ⵡⴰⵙⵀⵉⵏⴳⵟⵓⵏ – ⵊⵓ ⴱⵉⴷⵏ ⵢⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⵎⵜ ⴰⵖⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉ ⴰⵏⴰⴼⴼⴰⵖ, ⴹⵓⵏⴰⵍⴷ ⵟⵔⵓⵎⵒ, ⵢⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⵔ ⵓⵙⵜⵄⵕⴼ ⵙ « ⵜⵏⴰⵢⴰ » ⵜⴰⵎⵕⵕⵓⴽⵉⵜ ⵖⴼ ⵟⵏⵉⵔⵉ ⵟⵓⵜⵔⵉⵎⵜ ⵡⴰⵔ ⵎⴰ ⵢⴳⵍⴰ-ⴷ ⵡⴰⵢⴰ ⵙ ⵡⵓⴳⵓⵔⵏ ⵉⵙⵏⵓⴷⴷⵙⴰⵏⴻⵏ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⵙⴷⴰⵡⴰⵏⴻⵏ ⵉⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵢⵏ ⴷⴳ ⵜⵙⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⴼⵓⵔⵉⴳⵏ ⵒⵓⵍⵉⵛⵢ.
ⵏⴻⵡ ⵢⵓⵔⴽ (ⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ) – ⵢⴻⵛⴽⴻⵕ-ⴷ ⵓⵡⵏⴻⵜⵍⴰⵢ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ, ⴷⴻⴳ ⵓⵎⵍⵓ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵖⴻⴼ ⵎⴰⵍⵉ, ⵜⵉⵎⴻⵖⵙⵉⵡⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⴹⴻⴱⴱⵔⴻⵏ ⵉⵎⴰⵍⵉⵢⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⴻⴷⴷⵓⵏ ⵜⵓⴽⴽⵉⵜ ⵜⴰⵙⴻⵔⵜⴰⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ-ⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ ⴷ ⵓⵎⵙⵓⵖⴰⵍ ⵏ 2015 ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴼⵔⵓⵔⵉⵏ ⵙⴻⴳ ⵓⴽⴰⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⵜⴰⴳⴻⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ.
ⴱⵔⵓⵅⴻⵍⵍⴻⵙ – ⵜⴻⵏⵏⴰ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⵜⴻⵔⵏⵉ ⵏ ⵒⵧⵍⵉⵙⴰⵔⵉⵧ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵙⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷ ⴳⴰⵔ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ ⴷ ⵜⴳⴻⵍⴷⴰ ⵏ ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⵙ ⵢⵉⵙⴻⵎ-ⵏⵙⴻⵏ ⴷ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵍⵍⵓⵢⴻⵏ ⵢⴻⵎⵙⴻⴱⴹⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⵜⴰⵡⴰ ⴳⴰⵔ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⵓⵕⵓⴼⵉⵜ ⴷ ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⴷ ⴰⵙⵓⵔⵉⴼ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴷ ⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⵓⵎⵎⴰⵔⴻⵏ ⵉⵎⵉ ⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉ ⴷⴻⴳ ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ ⵢⴻⵣⵔⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵜⴻⵄⵕⴻⴼ ⵙ ⵜⵏⴰⵢⴰ ⵏ ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⵖⴻⴼ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ ⵓⵔ ⵜ-ⴹⴼⵉⵔⴻⵏⵜ ⴰⵔⴰ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵓⵕⵓⴼⵉⵢⵉⵏ.
