ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴻⵔⵜ, ⵎⵓⵀⴰⵎⴻⴷ ⴰⵔⴽⴰⴱ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵒⵉⵜⵕⵓⵍⴰⵏⵜ ⵜⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵜ ⵏ ⵙⵧⵏⴰⵜⵔⴰⵛⵀ ⵜⴳⴰ-ⴷ ⴰⵣⵡⴻⵍ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵏ 6,8 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⴰⵕⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⵍⴰⵕⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⵔⴰⴹⵢⵓⵔ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ 2021. ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵙⵓⵏⴰⵜⵔⴰⵛⵀ « ⵜⴻⵙⵙⴰⵡⴻⴹ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⵙⵙⴻⴹⵔⵓ ⴰⵣⵡⴻⵍ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵏ 6,8 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⴰⵕⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⵍⴰⵕⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⵔⴰⴹⵢⵓⵔ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ-ⴰ ⵙ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ ⵏ 46,7 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵟⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵓⴳⴷⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵓⵒⵉⵜⵕⵓⵍ, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⴻⵏ 24 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵟⵓⵏⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵡⴻⵀⵀⴰⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵙⵉⴵⴻⵡ, ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵢⴻⵏ ⴷ-ⵢⴻⵇⵇⵉⵎⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵡⴻⵀⵀⴰ ⵉ ⵓⵙⵓⴷⴻⵔ ⴰⴷⵉⴳⴰⵏ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴳⵣⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵔⴽⴰⴱ ⴷⴻⴳ ⵕⵕⴰⴷⵢⵓ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ. ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵎⴰⵜⴰⵔ-ⴰ ⴷ « ⵉⵍⴰⵡ » ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴱⵖⴰⵙⴻⵏ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ-ⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⵙⵙⴻⴹⵔⵓ ⵉⵙⵡⵉⵢⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⵓⵍⴰ ⵎⴰ ⵜⵉⵎⴻⵔⵏⵉⵡⵜ-ⴰ ⵜⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵙ ⵛⵡⵉⵟ ⴽⴰⵏ ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵢⴻⵣⵔⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ-ⴰ. ⴰⵙⵓⵜⴻⵔ ⵖⴻⴼ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵖⴻⴼ ⵍⴵⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵢⵢⵓⴳⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵎⵎⵉⴹ ⴰⵢ ⵉⵃⵓⵣⴰⵏ ⴰⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⵜⵓⵕⵓⴼⵜ ⴷ ⵓⵛⵉⵔⵉ ⵏ ⵜⵃⴻⵎⵍⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴼⵚⴰⴷ ⵎⴳⴰⵍ ⵡⴰⴹⴹⴰⵏ ⵏ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19 ⴷⴻⴳ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴳⵣⴰ. ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏⵉⴹⴻⵏ, ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵢⴻⵜⵜⵓⵏⴻⴼⴽ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵉ ⵓⵙⵓⴷⴻⵔ ⴰⴷⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ ⴰⵢ ⵢⴻⵣⴳⴰⵏ ⵉⵔⴻⵏⵏⵓ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⴱⴰⴹ ⵓⵙⵓⴷⴻⵔ-ⴰ ⵙ ⵓⵀⴻⵢⵢⵉ ⵏ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍⴻⵏ ⴷ ⵓⵙⵉⵏⴻⴹ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⴷⴻⵛ ⴷ ⵓⵙⵎⴻⵖⵥⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴻⵔⵜ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⵓⵍⴻⵙ ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ, ⵙⴰⴱⵔⵉ ⴱⵓⴽⴰⴷⵓⵎ, ⴰⵎⵓⵇⵇⴻⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⵉⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ 17 ⵏ ⵢⵉⵙⵡⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴻⴳⵎⵓ ⵓⵏⵣⵉⴳ ⴷ ⵓⵎⵓⵇⵇⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴰⵖ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⴷⵔⴻⵡⵜ ⴷⴻⴳ ⵡⵓⵙⵙⵉⵙ ⵏ ⵓⵎⵖⵉⵡⴰⵏ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵉ ⵓⵙⴻⴹⵔⵓ ⵏ ⵜⴻⵙⵎⴻⴽⵜⴰⵢⵜ ⵏ 2030 ⵉ ⵓⵏⴻⴳⵎⵓ ⵓⵏⵣⵉⴳ. « ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⵜⴰⵎⴻⴽⴷⵉⵜ ⵉ ⵓⵎⵓⵇⵇⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵏⴻⴳⵎⵓ ⵓⵏⵣⵉⴳ, ⴷ ⴰⵎⵙⵓⵎⴰⵢ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⴰⵎⵙⴻⵜⵍⴰⵍ, ⵜⵜⴰⵍⵙⴻⵖ ⵜⵜⵡⴻⴽⴽⵉⴷⴻⵖ-ⴷ ⴰⵎⵓⵇⵇⴻⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⵓⵙⵙⵉⵙⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⵉ ⵓⵙⵉⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⵙⵡⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴻⴳⵎⵓ ⵓⵏⵣⵉⴳ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴻⵜⵜⴽⴻⵍ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴰ, ⵖⴻⴼ ⵓⴷⵀⴰⵍ ⵉⵎⴻⵣⴳⵉ ⴷ ⵜⴻⵔⵎⵉⵜ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵡⴻⴽⴽⴷⴻⵏ ⵏ ⵜⵙⵓⴷⴰ ⵜⵉⵖⴻⵍⴷⵓⴽⵍⴰⵏⵉⵏ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ, ⴰⵎⴰ ⴷ ⵜⵉⴷ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴰⵎⴰ ⴷ ⵜⵉ ⴷⵓⵔ ⵜⴻⵏ-ⵢⴻⵙⵄⵉⵏ ⴰⵔⴰ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⴽⴰⴷⵓⵎ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⴷⴰⵜⵡⴰⵍ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴷⴷⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⵍⵓ ⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵛⵔⴰⵡⵜ ⵏ 2020 ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵏⵎⵉⵔⴻⴳ ⴳⴰⵔ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵖⴻⵍⴷⵓⴽⵍⴰⵏ. ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵜⵉⵎⵓⵖⵍⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵓⵣⵡⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵏⴻⴳⵎⵓ ⵓⵏⵣⵉⴳ ⵢⴻⵜⵜⵓⵏⴻⴼⴽ-ⴰⵙⴻⵏⵜ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⴷ ⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ». ⵜⵉⵎⵓⵖⵍⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵓⵣⵡⵉⵔⵉⵏ-ⴰ ⵔⵣⴰⵏⵜ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴱⴷⴻⵔ, ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵙⴳⵓⵎⴻⵏ ⵉⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ, ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ, ⵖⴻⵔ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵜⴻⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵔⴰ ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴷ ⴰⵇⵓⵔⴰⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⴰⴼⵔⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵓⴹⵎⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⴷ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉⵢⵉⵏ ⵜⵓⵎⵎⵉⴷⵉⵏ, ⴰⵙⵎⴻⵙⴽⴻⵍ ⴰⴷⵔⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵇⵇⴻⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴻⵢ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ, ⴰⵏⴻⴳⵎⵓ ⴰⵍⵙⴰⵏ, ⵜⴰⵙⴻⵔⵜⵉⵜ ⵜⴰⵏⵎⴻⵜⵜⵉⵜ ⵉ ⵓⵙⴻⵍⵀⵓ ⵏ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⴻⴷⴷⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⵙⴻⵔⵜⵉⵜ ⵜⴰⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵜⵓⵔⵎⵉⴷⵜ. « ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ-ⴰ ⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⵊⵀⴻⴷ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴹⴻⵎⵏⴻⵏ ⵙ ⵜⵙⴻⴼⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵛⴻⴳⴳⴻⵔ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ ⵏ 1ⵓ ⵏ ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ 2020, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵢⴻⵔⵙⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵔⵓⴷⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴷ ⵢⵉⴳⵍⵉ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴻⴹ ⴷ ⵓⵙⴻⵍⴽⴻⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵢⴻⵜⵜⵃⴰⴽⴰⵕⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵇⵇⴻⵍ, ⵙⴻⴳ-ⴰ ⵖⴻⵔ 2030, ⴷ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⴼⵍⴰⵍⵉⵏ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵅⴻⴱⴱⴻⵔ ⴷⴰⵖ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⴽⴰⴷⵓⵎ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴽⴻⵔⵔⴰⵣⵜ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵀⴰⵎⵉⴷ ⵀⴰⵎⴷⴰⵏⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵙⵉⴵⵡⴻⵏ ⵉⵖⴻⵍⵏⴰⵡⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵉⴽⴻⵔⵔⴰⵣⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ ⵓⵎⴻⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⵍⴰⵕⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵙⴹⵉⵙ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⴻⵏ ⵉⵎⴻⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏ 2020. ⵎⵉ ⵜ-ⵢⴻⵜⵜⴻⵔ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵙⵍⴰⴹ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⴰⵏ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⵉⴼⵙⴻⵙ ⵉ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵉⴵⵡⴻⵏⵜ ⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵉⴽⴻⵔⵔⴰⵣⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵓⵔⵥⴰⵎ ⵏ ⵜⴰⵍⵍⵓⵏⵜ ⵜⴰⴳⴻⵏⵏⴰⵏⵜ ⵉ ⵡⵓⵙⵍⵉⴳⴻⵏ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⴵⴻⵡ, ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵀⴰⵎⴷⴰⵏⵉ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴳⵣⵓⵎ-ⵏⵏⴻⵙ « ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵓⵛⴰⵢⴰⴹ ⴰⵢ ⵢⴻⴵⴵⴰⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⵉⴵⴻⵡ ⵜⵉⵏⴻⵛⵜⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵉⴽⴻⵔⵔⴰⵣⴰⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵓⵕⵓⴼⵉⵢⵉⵏ, ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵉⵏ », ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⴽⴽⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⵉⴵⵡⴻⵏ ⴷⴻⴳ 6 ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⴻⵏ ⵉⵎⴻⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵢⴻⵣⵔⵉⵏ ⵜⴻⵡⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ 1,1 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⴰⵕⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⵍⴰⵕⴻⵏ. ⵎⵉ ⴷ-ⵢⴻⴱⴷⴻⵔ ⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴰⴵⵡⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵣⵖⴰⵔ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ 53.000 ⵏ ⵢⵉⵟⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵓⵎⵎⴰ ⴷ ⵜⵉⵏⵉ ⴷ 6.955 ⵏ ⵢⵉⵟⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵉⴷⴰⵍ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴰⴵⵡⴻⵏ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵀⵉⵍ ⴰⵢ ⵢⴻⴹⴼⴻⵔ ⵓⴳⵣⵓⵎ ⵉ 2020-2024 ⵉⵙⵡⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷ ⴰⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ ⴰⴽⴻⵔⵔⴰⵣⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵉⴵⴻⵡ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴻⴹ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ. ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏⵉⴹⴻⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⵀⴰⵎⴷⴰⵏⵉ ⵢⴻⵛⴽⴻⵕ-ⴷ ⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⵉⴼⵙⴻⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴵⴻⵡ ⴷ ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ ⵏ ⵡⵓⵏⵊⵓⴳⴻⵏ ⵉⴱⵉⵔⵓⵇⵔⴰⵟⵉⵢⴻⵏ ⵙ ⵓⵃⵔⴰⵣ ⵏ ⵜⴻⴽⵙⴰⵎⵎⴰⵙⵜ. ⴳⴰⵔ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵖⴻⵜⵙⴻⵏ, ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵓⵙⴻⴼⵇⴻⴷ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵉⴽⴻⵔⵔⴰⵣⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵡⴻⵀⵀⴰⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵙⵉⴵⴻⵡ, ⴰⵙⴻⵏⵇⴻⵙ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵏⴹⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⴽⴽⴻⵔ ⵏ ⵢⵉⴽⴰⵔⴰⵎⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵉⴽⴻⵔⵔⴰⵣⴰⵏⴻⵏ ⵉⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⵅⴻⵚⵔⴻⵏ, ⴰⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵜⵖⴻⵔⵖⴰⵔ ⵜⵉⵍⵓⵊⵉⵙⵜⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵓⴽⵛⵉ ⵏ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵉ ⵓⵙⴻⴷⵍⵉ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵉⴽⴻⵔⵔⴰⵣⴰⵏⴻⵏ. ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵉⵅⴻⴱⴱⴻⵔ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⵍⴰⵏ, ⴰⵔ ⵉⵎⵉⵔ-ⴰ, 4 ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴻⴷⵍⵉⵏ ⵙⴻⴳ ⴳⴰⵔ 140 ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵏⵉⴹⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴻⴷⵍⵉⵏ ⵙⴻⴳ-ⴰ ⵖⴻⵔ ⵙⴷⴰⵜ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵍⴷⵉⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵣⵉⴽⴽⴻⵏⵜ-ⴰⵙⴻⵏⵣⵉ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⵥⵓⵔⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵉⵏⴹⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵓⵥⴰⵙ (ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ), ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⵖⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵡⴻⵔⴷⵉⵏⵉⵢⴻⵏ, ⵉ ⵜⴼⴻⴽⴽⴰ ⵜⴰⴷⵉⵒⵍⵓⵎⴰⵜⵉⵜ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ. ⵜⴰⵣⵉⴽⴽⴻⵏⵜ ⵉⵍⴰⵏ ⵉⵙⵡⵉ ⵏ ⵓⵙⵉⵙⵙⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⵏⴹⵉ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵙ ⵢⵉⵙⴻⵎ-ⵉⵙ ⴷ ⴰⵖⴱⴰⵍⵓ ⵏ ⵜⵉⴱⴱⵓⵖⴻⵔⵜ ⴱⴻⵔⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵔⵖⴰⵏ, ⵢⴻⵍⴷⵉ-ⵜⵜ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ, ⵙⴰⴱⵔⵉ ⴱⵓⴽⴰⴷⵓⵎ, ⵜⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴻⵍⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ, ⵏ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⴻⵟⵟⵓⵜ, ⴽⴰⵡⵜⴰⵔ ⴽⵔⵉⴽⵓ, ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵔⵉⵜ, ⵏ ⵜⵉⵏⴹⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵜ, ⵎⵓⵀⴰⵎⴻⴷ ⴰⵍⵉ ⴱⵓⴳⵀⴰⵣⵉ. ⵉ ⵍⵎⴻⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵉ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⴽⴰⴷⵓⵎ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵜⴰⵣⵉⴽⴽⴻⵏⵜ-ⴰ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⵣⵉⵡⴻⴹ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵣⵣⵉⴽⴻⵏ ⵜⴰⵀⵓⵙⴽⵉ ⵏ ⵜⵚⴻⴽⴽⵉⵡⵉⵏ , ⵜⵉⵏⴹⵉ-ⵏⵏⴻⵖ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⴻⵔⵙⵉ ⵏ ⵜⴳⴻⵎⵎⵉ-ⵏⵏⴻⵖ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵉⴷⴻⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ », ⵢⴻⵣⵣⵉⵔⴻⴳ ⴰⴳⵓⵛⵛⴻⵍ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ-ⵉⵙ ⴰⴷ ⵢⴻⴷⴷⴻⵎ ⵜⴰⵎⵍⵉⵍⵜ-ⵉⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵙ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⴰⴱⴰⵖⵓⵔ. ⵙⴻⴳ ⵉⵣⵓⵍ ⵓⵙⵙⵉⵙⴻⵏ ⵉ ⴳⴰⵏ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵓⴷⴷⵙⴻⵏ ⵜⴰⵣⵉⴽⴽⴻⵏⵜ-ⴰ, ⵢⴻⴱⴷⴻⵔ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ « ⵜⴰⵎⵍⵉⵍⵜ ⵏ ⵢⵉⵏⵎⴰⵀⴰⵍⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵡⴰⵏⴰⴽⴻⵏ ⵉⵎⴻⴷⴷⵓⴽⴰⵍ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⵉⵙ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵉ ⵢⵉⴱⴻⵔⵔⴰⵏⵉⵢⴻⵏ ».
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵙⵙⴻⴽⵢⴻⴷ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ , ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⵉⵙ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⴹⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ), ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴷⵊⴻⵔⴰⴷ, ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵜ ⵉⵙⴻⴱⴹⴻⵏ ⴰⵥⴰⵢⴻⵔ ⴰⵙⴻⴽⴽⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⵓⴷⴰ ⵜⵉⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⴻⵖ ⴷⴻⴳ ⵜⴽⴻⵔⵔⴰⵣⵜ ⵢⴻⵎⵎⵓⵣⴳⴻⵏ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ. ⵢⴻⵙⵙⵉⵎⴻⵍ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴽⴻⵔⵔⴰⵣⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⵏⴻⴼⵍⵉ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⵔⴰⵔ, ⴰⵛⴻⵏⴼⴰⵔ-ⴰ ⵏ ⵓⴹⵔⵉⵙ ⵢⵓⵙⴰ-ⴷ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ « ⴰⴷ ⴼⴽⴻⵏ ⵉ ⵜⵙⵓⴷⴰ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴽⴻⵔⵔⴰⵣⵜ ⴰⵥⴰⵢⴻⵔ ⴰⵙⴻⴽⴽⴰⵏ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵏⴻⵔⵔ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵃⵡⴰⴵ ⵓⴳⵣⵓⵎ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⵉⵍⴻⵖ, ⵏ ⵓⵙⵉⵙⵙⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ », ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵉ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⵏⵏⵉ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵜⵉⴳⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵓⵎⵎⴰ ⴷ ⵜⵉⴷⴰⵍ ⴰⴷ ⴷ-ⵏⴻⵇⵙⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵎⴰⵍⴰⵙ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ ⴷ ⴰⵙⴰⵡⴻⵏ ⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵜⴰⵡⴻⴹ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⵙⴻⵎⵀⵓⵢⵜ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴽⴻⵔⵔⴰⵣⵜ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵀⴰⵎⵉⴷ ⵀⴻⵎⴷⴰⵏⵉ.
ⵍⴻⴱⵍⵉⴷⴰ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵢⵉⵎⴽⴻⵍⵍⴻⴼ ⵙ ⵜⵓⵖⴷⴰⴹⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴱⵔⴰⵀⵉⵎ ⵎⴻⵔⴰⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⴱⵍⵉⴷⴰ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵎⵣⴻⵍⵜ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵎⴰⵣⴰⵍ ⵜⴻⵜⵜⴽⴻⵎⵎⵉⵍ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵙ ⵏ ⵍⴻⵡⵚⴰⵢⴰⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ. « ⴰⵔ ⴰⵙⵙ-ⴰ, ⵏⵓⴷⴷⴻⵏ-ⴷ 15.044 ⵏ ⵡⴰⵙⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⵉ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵣⴻⴷⵖⴻⵏ 8 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵎⴻⴷⴷⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵎⴰⵣⴰⵍ ⵜⴻⵜⵜⴽⴻⵎⵎⵉⵍ ⵜⴻⵎⵣⴻⵍⵜ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⵉ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴱⵔⴰⵀⵉⵎ ⵎⴻⵔⴰⴷ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵊⵉⴼⴻⵕ ⵏ ⵓⵙⵡⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴻⴹⵔⴰⵢⴻⵏ ⵓⵙⵙⴰⵏ-ⴰ ⴷⴻⴳ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵡⴰⵙⵓⵏⴻⵏ ⵓⴳⴳⵉⴳⴻⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⵉ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⴱⵍⵉⴷⴰ. ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ, ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵜⴼⵓⴽ ⵜⴻⵎⵣⴻⵍⵜ-ⴰ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵏ, ⴰⴷ ⵙⵙⵓⴷⴷⵙⴻⵏ « ⴰⵎⵢⴰⴳⴻⵔ ⴷ ⵢⵉⴳⴻⵏⵙⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⵖⴻⵎⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵏ-ⵙⵙⴻⵍⵖⵓⵏ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽ ⴰⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ-ⴰ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⴹⴰⴼⴰⵔ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏⴻⵜⵜⴰ ⵙ ⵜⵉⵎⵎⴰⴷ-ⵏⵏⴻⵙ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ. ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵉⵙⴻⴼⵔⴰⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⴻⴱⴹⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⵎⵓⵏⵓ ⵏ ⵡⴰⵙⵓⵏⴻⵏ-ⴰ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵎⴰⵙⴰⵢ-ⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ ⵓⵔ ⵢⴻⵙⵄⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵜⵉⵡⵜⵉⵍⵉⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵢⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⴷⴷⵓⵔⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵅⵓⵚⵚⴻⵏ-ⵜⵜ ⵢⵉⵔⴱⵉⴷⴻⵏ ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵓⵔ ⵜⴻⵙⵄⵉ ⴰⵔⴰ ⵜⴰⵜⵔⵉⵙⵜ, ⵓⵔⵔⵉⴳ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵙⵙⵉⵜ, ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵎⵓⵏ ⴷ ⴰⵙⵓⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⵉ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵅⴻⴱⴱⴻⵔ. ⵉⵎⴽⴻⵍⵍⴻⴼ ⵙ ⵜⵓⵖⴷⴰⴹⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ, ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏⵉⴹⴻⵏ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵉⵔⵣⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⵖⴻⴼ ⵍⴻⴱⵍⵉⴷⴰ ⵜⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵣⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⴻⵔⵣⴰ ⴰⵢ ⵉⴳⴰ ⵖⴻⴼ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵄⵓ « ⴰⵏⴻⵔⵎⵉⵙ ⴷ ⵢⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵉⵏ-ⴰ, ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⵍⴻⴷ ⵉ ⵢⵉⵖⴻⴱⵍⴰⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴰⵙⴻⵏ-ⵢⴻⴽⴽⴻⵙ ⴰⵖⴱⴻⵍ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⴳⵓⵛⵛⴻⵍ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵀⵓ ⵜⵉⴳⵏⴰⵜⵉⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⴷⴷⵓⵔⵜ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵙⵙⵓⴼⴼⴻⵖ-ⴷ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴽⴻⵔⵔⴰⵣⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ, ⵜⵉⵏⴻⵛⵜⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵍⴱⴰⵟⴰⵟⴰ ⴷⴻⴳ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵉ ⵓⵙⴻⵏⵇⴻⵙ ⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵔⵏⴰⵏ ⵓⵙⵙⴰⵏ-ⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⵓⵍⵣⵓⵣ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ, ⴰⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ, ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⵎⴻⵎⵎⵉ ⵏ ⵜⴻⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵜ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⵜⵉⵃⵃⴻⵔⴼⵉⵜ ⴷ ⵜⵎⴻⵍⵍⵉⵍⵜ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⴵⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴻⴷⴷⴰⵢⴻⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⴻⵏ ⴷ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⴷⵖⴰⵍ ⴷ ⵓⴽⴻⵍⵍⴻⵅ. ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⵍⴻⴷ ⵉ ⵓⵏⴻⵙⴽⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⵎⵏⴻⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⴳⵓⵔⵉ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵜ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⴻⵏⵡⵉ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵜ ⴷ-ⵉⵙⴻⴱⴹⴻⵏ ⵜⵉⵡⵜⵉⵍⵉⵏ ⴷ ⵜⴻⵙⴽⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵙⴽⴻⵔⵜ ⵏ ⵓⵔⵎⵓⴷ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⵣⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴻⴷⴷⴰⵢⴻⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⴻⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴱⴷⴻⵔ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ. ⵎⴰⵙⵙ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ ⵉⵃⴻⵜⵜⴻⵜ-ⴷ ⵖⴻⴼ « ⵓⵙⵎⴻⵎⵎⵉ ⵏ ⵜⴻⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵜ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵔⴰ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵉⵃⵃⴻⵔⴼⵉⵜ ⴷ ⵜⵎⴻⵍⵍⵉⵍⵜ ⵙ ⵓⵙⴻⵎⵢⵓⴷⴷⴻⵙ ⴷ ⵢⵉⴳⵣⵓⵎⴻⵏ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⴰⴽⴽ ⵜⵓⵎⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵍ ⴷ ⵓⴽⴻⵍⵍⴻⵅ. » ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵢⴻⵜⵜⵓⵏⴻⴼⴽ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵉ ⵜⴻⴳⵏⴰ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵡⴻⵏⵏⴰⴹⴰⵏⵜ ⴷ ⵢⵉⵙⵓⵖⵏⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⴻⵥ ⵏ ⵡⵓⵍⵣⵓⵣ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴻⵔⵖⵓ ⵉ ⵓⵙⵎⴻⵖⵥⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⴵⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴻⴷⴷⴰⵢⴻⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⴻⵏ. ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵉⵃⴻⵜⵜⴻⵔ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵡⵍⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵎⵓⵜⵓⵔ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴻⴷⴷⴰⵢⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⴰⴵⵡⴻⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⵣⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴻⴷⴷⴰⵢⴻⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⴻⵏ ⵓⵔ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⴻⴽⴽ ⵉ 1,6 ⴷ ⴰⵍⵉⵜⵔ. ⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵎⴻⵏⵡⴰⵍⴰ ⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⴰⴵⵡⴻⵏ ⵏⵉⵜⵏⵉ ⵙ ⵜⵉⵎⵎⴰⴷ-ⵏⵙⴻⵏ ⵉⵎⵙⴻⴷⴷⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⵜⴰⵡⵍⴻⵍⵍⴰ ⵢⵓⴳⴰⵔⴻⵏ 1,6 ⴷ ⴰⵍⵉⵜⵔ. ⵢⵓⵎⴻⵕ ⴷⴰⵖ ⵎⴰⵙⵙ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⵙⵙⴻⵖ ⵏ ⵜⵓⵏⵜ ⵏ 15% ⵏ ⵓⵖⵔⵓⴷ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴻⴷⴷⴰⵢⴻⵏ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴵⵡⴻⵏ ⵉ ⵢⵉⵎⵙⴻⴷⴷⴰⵢⴻⵏ ⵉⵜⵔⵉⵙⴰⵏⴻⵏ, ⴷ ⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ, ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵡⴰⵢⴰ ⵙ ⵜⴻⵡⵜⵉⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⵇⴻⵙ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴻⴷⴷⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⵓⴷⵢⴰⵣⴰⵍ ⵖⴻⵔ ⵡⴰⴷⴷⴰⵢ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵡⴻⴽⴽⴷⴻⵏ-ⴷ ⵢⵉⵎⴻⴷⵔⴰⵡⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⴷⵔⵓ ⵖⴻⴼ « ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵉ ⵓⴱⴰⵖⵓⵔ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵔⵉⵜ ⴷ ⵓⵙⵉⴽⴻⵍ », ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵖⴻⴼ ⵜⴹⵓⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵀⵓ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⴻⵖ ⵙ ⵓⵙⴻⵊⵀⴻⴷ ⵏ ⵓⵏⴰⴷⵉ ⵓⵙⵙⵏⴰⵏ ⵉ ⵓⵙⵉⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ ⵜⵉⵙⵙⵓⴷⴻⵔⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵔⵎⵓⴷ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵔⵉⵜ ⴷ ⵓⵙⵉⴽⴻⵍ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵇⵇⴻⵍ ⵓⵔⵎⵓⴷ-ⴰ ⴷ ⴰⵖⵓⴷⵉⴷ ⵏ ⵓⵏⴻⴳⵎⵓ ⵓⵏⵣⵉⴳ.