ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴳⴻⵔ ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⵉⵎⴰⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⵏⵉⴹⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵢⴻⴷ, ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵜⴻⵜⵜⵄⴰⵙⵙⴰ ⵉⵏⴻⵖⵎⴰⵙⴻⵏ ⵉⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉⵢⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⵙⴰⴷⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⴻⵏ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ ⵙ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵖⵥⴰⵏ ⵉⵙⵕⴰⵢⵉⵍⵉ ⵉⵙⴻⵎ-ⵏⵏⴻⵙ ⴱⴻⴳⴰⵙⵓⵙ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⴰⵢⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴽⴰⵏⴰⵢⴻⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⵜⴻⵙⵄⴰ ⴰⵙⵙⴰⵖⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⵎⵉⵔⴻⴳ ⴷ ⵓⵢⵓⵏ ⴰⵚⴻⵀⵢⵓⵏⵉ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵔⴰⵔ-ⴰ. ⵜⴰⵎⵙⴰⵍⵜ-ⴰ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵙⴻⴳ ⵜⴻⴼⴹⵉⵃⵉⵏ ⵜⵉⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏⵉⵏ ⴰⴽⴽ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵔⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵢⴻⴷ ⴷⴻⴳ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴻⴱⴷⴰ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ, ⵎⵉ ⴷ-ⵙⵙⵓⴼⴼⵖⴻⵏ 17 ⵏ ⵢⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⴻⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵉⴼⴹⴰⵃⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⴻⵇⴷⴻⵛ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵖⵥⴰⵏ ⵉⵙⵕⴰⵢⵉⵍⵉ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵢⴻⴷ ⵉⵙⴻⵎ-ⵏⵏⴻⵙ ⴱⴻⴳⴰⵙⵓⵙ. ⴰⵙⴻⵖⵥⴰⵏ-ⴰ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵢⴻⵙⵎⴰⵢⴰⴷⴻⵏ ⵓⵎⵓⵖ ⵏ 50.000 ⵏ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵏ-ⵄⴰⵙⵙⴻⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵡⵓⵎⴻⵍ. ⴰⵙⴻⵖⵥⴰⵏ ⵏ ⴱⴻⴳⴰⵙⵓⵙ ⵢⴻⵣⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⵉⴱⴰⴹ ⴰⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵎⵉⵖⵉⵙ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵣⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⵢⴰⴷⴻⴼ ⵖⴻⵔ ⵡⴰⴽⴽ ⴰⴳⴱⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⵡⴰⵍ-ⵏⵏⵉ. ⵢⴻⵣⵎⴻⵔ ⴷⴰⵖ ⴰⴷ ⵢⴰⴷⴻⴼ ⵖⴻⵔ ⵓⵙⴰⵡⴰⴹ ⵏ ⵓⵙⴰⵡⴰⵍ-ⵏⵏⵉ ⴷ ⵜⴽⴰⵎⵔⴰ-ⵏⵏⴻⵙ. ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵙⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⵇⴷⴰⵛⴻⵏ ⴰⵙⴻⵖⵥⴰⵏ-ⴰ. « ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵎⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⴽⵛⴻⴼ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵜⴰⵔⵏⴰⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⴰⵎⵏⴻⵙⵜⵢ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴰⵜⵉⵧⵏⴰⵍ, ⴷⴻⴳ 2020, ⴰⵙⴻⵇⴷⴻⵛ ⵏ ⵓⵙⴻⵖⵥⴰⵏ-ⴰ ⵉ ⵓⵙⵎⴰⵢⴻⴷ ⵖⴻⴼ ⵓⵏⴻⵖⵎⴰⵙ ⴰⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉ ⵏ ⵜⵙⴻⵙⵜⴰⵏⵜ ⵓⵎⴰⵔ ⵔⴰⴷⵉ, ⵉⵏⴻⵖⵎⴰⵙⴻⵏ ⵉⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉⵢⴻⵏ ⵉⵎⵣⴰⵔⵓⴳⴻⵏ ⵏⵉⴹⴻⵏ ⵢⵓⴷⴻⴼ-ⵉⵜⴻⵏ ⵛⵛⴻⴽ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵏⵉⵜⵏⵉ ⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⵃⴰⴽⵕⴻⵏ ⵙ ⵡⴰⵀⵉⵍ-ⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴹⴻⴼ ⴰⵢ ⵜⴻⵙⵏⵓⵣⵓⵢ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ ⵜⵉⵙⵕⴰⵢⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵏⵙⵓ ⴳⵔⵓⵒ », ⴰⵢ ⵢⴻⵏⵏⵓⵎⵎⴻⵏ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵔⴷⴰⵢ ⵙ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷ ⵢⵉⵏⵀⵉⵍⴻⵏ ⵉⵙⵏⴰⵔⴼⴰⵏⴻⵏ ». ⵓⵎⵓⵖⴻⵏ ⵏ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴼⴻⵔⵏⴻⵏ ⴷ ⴰⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴽⵏⴻⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵏⵀⵉⵍ ⴰⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉ ⵢⴻⵙⵙⴻⵇⴷⴻⵛ ⴱⴻⴳⴰⵙⵓⵙ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵉⵃⴰⴽⴻⵕ ⵏⴰⴳⵔⴰⵡⵉ ⵉⵏⴻⵖⵎⴰⵙⴻⵏ ⴰⵢ ⵉⵣⴻⵖⵖⵏⴻⵏ ⴰⴷⴰⴱⵓ ⴷ ⵢⵉⵎⴹⴻⴱⴱⵔⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵖⵎⵉⵙⴻⵏ ⵉⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ-ⴰ.
