ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ, ⴰⵉⵎⴻⵏ ⴱⴻⵏⴰⴱⴷⴻⵔⵔⴰⵀⵎⴰⵏⴻ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⴳⵔⴻⵏ ⵜⵉⵏⴻⵛⵜⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵔⵉⵎⴻⵏ ⵓⵇⴱⴻⵍ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵔⴻⵎⴹⴰⵏ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⴼⴻⵔⵔⵓ ⵏ ⵡⵓⴳⵓⵔ ⵏ ⵍⴻⵅⵚⴰⵚ ⵏ ⵜⵉⵎⵎⴻⵏⴳⵉⵜ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵡⴻⵚⵚⴰ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⴷⵓⵖⵜ, ⵜⴰⵔⴻⴽ ⴱⴻⵍⴰⵔⵉⴱⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵉⴷⵉⵙⴰⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵔⵣⴰ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⵉ ⵓⵙⴻⴼⵇⴻⴷ ⵏ ⵢⵉⴽⴰⵔⴰⵎⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⵓⵜⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⴷⵓⵖⵜ ⵏ ⴰⴰⴷⵍ 2 ⴰⵢ ⵡⴻⵔⵄⴰⴷ ⵓⵔ ⵅⴻⵍⵍⵚⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴰⵃⵔⵉⵛ-ⵏⵙⴻⵏ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴻⵏⵣⴰ ⴷ ⵢⵉⵏⴹⴻⵏ, ⵀⴰⴷⵊ ⵜⴰⵀⴰⵔ ⴱⵓⵍⴻⵏⵡⴰⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⴻⵔ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⴹⴻⵎⵏⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵔⴻⵎⴹⴰⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳⴻⵏ ⵔⵅⵉⵙⴻⵏ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵙⵙⵓⴷⴷⵙⴻⵏ ⵜⵉⵎⵓⴳⵔⵉⵏ ⵜⵉⵏⴻⵣⵣⴰⵏⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⵓⵎⵔⴻⵏ ⴰⵙⴻⵏⵇⴻⵙ ⵏ 50% ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵜⵉⴳ. ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵖⴻⵎⵙⴰ ⵖⴻⴼ ⵜⵎⵓⴳⵔⵉⵏ ⵜⵉⵏⴻⵣⵣⴰⵏⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵔⴻⵎⴹⴰⵏ, ⴰⵙⵉⴳⴻⵥ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⴻⵔ ⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏ ⴷ ⵓⴱⴰⴹⵉ ⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳⴻⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⵍⴻⵏⵡⴰⵔ ⵢⴻⴱⴷⴻⵔ-ⴷ ⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⴷⴷⴻⵎ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⵣⵓⵜ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵓⵇⴷⵉⵙ. ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵓⴷⴷⵙⴻⵏ ⵜⵉⵎⵓⴳⵔⵉⵏ ⴷⴻⴳ 1541 ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴰⵏⴷⴰ ⵉⵏⴼⴰⵔⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ, ⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⵓⵞⵞⵉⵜ, ⵜⵉⴷⴰⵍ, ⵉⴳⵓⵎⵎⴰ, ⵉⴽⴻⵙⵎⴰⵏ, ⵉⵔⵓⴽⴰ, ⵉⵇⴱⴰⵛ, ⵉⵛⴻⵟⵟⵉⴹⴻⵏ, ⵉⵔⴽⴰⵙⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵙⵓⴳⴰ ⵉⵜⴻⵔⵙⴰⴷⴷⴰⵔⴻⵏ ⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⴻⵏⵣⴻⵏ ⵙⵔⵉⴷ ⵉ ⵢⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳⴻⵏ ⵔⵅⵉⵙⴻⵏ. ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵓⵔ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵉⵍⵉ ⴰⵔⴰ, ⴷⴻⴳ ⵔⴻⵎⴹⴰⵏ, ⵍⴻⵅⵚⴰⵚ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⴻⵔ ⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏ ⴰⵎ ⵓⵣⴰⵜⵉⵎ, ⴰⴽⴻⴼⴼⴰⵢ ⴷ ⵓⵙⴽⴻⵕ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ-ⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵏⴼⴰⵔⴰⵙⴻⵏ ⴰⴷ ⴰⵙⴻⵏ-ⴷ-ⵀⴻⵢⵢⵉⵏ ⵜⴰⵍⵍⵓⵏⵉⵏ ⴱⴰⵟⴻⵍ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⴳⵔⵉⵏ-ⵏⵏⵉ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⴻⵏⵣⴻⵏ ⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏ. ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⵍⴻⵏⵡⴰⵔ ⵢⵓⵎⵎⴰⵔ ⵙ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵜ ⴰⵔⴰ ⵢⵓⵔⴰⵔ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⵣⵓⵜ ⴷⴻⴳ ⵔⴻⵎⴹⴰⵏ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵉⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⴰⵙⴻⵏ-ⵢⴻⴹⵎⴻⵏ ⴰⵎⴻⵙⵏⵉ ⵏ ⵢⵉⵍⵣⴰⵣⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵖⴻⵔ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⴷ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⴰⵍⴰⵙⴰⵏⵉⵏ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⵙⴻⴽⴽⵉ ⴰⵥⴻⵡⵔⴰⵏ ⴷ ⵜⴻⵥⵡⴰⵔ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⵇⵇⴰⵍⴻⵏ, ⵛⵀⴻⵎⵙ ⴻⴷⴷⵉⵏⴻ ⵛⵀⵉⵜⵓⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⴷ ⵢⵉⴽⴰⵜⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵡⵓⴳⴳⵓⴳⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵙⴻⴽⴽⵉⵢⴻⵏ, ⴷ ⵡⵉⴷ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ ⵏ ⵜⴻⵜⵔⵉⵙⵜ (ⴷ ⴰⴼⵓⵔⴽ ⵏ ⵙⵓⵏⴻⵍⴳⴰⵣ) ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵖⴻⵜⵙⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵔⵔⴻⵏ ⵜⵉⵖⵙⴰⵔ ⵜⵉⵜⵔⵉⵙⴰⵏⵉⵏ ⵉⵃⴻⴱⵙⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵔⵎⵓⴷ. ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⴰ ⵜⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴻⴹⵔⵓ ⵏ ⵜⴼⴻⵔⴽⵉⵜ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⴻⴽⴽⵉ ⴰⵥⴻⵡⵔⴰⵏ ⴷ ⵜⴻⵥⵡⴰⵔ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⵇⵇⴰⵍⴻⵏ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵉⵙⵡⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷ ⴰⵙⴱⴰⴷⵓ ⵏ ⵓⵏⴻⵣⵎⴰⵔ ⴰⵜⵔⵉⵙⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ-ⴰ ⵖⴻⵔ 2030 ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⵎⵎⴻⴷ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵥⴻⵡⵔⴰⵏ. ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵎⵜⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵔⵔⴻⵏ ⵜⵉⵖⵙⴰⵔ ⵜⵉⵎⵏⴻⵜⵔⵉⵙⴰⵏⵉⵏ ⵉⵃⴻⴱⵙⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵔⵎⵓⴷ ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⴳⴻⵏ ⵜⴰⵣⵔⴰⵡⵜ ⵖⴻⴼ ⵓⵏⴻⵣⵎⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⴼⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵖⴻⵣⵔⴰⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ. ⵎⵜⴰⵡⴰⵏ ⴷⴰⵖ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵉⵍⵉ ⵜⴻⵣⵔⴰⵡⵜ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ ⵏ ⵜⴻⵜⵔⵉⵙⵜ ⵜⴰⴼⵓⴽⴰⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵡⵓⴳⴳⵓⴳ ⵏ ⴱⵏⵉ ⵀⴰⵕⵓⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⴰ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴻⵔⵜ ⴷ ⵢⵉⵏⴰⵖⵣⴻⵏ, ⵎⵧⵀⴰⵎⴻⴷ ⴰⵔⴽⴰⴱ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵜⵜⵃⴰⴽⴰⵕ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⴰⴳⵣⵓⵎ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⵖⵣⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⴻⵄⵊⴻⵍ ⴰⵙⵉⵏⴻⴹ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ-ⵏⵏⴻⵙ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵜⵜ-ⵉⴷ-ⵜⴻⵙⵙⵓⴼⴼⴻⵖ ⵙⴻⴳ ⵜⴰⴳⴻⵍⵜ ⵖⴻⴼ ⵜⵎⴻⵔⵖⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ. ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵡⴰⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵜⵇⴰⵛⵓⵛⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⵖⵣⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2021 ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵙ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⴻⵥⵔⵉⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴻⵙⵙⵓⴷⴷⴻⵙ-ⵉⵜ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⵜⴰⴽⴰⵏⴰⴷⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⵏⴰⵔⴰⵎⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵕⴻⵎⵎⴰⵙⴻⵏ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵔⴽⴰⴱ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⵛⴰⵔ-ⴷ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵏ 2020-2024 ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⵉ ⵓⴳⵣⵓⵎ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⵖⵣⴻⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵉⵏⵙⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵙⵓⵏⴻⵏ ⵓⵖⴹⵉⵙⴻⵏ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵡⴰⵢⴰ ⴷⴰⵖ ⵙ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⵏ ⵜⵡⴻⵏⵏⴰⴹⵜ. ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ-ⴰ ⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⴰ, ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⵔⴰⵢ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⵎⵍⵉⵍ ⴰⴽⴽ ⵜⵉⵡⵜⵉⵍⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵔⵔⴻⵏ ⴰⴳⵣⵓⵎ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⵖⵣⴻⵏ ⵉⵊⴻⴱⴱⴻⴷ-ⴷ ⵉⵎⵙⴻⴼⵜⵉⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵡⴰⵢⴰ ⵙ ⵓⵛⴻⴳⴳⴻⵔ ⵏ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⴰⵙⴻⵏⵜⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵓⴷⴷⵙⴰⵏ ⵉⵏⴻⴱⴹⴻⵏ ⴰⵎⵎⴰⴷ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⵖⵣⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵀⴻⵢⵢⵉ ⵏ ⵜⴻⵍⵖⴰ ⵜⵉⵙⴻⴷⴷⵉⵢⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⵓⵏⴻⴼⴽⴻⵏ ⵉ ⵢⵉⵎⵙⴻⴼⵜⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⵉⵖⴱⵓⵍⴰ ⵜⵉⵏⴰⵖⵣⴰⵏⴻⵏ ⵜⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵉⵏ. ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ-ⴰ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⵔⴰ ⴷⴰⵖ ⴰⵙⵓⴳⴳⴻⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⴷⵉ ⴰⵏⴰⵖⵣⴰⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵏ, ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴰ, ⵢⵉⵎⵙⴻⴼⵜⵉⵢⴻⵏ ⵓⵙⵍⵉⴳⴻⵏ, ⴰⵎⴰ ⴷ ⵉⵖⴻⵍⵏⴰⵡⴻⵏ ⵏⴻⵖ ⴷ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⵔⴰⵢ ⴰⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⵎⴻⵛⵟⵓⵃⵉⵏ ⴷ ⵜⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵉⵏ ⵢⴻⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵔⴰⵔ ⴰⵏⴰⵖⵣⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵉⵎⴳⵓⵔⴰⵏⴻⵏ ⵉⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵎⵎⴰⴷ ⵏ ⵡⵓⵣⵣⴰⵍ ⴷⴻⴳ
ⵛⵛⵍⴻⴼ – ⵉⵅⴻⴱⴱⴻⵔ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ, ⴻⵍ ⵀⴰⵛⵀⴻⵎⵉ ⴷⵊⴰⴰⴱⵓⴱ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵛⵛⵍⴻⴼ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵜⵡⴰⵅⴻⵚⵔⴻⵏ 51.000 ⵏ ⵢⵉⵏⵙⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⴷⴻⴳ 2020 ⵖⴻⴼ ⵍⴵⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵍ ⵏ ⵜⵏⴻⵖⵔⴰⴼⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵢ ⵏ ⵜⴽⴻⵕⵕⵓⵙⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⴻⴱⴷⴻⴷ ⵏ ⵡⴰⴵⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵡⴻⵀⵀⴰⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵎⴷⴰⵢ ⵏ ⵢⵉⵙⵓⴳⴰ ⵉⵜⴻⵔⵙⴰⴷⴷⴰⵔⴻⵏ. « ⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2020 ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵜⵜⵡⴰⵅⴻⵚⵔⴻⵏ 51.000 ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵓⵎⴷⴰⵍ ⵏ ⵜⵏⴻⵖⵔⴰⴼⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵢ ⵏ ⵜⴽⴻⵕⵕⵓⵙⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⴻⴱⴷⴻⴷ ⵏ ⵡⴰⴵⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵡⴻⵀⵀⴰⵏ ⵉ ⵜⵏⴻⵖⵔⴰⴼⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵢ ⵏ ⵢⵉⵙⵓⴳⴰ ⵉⵜⴻⵔⵙⴰⴷⴷⴰⵔⴻⵏ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⵖⵉⵎⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵓⵙⴻⵎⵏⴻⴷ ⵏ ⵓⴳⵣⵓⵎ-ⴰ. ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⵎⵙⴰⵍⵜ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴷⴻⴱⵍⵉⵏ ⵓⵔ ⴷ-ⵔⵔⵉⵏⵜ ⴰⵔⴰ ⵉ ⵢⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⴰⴽⴰⵍ ⴷ ⵢⵉⴷⵔⵉⵎⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⴻⴼⵜⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⴳⵓⵔⵉ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵎⴻⵥⵍⴰ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⴷ ⵙⵙⴻⵃⴱⵉⴱⵔⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴽⴽⵙⴻⵏ ⵓⵏⵊⵓⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉ ⵓⵙⴻⵊⵀⴻⴷ ⵏ ⵓⵙⴻⴼⵜⵉ. ⴰⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ « ⵢⴻⵃⵡⴰⵊ ⴰⵜⵜⴻⴽⴽⵉ ⵏ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⴷⵉⵙⴰⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵔⵣⴰ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⵙⵡⵉⵔⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵢⵉⵏⵙⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⴷ ⵓⵙⴻⵎⵔⴻⵙ ⵏ ⵢⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⴳⵓⵔⴷⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵙⴷⴰⵡⵉⵜ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ. ⵎⵉ ⴷ-ⵢⴻⴱⴷⴻⵔ ⴰⵙⵏⵓⵎⵎⴻⴷ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵙⴼⴰⵢⴷⵉⵢⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴳⵓⵜⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⵎⵔⴻⵙ ⵉⵏⴻⵣⵡⴻⵔ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴷⵊⴰⴰⴱⵓⴱ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢⴰ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵙⴻⴳ ⵜⵓⵣⵡⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵙⵏⵓⵎⵎⴷⴻⵏ 37.000 ⵏ ⵢⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ 3 ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⴻⵏ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⴳⴻⵔ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴻⵔⵜ, ⵎⵓⵀⴰⵎⴻⴷ ⴰⵔⴽⴰⴱ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⵉ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵏⴼⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵒⵉⵜⵕⵓⵍ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴳⴻⵏⵜ ⵓⵙⵙⵉⵙ ⴷ ⵓⵛⵔⵉⴽ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⴰⵎⵙⴻⵜⵍⴰⵍ ⵉ ⵓⵏⴰⴷⵉ ⵖⴻⴼ ⵜⵉⴼⵔⴰⵜⵉⵏ ⵉ ⵢⵉⵛⵇⵉⵔⵔⵡⴻⵏ ⵢⴻⴳⴳⵔⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⴳⵣⵓⵎ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵖⴰ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵓⴽⴽⵉⵜ ⵜⴰⵥⴻⵡⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵍⴻⵅⵚⴰⵚ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⵔⴻⵎ ⵉ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵖⴰ ⴷ ⴽⵔⴰ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵛⵇⵉⵔⵔⵡⴻⵏ-ⴰ. ⴷⴻⴳ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵓⵔⵥⴰⵎ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⴼⴻⵖⵏⴰⵎⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵏⴼⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵒⵉⵜⵕⵓⵍ, ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵙ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⴻⵥⵔⵉⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵔⴽⴰⴱ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵒⵉⵜⵕⵓⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵓⵔⵔⵉⴳⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⵜⴻⵜⵜⵇⴰⴱⴰⵍ ⵉⵛⵇⵉⵔⵔⵡⴻⵏ-ⴰ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵔⵏⵓⵏ ⴰⴷ ⵊⴻⵀⴷⴻⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⵉⵄⴻⵔⵔⴻⴹ ⴰⴷ ⵢⴻⴵⴵ ⵜⵉⵎⴻⵔⵖⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵎⴻⵎⵎⵉ ⵜⵉⵥⵔⴰⵡⵜ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⵇⵇⴰⵍⴻⵏ ». ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴻⵔⵜ, ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉⵏ ⵉⵎⴰⵀⵉⵍⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⴰ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⵉⵏ ⵜⵜⵇⴰⴱⴰⵍⴻⵏⵜ ⵜⵓⴽⴽⵉⵜ ⵜⴰⵥⴻⵡⵔⴰⵏⵜ ⵉⵄⴻⵊⵊⵍⴻⵏ ⵓⴳⴰⵔ, ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵙⵉⴷⵔⴻⵎ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵉⵡⴻⵀⵀⴰ ⵖⴻⵔ ⵓⵙⴻⴼⵜⵉ ⵏ ⵜⵖⵓⵍⴰ ⵢⴻⵅⴹⴰⵏ ⵜⵉⵎⴻⵔⵖⴰ. « ⵏⵏⵉⴳ ⵡⴰⵢⴰ, ⵉⵙⴰⴹⵓⴼⴻⵏ ⴷ ⵍⴻⵡⵚⴰⵢⴰⵜ ⴰⵢ ⵜⵜⴰⴷⴷⴰⵎⴻⵏⵜ ⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⴱⴷⴰⵏⵜ ⵜⵜⵡⴻⵀⵀⵉⵏⵜ ⵖⴻⵔ ⵓⵙⴻⵃⵕⴻⵙ ⴷ ⵓⵡⴻⴷⴷⴻⴱ ⴰⴷⵔⵉⵎⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⴻⵇⴷⴻⵛ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵖⴰ. ⵉⵏⴼⴰⵍⴻⵏ ⴷ ⵜⴻⵣⵏⵉⵡⵉⵏ-ⴰ ⴰⴽⴽ ⵜⵜⵉⵍⵉⵏ-ⴷ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ-ⵏⵏⴻⵖ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵏⴻⵙⵃⵉⵙⵙⵉⴼ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⵢⴰ, ⵎⴰⵣⴰⵍ ⵓⴳⵍⴻⵏⵜ ⵖⴻⵔ ⵓⵎⴰⴷⵓⴼ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴰⵔ ⵜⵉⵎⵙⵓⴽⴼⵉⵍⵉⵏ ⵉ ⵓⵙⵉⴷⵔⴻⵎ ⵏ ⵓⵏⴻⴳⵎⵓ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵏⵎⴻⵜⵜⵉ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵔⴽⴰⴱ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏⵉⴹⴻⵏ. ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⴽⴰⵖⵔⴻⴼⵜ ⵏ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19 ⵜⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷ ⵜⵉⵢⵉⵜⴰ ⵉ ⵜⴷⴰⵎⵙⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⵏⴰⴳⵔⴰⵡⴻⵏ ⵉⵥⴻⵡⵔⴰⵏⴻⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵉⵛⴰⵖⵍⵉ-ⴷ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⵉⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⵏ ⵜⴰⴳⴻⵍⵜ ⵖⴻⴼ ⵜⵎⴻⵔⵖⴰ.
ⵍⴻⵖⵡⴰⵟ - ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ-ⴰⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵙⵓⵏⴻⵍⴳⴰⵣ, ⵛⵀⴰⵀⴰⵔ ⴱⵓⵍⴰⴽⵀⵔⴰⵙ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ ⵙⴻⴳ ⵍⴻⵖⵡⴰⵟ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵙⵙⴻⴼⵔⴰⵢ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⵉⵡⴻⴹ, ⴷⴻⴳ ⵜⴳⴰⵔⴰ ⵏ 2024, ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵇⴰⵎ ⵉⵎⴰⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⴱⴷⴰⴷ ⴷ ⵓⵖⵔⴰⴼ ⵏ ⵜⵙⴰⵡⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴼⴻⵍ ⵉ ⵜⴻⵖⵙⴰⵔ ⵜⵉⵜⵔⵉⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴻⵙⵙⵓⴼⴼⴻⵖ-ⴷ ⵜⴽⵓⵏⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⴻⵔⵡⵉⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⵎⴰⵏⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, 62 ⵏ ⵢⵉⵙⵓⵎⵔⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⴻⵔⴱⴻⵃ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵇⵇⴻⵙ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⴼⵔⴻⴽ ⵏ ⵓⵎⵥⴰⵙⵎⴰⴷ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴼⴰⵜⴻⵀ ⴷⵊⴻⴱⵏⵧⵓⵏⴻ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ 50% ⵏ ⵢⵉⵎⵥⴰⵙⵎⴰⴷⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵃⴰⵣⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⵉⴷⵔⴻⵎ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⵙⴻⴷⵏⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⴰⴷⵔⵉⵎⴰⵏ ⵏ 2021.