ⴱⴰⵔⵉⵙ – ⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⴽⵔⴰⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⵜⴰⵢⴻⵏ ⴱⴻⵕⵕⴰ ⵉ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴳⴻⵍⵍⵓⵢⴻⵏ ⵉⵡⵏⵉⵔⵉⵢⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵡⴻⴷⴳⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⴳⵣⵓⵎⴻⵏ ⵏ ⵓⵔⵎⵓⴷ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⵍⵓ ⴷ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴻⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⴻⴼⵜⴻⵔ ⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉ-ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ, ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵙⴻⴼⵜⵉ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴳⴻⵍⵍⵓⵢⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵡⴻⴷⴳⴻⵏ ⴷ ⵉⴳⵉ ⴰⵔⵓⵙⴹⵉⴼ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⵜⴻⵙⵙⵉⵥⴻⵔ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ « ⵙ ⵜⴷⵓⵙⵉ » ⵉⵏⵟⴰⴳⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵔⴻⵎⵎⴰⵖⴻⵏ ⵢⴻⵡⵡⵜⴻⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴻⴱⵜ), ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⴳⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ ⵏ ⵏⵏⵉⴵⴻⵔ, ⵜⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴻⵍ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⵏⵉⴵⵉⵔⵉ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ) ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ. « ⵜⴻⵙⵙⵉⵥⴻⵔ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵙ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵉⵏⵟⴰⴳⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵔⴻⵎⵎⴰⵖⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵡⵡⵜⴻⵏ ⵉⴷⴳⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵣⴳⴰⵏ ⵞⵓⵎⴱⴰⴷⵓ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵣⴰⵔⵓⵎⴷⴰⵔⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏⵏⵉⴵⴻⵔ, ⴳⵍⴰⵏ-ⴷ ⵢⵉⵏⵟⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵙ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵎⴻⵊⵔⴰⵃ ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ », ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵍⵖⵓ. ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ « ⵜⴻⵙⵙⵉⵎⴻⵍ, ⴷⴻⴳ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ-ⴰ ⵏ ⵍⴻⵃⵣⴻⵏ, ⴰⵄⴻⵣⵣⵉ-ⵙ ⵉ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵉⵏ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵜⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴻⵍ ⵢⴻⵎⵎⴷⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⵏⵉⴵⵉⵔⵉ », ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵜⵓⵎⴻⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ-ⴰ ⵜⴰⵊⵉⵔⴰⵏⵜ ⵜⴻⵙⵙⴻⵏ ⴰⵎⴻⴽ ⴰⵔⴰ ⵜⵇⴰⴱⴻⵍ, ⴷⴻⴳ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵏ ⵓⵖⵔⴻⴼ-ⵉⵙ, ⵉ ⵢⵉⵛⵇⵉⵔⵔⵡⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵉⵃⴻⵜⵜⴻⵎ ⵡⴰⵟⴰⵏ-ⴰ ». ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ-ⵉⴹⴻⵏ, « ⵜⵓⵍⴻⵙ-ⴷ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵉ ⵓⵏⵎⴻⵇⵇⴻⵏ-ⵉⵙ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴰⵍⵍⴻⵍ ⵓⵙⵙⵉⵙⴻⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵎⵏⴰⴹⴰⵏⴻⵏ ⵉⵍⴰⵏ ⵉⵙⵡⵉ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴳⴻⵔ ⵏ ⵜⵔⴻⵎⵖⴰ », ⵉ ⴷ-ⵉⵙⴻⴳⵔⴰ ⵓⵍⵖⵓ.
