ⵜⴰⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵡⵏⵉⵔⵉⵜ ⵜⴳⴰ ⵉⵏⵟⴰⴳⴻⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⴻⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵢⵉⵣⴰⴷⵓⵔⴻⵏ ⵉⵔⴻⴷⵙⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵓⵡⴷⴰⴳ ⴰⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 03 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 09:49   Ɣran-t : 0 n tikkal
ⵜⴰⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵡⵏⵉⵔⵉⵜ ⵜⴳⴰ ⵉⵏⵟⴰⴳⴻⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⴻⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵢⵉⵣⴰⴷⵓⵔⴻⵏ ⵉⵔⴻⴷⵙⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵓⵡⴷⴰⴳ ⴰⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉ

ⴱⵉⵔ ⵍⴻⵃⵍⵓ – ⵜⵉⵢⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ ⵜⴰⵡⵏⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⴳⴰⵏⵜ ⵉⵏⵟⴰⴳⴻⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⴻⵏ ⵉ ⵡⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙ 20 ⵖⴻⴼ ⵓⵙⵔⴻⴼ ⵎⴳⴰⵍ ⵢⵉⵣⴰⴷⵓⵔⴻⵏ ⵉⵔⴻⴷⵙⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵓⵡⴷⴰⴳ ⴰⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵖⴻⴼ ⵓⵖⵔⴰⴱ ⵏ ⵓⵣⵡⴰⵔ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ, ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ.

ⴰⵎⵣⴰⵖ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ, ⴷⴻⴳ ⵓⵍⵖⵓ ⵡⵉⵙ 20, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵜⵉⵢⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵥⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⵙⴱⴻⵔⵔⵡⴻⵏⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ, ⴰⴳⵣⵓⵎ ⵏ ⵧⵀⴷⵉⴷⵀ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵔⵧⵙⵙ ⵧⵧⴷⵉⴰⵜ, ⴰⵙⵓⵎ ⵏ ⴰⵍ-ⵙⵀⴻⵀⵉⵎⵉⵢⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⵣⵓⵎ ⵏ ⵎⴻⵃⴱⴻⵙ ⴷ ⵜⴻⵣⴳⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵛⴻⵏⴳⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵓⵏ ⵏ ⵧⴽⵧⴰⵔⵀ ⵡⴻⵍⴷ ⴰⴱⵍⴻⵍ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⵣⵓⵎ ⵏ ⵎⴻⵃⴱⴻⵙ.

ⴷⵉⵎⴰ ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ-ⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, « ⵃⵓⴽⵕⴻⵏⵜ ⵜⵢⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ ⵜⴰⵡⵏⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⴰⵙⵓⵏ ⵏ ⴰⵍⴼⴰⵢⴻⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⵣⵓⵎ ⵏ ⴰⵍ-ⴼⴰⵔⵙⵉⵢⵢⴰ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵡⵜⴻⵏⵜ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵧⴰⵣⵉⵎ ⵧⵊⵍⵧⴷ ⴷ ⵓⴳⵣⵓⵎ ⵏ ⵛⵀⵍⵀ ».

ⵉⵎⴻⵏⵖⴰⵏ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵡⵏⵉⵔⵉⵜ ⵎⴰⵣⴰⵍ ⵜⵜⴽⴻⵎⵎⵉⵍⴻⵏ ⵉⵏⵟⴰⴳⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⵉⵏⴻⵥⵥⴰⵡⴻⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⴻⵣⴳⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⵛⴱⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵏ ⵓⵡⴷⴰⴳ ⴰⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉ. ⵢⴻⴱⴷⴰ-ⴷ ⵡⴰⵢⴰ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵜⴻⵔⴽⴻⴹ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵏ ⵓⵡⴷⴰⴳ ⴰⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉ ⴰⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⴱⴷⴻⴷ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵏⵖⵉ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴻⵏⵟⴻⴳ ⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⵉⵡⵏⵉⵔⵉⵢⴻⵏ ⵓⵔ ⵢⴻⵙⵄⵉⵏ ⵉⵎⵔⵉⴳⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵙⴽⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴻⵍⵡⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴱⵓⴹⵉ ⵜⴰⵔⵓⵙⴹⵉⴼⵜ ⵏ ⵍⴳⴻⵔⴳⴰⵔⴰⵜ.

Last modified on ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 03 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 09:54
ⵜⴰⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵡⵏⵉⵔⵉⵜ ⵜⴳⴰ ⵉⵏⵟⴰⴳⴻⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⴻⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵢⵉⵣⴰⴷⵓⵔⴻⵏ ⵉⵔⴻⴷⵙⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵓⵡⴷⴰⴳ ⴰⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 03 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 09:49     Taggayt : ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu