ⴳⵓⵜⴻⵔⵔⴻⵙ ⵉⴳⴻⵔ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵓⴼⴻⵔⵔⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴻⵏⴽⴰⴼ ⵏ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ « ⵉ ⵍⴻⴱⴷⴰ »

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ, 23 Yennayer 2022 14:02   Ɣran-t : 13 n tikkal
ⴳⵓⵜⴻⵔⵔⴻⵙ ⵉⴳⴻⵔ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵓⴼⴻⵔⵔⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴻⵏⴽⴰⴼ ⵏ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ « ⵉ ⵍⴻⴱⴷⴰ »

ⵏⴻⵡ ⵢⵓⵔⴽ (ⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ) – ⵉⴳⴻⵔ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵓⵡⵏⴻⵜⵍⴰⵢ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ, ⴰⵏⵜⵓⵏⵢⵓ ⴳⵓⵜⴻⵔⵔⴻⵙ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⵉ ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⴷ ⵜⴻⵔⵏⵉ ⵏ ⴱⵓⵍⵉⵙⴰⵔⵢⵓ ⴰⴽⴽⴻⵏ « ⴰⴷ ⴳⴻⵏ ⴰⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉ » ⵉ ⵓⴼⴻⵔⵔⵓ ⵏ ⵓⵎⵢⴻⵏⴽⴰⴼ ⴷⴻⴳ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ « ⵉ ⵍⴻⴱⴷⴰ », ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵉⵎⵉ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵄⴰ ⴰⵛⵃⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⵎⵔⴰⵡⵉⵏ ⴰⵢⴰ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵎⵉ ⴰⵢ ⵢⴻⴱⴷⴰ.

« ⴷ ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⴷⵉⵙⴰⵏ-ⴰ (ⴰⵢ ⵢⴻⵔⵣⴰ ⵓⵎⵢⴻⵏⴽⴰⴼ) ⴰⴷ ⴳⵣⵓⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⴳⴻⵏ ⴰⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉ, ⴰⴷ ⴷ-ⵏⴰⴷⵉⵏ ⵜⵉⴼⵔⴰⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵓⵔ ⵜⵜⵖⵉⵎⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵍⴰ-ⴰ ⵓⵔ ⵢⴻⵜⵜⴼⴰⴽⴰⵏ ⵡⴰⵔ ⵎⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵓⵙⵉⵔⴻⵎ ⵉ ⵜⵉⴼⵔⴰⵜ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵖⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴱⴻⴷⵔⴻⵏⵜ-ⵜ-ⵉⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵏⴻⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵖⴻⵎⵙⴰ.

« ⵙⵄⵉⵖ ⴰⵙⵉⵔⴻⵎ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴽⴰⵍⴰ ⴰⵙⴻⵔⵜⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵏⵏⴻⴳⵎⵓ ⵜⵉⴽⴽⴻⵍⵜ ⵏⵉⴹⴻⵏ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ, ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵎⴰⵣⵓⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴷ-ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⵙ ⵓⴽⴰⵔⴰⵎ-ⴰ, ⵙⵜⴰⴼⴼⴰⵏ ⴷⴻ ⵎⵉⵙⵜⴻⵓⵔⴰ, ⵉⴼⵓⴽ ⵜⵓⵣⵣⵢⴰ-ⵏⵏⴻⵙ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ.

ⵢⴻⵔⵏⴰ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴳⵓⵜⴻⵔⵔⴻⵙ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵓⴳⵓⵔ-ⴰ ⵢⴻⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴻⵛⵜ-ⴰ ⴰⴽⴽ ⵏ ⵜⴻⵎⵔⴰⵡⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴷ-ⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⵡⵓⴳⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⴷ ⵉⵎⴰⴳⵍⴰⵢⴻⵏ ⵎⵍⵉⵃ, ⴰⵏⴷⴰ ⵏⴻⵜⵜⵡⴰⵍⵉ ⵜⴰⵔⴻⵎⵖⴰ ⵜⵔⴻⵏⵏⵓ ⵜⵊⴻⵀⵀⴻⴷ ⴷⴻⴳ ⵙⵙⴰⵃⴻⵍ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵙⵉⵎⴰⵍ ⵜⴻⵜⵜⵇⴻⵔⵔⵉⴷ-ⴷ ⵖⴻⵔ ⵡⴰⴼⴰⵢⴻⵏ, ⵙ ⵡⴰⵢⴰ, ⵓⴳⵓⵔ ⵏ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵢⴻⴼⵔⵓ ⵉ ⵍⴻⴱⴷⴰ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⵢⴰ ⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⴷⵉⵙⴰⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵔⵣⴰ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ».

ⴰⵎⴰⵣⵓⵏ ⵓⴷⵎⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵓⵡⵏⴻⵜⵍⴰⵢ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⵉ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ, ⵙⵜⴰⴼⴼⴰⵏ ⴷⴻ ⵎⵉⵙⵜⵓⵔⴰ, ⵜⵓⵖⴷⴰⴹⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵜⴰⴳⴻⵊⴷⴰⵏⵜ ⴷ ⴰⵙⴷⵓⵇⵇⴻⵙ ⵏ ⵓⴽⴰⵍⴰ ⴰⵙⴻⵔⵜⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ. ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ ⴰⵢ ⵉⴼⵓⴽ ⵜⵉⵔⵣⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵜⴻⵔⵣⵉ-ⴰ ⵙ ⵡⴰⵍⵍⵓⵙ ⵏ ⵓⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⵏ ⵜⴻⵔⵏⵉ ⵏ ⴱⵓⵍⵉⵙⴰⵔⵢⵓ ⵉ ⵡⴰⴷⴷⵓⴷ-ⵏⵏⴻⵙ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵜⵉⴼⵔⴰⵜ ⵜⴰⵙⴻⵔⵜⴰⵏⵜ ⵢⴻⵔⵙⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⵙⴻⴼⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴳⵓⵛⵛⴻⵍⵎⴰⵏ.

Last modified on ⴰⵢⵏⴰⵙ, 24 Yennayer 2022 11:27
ⴳⵓⵜⴻⵔⵔⴻⵙ ⵉⴳⴻⵔ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵓⴼⴻⵔⵔⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴻⵏⴽⴰⴼ ⵏ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ « ⵉ ⵍⴻⴱⴷⴰ »
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ, 23 Yennayer 2022 14:02     Taggayt : ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ     Ɣran-t : 13 n tikkal   Bḍu