ⵔⵔⴱⴰⵟ - ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⴰⵏⴰⵢ ⴰⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵙⴻⴳⵏⵓ, ⴰⵀⵎⴻⴷ ⵡⵉⵀⵎⴰⵏⴻ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵙⴻⴳⵏⵓ ⵢⴻⵜⵜⴳⴻⵏⵙⵉⵙ-ⴷ « ⵜⵓⴳⴳⵣⴰ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⴳⵍⴰⵢⵜ ⴰⵎⴰ ⵉ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴰⵎⴰ ⵉ ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ », ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵉⴳⴻⵔ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵢⵉⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵍⵎⴻⵖⵔⴻⴱ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴱⴻⴷⴷⴻⵏ ⵎⴳⴰⵍ « ⵢⵉⵖⴰⵡⴰⵙⴻⵏ ⵉⵚⴻⵀⵢⵓⵏⵉⵢⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵃⴰⴽⴰⵕⴻⵏ ⵜⴰⴷⵓⴽⵍⵉ ⴷ ⵓⵔⴽⴰⴷ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ ». « ⴰⵇⵍ-ⴰⵖ ⵏⴻⵜⵜⵇⴰⴱⴰⵍ ⵜⵓⴳⴳⵣⴰ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⴳⵍⴰⵢⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵜⴻⵎⵙⵉⵍⵉⵜ ⴰⵎⴰ ⴷⴻⴳ ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ, ⴰⵎⴰ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴻⵣⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⵜⵃⴰⵣ ⴰⴽⴽ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵍⵎⴻⵖⵔⴻⴱ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵡⵉⵀⵎⴰⵏⴻ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉⵜ ⴷ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵙⴻⴳ ⵔⵔⴱⴰⵟ. ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴳⵣⵓ ⴰⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⵢⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉ-ⴷ ⵙ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵚⴻⵀⵢⵓⵏⵉ ⴱⴻⵔⵏⴰⵔⴷ-ⵀⴻⵏⵔⵢ ⵍⴻⵠⵢ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⴷⴻⴳ ⵎⴰⵔⵙⴻⵉⵍⵍⴻ (ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ), ⵎⵉ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ (…) ⴷ ⵜⵓⴷⴰⵢⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵜ ». ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵓⵎⴻⵖⵏⴰⵙ-ⴰ ⴰⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉ, « ⵓⵔ ⵏⴻⴼⴼⵉⵍ ⴰⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵎⴰ ⵏⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵇⵍ-ⴰⵖ ⵏⴻⵜⵜⵡⴰⵍⵉ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵡⴰⵏⴰⴽ ⵏ ⵉⵙⵕⴰⵢⵉⵍ ⴰⵜⵏⵉ ⵙⴳⴰⴵⴵⴰⵢⴻⵏ-ⵜ-ⵉⴷ ⵖⴻⵔ ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵡⴰⵢⴰ ⵙ ⵜⴼⴻⵍⵍⵓⵜ ⵜⴰⵚⴻⵀⵢⵓⵏⵉⵜ ⵓⵔ ⵢⴻⵙⵄⵉⵏ ⵜⴰⵎⵜⵉⵍⵜ ⴷⴻⴳ ⵍⵎⴻⵖⵔⴻⴱ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⴳⴻⵍⴷⴰ ⵜⴰⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉⵜ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ. ⵢⴻⴱⴷⴻⵔ-ⴷ, ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⴳⵔⴰⴷⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴼⴼⵖⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵖⴻⵎⵙⴰ ⵜⵉⵙⵕⴰⵢⵉⵍⵉⵜ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴰⵎⴰⴳⵔⴰⴷ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵏⵓⴳⴻⴷ, ⵙⴻⴳ ⵎⴻⵍⵎⵉ ⴽⴰⵏ, ⵓⵖⵎⵉⵙ ⵏ ⵢⴻⴷⵉⵧⵜ ⴰⵀⴰⵔⵧⵏⵧⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵜⵜⵅⴻⴱⴱⵉⵔ-ⴷ ⵙ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵚⴻⵀⵢⵓⵏⵉ ⵏ 1903 ⴰⵢ ⵉⵡⵜⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴱⴷⴻⴷ ⴰⵡⴰⵏⴰⴽ ⵏ ⵉⵙⵕⴰⵢⵉⵍ ⴷⴻⴳ ⵜⴳⴻⵍⴷⴰ ⵏ ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵙⴻⵎⵜⴰⵔ ⴷⴻⴳ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵜⴰⵡⵏⵉⵔⵉⵜ ⴷ-ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⴷ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍ ⵜⵉⵙⴻⵔⵜⴰⵏⵉⵏ, ⴱⴰⵛⵀⵉⵔ ⵎⵓⵙⵜⴰⴼⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴻⵍⵍⴰ-ⴷ « ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵍⴰ ⵖⴻⵔ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴷⴱⴻⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⴷⴷⵓⴷ-ⵏⵏⴻⵙ ⵖⴻⴼ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵓⵏⴻⴱⴳⴻⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵉ ⵓⴷⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵣⴻⵔⴼⴰ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⵜⴰⵡⵏⵉⵔⵉⵜ », ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵖⵔⴻⴼ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⵢⴻⵙⵙⴰⵔⴰⵎ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⴷⴱⴻⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴰⴷ ⵜⴻⴳ ⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⴻⵖⵜⵉ ⵜⵉⵄⴻⵡⵔⵉⴹⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴰⵏⴰⴼⴼⴰⵖ ⴷⵓⵏⴰⵍⴷ ⵜⵔⵓⵎⴱ.
ⴱⵉⵔ ⵍⴻⵃⵍⵓ – ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵜⴰⵡⵏⵉⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴻⴳⴷⴰⵢⵜ ⵓⵔ ⵜⴻⵍⵍⵉ ⴰⵔⴰ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⴻⴼⵔⴰⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⴻⵍⵡⵉⵢⵉⵏ, ⴷ ⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ ⵜⴻⵛⵔⴻⴹ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵓⵔ ⴷ-ⵜⴻⵜⵜⴻⵇⵇⴰⵍ ⴰⵔⴰ ⵖⴻⵔ ⵜⴷⴰⴱⵓⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⵜⴰⴳⴻⵏ ⴷ ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⴰⵔⵎⴰ ⵜⴻⵙⵜⴻⵄⵕⴻⴼ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓⵜ-ⴰ ⵙ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ ⵙ ⵢⵉⵙⴻⵎ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷ ⴰⵡⴰⵏⴰⴽ ⴰⵏⴰⵢⴰⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⵎⴰⵙⵍⴰⴹ ⵓⵎⵎⵉⴷ ⴷⴻⴳ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵖⵓ ⴷ ⵓⵡⵏⴻⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ, ⵀⴰⵎⴰⴷⴰ ⵙⴰⵍⵎⴰ ⴷⴰⴼ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ ⴷ ⵙⴱⴻⵏⵢⵓⵍ, ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵡⴰⵏⴰⴽⴻⵏ ⵉⵎⴰⵙⵍⴰⴹⴻⵏ ⵏ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⵓⵕⵓⴼⵉⵜ, ⴼⴽⴰⵏⵜ ⴰⴼⵓⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⵡⴷⴰⴳ ⴰⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉ ⵏ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⴳⴻⵏⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴻⵔⵏⵉ ⵏ ⵒⵧⵍⵉⵙⴰⵔⵉⵧ ⴷⴻⴳ ⵜⵓⵕⵓⴼⵜ ⴷ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⵓⵕⵓⴼⵉⵜ, ⵓⴱⵉ ⴱⵓⵛⵀⵔⴰⵢⴰ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵃⴰⵙⵙⴻⴼ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵙⵏⴰⵜ-ⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴽⵏⴻⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵡⴻⵊⴷⴻⵏⵜ ⴰⴷ ⵔⴻⴽⴹⴻⵏⵜ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵉⵙⴰⴹⵓⴼⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵄⴻⵊⴱⴻⵏⵜ ⵉ ⵓⵏⵀⵉⵍ ⴰⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵙⴰⴳⵏⵓ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⴻⵏ ⴳⴰⵔ ⵓⵏⵀⵉⵍ ⴰⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉ ⴷ ⵓⵢⵓⵏ ⴰⵚⴻⵀⵢⵓⵏⵉ ⴷ « ⴰⵅⴷⴰⵄ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⵜⴰⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉⵜ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵎⵙⴻⵏⵙⴻⵔⵜⵉ ⴰⵜⵓⵏⵙⵉ ⵔⵉⴰⴷⵀ ⵙⵉⴷⴰⵧⵓⵉ ⴰⵢ ⵢⴻⵔⵔⴰⵏ ⵜⴰⵊⵎⵉⵍⵜ ⵉ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵜ ⴰⵢ ⵜⴻⵜⵜⵓⵔⴰⵔ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵓⴷⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ-ⴰ ⵜⵓⵖⴷⵉⵎⵜ ⵙ ⵜⴰⴳⴰⵢⵜ ⴰⵢ ⵜⵓⴳⵉ ⴰⴷ ⵜⴻⴷⴷⵓ ⴷ ⵡⴰⴼⴼⴰⴼ-ⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⴳⵏⵓ.