ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵢⴱⴷⴰ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⴼⵔⴽⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⴷⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⴼⵔⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵙⵉⴹⴼⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴷⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵓⵎⴷⴰⵍ ⵏ ⵜⵏⴰⵔⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵖⴼ ⵜⵉⵙ 8:00 ⵏ ⵜⵎⴷⴷⵉⵜ.
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵟ- ⴰⴽⵜⴰⵎⵓⵔ ⵓⵜⴽⴽⵉ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⴷⴳ ⵜⴼⵔⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵙⵉⴹⴼⴰⵏⵉⵏ ⵢⵡⵡⴹ ⵖⵔ 14,47 % ⵖⴼ ⵜⵉⵙ 16:00, ⵉⴷ-ⵉⵡⴽⴽⴷ, ⵙⵙⴱⵜ, ⵓⵙⵍⵡⴰⵢⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵉⵎⵣⵉⵔⴳ ⵏ ⵜⴼⵔⴰⵏⵉⵏ (ⴰⵏⵉ), ⵎⵓⵀⴰⵎⴷ ⵛⵀⴰⵔⴼⵉ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰΓⵜ- ⴰⴽⵜⴰⵎⵓⵔ ⵓⵜⴻⴽⴽⵉ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴼⵔⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵙⵉⴹⴼⴰⵏⵉⵏ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ 10,02 % ⵖⴻⴼ ⵜⵉⵙ 13 :00, ⵉⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ, ⵙⵙⴻⴱⵜ, ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵉⵎⵣⵉⵔⴻⴳ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⴰⵏⵉⵏ (ⴰⵏⵉⴻ), ⵎⵓⵀⴰⵎⴻⴷ ⵛⵀⴰⵔⴼⵉ.
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵟ- ⴰⴽⵜⴰⵎⵓⵔ ⵓⵜⴽⴽⵉ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⴷⴳ ⵜⴼⵔⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵙⵉⴹⴼⴰⵏⵉⵏ ⵢⵡⵡⴹ ⵖⵔ 3.78 % ⵖⴼ 10 ⵀ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ, ⵉⴷ-ⵉⵡⴽⴽⴷ, ⵙⵙⴱⵜ, ⵓⵙⵍⵡⴰⵢⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵉⵎⵣⵉⵔⴳ ⵏ ⵜⴼⵔⴰⵏⵉⵏ (ⴰⵏⵉ), ⵎⵓⵀⴰⵎⴷ ⵛⵀⴰⵔⴼⵉ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰΓⵜ- ⴰⴽⵜⴰⵎⵓⵔ ⵓⵜⴻⴽⴽⵉ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴼⵔⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵙⵉⴹⴼⴰⵏⵉⵏ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ 3.78 % ⵖⴻⴼ 10 ⵀ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ, ⵉⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ, ⵙⵙⴻⴱⵜ, ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵉⵎⵣⵉⵔⴻⴳ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⴰⵏⵉⵏ (ⴰⵏⵉⴻ), ⵎⵓⵀⴰⵎⴻⴷ ⵛⵀⴰⵔⴼⵉ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ, ⴰⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ, ⴰⵎⴰⵔ ⴱⴻⵍⵀⵉⵎⴻⵔ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴻⴱⵜ) ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⴼⴻⵔⵔⴰⵏⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ « ⵙⴻⵔⵙⴻⵏ ⴰⵙⵙ-ⴰ ⴰⵥⵔⵓ ⵏ ⵍⵙⴰⵙ » ⵉ ⵍⴻⴱⵏⵉ ⵏ ⵜⵙⵓⴷⴰ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⴼⵖⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ 2020. ⵙⴻ ⴳⵉⴳⴰ ⵍⵡⴰⴵⴻⴱ-ⵉⵙ ⴰⴼⵔⴰⵏⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵙⵉⴹⴼⴰⵏⵉⵏ, ⴷⴻⴳ ⵓⵖⴻⵔⴱⴰⵣ ⴰⵍⴻⵎⵎⴰⵙ ⴰⴱⴷⴻⵔⵔⴰⵀⵎⴰⵏⴻ-ⴻⵍ ⴽⴰⵡⴰⴽⵉⴱⵉ ⴷⴻⴳ ⴱⵉⵔ ⵎⵓⵔⴰⴷ ⵔⴰⵉⵙ (ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ), ⵢⴻⵣⵣⵉⵔⴻⴳ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⴻⵍⵀⵉⵎⴻⵔ ⵜⴰⵎⵍⵉⵍⵜ ⵏ ⵓⴼⴻⵔⵔⴰⵏ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ, ⵙ ⵓⴷⵖⴰⵔ-ⵉⵙ, « ⵉⵙⴻⵔⵙ ⴰⵙⵙ-ⴰ ⴰⵥⵔⵓ ⵏ ⵍⵙⴰⵙ ⵉ ⵍⴻⴱⵏⵉ ⵏ ⵜⵙⵓⴷⴰ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ » ⵉ ⴷ-ⵢⴻⴽⴽⴰⵏ ⵙⴻⴳ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ 2020. ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ, ⴰⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ, ⴰⵙⴰⴹⵓⴼ ⴰⴳⴻⵊⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵉⵙⴻⵏⵏⴻⴷ ⵖⴻⴼ ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵍⵍⴰⵙ ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⴻⵏ « ⴰⵙⴻⴱⵄⴻⴷ ⵏ ⵓⴷⵔⵉⵎ ⵖⴻⴼ ⵜⵙⴻⵔⵜⵉⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⴻⵣⵣⴻⵎ ⵏ ⵢⵉⴳⵉ ⴰⵙⴻⵔⵜⴰⵏ », « ⴰⵙⴻⴹⵔⵓ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⴽⴰⵙⵉ ⵉⴱⴻⵏⵏⵓⵏ » ⴰⴽⴽⴻⴷ « ⵜⵔⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵣⴰⵍ ⵉ ⵓⵎⴹⵉⵇ ⵏ ⵜⵎⴻⵟⵟⵓⵜ, ⵏ ⵢⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⵙⵙⵓⴳⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⴻⵏⵙⵓ ⵏ ⵜⵙⵓⴷⴰ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ». ⵢⴻⵙⵙⴻⵖⵔⴻⵜ-ⴷ ⴷⴰⵖⴻⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵙⵉⵀⴰⵔ ⴰⴼⵔⴰⵏⴰⵏ ⵉ ⴷ-ⵉⵜⴻⴷⴷⵓⵏ, ⴷ ⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵔⴰⵡⴻⵏ ⵉⵖⴻⵔⴼⴰⵏⴻⵏ ⵉⴷⵉⴳⴰⵏⴻⵏ (ⵜⵉⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ), ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴷ ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ ⴰⵔⴰ ⵏⴼⴰⵕⴻⵙ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵏⴻⵥⵥⵓ ⵏ « ⵜⴻⴼⴼⵔⴰⵡⴻⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⵣⴷⴻⴳ » ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵏⴻⴳ ⵓⴳⴳⵓⴳ ⵉ « ⵡⴰⵔⵉⴷⴻⵏ ⵉⵏⵎⴰⵀⴰⴹⴻⵏ ⵏ ⵜⵏⴰⵔⵎⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⴳⴰⵔ ⵢⴻⵜⵜⵀⵓⴷⴷⵓⵏ ».
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜⵜ – ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴻⴱⵜ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵉⴼⵔⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵙⵉⴹⴼⴰⵏⵉⵏ ⴷ « ⴰⵎⴻⵛⵡⴰⵔ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵍⴻⴱⵏⵉ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⴳⴷⴰⵢⵜ ⵉⵇⴻⵔⴱⴻⵏ, ⵓⴳⴰⵔ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⵢⴰⴽⴰⵏ, ⵙ ⴰⵖⴻⵔⵎⴰ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵙⵙⴻⴽⵢⴻⴷ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴷⵊⴻⵔⴰⴷ, ⴽⵓⵥⴻⵜ (4) ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵉⵏ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴼⵓⴽⴻⵏ, ⵙ ⵡⴰⵢⴰ, ⴰⵙⴻⴽⵢⴻⴷ ⵏ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⴰⵏⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵉⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⴻⵔⵎⴻⴷ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵖⴰ. Ɣⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ, ⵢⴻⵙⵙⴻⴽⵢⴻⴷ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ, ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⴰ, ⴽⵓⵥ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⵙⵎⴻⴽⵎⴰⵏⵉⵏ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⵎⵏⴻⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴻⵔⵜ, ⵎⵧⵀⴰⵎⴻⴷ ⴰⵔⴽⴰⴱ. ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ ⵢⴻⵔⵣⴰ ⵜⴰⵔⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵜⴻⵡⵙⵉ ⵏ ⵓⵎⵎⴰⴷⴻⵔ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⴻⵏⵙⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⵓⵢ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⵉⵡⵙⵉ-ⴰ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵅⴻⵍⵍⴻⵚ ⵉ ⵜⴻⴷⴱⴻⵍⵜ ⵏ ⵜⴻⵡⵙⵉ. ⴷ ⴰⵏⴻⴱⵍⴰⴳ ⴰⵢ ⵜⴻⵔⵣⴰ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵎⵎⴰⴷⴻⵔ ⴰⵔⴰ ⵉⵅⴻⵍⵍⵚⴻⵏ ⵜⵉⵡⵙⵉ-ⴰ. ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰ ⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⴷ ⵜⴻⵡⵜⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⴳⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ ⵏ ⵓⵚⴻⴼⴼⵉ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵖⴰ. ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵡⵉⵙ ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵜ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⵔⴰⵢ ⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⴼⵇⴻⴷ ⴷ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵀⵉⵍⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⴹⵔⵓ ⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⴷ ⵏ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵏⵉ ⵙ ⵢⵉⵙⴻⵍⴷⴰⵜⴻⵏ. ⴷⴻⴳ ⵜⴳⴰⵔⴰ, ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⵉⵙ ⴽⵓⵥⴻⵜ ⵜⴻⵔⵣⴰ ⵜⵉⵡⵜⵉⵍⵉⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⵖⵉⵡⴻⵙ, ⴰⵖⵔⴰⴼ ⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⴷ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵍⴷⴰⵜⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⴽⴻⵜⵜⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵉⴷⴻⵍ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵖⴰ ⴷ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵉⵒⵉⵜⵕⵓⵍⴰⵏⴻⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵍⵖⵓ-ⴰ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵍⴷⵉⵏⵜ ⵜⵏⴰⵔⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴻⴱⵜ) ⵖⴻⴼ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵡⵉⵙ 8ⵀ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⴽⴽ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵉⵡⴹⴻⵏ ⵡⵓⴳⴰⵔ ⵏ 24 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⴼⴻⵔⵔⴰⵏⴻⵏ ⴰⴷ ⴼⴻⵔⵏⴻⵏ ⵉⴳⴻⵏⵙⴰⵙⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵉ ⵙⴻⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⵉç ⴷ-ⵉⵜⴻⴷⴷⵓⵏ. ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵓⵖⵔⵓⴷ ⵏ ⵢⵉⴼⴻⵔⵔⴰⵏⴻⵏ ⴰⵔ 24.425.187, ⵉⴷⴻⴳ ⵍⵍⴰⵏ 23.522.322 ⴷⴻⴳ ⵓⴳⴻⵏⵙⵓ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ 902.865 ⵏ ⵢⵉⴼⴻⵔⵔⴰⵏⴻⵏ-ⵉⴹⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⴽⴽⴰⵏ ⵙⴻⴳ ⵓⵎⵖⵉⵡⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴱⴻⵕⵕⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵡⵉⵢⵉ ⴰⴽⴽ ⵖⵔⴰⵏ-ⴰⵙⴻⵏ-ⴷ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴳⴻⵏ ⵍⵡⴰⴵⴻⴱ-ⵏⵙⴻⵏ ⴰⴼⵔⴰⵏⴰⵏ ⴷⴻⴳ 61.543 ⵏ ⵜⵏⴰⵔⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵢⵓⵣⵣⴰⵔⴻⵏ ⵖⴻⴼ 13.000 ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⴻⵏ, ⵙⵙⴻⴳⵔⴻⵔ-ⵜⴻⵏ 589.000 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⴳⴳⵉⵢⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵉⵍⵖⴻⵏ. ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⵏⴰⵔⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵓⴼⴼⵉⵖⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵡⵡⴹⴻⵏ ⴰⵔ 357. ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⵉⵏⴰⵔⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⵜⴻⴷⴷⴰ, ⴰⵎⴹⴰⵏ-ⵏⵙⴻⵏⵜ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⴰⵔ 139, ⵜⴰⵎⵣⴻⵍⵜ ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵜⴻⴱⴷⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ) ⵢⴻⵣⵔⵉⵏ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵓⵏⵀⵉⵍ ⴰⴼⵔⴰⵏⴰⵏ. 407 ⵏ ⵜⴻⵙⵖⵉⵎⵉⵏ ⵉⵖⴻⴼ ⴷ-ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⴻⴼⵔⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵉⴹⴼⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙ ⵜⵥⴰ ⵓⵣⵣⴰⵔⴻⵏⵜ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵖⵔⵓⴷ ⵏ 58 ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵉⴼⵔⴰⵏⴰⵏⴻⵏ (ⵎⴳⴰⵍ 48 ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵢⴰⴽⴰⵏ), ⵙⴻⴳ ⵉⵙⴻⵎⵍⴻⵏ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵉⴷⴻⴱⵍⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵉⵎⵓⵢⵏⴰ, ⵔⵏⵓ-ⴰⵙ 4 ⵏ ⵢⵉⵙⵓⵏⴻⵏ ⵉ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵖⵉⵡⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴱⴻⵕⵕⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⴰⵙⵙ ⵏ 12 ⵢⵓⵏⵢⵓ, ⴰⵖⴻⵔⵎⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴷ ⴰⵏⴰⵢⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴼⵔⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵏⵙⴰⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ ».