴰⵢ » ⵏ ⵓⴳⴻⵏⵙⴰⵙ ⵏ ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ

ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ– ⵖⴻⵔⵔⴰ-ⴷ ⵓⵎⴰⵣⵓⵏ ⵓⵣⵣⵉⴳ ⴷ-ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⵙ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ ⴷ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵍⵎⴻⵖⵔⴻⴱ ⴷⴻⴳ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ ⴷ ⵓⵎⵖⵉⵡⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴷⴻⴳ ⵓⵣⵖⴰⵔ, ⴰⵎⴰⵔ ⴱⴻⵍⴰⵏⵉ ⴱⴻⵍⴰⵏⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴰⵣⵓⵍⴰⵍ ⴰⵣⵓⵍⴰⵍ ⵓⵔⵎⴰⵙⴰⵢ »ⴰⵢ ⴷ ⴷ ⵓⴳⴻⵏⵙⴰⵙⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴰⵣⵓⵍⴰⵍ ⵓⵔⵎⴰⵙⴰⵢ ⵓⵔⵎⴰⵙⴰⵢ» ⴰⵢ ⴷ ⵓⴳⴻⵏⵙⴰⵙⵏ ⵓⴳⴻⵏⵙⴰⵙⵏ ⵓⴳⴻⵏⵙⴰⵙⵏ ⵉⵎⴻⵣⴳⵉ ⵏ ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ, ⴷ ⴰⵡⴰⵍ ⴰⵢ ⵉⵔⴻⴽⴹⴻⵏ ⵜⴰⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ.

 

«ⴰⴳⴻⵏⵙⴰⵙ ⵉⵎⴻⵣⴳⵉ ⵏ ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵓⵔ ⵢⴻⵜⵜⴰⵍⵙⴻⵏ ⵜⵓⵛⵛⴹⵉⵡⵉⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⴰⵣⵓⵍⴰⵍ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⴰⵔⵎⴰⵙⴰⵢ, ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢⵢⴻⵙ ⵢⴻⵔⴽⴻⴹ ⵜⴰⴷⵓⴽⵍⵉ ⵏ ⵏ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ», ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴷ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵏ ⵜⴻⵙⴳⵓⵔⵉ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⴻⵍⴰⵏⵉ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵏ ⵉ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⴷⵓⴽⵍⵉ ⵏ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ «ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵎⵙⴻⵍ-ⴷ ⴷⴻⴳ ⵓⵇⴰⵍⴻⴱ ⵏ ⵓⵎⴳⴰⵔⵓ-ⵏⵏⴻⵖ ⴰⵎⴰⵏⴳⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ».

 

ⵢⴻⵔⵏⴰ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⴻⵍⴰⵏⵉ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ «ⵉⴱⴰⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵏⴻⵜⵜⴰ, ⴰⵡⴰⵏⴰⴽ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵜⵔⴰⵔ (ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ) ⵢⴻⵙⵙⴻⵔⵙⴻⵍ-ⵉⵜ ⵓⵎⴻⵣⴷⴰⵖ ⵓⵎⴻⵣⴷⴰⵖ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵏⴰ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵜ, ⴰⵎⴰⵕⵉⵛⴰⵍ ⵍⵢⴰⵓⵜⴻⵢ (ⴰⵢ ⵎⴰⵣⴰⵍ ⵢⴻⵙɛⴰ ⴰⵙⴻⴱⴷⴰⴷ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⴻⵍⵍⴰⵍⵜ), ⴷⵖⴰ ⵙ ⵡⴰⵢⴰ ⵡⴰⵢⴰ ⵓⵔ ⵓⵔ ⵢⴻⵣⵎⵉⵔ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⵢⴻⴳⵣⵓ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵎⴻⵍⵍⴰⵍⵜ), ⴷⵖⴰ ⵡⴰⵢⴰ ⵡⴰⵢⴰ ⵡⴰⵢⴰ, ⵓⵔ ⵢⴻⵣⵎⵉⵔ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⵢⴻⴳⵣⵓ ⵜⴰⴼⵔⵉⵜ ⵜⴰⴼⴻⵔⴼⴰⵏⴰⵏⵜ ⴰⵢ ⵢⴻⵙɛⴰ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⵣⴰⵖ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵢ ⵉⵎⴻⵣⵣⴻⵖ ⵙ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵜⴰⴷⵓⴽⵍⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⴷ ⵜⵓⵎⵎⴷⴰ ⵏ ⵓⴳⴻⵍⵍⵓⵢ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ».

 

ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⴻⵍⴰⵏⵉ, «ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵇⴻⴷⴷⴰⵛⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵓⵍⴰ ⵎⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⵎⴰⵣⴰⵍ ⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉ ⵢⴻⵔⴳⴻⵎ-ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ-ⴰ, ⵎⴰⵛⴰ ⵢⴻⵖⵥⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴰ ⵎⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵔⴰⵢⵜ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵏⴻⵎⵣⴻⵖ ⵓⵍⴰ ⵎⴰ ⵓⵔ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵔⴰⵢⵜ ⴰⵢ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵏⴻⵎⵣⴻⵖ ⵓⵍⴰ ⵎⴰ ⵓⵔ ⵜⵜ ⴰⵔⴰ ⴰⵔⴰ ⵜⴰⵎⴰⵔⴰⵢⵜ ⴰⵢ ⴰⴷ ⵏⴻⵎⵣⴻⵖ ⵏⴻⵎⵣⴻⵖ ⵎⴰ ⵓⵔ ⵜⵜ ⴰⵔⴰ ⴰⵔⴰ ⴰⵔⴰ ⵜⴰⵎⴰⵔⴰⵢⵜ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵏⴻⵎⵣⴻⵖ ⵓⵍⴰ ⵓⵔ ⵜⵜ ⵜⵜ ⴰⵔⴰ ⴰⵔⴰ , ⴷⵖⴰ ⵙ ⵡⴰⵢⴰ, ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ-ⴰ ⵓⵔ ⵜⴻⵙɛⵉ ⴰⵔⴰ ⴰⴽⴽ ⴰⵣⵔⴻⴼ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵓ ⵜⵉⴽⴻⵔⴽⴰⵙ ⵜⵉⵎⴻⵣⵔⵓⵢⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵣⵣⵓⵍⴰⵍ ⵜⵓⵎⵎⵉⵙⵉⵏ ⴰⵎ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴷ ⵓⵖⵍⴰⵏ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ».

 

«ⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⵢⴰⵍⴻⵙ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵜⴰⵖⵓⵔⵉ ⵉ ⵜⵉⵣⵣⵓⵍⴻⵍⵜ ⵏ ⵓⵏⵎⴰⵣⴰⵍ-ⴰ, ⴰⴷ ⴰⵍⴰ ⴰⵙⵡⵉⵏⴳⴻⵎ ⴰⵔⴰ ⵏⴻⵙⵡⵉⵏⴳⴻⵎ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⵉⴹⴻⵔⵔⵓⵏ ⵉ ⵢⵉⴳⵉⵎⴰⵏ ⵢⵉⵔⵉⴼⵉⵢⴻⵏ ⵢⵉⵔⵉⴼⵉⵢⴻⵏ ⵉⵎⴻⵍⵡⵉⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵎⴻⵃⵇⴻⵏ ⴷ ⴰⵡⴰⴳⴰⵏ ⴰⵡⴰⴳⴰⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵉⵎⴰⵍⵡⴰⵢⴻⵏ ⵜⵜⵡⴰⵙⴽⵓⵔⵎⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴽⵓⵔⵎⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵜⴰⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴳⴻⵍⴷⴰ ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵜⵡⴰɛⴻⵜⵜⴰⴱⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷⴻⴳ ⵜⴽⵓⵔⵎⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵜⴰⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴳⴻⵍⴷⴰ ⴰⵎ ⴰⵢ ⵜⵜⵡⴰɛⴻⵜⵜⴰⴱⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⵜⵀⴰⵏⴻⵏ ⵜⵜⵀⴰⵏⴻⵏ ⵜⵜⵀⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵜⴰⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴳⴻⵍⴷⴰ ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵜⵡⴰɛⴻⵜⵜⴰⴱⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⵜⵀⴰⵏⴻⵏ ⵜⵜⵀⴰⵏⴻⵏ ⵜⵜⵀⴰⵏⴻⵏ ⵜⵜⵀⴰⵏⴻⵏ -ⵜⴻⵏ ⴰⵀⴰⵏⵉ ⴷ ⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵓⵎⴰⵉⵏⴵ.

Last modified on ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ, 24 ⵎⴰⵢⵓ 2022 13:59
ⴱⴻⵍⴰⵏⵉ ⵢⴻⵔⵔⴰ-ⴷ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⵡⴰⵍ « ⴰⵣⵓⵍⴰⵍ ⴷ ⵓⵔⵎⴰⵙⴰⵢ » ⵏ ⵓⴳⴻⵏⵙⴰⵙ ⵏ ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ, 22 ⵎⴰⵢⵓ 2022 08:39     Taggayt : ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ     Ɣran-t : 2 n tikkal   Bḍu