ⴱⴰⵎⴰⴽⵓ – ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴰⵙⵎⵉⵍⵜ ⵏ ⵜⴻⴷⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ, ⵎⵧⵓⵙⵙⴰ ⴼⴰⴽⵉ ⵎⴰⵀⴰⵎⴰⵜ, ⵢⴻⵖⵔⴰ-ⴷ ⵉ ⵢⵉⴷⵓⴱⴰ ⵉⵎⴰⵍⵉⵢⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴽⴻⵎⵎⵍⴻⵏ ⴰⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵎⵓⵙⵙⴰ ⵢⴻⵙⵜⴻⵏⵢⴰⵏ ⴰⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ ⵜⴻⵍⵡⵉⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵎⵙⵓⵖⴰⵍ ⴷⴻⴳ ⵎⴰⵍⵉ, ⵉ ⴷ-ⵉⵍⵓⵍⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵓⴽⴰⵍⴰ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ « ⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵜⴰⵎⴻⵏⵥⴰⵡⴰⵏⵜ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵏⴵⴻⵃ ⵜⵓⴽⴽⵉⵜ » ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ-ⴰ.
ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ – ⵜⴻⵙⵙⵓⴼⴼⴻⵖ-ⴷ ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵏⴰⵢ ⵡⵉⵙ 16 ⵏ ⵜⴻⵔⵏⵉ ⵏ ⵒⵧⵍⵉⵙⴰⵔⵉⵧ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴳⵔⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⵔⴰⵣⴰⵖⴻⵏ ⵉⵡⵏⵉⵔⵉⵢⴻⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴹ ⵎⴰⴹⵉ, ⵉⴳⵎⴰⴹ ⵉⴳⴰⵔⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵙⵍⴰⴹⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⴻⵜⵍⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵡⵏⵔⵉⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵡⴰⵢⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵖⴻⵎⵍⵉⵍⵜ ⵏ ⵓⵅⵜⴰⵎ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵏⴰⵢ-ⴰ.
ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ (ⵉⴳⵔⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⵔⴰⵣⴰⵖⴻⵏ ⵉⵡⵏⵉⵔⵉⵢⴻⵏ) – ⵜⴳⴻⵔ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵜⴻⵔⵏⵉ ⵏ ⵒⵧⵍⵉⵙⴰⵔⵉⵧ ⵉ ⵓⵎⵖⵉⵡⴰⵏ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵉⵎⴰⵀⴻⵍ ⵉⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⴻⵄⵊⴻⵍ ⵏ ⵓⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⵎⴽⵓⵔⵎⴰ ⵉⵖⴰⵔⵉⵎⴻⵏ ⵉⵡⵏⵉⵔⵉⵢⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⴽⵓⵔⵎⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴽⵓⵔⵎⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉⵢⵉⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵢⴻⵃⴱⴻⵙ ⴰⵣⴰⵖ ⴰⵢ ⵜⴻⵜⵜⴰⵣⴻⵖ ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⵜⵉⵖⴱⵓⵍⴰ ⵜⵉⴳⴰⵎⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵡⵏⵉⵔⵉⵢⵉⵏ.
ⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵜⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵜⵏⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ, ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⵓⴷⵓⵜ-ⴰ ⵜⴰⵡⴰⵎⵏⵉⵜ, ⴱⵔⴰⵀⵉⵎ ⴱⵧⵓⴳⵀⴰⵍⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴻⵛⵖⴻⴱ-ⵉⵜⵜ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵓⴼⵙⵓ ⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⵏⵉ ⵓⵕⵓⴼⵉ ⵉ ⵓⴱⴰⵖⵓⵔ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵙⴰⵏ ⴰⵢ ⵉⵔⴻⴽⴹⴻⵏ ⵜⵉⵙⵙⵓⴹⴼⴰ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵜⴻⵅⵅⴰⵎⵜ ⵜⴰⵏⴻⴷⴷⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵏⵉ.
ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵢⴻⵙⵙⴰⵥⴻⵔ ⵓⵎⵖⵉⵡⴰⵏ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵙ ⵜⴰⵖⴻⵛⵜ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⴰⵏⴱⴰⵥ ⴰⵢ ⵏⴻⴱⵥⴻⵏⵜ ⵜⵉⵎⴰⴹ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵏⴻⴹⴼⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴰⴱⵔⵉⵣⵉⵍⵉ ⴰⵇⴱⵓⵔ, ⵊⴰⵉⵔ ⴱⵧⵍⵙⵧⵏⴰⵔⵧ, ⵜⵉⵙⵓⴷⴰ ⵜⵉⵙⴻⵔⵜⴰⵏⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⴱⵔⴰⵙⵉⵍⵉⴰ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵙⵙⴻⵏⴼⴰⵍⵉ-ⴷ « ⴰⴷⵀⴰⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⵓⵎⵎⵉⴷ » ⵉ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵍⵓⵉⵣ ⵉⵏⴰⵛⵉⵧ ⵍⵓⵍⴰ ⴷⴰ ⵙⵉⵍⵠⴰ ⴰⵢ ⴼⴻⵔⵏⴻⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴱⵔⵉⵣⵉⵍⵉⵢⴻⵏ ⵙ ⵜⵓⴳⴷⵓⵜ.
ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴻⵔⵜ ⴷ ⵢⵉⵏⴰⵖⵣⴻⵏ, ⵎoⵀⴰⵎⴻⴷ ⴰⵔⴽⴰⴱ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵓⵔ ⵜⴻⴷⵀⵉⵍ ⴰⵔⴰ ⵜⴰⴽⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⴻⵜ ⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳⴻⵏ ⵏ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ ⴰⴳⴰⵎⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⵓⵍⵣⵓⵣⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴻⵔⵜ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴽⴰⵜ-ⴰ ⵢⴻⵙⵡⴰⵖ ⵙⵔⵉⴷ ⵉⵙⴻⴼⵜⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ.
ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴻⵙⵏⴻⵎⵎⴻⵔ ⵜⴻⵙⵎⵉⵔⵉⵜ ⵜⵓⵏⵏⵉⴳⵜ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⵉ ⵢⵉⵣⵔⴰⵣⴰⵖⴻⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⵜⴰⵣⵣⵉⵔⵜ ⵜⴰⵣⴻⵡⵡⴰⵖⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵖⴻⴼ ⵓⴷⵀⴰⵍ ⴰⵢ ⵜⴻⴷⵀⴻⵍ ⵉⵣⵔⴰⵣⴰⵖⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵜⵜⵎⴰⴳⴰⵔ ⴷⴻⴳ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵉⵡⵏⵉⵔⵉⵢⴻⵏ.
ⴱⴻⵔⵍⵉⵏ – ⵓⵍⵙⴻⵏ ⵡⴻⴽⴽⴷⴻⵏ-ⴷ ⵢⵉⵎⴻⴷⵔⴰⵡⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵡⵉⵙ 46 ⵏ ⵜⵙⴻⵎⵢⵓⴷⴷⴻⵙⵜ ⵜⵓⵕⵓⴼⵉⵜ ⵉ ⵓⴷⵀⴰⵍ ⴷ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴻⵍⵜ ⴷ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ, ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴷ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⴱⴻⵔⵍⵉⵏ, ⴰⴷⵀⴰⵍ-ⵏⵙⴻⵏ ⵉ ⵓⴳⵓⵛⵛⴻⵍⵎⴰⵏ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵣⴰⵔⵓⴳ ⵏ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ.
ⵍⴻⵄⵢⵓⵏ (ⵉⴳⵔⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⵔⴰⵣⴰⵖⴻⵏ ⵉⵡⵏⵉⵔⵉⵢⴻⵏ) – ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵜⴰⵡⵏⵉⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴻⴳⴷⴰⵢⵜ ⴷ ⵓⵡⵏⴻⵜⵍⴰⵢ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⴻⵔⵏⵉ ⵏ ⵒⵧⵍⵉⵙⴰⵔⵉⵧ, ⴱⵔⴰⵀⵉⵎ ⴳⵀⴰⵍⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴳⵔⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵡⵏⵉⵔⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵍⴻⵄⵢⵓⵏ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵉⵔⵏⵉ ⵏ ⵒⵧⵍⵉⵙⴰⵔⵉⵧ ⵡⴻⵔⴵⵉⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⴹⴼⴻⵔ « ⵜⴰⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵜ ⴰⵔⴰ ⵉⵔⴻⴽⴹⴻⵏ ⵜⵉⵙⵙⵓⴹⴻⴼⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ».
ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵓⵙⵉⵔⴻⵎ ⴷ ⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵇⴰⵛⵓⵛⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵜⵉⵙ 31 ⴰⵔⴰ ⵜⴻⵎⵎⴰⴳⴻⵔ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⴷⵓⵇⵇⴻⵙ ⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵜⵓⵛⵔⵉⴽⵜ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵓⵡⵏⴻⵜⵍⴰⵢ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⴻⵎⵖⵓⵏⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ, ⴰⵀⵎⴻⴷ ⴰⴱⵧⵓⵍ ⴳⵀⴻⵉⵜ, ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵛⵛⴰⵖⵍⵉⵏ ⴷⴰⵖ ⵖⴻⴼ ⵜⵉⵎⵎⴰⴳⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴳⴻⵍⵍⵓⵢⴻⵏ ⵉⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉⵢⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵡⴻⴷⴳⴻⵏ.