ⴷⴻ ⵎⵉⵙⵜⵓⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⴻⵔ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⵜⵉⴷⴻⵜⵜⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⵣⵔⴰⵣⴰⵖⴻⵏ ⵉⵡⵏⵉⵔⵉⵢⴻⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ, 23 Yennayer 2022 10:06   Ɣran-t : 9 n tikkal
ⴷⴻ ⵎⵉⵙⵜⵓⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⴻⵔ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⵜⵉⴷⴻⵜⵜⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⵣⵔⴰⵣⴰⵖⴻⵏ ⵉⵡⵏⵉⵔⵉⵢⴻⵏ

ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⵉⵔⵣⵉ ⵏ ⵓⵎⴰⵣⵓⵏ ⵓⴷⵎⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵓⵡⵏⴻⵜⵍⴰⵢ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ, ⵙⵜⴰⴼⴼⴰⵏ ⴷⴻ ⵎⵉⵙⵜⵓⵔⴰ, ⵖⴻⴼ ⵢⵉⴳⵔⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⵔⴰⵣⴰⵖⴻⵏ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⴽⴻⵛⴼⴻⵏ ⵜⴰⵣⵏⵉⵡⵜ ⵜⴰⴽⴻⵔⴽⴰⵙⵜ ⵏ ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⵖⵉⵡⴰⵏ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⵣⵔⴰⵣⴰⵖⴻⵏ ⵉⵡⵏⵉⵔⵉⵢⴻⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴻⵍ-ⴱⴰⵛⵀⵉⵔ ⵎⵓⵙⵜⴰⵒⵀⴰ ⴻⵙⵙⴰⵢⴻⴷ, ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⵎⴰⵙⵍⴰⴹ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵡⵏⴻⵜⵍⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴻⵔⵏⵉ ⵏ ⴱⵓⵍⵉⵙⴰⵔⵢⵓ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵙⴻⵎⵜⴰⵔ ⴷⴻⴳ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵜⴰⵡⵏⵉⵔⵉⵜ ⴷ ⵜⵎⴻⴳⴷⴰⵢⵜ.

ⵜⵉⵔⵣⵉ ⴰⵢ ⵉⴳⴰ ⵓⵎⴰⵣⵓⵏ ⵓⵣⵣⵉⴳ, ⴳⴰⵔ 15 ⴷ 16 ⵢⴻⵏⵏⴰⵢⴻⵔ ⵢⴻⵔⵣⵉⵏ, ⵖⴻⴼ ⵢⵉⴳⵔⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⵔⴰⵣⴰⵖⴻⵏ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢ ⵜ-ⵢⴻⴵⴵⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⵇⴻⴷ ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ ⵏ ⵜⵉⴷⴻⵜ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵢⴻⴷⴷⴻⵔ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⴽⵛⴻⴼ-ⴷ ⵜⴰⵣⵏⵉⵡⵜ ⵜⴰⴽⴻⵔⴽⴰⵙⵜ ⵏ ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⵖⵉⵡⴰⵏ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴻⵍ-ⴱⴰⵛⵀⵉⵔ ⵎⵓⵙⵜⴰⴼⴰ ⴻⵙⵙⴰⵢⴻⴷ ⵉ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ.

ⵉⴷⵓⴱⴰ ⵏ ⵓⵡⴷⴰⴳ ⴰⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉ ⵢⴻⴼⴼⴻⵖ-ⵉⵜⴻⵏ ⵍⴻⵄⵇⴻⵍ ⵎⵉ ⴷ-ⴼⴽⴰⵏ « ⵢⵉⵡⵏⵉⵔⵉⵢⴻⵏ ⵜⵓⴳⵏⴰ ⴷ ⵜⵓⵎⵏⵉⴳⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴻⴽⴽⵉⴷⴻⵏ ⵜⴰⵥⵔⴰⵍⵡⵉⵜ-ⵏⵙⴻⵏ ⴷ ⵜⵓⵟⵟⴼⴰ-ⵏⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ.

ⴰⵎⴰⵣⵓⵏ ⴰⵖⴻⵍⴷⵓⴽⵍⴰⵏ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵓⵍⴰ ⵎⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵓⵎⴳⴰⵔⵓ, ⵉⵡⵏⵉⵔⵉⵢⴻⵏ ⵇⵇⵉⵎⴻⵏ ⴷ ⵓⵎⵏⵉⴳⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵟⵟⴼⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵣⵔⴻⴼ-ⵏⵙⴻⵏ ⵓⵔ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵏⴽⴰⵕⴻⵏ ⵏ ⵓⴳⵓⵛⵛⴻⵍⵎⴰⵏ ⴷ ⵓⵣⴰⵔⵓⴳ, ⴰⵣⴻⴷⴷⵉ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ-ⵏⵙⴻⵏ ⴷ ⵓⵙⵓⵖⴰⵍ ⵏ ⵜⵏⴰⵢⴰ-ⵏⵙⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽ ⴰⴳⴻⵍⵍⵓⵢ-ⵏⵙⴻⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴻⵍ-ⴱⴰⵛⵀⵉⵔ ⵎⵓⵙⵜⴰⵒⵀⴰ ⴻⵙⵙⴰⵢⴻⴷ.

ⵉⵣⴻⵏ-ⴰ ⵢⴻⵙⵙⴽⴰⵏⴰⵢ-ⴷ ⵙ ⵜⵉⴷⴻⵜ ⵓⴷⴷⵉⵔ ⵏ ⵢⵉⵣⵔⴰⵣⴰⵖⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ « ⵢⴻⵔⵡⵉ-ⴰⵙⴻⵏ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱⴰⵜ ⵉ ⵢⵉⴷⵓⴱⴰ ⵉⵎⴻⵥⵔⴻⵔⵏⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⵓⵡⴷⴰⴳ ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⵔⴻⵎ ⵜⴰⵣⵏⵉⵡⵜ ⴷ ⵜⴽⴻⵔⴽⴰⵙ-ⵏⵙⴻⵏ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⵓⵎⴰⵙⴰⵢ-ⴰ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ. « ⵏⵏⵉⴳ ⵜⵎⵓⵙⵙⵏⵉ ⵏ ⵡⵓⴷⴻⵎ-ⴰ ⵓⵎⵏⵉⴳ, ⵜⵉⵔⵣⵉ-ⴰ ⵜⴻⵜⵜⵖⵉⵎⵉ-ⴷ ⴷ ⵜⴰⵔⵓⵎⵎⵉⴷⵜ ⵙⴽⵓⴷ ⵓⵔ ⵢⴻⵔⵣⵉ ⴰⵔⴰ ⵖⴻⴼ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵉⵥⴻⵔ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵢⴻⴷⴷⴻⵔ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵡⴻⴷⴳⴻⵏ, ⴷ ⵡⵉⵏ ⵢⴻⴷⴷⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴼⵜⵓⵜⴻⵙ, ⵜⴰⴽⵔⵉⴹⵜ ⴷ ⵓⵙⴽⵓⵔⵓ, ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⴳⴻⵍⵍⵓⵢⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵍⴻⵍⵍⵉⵏ ⵓⵔ ⵢⴻⵙⵍⵉⴽⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵙⴻⴳ ⵓⵡⴷⴰⴳ ⴰⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉ ⵉⵎⵉ ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⵜⴻⵜⵜⴰⵔⴻⵎ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⴻⵏⴳⴻⵔ ⴷⵉⵏ ⵉⵡⵏⵉⵔⵉⵢⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⴳⴰ ⵉ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⴷⴷⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴳⴻⵍⵍⵓⵢⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵡⴻⴷⴳⴻⵏ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵎⴰⵙⵍⴰⴹ-ⴰ ⵏ ⵜⴻⵡⵏⴻⵜⵍⴰ ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴻⵔⵏⵉ ⵏ ⵒⵧⵍⵉⵙⴰⵔⵉⵧ.

Last modified on ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ, 23 Yennayer 2022 14:05
ⴷⴻ ⵎⵉⵙⵜⵓⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⴻⵔ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⵜⵉⴷⴻⵜⵜⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⵣⵔⴰⵣⴰⵖⴻⵏ ⵉⵡⵏⵉⵔⵉⵢⴻⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ, 23 Yennayer 2022 10:06     Taggayt : ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ     Ɣran-t : 9 n tikkal   Bḍu