ⴰⵖⵔⴻⴼ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⵉⵄⴻⵡⵡⴻⵍ ⴰⴷ ⵢⴻⵎⵣⴻⵖ ⴰⵣⵔⴻⴼ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵓⵣⴰⵔⵓⴳ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵢⵏⴰⵙ, 24 Yennayer 2022 11:22   Ɣran-t : 6 n tikkal
ⴰⵖⵔⴻⴼ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⵉⵄⴻⵡⵡⴻⵍ ⴰⴷ ⵢⴻⵎⵣⴻⵖ ⴰⵣⵔⴻⴼ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵓⵣⴰⵔⵓⴳ

ⵛⵛⴰⵀⵉⴷ ⵍⵃⴰⴼⴻⴹ - ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⴳⴻⵏⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴻⵔⵏⵉ ⵏ ⴱⵓⵍⵉⵙⴰⵔⵢⵓ ⵖⴻⵔ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ, ⴰⵙⴻⵎⵢⴰⴷⴷⴰⵙ ⴷ ⵜⵓⵖⴷⴰⴹⵜ ⵏ ⵎⵉⵏⵓⵔⵙⵓ, ⵙⵉⴷⵉ ⵎⵓⵀⴰⵎⴻⴷ ⴰⵎⴰⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵖⵔⴻⴼ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⵉⵄⴻⵡⵡⴻⵍ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵎⵣⴻⵖ ⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⵙ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⴱⵔⵉⴷⴻⵏ ⵓⵣⵔⵉⴼⴻⵏ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵉⵔⵣⵉ ⵏ ⵓⵎⴰⵣⵓⵏ ⴰⵖⴻⵍⴷⵓⴽⵍⴰⵏ ⵉ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ, ⵙⵜⴰⴼⴼⴰⵏ ⴷⴻ ⵎⵉⵙⵜⵓⵔⴰ, ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ, ⴷ ⴰⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⴵⴵⴰⵏ ⴰⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓ-ⴰ ⴰⴷ ⵢⴻⵜⵜⴻⵔ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⵏ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⵢⴻⵜⵜⵏⴰⵖⴻⵏ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙⵓ ⵏ ⵜⵙⵓⴷⴰ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⵓⵍⴰ ⵎⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵓⵡⴷⴰⴳ.

ⵎⵉ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵏⵛⴻⴷ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⵙⴳⵉⵍⵜ ⵏ « ⴻⵍ ⵀⴰⴷⴰⵜⵀ » ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵄⴻⴷⴷⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵍⵉⵥⵔⵉ ⵜⴰⵡⵏⵉⵔⵉⵜ, ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵉⴷⵉ ⵎⵓⵀⴰⵎⴻⴷ ⴰⵎⴰⵔ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵡⵏⵉⵔⵉⵢⴻⵏ ⵡⴻⵊⴷⴻⵏ ⴰⴷ ⵏⵎⵉⵔⴳⴻⵏ, ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⴷ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ, ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵉⵡⴹⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⵉⴼⵔⴰⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⴻⵍⵡⵉⵜ, ⴷ ⵜⵓⵖⴷⵉⵎⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵜⵓⵏⵣⵉⴳⵜ ⴳⴰⵔ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵡⵏⵉⵔⵉⵜ ⴷ ⵓⵏⴻⵡⴷⴰⴳ ⴰⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉ, ⴷ ⵜⵉⴼⵔⴰⵜ ⵢⴻⵔⵙⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵎⴻⵏⵣⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⵉⵙⵙⵓⴹⴻⴼⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵏⴻⵖⵜⵓⵙⵉⵏ ⵜⵉⵖⴻⵍⴷⵓⴽⵍⴰⵏⵉⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵙⵡⵉⵢⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⴻⵏⵣⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰ ⵉⵎⵙⴻⴱⴷⴻⴷ ⵏ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ.

ⴰⵖⵔⴻⴼ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⵢⴻⵟⵟⴻⴼ ⵙ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⵓⵔ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵏⴽⴰⵕⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⴷ ⵓⵣⴰⵔⵓⴳ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵓⵎⵎⵉⴷ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷⵉⵎⴰ ⵢⴻⵡⵊⴻⴷ ⴰⴷ ⵉⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⴰⵎⴻⵏⵏⵓⵖ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵎⵣⴻⵖ ⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⵙ ⵡⴰⴽⴽ ⴰⵎⵎⴰⴽⴻⵏ ⵓⵣⵔⵉⴼⴻⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⵓⵎⴰⵙⴰⵢ-ⴰ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ.

ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵎⵉ ⴰⵢ ⵢⴻⴱⴷⴰ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵓⵎⵔⵉⴳ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵙⴻⵀⵔⴻⵙ ⴰⵙⵒⴻⵏⵢⵓⵍⵉ ⴷⴻⴳ 1973 ⴷ ⵜⵙⴻⵖⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵡⵏⵉⵔⵉⵜ ⴷⴻⴳ 27 ⴼⵓⵕⴰⵕ 1976, ⵜⴰⵏⴻⴳⵎⵉⵜ ⵏ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⵎⴰⵣⴰⵍ-ⵉⵜⵜ ⴷ ⴰⵣⴰⵔⵓⴳ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵓⵎⵎⵉⴷ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵡⴰ ⴰⵢ ⴷ ⵉⵣⴻⵏ ⴰⴼⵔⴰⵔⴰⵢ ⴰⵢ ⵢⴻⴼⴽⴰ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⵉ ⵓⵎⴰⵣⵓⵏ ⵓⴷⵎⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵓⵡⵏⴻⵜⵍⴰⵢ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⵉ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵜⴰⴼⴼⴰⵏ ⴷⴻ ⵎⵉⵙⵜⵓⵔⴰ, ⵎⵉ ⴷ-ⵢⴻⵔⵣⴰ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵡⵏⵉⵔⵉⵜ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⴽⴻⵎⵎⴻⵍ.

ⵢⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵉⵔⵣⵉ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⴷⴻ ⵎⵉⵙⵜⵓⵔⴰ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵎⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵓⵎⵎⴻⴷ ⴷⴻⴳ ⵜⵓⴱⴻⵕ ⵢⴻⵣⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⴳⴻⵔ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷ ⵢⵉⴷⵉⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴻⵏⴽⴰⴼ (ⵜⵉⵔⵏⵉ ⵏ ⴱⵓⵍⵉⵙⴰⵔⵢⵓ ⴷ ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ) ⴷ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵏⴰⵔⴰⴳⵉⵏ (ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ).

Last modified on ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, 28 Yennayer 2022 14:22
ⴰⵖⵔⴻⴼ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⵉⵄⴻⵡⵡⴻⵍ ⴰⴷ ⵢⴻⵎⵣⴻⵖ ⴰⵣⵔⴻⴼ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵓⵣⴰⵔⵓⴳ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵢⵏⴰⵙ, 24 Yennayer 2022 11:22     Taggayt : ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ     Ɣran-t : 6 n tikkal   Bḍu