ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⴻⵍⵍⴰⵍⵜ – ⵜⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵜⵎⴻⵖⵏⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ, ⵙⴰⵉⴷⴰ ⴻⵓⵍⵎⵉ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⵎⴻⵅⵣⴻⵏ ⵢⵓⴳⴳⴰⴷ ⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⴷ-ⵏⴻⴽⵔⴻⵏ ⵢⵉⵎⵓⵙⵙⴰ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⴻⵏ ⵢⴻⵖⵙⴻⵏ ⵜⵓⴳⴷⵓⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⴰⵢⴰ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⴵⴵⴻⵏ ⴰⵏⵀⵉⵍ ⴰⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉ ⴰⴷ ⴷ-ⵉⵛⵉⵔ ⵜⴰⵃⴻⵎⵍⴰ ⵉ ⵓⵙⵡⴰⵖⵉ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⴷⴷⵉⵔⵉⵏ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⴰⴱⴱⴰⵥ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵖⵏⴰⵙⴻⵏ ⵉⵖⴰⵔⵉⵎⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵙⴻⵔⵜⴰⵏⴻⵏ ⵓⵔ ⵉⵃⴻⴱⴱⴻⵙ ⴰⵔⴰ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⵉⵏ, ⵡⴰⵔ ⵛⵛⴻⴽ, ⴰⵏⵀⵉⵍ-ⴰ ⴰⵎⴻⵙⴷⴰⴱⵓ ⴰⵎⴻⴹⴹⴰⵍⵎⵓ ⴷ ⵓⵎⴻⴳⴳⴰⴼⵙⵓ ».
ⵎⴰⴷⵔⵉⴷ – ⵉⴳⴻⵔ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵓⴳⴻⵏⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴻⵔⵏⵉ ⵏ ⴱⵓⵍⵉⵙⴰⵔⵢⵓ ⴷⴻⴳ ⵜⵓⵕⵓⴼⵜ ⴷ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⵓⵕⵓⴼⵉⵜ, ⵓⴱⴱⵉ ⴱⵓⵛⵀⵔⴰⵢⴰ ⴱⴰⵛⵀⵉⵔ, ⵉ ⵢⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵎⴰ ⵍⵍⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵓⴳⴳⵜⴻⵏ ⵓⵙⵙⵉⵙⴻⵏ ⵉ ⵓⴷⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴰⵡⵉ ⴰⵣⵔⴻⴼ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵓⴳⵓⵛⵛⴻⵍⵎⴰⵏ ⴷ ⵓⵣⴰⵔⵓⴳ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⴳⴻⵔ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵓⵎⵖⵉⵡⴰⵏ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⴷⴷⴻⵎ ⵜⴰⵎⴰⵙⵉⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⵀⵔⴻⵙ ⵙⴻⴳ ⵜⴻⵀⵔⴻⵙⵜ ⵜⴰⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ.
ⵛⵛⴰⵀⵉⴷ ⵍⵃⴰⴼⴻⴹ - ⵜⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵜⴻⵔⵏⵉ ⵏ ⴱⵓⵍⵉⵙⴰⵔⵢⵓ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⵉⵙ ⵓⵔ ⵢⴻⴷⴷⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⴳⵉⵔⵉ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⴼⴻⵔⵔⵓ ⵏ ⵓⵎⵢⴻⵏⴽⴰⴼ ⵏ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ, ⴷ « ⴰⵏⴽⴰⵕ » ⵉ ⵓⵣⵔⴻⴼ ⵏ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⵉ ⵓⴳⵓⵛⵛⴻⵍⵎⴰⵏ ⴷ ⵓⵣⴰⵔⵓⴳ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵏⴻⵜⵜⴰⵜ ⵓⵔ ⵜⴷⴻⵔⵔⴻⵡ ⴰⵔⴰ ⴰⴽⴽ ⴷⴻⴳ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵉⵜ ⵢⴻⵅⴹⴰⵏ ⴰⴽⴰⵜⴰⵔ ⵓⵙⴹⵉⴼ ⴰⵢⵖⴻⴼ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵓⵎⵜⴰⵡⴰ.
ⵡⴰⵙⵀⵉⵏⴳⵜⵓⵏ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵡⵏⴻⵜⵍⴰⵢ ⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ, ⴰⵏⵜⵧⵏⵢ ⴱⵍⵉⵏⴽⴻⵏ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵡⴰⵙⵀⵉⵏⴳⵜⵓⵏ « ⵜⴻⵙⵍⵓⵎⵎⴻⵙ ⵎⵍⵉⵃ » ⵖⴻⴼ ⵓⴷⵀⴰⵍ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵣⵓⵏ ⵓⴷⵎⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵓⵡⵏⴻⵜⵍⴰⵢ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ, ⵙⵜⴰⴼⴼⴰⵏ ⴷⴻ ⵎⵉⵙⵜⵓⵔⴰ, ⴷ ⵓⴽⴰⵍⴰ ⴰⵖⴻⵍⴷⵓⴽⴽⵍⴰⵏ ⵉ ⵓⴼⴻⵔⵔⵓ « ⵓⵏⵣⵉⴳ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⵍⴰⵍⴻⵏ » ⵉ ⵓⵎⵢⴻⵏⴽⴰⴼ-ⴰ.
ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴳⴻⵔ-ⴷ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵓⵙⵎⴻⵎⵎⵉ ⵏ « ⵜⴻⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⴽⴽⵉⵜ » ⵉ ⵓⵙⴷⵓⵙⵓ ⵏ ⵓⵏⵎⵉⵔⴻⴳ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵎⵏⴰⴹⴰⵏ ⴷ ⵓⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵉ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⵔⴻⵎⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ ⴷ ⵓⵎⵖⵉⵡⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴷⴻⴳ ⵓⵣⵖⴰⵔ, ⵔⴰⵎⵜⴰⵏⴻ ⵍⴰⵎⴰⵎⵔⴰ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⴻⵥⵔⵉⵜ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ ⴷ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵖⴻⴼ « ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⵔⴻⵎⵖⴰ ⴷ ⵜⴻⵥⵔⵉⵖⴻⴼⵜ ⵜⵓⴽⵔⵉⴹⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ». « ⵎⴳⴰⵍ ⵜⵓⴳⴳⵣⴰ-ⴰ ⵜⴰⵏⴻⵔⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵔⴻⵎⵖⴰ, ⵜⵉⴼⵔⴰⵜ ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⴽⴽⵉⵜ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⴽⴽⴻⵏ ⵏⵏⵉⴳ ⵜⵙⴻⴽⵜⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵍⵉⵙⴰⵏⵜ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⴳⵉⵢⴻⵏ ⵉⵎⵚⵓⴽⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⴰⵖⴻⵔⵜ ⴷ ⵜⴻⵥⵔⵉⵖⴻⴼⵜ ⵜⵓⴽⵔⵉⴹⵜ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⴰⵎⴰⵎⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⴳⴻⵔⵎⴰⵏⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ ⴷ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⴰⵢ ⵜⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⵎⴰⵚⴻⵔ ⴰⵢⵢⵓⵔ-ⴰ. « ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵙⴻⴳ ⵣⵉⴽ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⴳⴳⴰⵔ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵓⵙⴻⵊⵀⴻⴷ ⵏ ⵓⵏⵎⵉⵔⴻⴳ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵙⵡⵉⵔⴻⵏ ⴰⵎⵏⴰⴹⴰⵏ ⴷ ⵓⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵉ ⵓⴼⴻⵔⵔⵓ ⵏ ⵡⵓⴳⵓⵔ ⵏ ⵓⵔⴰⵔⴽⴰⴷ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵜⵜⴻⴽⴽⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵜⵔⴻⵎⵖⴰ ⴷ ⵜⴻⵥⵔⵉⵖⴻⴼⵜ ⵜⵓⴽⵔⵉⴹⵜ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵏⴻⵢⵢⴻⵔ. ⵎⴰⵙⵙ ⵍⴰⵎⴰⵎⵔⴰ ⵉⴼⵓⵔⴻⵚ ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴻⵏⵇⵉⴹⵉⵏ ⵜⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴳⵎⴻⵏ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵙⴻⴳ ⵜⴻⵔⵎⵉⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⵔⴻⵎⵖⴰ. ⵙ ⵡⴰⵢⴰ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⴷ-ⵏⴰⴳⴻⵎ ⵜⴰⵎⵙⵉⵔⵜ ⵙⴻⴳ ⵜⴻⵔⵎⵉⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢ ⴰⵖ-ⴷ-ⵢⴻⵙⵍⴻⵎⴷⴻⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴰⵍ ⵜⵉⴽⴽⴻⵍⵜ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵔⴰ ⵜⴻⵔⵔ ⵜⵎⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵜⴰⵔⴻⴷⵙⴰⵏⵜ, ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵇⵇⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⴷ ⵜⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵉ ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⵜⵉⵍⵉⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵜⵔⴻⵎⵖⴰ ». ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴽⴰⵜⴻⵏ-ⴰ ⴷ ⵡⵉⴷ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵞⵞⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵡⵉⴷ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⴽⴽⵙⴻⵏ ⵜⵓⴳⴳⵣⴰ ⵏ ⵜⵔⴻⵎⵖⴰ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴰⵙ-ⵜⴻⵙⵙⵖⴻⵔ ⵉⵖⴱⵓⵍⴰ-ⵏⵏⴻⵙ.
ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵍⵉ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ-ⴷ ⵙ ⵜⵉⴷⴻⵜ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⵇⵇⴻⵍ ⵙⵓⵔⵢⴰ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⵎⵖⵓⵏⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ, ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ, ⵔⴰⵎⵜⴰⵏⴻ ⵍⴰⵎⴰⵎⵔⴰ, ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴰⵔⴰⵎ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⴻⵔⵣⵉ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵉⵎⴰⵕⴰⵜⵉ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⴷⵉⵎⴻⵛⵇ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵉⴷⴻⵔⵡⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴷⵓⴽⴽⴻⵍ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⵔⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵙⵓⵔⵢⴰ.
ⴰⵛⵛⵔⴰ (ⴳⵀⴰⵏⴰ) – ⵉⵃⴻⵜⵜⴻⵎ-ⴷ ⵓⵎⵖⵉⵡⴰⵏ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵡⴰⵏⴰⴽⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⴰⵛⵛⵔⴰ, ⵉⵡⴻⴷⴷⵉⴱⴻⵏ ⵉⵜⴻⵔⵔⴰⵙⴰⵏⴻⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵢⵉⴷⵓⴱⴰ ⵏ ⵜⵓⴽⴽⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵎⴰⵍⵉ ⵖⴻⴼ ⵍⴵⴰⵍ ⵏ ⵓⵄⴻⵟⵟⴻⵍ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⴰⵏⵉⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵙⴰⵢ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ-ⴰ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⴰⵏⵜ.
ⴱⵉⵔ ⵍⴻⵃⵍⵓ (ⵉⴳⴻⵍⵍⵓⵢⴻⵏ ⵉⵡⵏⵉⵔⵉⵢⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵍⴻⵍⵍⵉⵏ) – ⵢⴻⵡⵄⴻⴷ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵜⴰⵡⵏⵉⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴻⴳⴷⴰⵢⵜ, ⴱⵔⴰⵀⵉⵎ ⴳⵀⴰⵍⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ, ⵙ « ⵜⴻⵔⵥⵉ ⴷ ⵜⴰⵎⴻⵔⵥⴰⴳⵓⵜ », ⵎⴳⴰⵍ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉⵜ ⵏ ⵓⵡⴷⴰⴳ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵡⵏⵉⵔⵉⵜ « ⵜⴻⵙⵄⴰ ⴰⵙⵉⵍⴻⵖ ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵜⴰⵎⴻⵀⵍⴰⵏⵜ ⵎⵍⵉⵃ ».
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵎⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⵉⴳⴻⵔ ⵖⴻⴼ ⵓⴹⵔⵉⵙ 1325 « ⵜⵓⵍⴰⵡⵉⵏ, ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ » ⵣⵣⵉⵔⴳⴻⵏ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵜⵉⵅⵅⵓⵜⴻⵔⵜ ⵏ ⵓⵜⵜⴻⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⵓⵍⴰⵡⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⴰⴷⵉ ⵖⴻⴼ ⵜⵉⴼⵔⴰⵜⵉⵏ ⵜⵓⵏⵣⵉⴳⵉⵏ ⵙ ⵢⵉⴽⴰⵍⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵍⵡⵉⵜ ⵢⴻⵎⴳⴰⵔⴷⴻⵏ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵉⴷⴻⴳ ⵢⴻⴽⴽⴻⵔ ⵛⵛⵡⴰⵍ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ- ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴱⴻⴳⴳⴻⵏ-ⴷ ⴰⵙⵃⵉⵙⵙⴻⴼ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵍⵇⴰⵢⴰⵏ ⵣⴷⴰⵜ ⵏ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⴷ-ⵉⴹⴻⵕⵕⵓⵏ ⵓⵙⵙⴰⵏ-ⴰ ⴷⵉ ⵙⵙⵓⴷⴰⵏ, ⵜⴻⵙⵙⴰⵡⴻⵍ ⵉ ⵢⴰⴽⴽ ⵉⴷⵉⵙⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵎⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉⵏ ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⴻⵏ ⵉ ⵜⵉⴼⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⴼⵔⴰⵜⵉⵏ ⵉ ⵡⵓⴳⵓⵔⴻⵏ, ⵉⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵡⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵡⴻⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⵉⵏ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵜⵖⴻⵔⴼⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⴷⵉⴻⴳ ⵡⴻⵣⵖⴰⵕ.