ⵛⵛⴰⵀⵉⴷ ⵍⵃⴰⴼⴻⴹ - ⵢⴻⵛⴽⴻⵕ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵖⵓ, ⵀⴰⵎⴰⴷⴰ ⵙⴻⵍⵎⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ, ⵉⵏⴻⵖⵎⴰⵙⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⵉⵎⴻⵣⵣⵖⴻⵏ ⵙ ⵢⵉⵎⴰⴳⵔⴰⴷⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉⵢⴻⵏ ⵉⵎⴻⵏⵏⵓⵖⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏ ⵢⵉⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵎⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵜⵉⵎⵙⴰⵍ ⵜⴰⵡⵏⵉⵔⵉⵜ ⴷ ⵜⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉⵜ.
ⴰⴱⵉⴷⵊⴰⵏ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ, ⵎⵧⵀⴰⵎⴻⴷ ⵙⴰⵍⴻⵎ ⵧⵓⵍⴷ ⵙⴰⵍⴻⴽ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⵉ ⵓⵖⵎⵉⵙ ⵉⵠⵡⴰⵕⵉ ⵏ ⴷⴻⵔⵏⵉⴻⵔⴻ ⵀⴻⵓⵔⴻ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⵉ ⵓⴼⴻⵔⵔⵓ ⵏ ⵓⵎⵢⴻⵏⴽⴰⴼ ⵏ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ « ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴻⴹⵄⴻⴼ » ⵙ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵙⵍⴰⴹⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵡⴰⵢⴰ ⴰⵔⵎⵉ ⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⵙⵕⵓⵃⴻⵏ ⵜⴰⴼⴻⵍⵙⴰ-ⵏⵙⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ.
ⵎⴰⵟⵔⴰ (ⵟⴰⵍⵢⴰⵏ) – ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⵥⵍⴰ ⵉⵡⵔⴷⴰⵏⵉⵢⵏ, ⵙⴰⴱⵔⵉ ⴱⵓⵓⴽⴰⴷⵓⵓⵎ, ⵢⵖⵔⴰ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ), ⵉ ⴳ 20 ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵢⵓⵔⴰⵔ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵍⵉⵍⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵓⴳⴰⵔ ⵉ ⵓⴹⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵀⵍ ⵓⵖⴷⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⴳⵣⵣⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⵛⵓⴹⵉⴷ-19, ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵎⴰ ⵢⵍⵍⴰ ⵓⵍⴰⵛ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵃⵎⵍⴰ ⵀⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵛⵔⴰⴹ, ⴰⴷ ⴽⵎⵍⵏⵜ ⵜⴷⴰⵎⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⵉⵏ ⴷⴳ ⵓⴷⵔⴰⵎ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⵓⵍⴻⵙ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴼⵔⴻⵏ ⵓⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵏⵧⵓⵔⴻⴷⴷⵉⵏⴻ ⴰⵎⵉⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ 24 ⵢⵓⵏⵢⵓ ⴷⴻⴳ ⵏⴻⵡ ⵢⵧⵔⴽ ⵉ ⵍⴻⵡⵚⴰⵢⴰ-ⵏⵏⴻⵙ ⵜⵉⵙ 6 ⵏ 4 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⵙ ⵢⵉⵙⴻⵎ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷ ⴰⵎⴰⵙⵍⴰⴹ ⵏ ⵜⵙⴻⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵡⴰⴼⴼⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴻⵃⵢⴰⴼ ⴰⵏⵉⵔⵉ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ. « ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⵉⵔ ⵢⵓⵍⴻⵙ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴼⵔⴻⵏ ⵙ 139 ⵏ ⵜⵓⵖⴰⵛ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⵉⵙ 29 ⵏ ⵢⵉⵡⴰⵏⴰⴽⴻⵏ ⵉⴷⴻⵔⵡⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴼⴼⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⴰⵍⵖⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵃⵢⴰⴼ ⴰⵏⵉⵔⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⵖⵉⵎⵜ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵍⵖⵓ-ⴰ. « ⴰⵍⵍⵓⵙ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷ ⴰⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⵏⵉⴹⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵜⴰⴷⵉⵒⵍⵓⵎⴰⵜⵉⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ. ⵢⵓⵍⴻⵙ ⴷⴰⵖ ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵡⴰⵢⴰ ⵜⵓⵟⵟⴼⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ-ⵏⵏⴻⵖ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵡⵚⴰⵢⴰ ⵏ ⵜⵙⴻⵇⵇⵉⵎⵜ-ⴰ ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰ ⴷ ⵜⴰⵊⵎⵉⵍⵜ ⴰⵢ ⵜⵓⴽⵍⴰⵍ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵖⴻⴼ ⵜⵎⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵓⵔ ⵢⴻⵍⵍⵉ ⵛⵛⴻⴽ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⴰⴹⵓⴼ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴷ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵓⵖⵍⵉⴼ. ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏⵉⴹⴻⵏ, ⴰⵍⵍⵓⵙ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⵏ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⵉⵔ « ⴷ ⴰⵢⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⴵⴵⴻⵏ ⵉⵡⴰⵏⴰⴽⴻⵏ ⵉⴷⴻⵔⵡⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ-ⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵙⴼⴰⵢⴷⵉⵏ ⵙⴻⴳ ⵜⴻⵔⵎⵉⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵜⴰⵡⴻⵙⵙⵄⴰⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⵎⴰⵏ-ⴰ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⵢⴰⴽⴰⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⴳⴳⴻⵏⵙⴻⵙ-ⵉⵜ-ⵉⴷ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⴳⴻⵔⵙⴻⵇⵇⵉⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⵢⴻⴹⵡⴰⵍⴻⵏ ⵉⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⴰⵏⴻⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⴰ. ⵎⴻⵏⵖⵉⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⵉⵔ, ⵉⵎⴰⵣⵡⴰⵔⴻⵏ ⵏⵉⴹⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴼⴻⵔⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⵙⴻⵇⵇⵉⵎⵜ-ⴰ ⴽⴽⴰⵏ-ⴷ ⵙⴻⴳ 8 ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏⵉⴹⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⵉ ⴷ ⵛôⵜⴻ ⴷ’ⵉⵠⵧⵉⵔⴻ, ⴽⴰⵎⵔⵓⵏ, ⵟⵟⴻⵔⴽ, ⵉⵡⴰⵏⴰⴽⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵔⵉⴽⵜ, ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⴽⵓⵔⵢⴰ, ⵎⴰⵓⵔⵉⵛⴻ, ⵜⵧⴳⵧ ⴷ ⵒⵓⵍⵓⵏⵢⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⵜ-ⵉⴷ-ⵢⴻⵅⵜⴻⵎ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ.
ⴱⴻⵔⵍⵉⵏ – ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ, ⵙⴰⴱⵔⵉ ⴱⵓⴽⴰⴷⵓⵎ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⴱⴻⵔⵍⵉⵏ, ⴷⴻⴳ ⵍⴰⵍⵎⴰⵏ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵓⵔ ⵜⴻⵜⵜⵛⵓⵃⵃⵓ ⵉ ⵡⴰⵛⴻⵎⵎⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⴻⵔⴱⴻⵃ ⴰⴽⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵎⵙⵓⵖⴰⵍ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴷⴻⴳ ⵍⵉⴱⵢⴰ », ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⵖⴻⴼ ⵜⵉⵅⵅⵓⵜⴻⵔⵜ ⵏ ⵓⵛⴰⵏⵟⵉ-ⴰ ⵉ ⵓⴹⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵔⴽⴰⴷ ⴷ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉⵏ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵎⴰⵥ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵙ ⵍⵇⵉⵙ ⵓⴱⵄⵉⴷ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ-ⴰ. « ⴰⴷ ⵏⵀⴻⵏⵏⵉ ⴰⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⴰⵍⵉⴱⵉ ⵏ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵉⵎⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵀⴻⵢⵢⴰ ⴰⵏⵔⴰⵔ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ ⵙ ⵓⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ ⵜⵓⵏⵏⵉⴳⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⵓⵖⴰⵍ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵏⴰⵡ-ⵏⵏⴻⵙ ⵎⵉ ⵔⴻⵥⵎⴻⵏ ⴰⵙⴰⵔⴰⴳ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⴱⴻⵔⵍⵉⵏ ⵖⴻⴼ ⵍⵉⴱⵢⴰ. ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏⵉⴹⴻⵏ, ⵉⴳⴻⵔ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵧⵓⴽⴰⴷⵧⵓⵎ ⵉ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⴻⵎ ⵖⴻⴼ ⵜⵙⴻⵎⵙⴻⴷⴷⵓⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⴱⴻⵔⵍⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵉ ⵓⴽⵜⴰⵣⴻⵍ ⴰⵍⵓⴳⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⴹⵔⵓ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⵇⵇⵏⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ. ⵉⴳⴻⵔ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵢⵉⵎⴻⴷⵔⴰⵡⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⴱⴻⵔⵍⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ « ⴰⴷ ⴷⴻⵀⵍⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴳⵣⵓⵏ ⵉⵖⴻⴱⵍⴰⵏ ⵓⵣⵔⵉⴼⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵏⴰⵔⴰⴳⵉⵏ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⵉⴽⴻⵏ « ⴰⵢⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵉⵃⴰⵣⴻⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ, ⴰⴷ ⵉⵃⴰⵣ ⴷⵉⵏⴷⵉⵏ ⴽⴰⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵙⵔⵉⴷ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵏⴰⵔⴰⴳⵉⵏ ». « ⴰⴷ ⴷ-ⴳⵔⴻⵖ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⵎⴻⴷⵔⴰⵡⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷⴻⵀⵍⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴳⵣⵓⵏ ⵉⵖⴻⴱⵍⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⵓⴷⴻⵏ ⵓⵣⵔⵉⴼⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵏⴰⵔⴰⴳⵉⵏ. ⴰⵢⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵉⵃⴰⵣⴻⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⴰⴷ ⴰⵖ-ⵉⵃⴰⵣ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵏⴻⴽⴽⵏⵉ ⵙⵔⵉⴷ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷⵉⵏⴷⵉⵏ ⴽⴰⵏ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⴳⴻⵔ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ « ⵡⴰⴽⴽ ⵉⵎⴻⴳⴳⵉⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵔⵣⴰ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⵓⵙⵙⵉⵙⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⴳⵉⵜⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⵙ ⵓⴽⴰⵍⴰ ⴰⴳⴻⴷⴷⵉⵙⴰⵏ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⴰⵢ ⵉⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⵉⴼⴰⴽ ⵉ ⵍⴻⴱⴷⴰ ⴰⴽⴽ ⵍⵃⵉⴼ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⵍⵉⴱⵉ ⴷ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ ⴰⴽⴻⴽⵏ ⵎⴰ ⵜⴻⵍⵍⴰ ».
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⵜⵓⵖ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵢⵉⵜⵉⵡⵉⵏ ⵜⵓⵇⵔⵉⵃⵉⵏ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⴰⴷⵉⵒⵍⵓⵎⴰⵜⵉ ⴷⴻⴳ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵢⴻⵣⵔⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⴽⴰⵔⴰⵎ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴻⵙⵕⵓⵃ, ⵙ ⵡⴰⵢⴰ, ⴰⴷⵀⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵡⴰⵏⴰⴽⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵢⴻⵡⵄⴻⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉ ⴰⵇⴱⵓⵔ, ⴷⵓⵏⴰⵍⴷ ⵜⵔⵓⵎⵒ, ⴷⴻⴳ ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ ⵢⴻⵣⵔⵉⵏ, ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵜⴻⵄⵕⴻⴼ ⵙ « ⵜⵏⴰⵢⴰ ⵜⴰⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉⵜ » ⵖⴻⴼ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ. ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏⵉⴹⴻⵏ, ⵓⵍⴰ ⴷ ⵜⵉⵎⵓⴰ ⵜⵓⵕⵓⴼⵉⵢⵉⵏ ⵓⴳⵉⵏⵜ ⴰⴷ ⵙⵜⴻⵄⵕⴼⴻⵏⵜ ⵙ « ⵜⵏⴰⵢⴰ »-ⴰ. ⵜⵉⵢⵉⵜⴰ ⵜⴰⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⴰⵢ ⵜⵓⵖ ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵛⵧⵏⴳⵔⴻⵙⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉ ⵢⴻⵇⴱⴻⵔ ⴰⵔⵥⴰⵎ ⵏ ⵜⵇⴻⵏⵚⵓⵍⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴷⴷⴻⵅⵍⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⴻⵍⵍⵓⵢ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵡⴻⴷⴳⴻⵏ ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵇⴱⴻⵔ ⵜⴰⵎⵀⴻⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⵣⵉ ⵏ ⵢⵉⴷⵕⵓⵏⴻⵏ ⵓⵎⵔⵉⴳⴻⵏ ⵉ ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ. ⴰⵖⵜⴰⵙ-ⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴽⵔⴰ ⴽⴰⵏ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉ (ⴰⵖⵍⵉⴼ ⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵣⵖⴰⵔ) ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⴻⵏⴼⴻⵍ ⵜⴰⵎⵢⴰⴷⵙⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⵎⵙⴰⵍⵜ ⵜⴰⵡⵏⵉⵔⵉⵜ. ⵉ ⵓⵙⵎⴻⴽⵜⵉ, ⴷⴻⴳ ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ ⵢⴻⵣⵔⵉⵏ, ⵢⴻⵙⵙⴻⵖⵔⴻⵜ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉ ⴰⴽⴰⵣ-ⵏⵏⴻⵙ ⵙ « ⵜⵏⴰⵢⴰ » ⵜⴰⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉⵜ ⵖⴻⴼ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ ⵎⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵜⴻⵇⴱⴻⵍ ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⴰⴳⵏⵓ ⴰⵙⵙⴰⵖⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷ ⵜⵢⵓⵏⵜ ⵜⴰⵚⴻⵀⵢⵓⵏⵉⵜ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵎⵙⵉⵙⴰⵜ ⵏ ⵢⵉⵡⴰⵏⴰⴽⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ. ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵓⵢⴰⵍⴰⵙ ⴰⵙⵒⴻⵏⵢⵓⵍⵉ ⵏ ⵍⴰ ⵠⴰⵏⴳⵓⴰⵔⴷⵉⴰ, ⵜⴰⵙⵎⵉⵍⵜ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵓⵛⵧⵏⴳⵔⴻⵙⵙ ⵜⴻⵔⵔⴰ-ⴷ ⵛⵛⴻⴽ ⴷⴻⴳ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵓⵔⵥⴰⵎ ⵏ ⵜⵇⴻⵏⵚⵓⵍⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴳⴻⵍⵍⵓⵢⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵡⴻⴷⴳⴻⵏ ⵏ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ. ⴷⴰⵖ, ⴰⵛⵓⵏⴳⵔⴻⵙⵙ ⵢⴻⵇⴱⴻⵔ ⴰⵙⴻⵏⵣⵉ ⴰⵢ ⵙⵙⴻⴼⵔⴰⵏ ⵢⵉⵡⴰⵏⴰⴽⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⴻⵏⵣⴻⵏ ⵉⴷⵕⵓⵏⴻⵏ ⵓⵎⵔⵉⴳⴻⵏ ⵉ ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵍⵉ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵎⵔⵉⴳⴻⵏ-ⴰ ⴷ ⵉⵏⴰⵥⵉⵢⴻⵏ ⴰⵟⴰⵙ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⴰⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⴰⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵓⵔ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⴻⵏ-ⵜⴻⵙⵙⴻⵏⵣ ⵡⴰⵙⵀⵉⵏⴳⵜⵧⵏ ⵉ ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ.
ⴰⴷⴷⵉⵙ-ⴰⴱⴻⴱⴰ – ⵜⵛⴰⵔ-ⴷ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ), ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴻⵙⵙⴻⵃⴱⴻⵙ ⵉ ⵜⵉⴽⴽⴻⵍⵜ-ⵉⴹⴻⵏ ⵎⴰⵍⵉ ⵙⴻⴳ ⵜⵙⵓⴷⴰ-ⵙ, ⵢⴻⴹⵔⴰ-ⴷ ⵡⴰⵢⴰ ⵙⴻⴳ ⵟⵟⴼⴻⵏ ⵢⵉⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴻⵏ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ.
ⵎⴰⴷⵔⵉⴷ – ⵜⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵜⵙⴻⵏⴱⴻⵔⵜ ⵜⵓⵏⵏⵉⴳⵜ ⵏ ⵙⴱⴻⵏⵢⵓⵍ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵓⵍⴰⵢⵖⴻⵔ ⵎⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴱⴻⵥ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⴱⵔⴰⵀⵉⵎ ⴳⵀⴰⵍⵉ ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵓⵍⴰⵢⵖⴻⵔ ⵎⴰ ⵜⵜⵡⴰⴷⴷⵎⴻⵏ, ⵎⴳⴰⵍ-ⵏⵏⴻⵙ, ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵏⵉⴹⴻⵏ. ⴷⵖⴰ ⵙ ⵡⴰⵢⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴳⵀⴰⵍⵉ ⴷ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⴰⴷ ⵢⴻⴷⴷⵓ ⵙⴰⵏⴷⴰ ⵢⴻⵖⵙ. ⴰⵖⵜⴰⵙ ⵏ ⵜⵙⴻⵏⴱⴻⵔⵜ ⵜⵓⵏⵏⵉⴳⵜ ⵏ ⵙⵒⴻⵏⵢⵓⵍ ⵢⴻⵙⵙⴻⵅⵚⴻⵔ-ⴰⵙ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵉ ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⴱⴻⴳⵙⴻⵏ ⴰⵙⴰⴳⵓ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⴷⵉⵒⵍⵓⵎⴰⵜⵉⵜ ⴷ ⵢⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⴻⵏ ⵉ ⵓⵛⴻⵎⵎⴻⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵉⴳⴰ-ⴷ ⵡⴰⵢⴰ ⵜⴰⵣⵖⴻⵏⵜ ⵜⴰⵙⴻⵔⵜⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⴳⴰⵔ ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⴷ ⵙⵒⴻⵏⵢⵓⵍ ⴰⵢ ⵢⴻⵎⵎⵓⴳⵔⴻⵏ ⴰⵎⴰⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵉ ⵓⵣⴰⵔⵓⴳ ⵏ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵉⴷⴰⵡⵉ. « ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴱⴻⴷⵔⴻⵏ ⴷ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵏⵉⴹⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵙ ⴰⵎⴰⵜⵓ, ⵓⵍⴰⵢⵖⴻⵔ ⵎⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵏⵟⴻⵇ-ⴷ ⵡⴰⴱⴱⴰⵥ ⵓⵄⴹⵉⵍ » ⵎⴳⴰⵍ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵔⴰⵀⵉⵎ ⴳⵀⴰⵍⵉ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵜⵙⴻⵏⴱⴻⵔⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵖⵜⴰⵙ-ⵏⵏⴻⵙ. ⵜⴰⵙⴻⵏⴱⴻⵔⵜ ⵜⴻⵔⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵎⵍⵓ ⵏ ⵢⵉⵔⴷⴰⵢⴻⵏ ⵓⵍⴰⵛ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⵉⵏⵥⴰⵜⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⵢⵉⵏⴰⴳⴰⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵙ ⵡⴰⵢⴰ, ⵉⵏⵥⴰⵜⴻⵏ-ⴰ ⵓⵔ ⴷ-ⵜⵜⵇⴰⵎⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵉ ⵓⵙⵙⴽⴰⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴳⵀⴰⵍⵉ ⴷ ⴰⵎⴰⵙⴰⵢ ⴷⴻⴳ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴻⵔⵎⴻⴳⴳⵉⵜ.
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵉⵡⴽⴽⴷ-ⴷ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⵥⵍⴰ ⵉⵡⵔⴷⴰⵏⵉⵢⵏ, ⵙⴰⴱⵔⵉ ⴱⵓⵓⴽⴰⴷⵓⵓⵎ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵜ, ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵜⴰⴷⵉⵒⵍⵓⵎⴰⵜⵉⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵜⴳⴰ ⴰⴽⴽ ⴰⵢⵏ ⵓⵎⵉ ⵜⵣⵎⵔ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵜⵓⵔⴰⵔ ⵜⴰⵎⵍⵉⵍⵜ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⴷⴳ ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵇⵇⵍ ⵖⵔ ⵓⵏⵔⴰⵔ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⴱ ⴰⵄⵕⴰⴱ, ⵟⴰⴼⵔⵉⵇⵜ ⴷ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.