ⵍⴰⵎⴰⵎⵔⴰ ⵉⴳⴻⵔ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵓⵙⵎⴻⵖⵥⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵖⴱⵓⵍⴰ ⵜⵉⴷⵔⵉⵎⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, 15 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2021 11:18   Ɣran-t : 1 n tikkal
ⵍⴰⵎⴰⵎⵔⴰ ⵉⴳⴻⵔ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵓⵙⵎⴻⵖⵥⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵖⴱⵓⵍⴰ ⵜⵉⴷⵔⵉⵎⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ

ⴰⴷⴷⵉⵙ ⴰⴱⴻⴱⴰ – ⵉⴳⴻⵔ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ, ⵔⴰⵎⵜⴰⵏⴻ ⵍⴰⵎⴰⵎⵔⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⴰⴷⴷⵉⵙ ⴰⴱⴻⴱⴰ, ⵉ ⵓⵙⵎⴻⵖⵥⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵖⴱⵓⵍⴰ ⵜⵉⴷⵔⵉⵎⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵓⵔ ⵜⴻⵜⵜⴰⴳⴻⵍ ⴰⵔⴰ ⵖⴻⵔ ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⴱⵍⴰⴳⴻⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⴻⵏ.

« ⴰⴷⵔⴰⵡ ⵏ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴷⵡⵉⵍⵜ ⵜⵉⵙ 39 ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⴰⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⴰⵢ ⵢⴻⴱⴷⴰⵏ ⵜⴰⵏⴻⵣⵣⴰⵢⵜ-ⴰ ⵉⵙⵡⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷ ⴰⵙⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⵓⴷ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵓⵔⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⴰⵎⴰⵎⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⵉⴹⴰⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵜⵡⵉⵜⵜⴻⵔ.

ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, « ⵏⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵖⴻⴼ ⵜⴹⵓⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⴻⵖⵥⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⴷⴻⵛ ⵏ ⵜⴻⵖⴱⵓⵍⴰ ⵜⵉⴷⵔⵉⵎⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⴳⴻⵏⵙⵉⵢⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵓⵔ ⴷ-ⵜⴻⵜⵜⵉⵍⵉ ⴰⵔⴰ ⵜⴰⴳⴻⵍⵜ ⵎⴻⵇⵇⵔⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⵏⴻⴱⵍⴰⴳⴻⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⴻⵏ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ.

ⵜⴰⴷⵡⵉⵍⵜ ⵜⵉⵙ 39 ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⴰⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵜⴻⴱⴷⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⴰⴷⴷⵉⵙ ⴰⴱⴻⴱⴰ. ⴳⴰⵔ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵍ ⴰⵖⴻⴼ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⴰⵡⵉⵏ ⴰⵡⴰⵍ, ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⴻⴹⵔⵓ ⵏ ⵜⴻⵙⵎⴻⴽⵜⴰⵢⵜ ⵏ 2063 ⴷ ⵢⵉⴳⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵊⵀⴻⴷ ⵏ ⵓⵏⵎⵉⵔⴻⴳ ⴳⴰⵔ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⴻⵏⵥⴰⵡ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⴽⴰⵖⵔⴻⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⴷⵔⵉ.

ⵜⴰⴷⵡⵉⵍⵜ-ⴰ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴷⴰⵖ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⴽⴻⵢⴷⴻⵏ ⵜⵉⵎⵙⴰⵍ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵜⵓⵛⵔⵉⴽⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⴽⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵀⴻⵢⵢⵉⵏ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ ⴰⵎ ⵓⵎⵏⵉ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ. ⴰⴷ ⴼⴻⵔⵏⴻⵏⵜ ⴷⴰⵖ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵎⴰⵙⵍⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵙⵎⵉⵍⴻⵏ ⵏ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ.

Last modified on ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ, 19 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2021 14:10
ⵍⴰⵎⴰⵎⵔⴰ ⵉⴳⴻⵔ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵓⵙⵎⴻⵖⵥⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵖⴱⵓⵍⴰ ⵜⵉⴷⵔⵉⵎⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, 15 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2021 11:18     Taggayt : ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ     Ɣran-t : 1 n tikkal   Bḍu