ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⴷⵔⴻⵡ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⵣⵓⵜ, ⴽⴰⵎⴻⵍ ⵔⴻⵣⵉⴳ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⵙ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⴻⵥⵔⵉⵜ, ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⵉⵙ 6 ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵓⵏ ⴰⵎⴻⵏⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⵏ ⵓⵎⵙⴻⵏⴼⴰⵍ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴳⴰ-ⴷ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵙⵓⵏⴰⵜⵔⴰⵛⵀ ⵉⴳⵎⴰⴹ ⴷ « ⵉⵍⴰⵡⴻⵏ » ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⴰⵙⵏⵉⵔⴻⵎ, ⴰⵙⵉⵏⴻⵢ ⵏ ⵜⵃⴰⵔⴰⵣⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵖⴰ ⴷ ⵓⴼⴰⴽⵉ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⴷ ⵜⴷⵓⵎⵚⵓⴽⵉⵏ ⵜⵓⵔⵔⵉⴳⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵓⵍⴰ ⵎⴰ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⵃⵓⵣⴰ-ⵜⵜ ⵜⴽⴰⵖⵔⴻⴼⵜ ⵏ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ, ⵜⵓⴼⵉⴽ ⵀⴰⴽⴽⴰⵔ. « ⵓⵙⵙⵉⵙⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⴳⴰ ⵙⵓⵏⴰⵜⵔⴰⵛⵀ ⴷ ⵡⵉⴷ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴰⵡⴹⴻⵏ, ⵛⵛⵉⵍ ⵜⵓⵙⵓⵔⵜ ⵜⵉⴱⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴻⵣⵖⴻⵏⵜ ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏⵜ, ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⵉⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴳⵎⴰⴹ ⴷ ⵉⵍⴰⵡⴻⵏ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⵏⵉⵔⴻⵎ ⴷ ⵓⵙⵉⵏⴻⵢ ⵏ ⵜⵃⴰⵔⴰⵣⵉⵏ, ⴰⴼⴰⴽⵉ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⴷ ⵜⴷⵓⵎⵚⵓⴽⵉⵏ ⵜⵓⵔⵔⵉⴳⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵉⴵⴻⵡ ⵏ ⵓⴳⴰⵣⵡⴰⵍ ⴷ ⵜⵓⵎⴰⵙⵜ ⵉ ⵜⵉⴽⴽⴻⵍⵜ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴷⴻⴳ 10 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵀⴰⴽⴽⴰⵔ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵏ ⵏ ⵓⵀⴻⵏⵏⵉ ⴰⵢ ⵉⵡⴻⵀⵀⴰ ⵉ ⵓⵎⴰⵣⴷⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵜ-ⴰ ⴷ ⵡⴰⴽⴽ ⴰⵖⵔⴻⴼ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⴻⵍ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 59 ⵏ ⵓⵙⵓⵖⴰⵍ ⵏ ⵜⵏⴰⵢⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ. ⵙⵓⵏⴰⵜⵔⴰⵛⵀ ⵜⴻⴱⴷⴰ-ⴷ, ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏⵉⴹⴻⵏ, ⵉⵛⴰⵏⵟⵉⵢⴻⵏ ⴷ ⵉⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏⴻⵏ ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⴱⴷⴰ ⴷⴰⵖ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵉⵙⴻⵎⵚⴰⴽⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵉⴷⴻⵔⵡⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⵏⴼⴻⵍ ⴷ ⴰⵍⵇⴰⵢⴰⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵉⵎⵙⵓⴽⴽⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⴼⴰⵔⴻⵙ ⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵖⴰ, ⴰⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⵏ ⵜⵒⵉⵜⵕⵓⴽⵔⵓⵔⴰ ⴷ ⵜⴻⵙⴽⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⴻⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵓⵙⴻⴼⵔⴻⴽ ⵏ ⵜⴻⵖⴱⵓⵍⴰ ⵜⵉⵍⵙⴰⵏⵉⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵅⴻⴱⴱⴻⵔ ⵓⵎⴰⵙⴰⵢ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵜ-ⴰ ⵜⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵜ. ⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ-ⴰ ⴷ ⵜⵉⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ « ⵜⵉⵙⴻⴱⵖⴰⵙⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⴰⵖ-ⵢⴻⴵⴵⴻⵏ ⴰⴷ ⵏⴻⵙⵙⵉⵔⴻⵎ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵏⴻⵕⵊⵓ ⵉⵎⴰⵍ » ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ-ⴰⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ. ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵙⵓⵏⴰⵜⵔⴰⵛⵀ ⵜⴻⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⴻⵍⵀⵓ ⵏ ⵜⴻⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵓⵙⴻⴼⵔⴻⴽ ⵏ ⵜⴻⵖⴱⵓⵍⴰ-ⵏⵏⴻⵙ ⵜⵉⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⵉ ⵓⵙⴻⵄⵊⴻⵍ ⵏ ⵓⵙⴻⵜⵔⴻⵔ ⵏ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵜ-ⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⵉⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⴳⵏⴰ ⴰⵢ ⵜⵜⴹⴰⴼⴰⵔⴻⵏⵜ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴼⴰⵔⴰⵙⴻⵏ ⵜⴰⵥⵡⴻⵔⵜ ⵎⴻⵇⵇⵔⴻⵏ ⴰⵎ ⵏⴻⵜⵜⴰⵜ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵓⵙⵉⴵⴻⵡ ⵢⴻⵅⴹⴰⵏ ⵜⵉⵎⴻⵔⵖⴰ ⵙ 81,80% ⴷⴻⴳ ⵙⴻⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⴻⵏ ⵉⵎⴻⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏ 2021 ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ-ⴰ ⵉⵍⵉⵏⴷⵉ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ 1,55 ⴷ ⴰⵎⴻⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⵍⴰⵕⴻⵏ, ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵛⵔⴰⵡⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⵓⴼⴼⴻⵖ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⵣⵓⵜ. ⵜⴻⵡⵡⴻⴹ ⵜⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⵉⴵⵡⴻⵏ ⵢⴻⵅⴹⴰⵏ ⵜⵉⵎⴻⵔⵖⴰ ⵙ 1,55 ⴷ ⴰⵎⴻⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⵍⴰⵕⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵙⴻⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⴻⵏ ⵉⵎⴻⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏ 2021 ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵢⴷⴻⴳ, ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ-ⴰ, ⵉⵍⵉⵏⴷⵉ, ⵜⴻⵡⵡⴻⴹ ⵜⴰⵍⵍⴰⵢⵜ-ⴰ ⵖⴻⵔ 852 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⵍⴰⵕⴻⵏ. ⴰⵢⴰ ⵢⴻⵜⵜⴳⴻⵏⵙⵉⵙ-ⴷ 11,13% ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵙⵉⴵⵡⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵙⴻⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⴻⵏ ⵉⵎⴻⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏ 2021. 910 ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⴵⴻⵡ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴰⴵⵡⴻⵏ ⵉⵍⵣⴰⵣⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ-ⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⴰ. ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴰⴵⵡⴻⵏ ⵙ ⵡⴰⵟⴰⵙ, ⵜⴰⵛⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵜⵅⴻⴱⴱⴻⵔ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⴰⵇⵇⵓⵙⵉⵏ ⵜⵉⵣⴰⵔⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⴻⴽⵔⵓⵔⴰⵏⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵡⵡⴹⴻⵏ ⵖⴻⵔ 412,26 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⵍⴰⵕⴻⵏ (+22,4%). ⴰⵙⵉⴵⴻⵡ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⵓⵞⵞⵉⵜ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ 242 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⵍⴰⵕⴻⵏ (+40%). ⴰⵙⵉⴵⴻⵡ ⵏ ⵓⵣⴰⵜⵉⵎ ⴷ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵏⵉⴹⴻⵏ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵓⴷⴷⵎⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵔⴻⴳ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ 207 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⵍⴰⵕⴻⵏ (+132%). ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏⵉⴹⴻⵏ, ⵜⴻⵙⵙⴰⴵⴻⵡ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ 146 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⵍⴰⵕⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴽⴻⵕ (+47%). ⵜⴻⵙⵙⴰⴵⴻⵡ ⴷⴰⵖ 75 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⵍⴰⵕⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⴰⵏ (+221%). ⵜⴻⵙⵙⴰⴵⴻⵡ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ 49 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⵍⴰⵕⴻⵏ ⵏ ⵜⵉⵏⵉ (+19,98%), ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⵣⵓⵜ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵛⵏⴰⵏ-ⵎⴻⴷ, ⵏⵧⵓⵔⴻⴷⴷⵉⵏⴻ ⴽⵧⵓⴷⵉⵍ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵖⴻⵔⵔⴰⴱⵓ ⵏ ⴵⴰⵏⴻⵜ ⵉⵄⴻⴱⴱⴰ ⴰⴳⴷⴰⵣⴰⵍ ⵏ 900 ⵏ ⵢⵉⴳⴻⴱⴱⴰⵔⴻⵏ ⵏ 20 ⵏ ⵢⵉⴹⴰⵔⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵉⴽⴻⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵥⵓⵏⵥⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵏ-ⵢⴻⵙⵙⵉⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⵙⵓⴳⴰⵏ ⵉⴳⴻⵊⴷⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵓⴳⴻⵎⵎⴰⴹ ⴰⵏⵥⵓⵍⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵍⴻⵍ ⴰⴳⵔⴰⴽⴰⵍ ⵓⵜⵔⵉⵎ. ⴰⵖⴻⵔⵔⴰⴱⵓ-ⴰ ⵉⵜⵜⴻⴷⴷⵓ ⵙ ⵜⴻⴽⴱⴰⴱⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ.
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵟⵛⴽⵕ-ⴷ ⵟⴽⵓⵏⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵟⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵟⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵟⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵉⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⴰⵛⵉⵔⵉ ⵏ ⵜⵖⵔⵖⵔⵜ ⵏ ⵉⵏⵜⵔⵏⵜ ⵏ « ⴰⵍⴳⵔⵉⴰ ⵉⵏⴹⵙⵜ » ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵖⵔⵜ ⵜⵓⵎⴹⵉⵏⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⴳⴰⵏ ⵉ ⵓⵙⴼⵜⵉ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ ⵜⴽⵓⵏⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ-ⴰ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ.
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵟⴰⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⴷ-ⵢⵍⵀⴰⵏ ⵙ ⵢⵉⵔⵎⵓⴷⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵣⵉ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴷⴷⴰⵢⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⴰⴷ ⵜⴼⴽ, ⴷⴳ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵜⵜⴷⴷⵓⵏ, ⴰⵎⵍⵓ-ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵉ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⴷⴳ ⵡⴰⵢⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⵉⴽⴰⵔⴰⵎⵏ ⴰⵢ ⵜⵙⴽⴽⵔ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⵜⵉⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴰǧⵡⵏ ⵉⵎⵙⴷⴷⴰⵢⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⵓⵔ ⵜⵜⵄⵟⵟⵉⵍⵏⵜ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵏⴼⴽⵏⵜ ⵜⵉⵙⵎⵉⵏ ⵉ ⵜⵕⵎⵉⵙⵉⵏ-ⴰ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴱⴷⵓⵏⵜ ⴰǧⴰⵡ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵙⴰⵢ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴻⵔⵜ, ⵎⵓⵀⴰⵎⴻⴷ ⴰⵔⴽⴰⴱ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵙⴻⵇⴷⴻⵛ ⵏ ⵓⵙⴻⵔⵖⵓ ⵡⴰⵔ ⴰⵍⴷⵓⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵎⴰⵜⵓ ⵙⴻⴳ ⵢⵓⵍⵢⵓ ⴷ ⴰⵙⴰⵡⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵢⴻⵇⵇⵉⵎ ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ 45 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ ⵉ ⵓⵍⵉⵜⵔ. ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵖⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵜⵡⵉⵍⴰⵏ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⴷⴻⵛ ⵏ ⵓⵙⴻⵔⵖⵓ ⵡⴰⵔ ⴰⵍⴷⵓⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵖⵍⵉⴼⴰⵏ, ⵉⵅⴻⴱⴱⴻⵔ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵔⴽⴰⴱ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ, ⵙⴻⴳ ⵢⵓⵍⵢⵓ 2021, ⴰⵙⴻⵔⵖⵓ ⵡⴰⵔ ⴰⵍⴷⵓⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴷ ⵜⵓⵎⴰⵙⵜ ⵜⴰⵢⵉⵡⵏⴰⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵡⵓⵍⵣⵓⵣ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ ⵏ ⵓⵒⵉⵜⵕⵓⵍ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵎⴻⵏⴳⵉⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵖⵙⴰⵔ ⵏ ⵜⵓⵎⴰⵙⵜ ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⴰⵢⵢⴻⵙ ⵢⴻⵜⵜⵏⵓⵣⵓ ⵉⵎⵉⵔ-ⴰ. Ɣⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ, ⴰⵙⵙ-ⴰ ⴰⵜⵡⵉⵍⴰⵏ ⵙⵙⵓⴷⴷⵙⴻⵏ-ⵜ ⴽⵔⴰ ⴽⴰⵏ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵓⵇⴱⴻⵍ ⵎⴰ ⴱⴷⴰⵏ ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵔⵖⴰ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⵜⵓⵎⴰⵙⵜ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵡⵉ ⴷ ⵜⵓⵎⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⴳⵏⵓⵜ ⴷ ⵜⵓⵎⴰⵙⵜ ⵜⵉⵎⴳⴻⵔⵔⴻⵣⵜ, ⵙⴻⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵖⵙⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⴻⵥⵍⵓ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ. ⵢⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ ⵏ ⵓⵍⴷⵓⵏ ⵜⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷ ⴰⵅⵜⴰⵎ ⵉ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵀⴻⵍⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴱⴷⴰⵏ ⴷⴻⴳ 1998 ⵙ ⵓⵙⴻⴷⴳⴻⵔ ⵏ ⵜⵓⵎⴰⵙⵜ ⵡⴰⵔ ⴰⵍⴷⵓⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵖⵙⴰⵔ ⵏ ⵜⵓⵎⴰⵙⵜ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵎⵉⵔ-ⵏⵏⵉ, ⴷⴰⵖ, ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵓⵙⵓⴷⴻⵔ ⵏ ⵜⵓⵎⴰⵙⵜ ⵙ ⵓⵍⴷⵓⵏ ⴰⵔⵎⵉ ⴰⵢ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ 1,3 ⴷ ⴰⵎⴻⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵢⵉⵟⵓⵏⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ, ⴷ ⴰⵢⴻⵏ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴳⴻⵏⵙⵉⵙⴻⵏ 40% ⵙⴻⴳ ⵓⵙⵓⴷⴻⵔ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴻⵔⵖⵓ. ⵢⴻⵔⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵙⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⴷⴻⵛ ⵏ ⵓⵙⴻⵔⵖⵓ-ⴰ ⵓⵔ ⵢⴻⵙⵡⴰⵖⴰⵢ ⴰⵔⴰ ⵉⵎⵙⴻⴷⴷⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⵓⴷⵔⴻⵏ ⵉⵎⵉ ⵜⵓⵎⴰⵙⵜ ⵡⴰⵔ ⴰⵍⴷⵓⵏ ⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵜ-ⵙⵇⴻⴷⵛⴻⵏ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵉⵎⵙⴻⴷⴷⴰⵢⴻⵏ ⵉⵇⴱⵓⵔⴻⵏ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⴷⵔⴻⵡ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ, ⵙⴰⴱⵔⵉ ⴱⵓⴽⴰⴷⵓⵎ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ, ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴽⴰⵙⵉ ⵖⴻⴼ « ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⴰⵍⴻⵎⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ: ⴰⵀⴻⵢⵢⵉ ⵏ ⵜⴻⵙⵎⴻⴽⵜⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵓⵏⵣⵉⴳⵜ » ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⴻⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵏⵎⴰⴳⴻⵔ ⵏ ⴰⵏⵜⴰⵍⵢⴰ ⵖⴻⴼ ⵜⴷⵉⵒⵍⵓⵎⴰⵜⵉⵜ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵓⴷⴷⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵟⵟⴻⵔⴽ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ. ⵉⴼⵓⵔⴻⵚ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ-ⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⵎⵏⴻⴷ ⵜⴰⵔⵎⵉⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⴷ ⵜⵙⴻⵏⵜⴰⵢⵉⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⵉ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⴰⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⴻⵍⵡⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⴻⵔⵜⴰⵏⵉⵏ ⵉ ⵜⴻⵣⵖⴰⵏ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵃⴻⵜⵜⴻⵜ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⴷ-ⴽⴽⴻⵏⵜ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏⵏⵉⴳ ⵜⴰⵔⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⵙⴰⵢⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⴼⵔⴻⴽ ⵏ ⵢⵉⵎⵢⴻⵏⴽⴰⴼⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵎⴰⵀⵍⴻⵏⵜ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⴻⵎⵍⵉⵍⵉ ⵏ ⵜⴻⴳⵏⴰⵜⵉⵏ ⵉⵡⴰⵜⴰⵏ ⵉ ⵓⴼⴻⵔⵔⵓ-ⵏⵙⴻⵏ ⵙ ⵢⵉⵎⴻⴽ ⴷ ⴰⴳⴰⵔⴰⵏ. ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏⵉⴹⴻⵏ, ⵢⴻⴷⵔⴻⵡ ⵓⵖⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵜⴷⵉⵒⵍⵓⵎⴰⵜⵉⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴽⴰⵙⵉ ⴷ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵖⴻⴼ ⵓⵏⵎⵉⵔⴻⴳ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⴳⴰⵔ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⴷ ⵟⵟⴻⵔⴽ, ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⴳⴻⵔ ⵜⵉⵖⵔⵉ, ⴷⴻⴳ ⵜⴳⴻⵔⵎⴰⵏⵜ-ⵏⵏⴻⵙ, ⵉ ⵓⵣⴻⴷⴷⵉ ⵏ ⵓⴱⵍⴰⴳ ⴰⵎⵏⴻⴽⵏⴰⵢ ⴰⵔⴰ ⵉⵃⴻⵔⵣⴻⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵙⵉⵏ-ⴰ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵙⴰⵏ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ, ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴰ, ⵖⴻⴼ ⵜⵙⴻⵎⵎⴻⵙⴽⴰⵍ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴱⴷⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵀⵓ ⵏ ⵓⵏⴻⵣⵡⵉ ⵏ ⵓⵙⴻⴼⵜⵉ ⴷ ⵓⵙⴻⴱⵖⴻⵙ ⵏ ⵓⵙⴻⴼⵜⵉ ⴰⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⴰ. ⵉⴳⴰ ⴷⴰⵖ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵊⵉⴼⴻⵕ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵢⵉⵏ-ⴰ, ⵉⵎⵢⴰⴳⵔⴻⵏ ⵉⵙⵉⵏⴷⵉⵙⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⵙⴻⵎⵀⴰⵍ ⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⴻⵏ ⵉⵟⴻⵔⴽⵉⵢⴻⵏ ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⴻⵏ ⴽⵔⴰ ⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵢⵉⵎⵜⵉⵍⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⵏ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏⵉⴹⴻⵏ ⴰⵎ ⴳⴰⴱⵓⵏ, ⴽⴻⵏⵢⴰ, ⵎⴰⴷⴰⴳⴰⵙⴽⴰⵕ, ⵍⵉⴱⵢⴰ, ⴽⴰⵎⵔⵓⵏ, ⵟⵟⴻⵔⴽ, ⴰⵣⴻⵔⴱⵉⴵⴰⵏ, ⴱⵓⵍⵓⵏⵢⴰ ⴷ ⵎⴰⵍⵉⵣⵢⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⵜ-ⵉⴷ-ⵢⴻⵅⵜⴻⵎ ⵓⵍⵖⵓ-ⴰ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴻⵟⵟⴻⴼ-ⴷ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵎⴰⵏⴰⴷⵊⵉⵎ ⴻⵍ ⴷⵊⴰⵣⴰⵉⵔ (ⵎⴰⵏⴰⵍ), ⴰⵔⵎⵉ ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⵙⴹⵉⵙ (6) ⵏ ⵢⵉⵙⵉⵔⵏⴻⵏ ⵏ ⵡⵓⵔⴻⵖ ⴰⵏⵓⵙⴻⵎ ⵏ ⵡⵓⴳⴰⵔ ⵏ 100 ⵏ ⵢⵉⵟⵓⵏⴻⵏ ⵙ ⵜⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ 11 ⵏ ⵢⵉⴳⵕⴰⵎⴻⵏ ⵏ ⵡⵓⵔⴻⵖ ⵉ ⵓⵟⵓⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵎⵓⵀⴰⵎⴻⴷ ⵙⴰⴽⵀⴻⵔ ⵀⴰⵔⴰⵎⵉ, ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ-ⴰⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵜ. ⵉⵙⵉⵔⵏⴻⵏ ⵏ ⵡⵓⵔⴻⵖ ⴰⵏⵓⵙⴻⵎ ⴷ ⵡⵉⴷ ⴰⵢⵙⴻⴳ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⴽⴽⵙⴻⵏ ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 1,3 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⴳⵕⴰⵎⴻⵏ ⵏ ⵡⵓⵔⴻⵖ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵀⴰⵔⴰⵎⵉ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵉⵏⴻⴱⴳⵉ ⵏ ⵓⵏⵎⴰⴳⴻⵔ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⵎⴻⵍ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵖⵓ ⵏ « ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵉⵎⵉⵔ-ⴰ » ⴷ ⵜⴻⵔⴳⴰ ⵏ « ⴱⴻⵓⵔ ⵜⵠ ». ⵉⵙⵉⵔⵏⴻⵏ-ⴰ ⴷ ⴰⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵙⴳⴻⵔⵡⴻⵏⵜ 45 ⵏ ⵜⴻⵎⵥⴻⵔⵎⵉⵙⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⴱⴷⴰⵏ ⴰⵎⴰⵀⵉⵍ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵔⴰⵔ-ⴰ, ⵙⴻⴳ ⴳⴰⵔ 220 ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵓⵎⵉ ⴼⴽⴰⵏ ⴰⵙⵉⵔⴻⴳ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵎⴰⵙⴰⵢ-ⴰ. ⵎⴻⵏⵖⵉⵔ ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ ⵜⴰⵜⵡⵉⵍⴰⵏⵜ, ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵎⴰⵏⴰⵍ ⵜⴻⴹⵎⴻⵏ ⴷⴰⵖ ⵜⵉⵎⵚⵓⴽⵉⵏ ⵉ ⵓⵎⴰⴳⴻⵔ ⵏ ⵡⵓⵔⴻⵖ ⴰⵏⵓⵙⴻⵎ ⴷ ⵜⴻⵎⵀⴰⵍ ⵜⵉⵜⵡⵉⵍⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴻⵣⵡⴰⵔ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵢⴰ. ⵜⴻⴹⵎⴻⵏ ⴷⴰⵖ ⴰⴷ ⵜⴰⵍⴻⵍ ⵜⵉⵎⵥⴻⵔⵎⵉⵙⵉⵏ-ⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵃⵔⵉⵛ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵔⵉⵎⴻⵏ ⵜⵜⵚⴻⵔⵔⵉⴼⴻⵏⵜ. ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵚⵓⴽⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵙⵖⴻⵏⵡⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⵖⴻⵙⵜ (ⴷⴻⴳ ⵜⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵓⵏⴰⵖⴻⵣ ⵏ ⴰⵎⴻⵙⵎⴰⵙⴰ) ⴷ ⵙⵉⵏ ⵏⵉⴹⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⴵⴰⵏⴻⵜ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⵍⴰⴹ ⵏ ⵡⵓⵔⴻⵖ ⴷ ⵓⴳⵓⵛⵛⴻⵍ ⵏ ⵓⴽⵜⴰⵎⵓⵔ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵅⴻⵍⵍⵚⴻⵏ ⵜⵉⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵔⵣⴰ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵏⴻⵖⵔⴰⴼ ⴷ/ⵏⴻⵖ ⴰⵎⴰⴵⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵢⴻⴹⵎⴻⵏ ⴰⵎⴻⵥⵍⵓ ⵏ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵓⵙⴻⵏⵣⵉ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⵉⵙ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⵙⴻⵏⵣ ⴷⴻⴳ ⵡⵓⵍⵣⵓⵣ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⵎⴻⵥⵍⵓ-ⴰ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⴷ-ⵉⵃⴰⵣ ⴰⴽⴽ ⴰⵥⴻⴹⵡⵓ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵓⵙⴻⴷⴳⴻⵔ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵜ ⴷ-ⵉⵙⴻⴱⴹⴻⵏ ⵜⵉⵡⵜⵉⵍⵉⵏ ⴷ ⵜⴻⵙⴽⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴻⵥⵍⵓ ⵏ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵓⵙⴻⵏⵣⵉ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⴷ-ⵢⴻⴼⴼⵖⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵖⵎⵉⵙ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵓⵟⵟⵓⵏ 45.