ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ: ⴰⴱⴱⴰⵥ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵖⵏⴰⵙⴻⵏ ⴷ ⴰⵢⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⵙⵏⴻⴽⵔⴻⵏ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵏⵀⵉⵍ ⴰⵎⴻⴳⴳⴰⴼⵙⵓ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵢⵏⴰⵙ, 06 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2021 14:44   Ɣran-t : 0 n tikkal
ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ: ⴰⴱⴱⴰⵥ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵖⵏⴰⵙⴻⵏ ⴷ ⴰⵢⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⵙⵏⴻⴽⵔⴻⵏ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵏⵀⵉⵍ ⴰⵎⴻⴳⴳⴰⴼⵙⵓ

ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⴻⵍⵍⴰⵍⵜ – ⵜⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵜⵎⴻⵖⵏⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ, ⵙⴰⵉⴷⴰ ⴻⵓⵍⵎⵉ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⵎⴻⵅⵣⴻⵏ ⵢⵓⴳⴳⴰⴷ ⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⴷ-ⵏⴻⴽⵔⴻⵏ ⵢⵉⵎⵓⵙⵙⴰ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⴻⵏ ⵢⴻⵖⵙⴻⵏ ⵜⵓⴳⴷⵓⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⴰⵢⴰ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⴵⴵⴻⵏ ⴰⵏⵀⵉⵍ ⴰⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉ ⴰⴷ ⴷ-ⵉⵛⵉⵔ ⵜⴰⵃⴻⵎⵍⴰ ⵉ ⵓⵙⵡⴰⵖⵉ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⴷⴷⵉⵔⵉⵏ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⴰⴱⴱⴰⵥ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵖⵏⴰⵙⴻⵏ ⵉⵖⴰⵔⵉⵎⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵙⴻⵔⵜⴰⵏⴻⵏ ⵓⵔ ⵉⵃⴻⴱⴱⴻⵙ ⴰⵔⴰ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⵉⵏ, ⵡⴰⵔ ⵛⵛⴻⴽ, ⴰⵏⵀⵉⵍ-ⴰ ⴰⵎⴻⵙⴷⴰⴱⵓ ⴰⵎⴻⴹⴹⴰⵍⵎⵓ ⴷ ⵓⵎⴻⴳⴳⴰⴼⵙⵓ ».

ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴳⴻⴷ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵙⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴱⵜⴻⵔ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⴼⴰⵛⴻⴱⵧⵧⴽ, ⵜⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵜⵎⴻⵖⵏⴰⵙⵜ-ⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵙⵙⴻⴱⴱⴰ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵓⵀⴻⵢⵢⵉ ⵏ ⵓⵥⵎⴰⵥ ⴰⵎⵢⴰⴳⴰⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⴼⴰⵜⵉⵎⴰ ⵣⴰⵀⵔⴰ ⵓⵍⴷ ⴱⴻⵍⴰⵉⴷ ⴷ ⵡⴰⴱⴱⴰⵥ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵔⴰⵎⴻⴽ ⴷ ⴰⵜⵜⴻⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⴷⴷⵉⵔⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴼⴽⴰⵏ ⵜⴰⵙⴻⴷⵎⵉⵔⵜ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⵔⴰⵖⴷⴻⵎⵜ ⵜⴰⵏⵎⴻⵜⵜⵉⵜ, ⴰⵙⴽⵓⵔⵎⵓ ⴰⵙⴻⵔⵜⴰⵏ ⴷ ⵓⵅⵚⴰⵔ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉⵜ.

ⴰⴱⴱⴰⵥ-ⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵜⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵜ-ⴰ ⵜⴻⵜⵜⵕⴰⵊⵓ ⵜⴰⴱⵕⴰⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⵎⵎⴻⴷ ⴷ ⵓⵣⵔⴻⴼ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵎⴻⵏⴹⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴻⵓⵍⵎⵉ.

ⵉⵎⴻⵖⵏⴰⵙⴻⵏ-ⵏⵏⵉ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵓⵔⴰ, « ⵇⵇⵍⴻⵏ ⵥⵔⴰⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⵜⵓⵣⴻⵖ-ⵉⵜⵜ ⵜⴽⴻⵎⵎⵉⵛⵜ ⵏ ⵢⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⵉⵎⴻⴹⵏⵉⵢⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵍⵓⴱⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵓⴼⵙⵓ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵉⵎⵉⵔ-ⴰ ⴰⵍⴰ ⵜⴰⴽⵓⵔⵎⵓⵜ ⴰⵢ ⵜⴻⵏ-ⵢⴻⴳⴳⵓⵏⵉⵏ… ».

ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ: ⴰⴱⴱⴰⵥ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵖⵏⴰⵙⴻⵏ ⴷ ⴰⵢⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⵙⵏⴻⴽⵔⴻⵏ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵏⵀⵉⵍ ⴰⵎⴻⴳⴳⴰⴼⵙⵓ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵢⵏⴰⵙ, 06 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2021 14:44     Taggayt : ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu