Print this page

ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵎⴻⵏ : ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵏⴱⴻⴷⴷ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⴷⵎⵉ ⵜⴰⵥⵔⵉⵖⴼⴰⵏⵜ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ, 19 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2021 14:07   Ɣran-t : 0 n tikkal
  • Bḍu
ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵎⴻⵏ : ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵏⴱⴻⴷⴷ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⴷⵎⵉ ⵜⴰⵥⵔⵉⵖⴼⴰⵏⵜ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴻⵖⵔⴰ-ⴷ ⵜⴻⵎⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⵄⴰⵍⵎⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵎⴰⵎⴻⵏ ⵏ ⵙⵙⴰⵃⴻⵍ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴻⴱⵜ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵏⴱⴻⴷⴷ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⴷⵎⵉ ⵜⴰⵥⵔⵉⵖⴼⴰⵏⵜ, ⵙ ⵓⵙⵎⴰⵍ « ⵏ ⵢⵉⵣⴰⵍⴻⵏ ⵉⵙⵖⴰⵏⴰⵏⴻⵏ ⵉⵍⴻⵎⵎⴰⵙⴻⵏ », ⵙ ⵓⵃⴻⵜⵜⴻⵜ ⵖⴻⴼ « ⵡⴰⵀⵉⵍⴻⵏ ⵉⵖⵓⵔⴱⵉⵣⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⵎⵉ ⵉⵙⵍⴰⵎⴰⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ-ⴰ ».

ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵙⵖⴰⵏⴰⵏⴻⵏ, ⵢⵧⵓⵛⴻⴼ ⴱⴻⵍⵎⴻⵀⴷⵉ, ⵢⴻⵣⵣⵉⵔⴻⴳ-ⴷ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵓⵙⵙⵏⴰⵏ ⵖⴻⴼ « ⴰⵎⵏⵉⵔ ⵓⵙⵙⵏⴰⵏ ⵏ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⵙⴻⴳ ⵜⴻⵥⵔⵉⵖⴻⴼⵜ », ⵉ ⴷ-ⵜⴻⵥⵔⴻⴳ ⵜⴻⵎⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⵄⴰⵍⵎⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵎⴰⵎⴻⵏ ⵏ ⵙⵙⴰⵃⴻⵍ.

« ⵜⵉⵅⵅⵓⵜⴻⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⴰ-ⵏⵏⴻⵖ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵙⵓⵜⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵣⴻⴽⴽⴰ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵀⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵥⵔⵉⵖⴻⴼⵜ, ⴰⴽⴽ ⵜⵉⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵏⵏⵖⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵏⴰⵔⵎⵉⵏ ⵏ ⵜⵔⴻⵎⵖⴰ ⴼⴰⵔⵙⴻⵏⵜ-ⴷ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵙⵙⴰⴵⵡⴻⵏⵜ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵍⴰ ⴰⵖ-ⴷ-ⵉⵜⴻⵜⵜⴻⵔ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵏⴻⴳⵣⵓ ⵜⴰⵏⴻⴼⵍⵉⵜ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⴹⵔⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵏⴻⵙⵙⴻⴹⵔⵓ ⵏⵏⴼⴻⵄ ⵏ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵉ ⴰⵖ-ⵛⴻⵔⴽⴻⵏ ⴰⴽⴽⵉⵏ ⵉ ⵟⵔⴰⴷ ».

ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⴰⵏⴻⵄⵔⵓⴹ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵀⵓⴷⴷⵓ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴱⴻⴷⴷⵍⴻⵏⵜ ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵏ ⵜⵔⴻⵎⵖⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵎⴻⵙⵏⵉ-ⵙ ⵙⴻⴳ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ ⴰⵔ ⵜⴰⵢⴻⴹ, ⵢⵓⵖⴰⵍ-ⴰⵙⴻⵏ ⴷ ⵜⵉⴼⴻⵅⵅⴻⵜ ⵉ ⵜⴻⵏ-ⵢⴻⵟⵟⴼⴻⵏ, ⴷ ⵡⵉⴷ ⵉⵄⴻⵔⴹⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵉⴵⵡⴻⵏ ⵜⴰⴽⵔⵉⴹⵜ ⵉ ⵡⵉⵢⴰⴹ ⵉ ⵢⴻⵖⵍⵉⵏ ⴷⴻⴳ-ⵙ

Last modified on ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ, 26 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2021 14:44
ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵎⴻⵏ : ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵏⴱⴻⴷⴷ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⴷⵎⵉ ⵜⴰⵥⵔⵉⵖⴼⴰⵏⵜ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ, 19 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2021 14:07     Taggayt : ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu