ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴻⵖⵜⴻⵙ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵎⵙⵉⴵⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴱⵉⵜⵕⵓⵍ ⴷ ⵢⵉⵎⵙⵉⵙⴰⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⴷ ⵔⵏⵓⵏ, ⵛⵡⵉⵟ, ⵛⵡⵉⵟ, ⴰⴼⴰⵔⴻⵙ-ⵏⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⵒⵉⵜⵕⵓⵍ ⵙⴻⴳ ⵎⴰⵢⵓ ⴷ ⴰⵙⴰⵡⴻⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴻⵔⵜ, ⵎⵓⵀⴰⵎⴻⴷ ⴰⵔⴽⴰⴱ. ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵙⴳⵓⵔⵉ ⵉ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⵖⵍⵉⴼⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙ 15 ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵎⵙⵉⴵⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴱⵉⵜⵕⵓⵍ ⴷ ⵢⵉⵎⵙⵉⵙⴰⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵙ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⴻⵥⵔⵉⵜ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵉⵎⴻⴷⵔⴰⵡⴻⵏ ⵎⵜⴰⵡⴰⵏ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⴻⵏⴼⴻⵍ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ ⵛⵡⵉⵟ, ⵛⵡⵉⵟ, ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵎⴰⵢⵓ, ⵢⵓⵏⵢⵓ ⴷ ⵢⵓⵍⵢⵓ, ⴰⵏⴷⴰ ⴰⵔⴰ ⵔⵏⵓⵏ ⴰⴼⴰⵔⴻⵙ ⵙ ⵜⵏⴻⵛⵜⴰ ⵓⵔ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵉ 500.000 ⵏ ⵜⴱⴻⵜⵜⵉⵢⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵉ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ». ⵙ ⵡⴰⵢⴰ, ⴰⴱⵍⴻⵖ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ 6,6 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⴱⴻⵜⵜⵉⵢⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵎⴰⵢⵓ, ⵙⴰⴽⴽⵉⵏ 6,2 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⴱⴻⵜⵜⵉⵢⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⴷⴻⴳ ⵢⵓⵏⵢⵓ, ⵙⴰⴽⴽⵉⵏ 5,7 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⴱⴻⵜⵜⵉⵢⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵓⵍⵢⵓ. ⴰⵖⵜⴰⵙ-ⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⴻⴳⵔⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⵉⵙ 28 ⵏ ⵜⵙⴻⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵖⵍⵉⴼⴰⵏⵜ ⵜⵓⵛⵔⵉⴽⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵎⵙⵉⴵⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴱⵉⵜⵕⵓⵍ ⴷ ⵢⵉⵎⵙⵉⵙⴰⵏ-ⵏⵙⴻⵏⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ. ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⵉⵙ 28 ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴷ-ⵍⵍⴰⵏ ⵢⵉⵙⴽⴰⵙⵉⵢⴻⵏ ⴷ ⵉⴼⴰⵔⵙⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴽⵜⴰⵣⵍⴻⵏ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵜⵡⴰⵥⵉⵜ ⵏ ⵓⴼⵚⴰⴷ ⵎⴳⴰⵍ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19 ⴰⵢ ⵢⴻⵔⵏⴰⵏ ⵙⴻⴳ 2% ⵙⴻⴳ ⵜⵖⴻⵔⴼⴰ ⵜⴰⵏⵎⴰⴹⴰⵍⵜ ⴷⴻⴳ ⵎⴻⵖⵔⴻⵙ ⵖⴻⵔ 7% ⵓⵙⵙⴰⵏ-ⴰ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴰ ⴷ ⵜⴰⵡⴰⵥⵉⵜ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ ⵉ ⵡⵓⵍⵣⵓⵣ ⵏ ⵓⴱⵉⵜⵕⵓⵍ. ⵉⵎⴻⴷⵔⴰⵡⴻⵏ ⵎⵙⴻⴳⵣⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴽⴻⵎⵎⵍⴻⵏ ⴰⵎⵛⵉⵡⴻⵕ ⴷ ⵢⵉⵎⵢⴰⴳⵔⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⴻⴽⵢⴻⴷ ⵏ ⵢⵉⴳⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴻⴳⵎⵓ ⵏ ⵡⵓⵍⵣⵓⵣ ⴰⵒⵉⵜⵕⵓⵍⴰⵏ ⵙ ⵍⵇⵉⵙ ⵓⵇⵔⵉⴱ ⵙ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⵏ ⵢⵉⵏⵎⴻⵇⵇⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⵇⴻⵙ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵏⴻⵣⵎⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵙⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵏⵎⵉⵔⴻⴳ.
ⵜⴰⵎⴻⵏⵖⴻⵙⵜ – ⵡⴻⴽⴽⴷⴻⵏ-ⴷ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ ⵉⴷⴻⵔⵡⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⵢⴰⴳⴻⵔ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ « ⵓⵙⵉⴵⴻⵡ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵉⴽⴻⵔⵔⴰⵣⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⴻⵛⵜⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵙⵙⴰⵃⴻⵍ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ », ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵏⵖⴻⵙⵜ, ⵖⴻⴼ ⵓⴳⵓⵛⵛⴻⵍ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⵍⵀⵓ ⵙ ⵢⵉⵖⴻⴱⵍⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴻⵎⵀⴰⵍ ⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵔⴰⵔ-ⴰ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵉⵙⵡⵉ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ ⴷ ⴰⵛⵉⵔⵉ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴼⵜⵉⵢⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵉⵏⴻⴼⵄⴻⵏ ⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⴰⵎⴰ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⴰⵏⵎⴻⵜⵜⵉ-ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ, ⴰⵎⴰ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⴰⵖⴻⵍⵍⵉⵙⴰⵏ.
ⵜⴰⵎⴻⵏⵖⴻⵙⵜ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴽⴻⵔⵔⴰⵣⵜ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵀⴰⵎⵉⴷ ⵀⴻⵎⴷⴰⵏⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵏⵖⴻⵙⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴳⴻⵣⴷⵓ-ⵏⵏⴻⵙ ⵢⴻⵙⵙⴻⵃⴱⵉⴱⵉⵔ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⴷⵓⵇⵇⴻⵙ ⵏ ⵓⵎⵙⴻⵏⴼⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵉⴽⴻⵔⵔⴰⵣⴻⵏ ⵙ ⵜⵏⴻⵣⵣⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⴻⵛⵜⵉ ⴷ ⵓⵙⵉⴵⴻⵡ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⵙⴰⵏⵉⵏ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙⵓ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⴻⵏ ⵉⵏⴻⵣⵣⴰⵏⴻⵏ ⴳⴰⵔ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵙⵙⴰⵃⴻⵍ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵙⵎⴻⵎⵎⵉ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵉ ⵓⵙⵉⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵙⵙⵏⵉ ⵢⴻⴱⵏⴰⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵣⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⵜⴰⵍⵇⴰⵢⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⴽⴰⵣ ⴷ ⵉⵎⴷⴻⵇⵇⴻⵇ ⵏ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ. ⴷⴻⴳ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵣⵡⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⵖⵉⵎⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵉⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵙⵙⵏⵉ, ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵖⵔⴰ ⵙ ⵢⵉⵙⴻⵎ-ⵏⵏⴻⵙ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴷⵊⴻⵔⴰⴷ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵡⴰⵏⴰⴽ ⵢⴻⵜⵜⵃⴰⴽⴰⵕ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⵉⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵙⵙⵏⵉ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵡⴰⵏⴰⴽ ⵢⴻⵍⵀⴰ-ⴷ ⵙ ⵓⵀⴻⵢⵢⵉ ⵏ ⵜⴻⵣⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⵜⴰⵍⵇⴰⵢⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⴽⴰⵣ ⵉⵎⴷⴻⵇⵇⴻⵇ ⵏ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ ⵡⴰⵢⴰ. ⴰⵀⵉⵍ-ⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵀⴻⵢⵢⵉ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵔⵙⴻⵍⵜ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉ ⵖⴻⵔ ⵙⴷⴰⵜ ⴷ ⵓⵎⵛⵉⵡⴻⵕ ⴷ ⴰⵀⵔⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⵙⴻⵎⵀⴰⵍ ⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⴻⵏ, ⵉⵛⵔⵉⴽⴻⵏ ⵉⵏⵎⴻⵜⵜⵉⵢⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⴰⵣⵣⴰⵢⴻⵏ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴰ ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵖⵍⵉ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⴵⴵⴻⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵎⴻⵎⵎⵉ ⵜⴰⵎⵓⴷⴻⵎⵜ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⵢⴻⴱⵏⴰⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⵎⵓⵙⵙⵏⵉ ⴷ ⵓⵙⴼⴰⵔ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ. ⴰⵀⵉⵍ-ⴰ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵔⵙⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵔⴰ ⵉⴹⴻⵎⵏⴻⵏ ⴰⵍⵎⵓⴷ ⴷ ⵜⵎⴻⵍⵍⵉⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵎⴻⴷ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⴻⴱⵖⴻⵙ ⴰⵙⴻⵍⵎⴻⴷ ⵏ ⵜⵏⴻⴳⵡⴰ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵉⵏ, ⵜⵉⵜⵡⵉⵍⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⴻⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⴰⵏⵉⵏ, ⴰⴷ ⵜ-ⵢⴻⵙⵙⴻⵜⵔⴻⵔ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵜⴻⵏⵜ-ⵉⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⵣⴳ ⵖⴻⵔ ⵜⵡⴻⵏⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵏⵎⴻⵜⵜⵉⵜ-ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ. ⴰⵢⴰ ⵢⴻⴱⵏⴰ ⴷⴰⵖ ⵖⴻⴼ ⵜⵎⴻⵚⴽⵉⵡⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⴼⵓⵢⵍⴰ ⵏ ⵓⴼⴰⵣⵉ ⵙ ⵜⵉⵛⵛⵓⵔⴽⴰ ⴷ ⵜⵙⵓⴷⵓⵜ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ, ⴷ ⴰⵢⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⴷⴷⵓⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⴻⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⵏ ⵜⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ. ⴷⴰⵖ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⴻⴽⵎⴻⵎ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ-ⴰ, ⴰⴷ ⵙⵊⴻⵀⴷⴻⵏ ⴰⵏⴰⴷⵉ ⵓⵙⵙⵏⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⴰⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷⴻⵀⵍⴻⵏ ⴰⵏⵎⵉⵔⴻⴳ ⴳⴰⵔ ⵜⴻⵙⴷⴰⵡⵉⵢⵉⵏ, ⴰⵎⵎⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴰⴷⵉ ⴷ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵉⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴳⵔⴻⵏ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵢⵉⵎⴻⴷⵔⴰⵡⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴷⵢⴰⵏⵜ ⵜⴰⵡⴻⵏⵏⴰⴹⴰⵏⵜ ⵏ « ⴻⴰⵔⵜⵀ ⵀⵓⵔ », ⴰⵢ ⵙⵙⵓⴷⴷⵙⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⴻⵕⵛⴻⴷ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⴻⵔ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴰⵔ ⵙ ⵓⵙⴻⴷⵔⴻⵡ ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⵉ ⵜⴰⵖⴰⵔⵉⵎⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴰⵡⴻⴹ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⵙⵡⵉ-ⴰ.
ⵍⴱⵓⵕⵊ ⴱⵓⵄⵕⵉⵕⵉⴵ – ⴰⴷ ⴰⵣⵏⴻⵏ ⵉⵙⴻⵎⵜⴰⵔⴻⵏ ⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵎⵓⵣⴰⵍ ⵜⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵉⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵣⵖⴰⵔ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⴱⴻⵖⵙⴻⵏ ⴰⵙⵉⴵⴻⵡ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴱⵓⵕⵊ ⴱⵓⵄⵕⵉⵕⵉⴵ, ⵓⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⴷ ⵓⴷⵀⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴻⵏⴼⴰⵍⴻⵏ ⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ, ⵔⴰⴱⴰⵀ ⴼⴰⵙⵙⵉⵀ. ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵡⴰⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⴳⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵓⴷⴷⵉⵙ ⴰⴷⴻⵍⵙⴰⵏ ⵏ ⴰⵉⵛⵀⴰ-ⵀⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴻⴼⵜⵉⵢⴻⵏ, ⵉⵎⵙⵉⴵⵡⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵔⴳⴰⵣⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ-ⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴼⴰⵙⵙⵉⵀ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 35 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵎⵜⴰⵔⴻⵏ ⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵣⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⵇⴻⵏⵚⵓⵍⵉⵢⵉⵏ « ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵢⵓⵍⵢⵓ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ » ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵡⴰⵢⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⵓⴷⴷⴻⵙⵜ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⵉ ⵓⴷⵀⴰⵍ ⴷ ⵓⵙⴻⴱⵖⴻⵙ ⵏ ⵢⵉⵙⵉⴵⵡⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⴻⵊⵀⴻⴷ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ. ⵜⵓⵖⴷⴰⴹⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵎⵜⴰⵔⴻⵏ-ⴰ, ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵓⵏⴻⵎⵀⴰⵍ-ⴰ ⴷ « ⴰⵙⵉⴷⴻⵙ ⵏ ⵡⵓⵍⵣⵓⵣⴻⵏ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⵉⴵⵡⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⵓⵍⵣⵓⵣ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ », ⴷ « ⴰⵙⴻⴼⵍⴻⴷ ⵉ ⵢⵉⵖⴻⴱⵍⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⵉⴵⵡⴻⵏ, ⴷ ⵜⵓⴽⵛⵉ ⵏ ⵜⴻⵍⵖⴰ ⵉ ⵢⵉⵎⵙⵉⴵⵡⴻⵏ-ⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵓⵍⵣⵓⵣⴻⵏ ⵓⴼⴼⵉⵖⴻⵏ ⴷ ⵡⴰⵎⴻⴽ ⴰⵔⴰ ⵙⵙⵉⵏⴼⴻⵏ ⵢⵉⵎⵙⵉⴵⵡⴻⵏ ⵉ ⵡⵓⵏⵊⵓⴳⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵎⵍⵉⵍⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ-ⵏⵙⴻⵏ ». ⴰⵎⵢⴰⴳⴻⵔ-ⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⴽⴽⵉⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⴻⵎⵏⴻⴷ ⵏ ⵜⵥⴻⴹⴹⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵢⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵙⵓⵏⴻⵏ ⵉⵎⴳⵓⵔⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⴷ ⵓⵙⵉⵀⴻⵍ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⵙⵉⴵⵡⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⵙⴻⵎⵀⴰⵍ ⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⴻⵏ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⵜⴰⵔⵎⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵖⵓⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⴵⴻⵡ. ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ-ⵏⵙⴻⵏ, ⵉⵎⵙⵉⴵⵡⴻⵏ ⵉⵃⴻⴷⵕⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⴰ ⵛⴻⴽⵕⴻⵏ-ⴷ ⵜⴰⵙⴻⵏⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵏⵏⴰⵏ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵙⵙⴰⵔⴰⵎⴻⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵎⵢⴰⴳⴻⵔ-ⴰ ⴰⴷ ⵜ-ⵉⴷ-ⴹⴻⴼⵔⴻⵏ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⴷ ⵉⵎⴻⵍⵍⵉⵍⴻⵏ, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⴻⵏ ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ ⵏ ⵡⵓⵏⵊⵓⴳⴻⵏ ⵉⴱⵉⵔⵓⵇⵔⴰⵟⵉⵢⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⴱⴰⵏⴽⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⵉⴼⵙⴻⵙ ⵏ ⵜⴻⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵉⴵⴻⵡ ⴷ ⵓⵙⴻⴱⵖⴻⵙ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⵉⴵⵡⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴰⴷⴼⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵡⵓⵍⵣⵓⵣⴻⵏ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵓⴽⴽⵉⵜ ⵜⴰⵥⴻⵡⵔⴰⵏⵜ, ⵛⵀⴻⵎⵙ ⴻⴷⴷⵉⵏⴻ ⵛⵀⵉⵜⵓⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⴰⵍⵎⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵎⵓⵏⵉ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵇⵇⴻⵍ ⴷ ⵜⴰⴼⴻⵔⵔⴰⵙⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴰⵔ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⵇⵇⴰⵍⴻⵏ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵔⴰⵔ ⵏ ⵓⵀⵉⴷⵕⵓⵊⵉⵏ ⴰⵣⴻⴳⵣⴰⵡ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵣⴻⵎⵍⴻⵏⵜ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵙⵓⵏⴰⵜⵔⴰⵛⵀ ⴷ ⴻⵏⵉ ⵜⴰⵟⴰⵍⵢⴰⵏⵉⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵎⵉⵍⴰⵏⵓ (ⵟⵟⴰⵍⵢⴰⵏ), ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵎⵜⴰⵡⴰⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵏⵉⵔⴻⵎ ⴷ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵖⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵙⵓⵏⴰⵜⵔⴰⵛⵀ. ⵉⵎⵜⴰⵡⴰⵢⴻⵏ-ⴰ ⵣⴻⵎⵍⴻⵏ-ⵜⴻⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ-ⴰⵏⴻⵎⴳⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵙⵓⵏⴰⵜⵔⴰⵛⵀ, ⵜⵓⴼⵉⴽ ⵀⴰⴽⴽⴰⵔ, ⴷ ⵓⵏⴻⴷⴱⴰⵍ ⴰⵏⴻⵙⵎⵉⴳⴰⵍ ⵏ ⴻⵏⵉ, ⵛⵍⴰⵓⴷⵢⵓ ⴷⴻⵙⵛⴰⵍⵣⵉ. ⴷⴻⴳ ⵓⵎⵢⴰⴳⴻⵔ-ⴰ, ⵙⵙⴰⵡⵍⴻⵏ ⵙⵉⵏ-ⴰ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵙⴰⵏ ⵖⴻⴼ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⵜⴰⵍ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵜⵡⴰⵥⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵓⵛⵔⵉⴽⴻⵏ ⴷ ⵡⴰⵎⴻⴽ ⴰⵔⴰ ⵙⵊⴻⵀⴷⴻⵏ « ⵜⵉⵛⵛⵓⵔⴽⴰ-ⵏⵙⴻⵏ ⵜⴰⵎⴻⵣⵔⵓⵢⴰⵏⵜ », ⵖⴻⴼ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⴰ. ⵙⵉⵏ-ⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵙⴰⵢⴻⵏ ⵣⴻⵎⵍⴻⵏ, ⴷⴰⵖ, « ⵉⵎⵜⴰⵡⴰⵢⴻⵏ ⴷ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵡⴰⵥⵉⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⴻⵊⵀⴻⴷ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⵉⵛⵛⵓⵔⴽⴰ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵓⵍⵖⵓ-ⴰ. ⴰⵎⵜⴰⵡⴰ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ ⵢⴻⵔⵣⴰ ⴰⵙⴻⴹⵔⵓ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⴷ « ⴰⵣⵉⵜⴰⵍ » ⵉ ⵓⵙⴷⵓⵇⵇⴻⵙ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵉⵔⴻⵎ ⴷ ⵓⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⵏ ⵜⴻⵎⴷⴰ ⵏ ⴱⴻⵔⴽⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⴻⵚⴽⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴻⵖⵙⴻⵔⵜ ⵜⴰⴳⴻⵊⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ ⴷ ⵓⵒⵉⵜⵕⵓⵍ ⴰⵏⵓⵙⴻⵎ ⵙ ⵓⵙⴷⵓⴽⴽⴻⵍ ⵏ ⵜⵙⴻⵔⵜⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵣⵣⵉⴽⵉⵜ ⵏ 405ⴱ. ⴰⵎⵜⴰⵡⴰ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵣⴻⵎⵍⴻⵏ ⴷ ⵜⴰⵙⴻⴽⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⴻⴳⵣⵓ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⵣⵔⴻⵔ ⵏ ⵓⵒⵉⵜⵕⵓⵍ ⴷ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ ⵏ ⵓⵀⵉⴷⵕⵓⵊⵉⵏ ⴷ ⵜⴻⵥⵡⴰⵔ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⵇⵇⴰⵍⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵡⴰⵢⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⵇⴻⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⴽⴰⵕⴱⵓⵏ ⴷ ⵓⵜⵜⴻⴽⴽⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⵓⴽⴽⵉⵜ ⵜⴰⵥⴻⵡⵔⴰⵏⵜ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵙⵙⴻⴽⵢⴻⴷ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴷⵊⴻⵔⴰⴷ, ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵜ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⴻⵏⴼⵓ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⵣⵉ ⵏ ⵜⴻⵎⵥⵉⵏ ⴷ ⵓⴽⴱⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⵄⵉⵛ ⵏ ⵍⵎⴰⵍ ⵙⴻⴳ ⵜⵥⴻⵟⵟⴰⴹⵜ ⵏ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵢⴻⵔⵏⴰⵏ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵙⵙⴻⴽⵢⴻⴷ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⴷⴷⴰⵡ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴷⵊⴻⵔⴰⴷ, ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵜ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵉⵙⴻⴱⴹⴻⵏ ⵓⵎⵓⵖ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⵓⴷⴻⵎ ⴰⵙⵏⵓⴷⴷⵙⴰⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ. ⵉⵙⵡⵉ ⵏ ⵓⴹⵔⵉⵙ-ⴰ ⴷ ⴰⵙⴱⴰⴹ ⵏ ⵡⵓⵎⵓⵖ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ ⵜⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴳⵣⵓⵎⴻⵏ ⵉⵙⵏⵓⴷⴷⵙⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵎⴰⵣⴰⵍ ⵢⴻⵔⵣⴰ-ⵜⴻⵏ ⵓⵍⵓⴳⴻⵏ ⵏ 51/49% ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⵔⴰ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⴰⵙⵙⵎⴰⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ ⵏ 2020 ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ-ⵉⵙ ⵡⵉⵙ 50. ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, « ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⴱⴻⴹ-ⴷ ⵡⵓⵎⵓⵖ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵃⴻⵙⴱⴻⵏ ⴷ ⵉⵙⵏⵓⴷⴷⵙⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴳⵣⵓⵎⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴻⵔⵜ, ⴰⵎⴻⵙⵏⵉ, ⵉⵎⴰⵀⵉⵍⴻⵏ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ ⴷ ⵜⴻⵎⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵡⴻⵙⴼⴰⵔⵜ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵡⴰⵢⴰ ⵙ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵙⵎⴰⵡⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ ⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵔⵣⴰ ⵓⵙⵉⴳⴳⴻⵣ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴽⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⵣⵓⵜ ». ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏⵉⴹⴻⵏ, ⵢⴻⵙⵍⴰ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⵉ ⵓⵏⴻⵙⴽⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⵎⵏⴻⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⵣⵓⵜ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⴳⴻⵔⵜⴻⵍ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⵉⵙ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴰ ⴷ ⵜⴰⵎⵙⴰⵍⵜ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵉⴳⵣⵓⵎⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⴳⵓⵔⵉ, ⵜⴰⴽⴻⵔⵔⴰⵣⵜ ⴷ ⵜⴻⵏⴹⵉ. ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵣⴻⴷⴷⴰⵏ-ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵖⴻⵔⵖⴻⵔⵜ ⵜⵓⵎⴹⵉⵏⵜ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵏⵓⵎⵎⴷⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⵉⵙⴻⴼⴽⴰ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵔⵣⴰ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜⵏ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵔⵏⴰ-ⴷ ⵓⵍⵖⵓ-ⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴳⵣⵓⵎ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⵣⵓⵜ ⵢⴻⵜⵜⵀⴻⵢⵢⵉ-ⴷ ⴰⵎⵏⵉⵔ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⵓⵏⴻⴼⴽⴻⵏ ⵉ ⵜⴳⴻⵏⵙⴰⵙ ⵜⵉⴷⵉⵒⵍⵓⵎⴰⵜⵉⵢⴻⵏ ⵜⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵉⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵣⵖⴰⵔ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⵉⵙ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ.