74 ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵏⵏⴻⴽⴱⴰ, ⴰⵢⵓⵏ ⴰⵚⴻⵀⵢⵓⵏⵉ ⵢⴻⵙⵙⵓⴳⴳⴻⵜ ⴰⵔⴽⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ, 15 ⵎⴰⵢⵓ 2022 15:09   Ɣran-t : 3 n tikkal
74 ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵏⵏⴻⴽⴱⴰ, ⴰⵢⵓⵏ ⴰⵚⴻⵀⵢⵓⵏⵉ ⵢⴻⵙⵙⵓⴳⴳⴻⵜ ⴰⵔⴽⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ

ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ– ⴰⵙⴼⵓⴳⴻⵍ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ 15 ⵎⴰⵢⵓ, ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 74 ⵏ ⵏⵏⴻⴽⴱⴰ (ⵜⴰⵡⴰⵖⵉⵜ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵣⴻⴷⴷⵉ ⵓⵢⵓⵏ ⴰⵚⴻⵀⵢⵓⵏⵉ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏ), ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵢⵓⵏ ⴰⵚⴻⵀⵢⵓⵏⵉ ⵎⴰⵣⴰⵍ ⵉⵔⴻⴽⴽⴻⴹ ⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵢⵓⵏ ⴰⵚⴻⵀⵢⵓⵏⵉ ⵎⴰⵣⴰⵍ ⵉⵔⴻⴽⴽⴻⴹ ⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴳⴻⵍⵍⵓⵢⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵡⴻⴷⴳⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵉɛⴻⵎⵎⴻⴷ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵎⴻⵏⵜⴻⵙ ⴰⵢ ⵙⵎⴻⵏⵜⴰⵙⴻⵏ ⵢⵉⵎⵀⴰⵔⵙⴻⵏ ⵉⵚⴻⵀⵢⵓⵏⵉⵢⴻⵏ ⴰⵖⵔⴻⴼ ⴰⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉ.

 

ⵏⵏⴻⴽⴱⴰ ⵜⴻⴹⵔⴰ-ⴷ ⴷⴻⴳ 1948 ⴰⵏⴷⴰ ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⵔⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⴽⵓⵥ ⵙⴻⴳ ⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏ ⵜⵜⵓⵏⴻⴼⴽⴻⵏ ⵉ ⵓⵢⵓⵏ ⴰⵚⴻⵀⵢⵓⵏⵉ, ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ 800.000 ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵥⵥɛⴻⵏ ⴱⴻⵕⵕⴰ ⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵜⵎⵓⵔⵜ. I ⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉⵢⴻⵏ-ⴰ ⴼⵔⵓⵔⵅⴻⵏ ⴰⵙⵙ-ⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵇⵇⵍⴻⵏ ⴷ 6 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⵔⴰⵣⴰⵖⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⴰⴽⴽ ⴰⵢ ⴷ ⴷ-ⵢⴻⵣⵣⵉⵏ ⵖⴻⴼ ⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏ.

 

ⵜⴰⵡⴰⵖⵉⵜ-ⴰ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴷⴰⵖ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵉⵚⴻⵀⵢⵓⵏⵉⵢⴻⵏ ⵙⴷⴻⵔⵎⴻⵏ, ⴳⴰⵔ 1947 ⴷ 1949, ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 500 ⵏ ⵢⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏ ⵉⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉⵢⴻⵏ, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⴻⵏ ⴰⵖⵔⴻⵎ ⵏ ⴷⴻⵉⵔ ⵢⴰⵙⵉⵏ ⴰⵏⴷⴰ ⴰⵢ ⵜⵜⵡⴻⵏⵖⴻⵏ 250 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖⴻⵏ ⴷ ⵜⵉⵔⵏⵉ.

 

ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⴰⵚⴻⵀⵢⵓⵏⵉ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴷ-ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⴷⴰⵍⵓⵙⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⵙⴻⵍⴽⴰⵎ ⵏ ⵎⴻⴷⴷⴻⵏ ⴷ ⴷ ⵜⵉⵔⵏⵉ. ⴷⴻⴳ 74 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ, ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 100.000 ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴻⵏⵖⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵍⵍⵓⵢⴻⵏ ⵉⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉⵢⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵡⴻⴷⴳⴻⵏ, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⴻⵏ 357 ⴷⴻⴳ 2021. ⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2014 ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵡⵉⵏ ⵡⵉⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏ ⴰⴽⴽ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵉⵎⵉ ⴰⵢ ⵢⴻⵎⵎⵓⵜ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏ ⴰⴽⴽ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵉⵎⵉ ⴰⵢ ⴰⵢ ⵏⵖⴰⵏ ⵢⵉⵚⴻⵀⵢⵓⵏⵉⵢⴻⵏ 2.240 ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉⵢⴻⵏ, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⴻⵏ 2.181 ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⴼⵉⴼⵜ ⵏ ⵖⴻⵣⵣⴰ, ⴷⴻⴳ ⵓⵜɛⴻⴷⴷⵉ ⵖⴻⴼ ⵓⴱⴰⵏⴷⵓ-ⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴼⴻⵔⴳⵉ.

 

 

ⴷⴻⴳ 2021, ⵜⴻⵡⵡⴻⴹ ⵜⵖⴻⵔⴼⴰ ⵜⴰⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉⵜ ⵖⴻⵔ 13,8 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⵓⵏⴻⵏ (ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵣⴳⴻⵏ ⴷⴷⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏ ⵜⴰⵎⴻⵣⵔⵓⵢⴰⵏⵜ, ⴷⴻⴳ ⵓⴳⴻⵎⵎⴰⴹ ⵓⵜⵔⵉⵎ ⴷ ⵖⴻⵣⵣⴰ), ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴷ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵜⵏⴰⵔⵉⵜ ⵜⴰⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⵜⴰⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⴰⴷⴷⴰⴷⵉⵏ.

Last modified on ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ, 22 ⵎⴰⵢⵓ 2022 08:50
74 ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵏⵏⴻⴽⴱⴰ, ⴰⵢⵓⵏ ⴰⵚⴻⵀⵢⵓⵏⵉ ⵢⴻⵙⵙⵓⴳⴳⴻⵜ ⴰⵔⴽⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ, 15 ⵎⴰⵢⵓ 2022 15:09     Taggayt : ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ     Ɣran-t : 3 n tikkal   Bḍu