ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵉⵎⵙⵎⵀⴰⵍ ⵢⵙⵄⴰⵏ ⵉⴽⴰⵔⴰⵎⵏ ⵢⴷⴷⴰⵏ ⴷ ⵓⵣⵎⴰⵎ ⵏ ⵜⵡⵜⵉⵍⵉⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⵏⵣⵉ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴷⴷⴰⵢⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⴰⴷ ⴰⵙⵏ-ⵜⵜⵓⵏⴼⴽⵏⵜ ⵜⵉⵙⴰⵎ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⵙⴰⵡⵏ, ⵢⵔⵏⵓ ⵙ ⵡⴰⵢⴰ ⴰⵔⴰ ⵣⵎⵔⵏ ⴰⴷ ⴱⴷⵓⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵜⵀⵢⵢⵉⵏ ⵉⴽⴰⵔⴰⵎⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴰⵙⵏ-ⴷ-ⵜⵜⵓⵏⴼⴽⵏⵜ ⵜⵉⵙⴰⵎ ⵜⵉⴳⴰⵔⴰⵏⵉⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴱⴷⵓⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵜⴰǧⵡⵏ ⵉⵎⵙⴷⴷⴰⵢⵏ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ.

Published in ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⴹⵉⵢⵏ ⵙⴹⵉⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵙⴰ (267) ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵢⵜⵜⵡⴰⵜⴱⵜⵏ ⵉ ⵢⵟⵟⴼ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ (ⵛⴹⵉⴷ-19), 201 ⵏ ⵡⵉⴷ ⵉⵊⵉⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ 3 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵉ ⵢⵜⵜⵡⴰⴽⵍⵙⵏ ⴷⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⵏ-ⴰ ⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⵅⵎⵉⵙ) ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵟⵙⵇⴰⵎⵓⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ ⵛⵓⴹⵉⴷ-19, ⴰⵎⵙⵓⵊⵉ ⴹⵊⴰⵎⵍ ⴼⵓⵓⵔⴰⵔ.

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵓⵙⵊⵀⴷ ⵏ ⵢⵉⴽⵜⵜⵓⵔⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴳⴳⵉⵢⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴳⵎⵓ ⴰⴷⵉⴳⴰⵏ (ⵛⴰⵒⴹⵍ) ⵢⴼⴽⴰ ⴰⵙⵉⴷⵔⵎ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⵍⴰⵕⵏ ⵉ 29 ⵏ ⵢⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴳⵎⵓ ⴰⴷⵉⴳⴰⵏ ⴷⴳ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ-ⴰ.

Published in ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⴰⴷ ⵢⵖⵍⵉ ⵓⴳⴼⴼⵓⵔ, ⵜⵉⴽⵡⴰⵍ ⵙ ⵕⵕⵄⵓⴷ ⵢⵔⵏⴰ ⴷⴳ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⴷⴳⵏ ⴰⴷ ⵢⴳⵍⵓ ⵙ ⵓⴱⵔⵓⵔⵉ, ⴷⴳ ⵢⵉⴳⵣⴷⴰ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵙⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⴷⴷⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ-ⴰ (ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ), ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⴰⵙⵏⴰⴳⵏⴰⵡⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⵖⵎⵉⵙ-ⵉⵙ ⵓⵣⵣⵉⴳ ⴰⵙⵏⴰⴳⵏⴰⵡⴰⵏ.

Published in ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵉⵅⴱⴱⵔ-ⴷ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵡⵙⴼⴰⵔⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ, ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ, ⴰⴽⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⵣⵣⴰⵢⵜ ⵜⴰⵔⵓⵙⵉⵜ ⵏ « ⵙⵒⵓⵜⵏⵉⴽ ⵖ » ⵖⵔ ⵟⵏⴳⴳⴰ ⵟⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⵏ ⵉⵡⵙⴼⴰⵔⵏ ⴷⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵜⵏ ⵓⵜⵔⵉⴱⵏ ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵓⴱⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵃⵎⵍⴰ ⵏ ⵓⴼⵚⴰⴷ ⴷⴳ ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ.

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⴹⵉⵢⴻⵏ ⵙⴹⵉⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵙⵉⵏ (262) ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵜⴻⴱⵜⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵟⵟⴻⴼ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ (ⵛⵓⴱⵉⴷ-19), 206 ⵏ ⵡⵉⴷ ⵉⵊⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ 6 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵙⵇⴰⵎⵓⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19, ⴰⵎⵙⵓⵊⵉ ⴷⵊⴰⵎⴻⵍ ⴼⵓⵔⴰⵔ.

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⵢⴻⵙⵙⴻⴽⵢⴻⴷ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⵙ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ) ⵙⵉⵏ (02) ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵉⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⵏⴻⵣⴷⵓⵖⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴻⵔⵔⵉⵜ, ⴷ ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵉ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴷⵊⴻⵔⴰⴷ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵓⵏⵣⵓ ⵀⴰ-ⵜⵜ-ⴰⵏ ⵜⵓⴽⴽⵉⵙⵜ ⵙⴻⴳ-ⵙ :

Published in ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵙⵙⴻⴽⵢⴻⴷ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⵉⵎⴻⵜⵡⵉⵢⴻⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⴻⴼⵜⵉ ⴰⵏⴼⴰⵔⴰⵙ ⴷ ⵓⵙⴻⴼⵔⴻⴽ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ ⴷⴷⴰⵡ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴷⵊⴻⵔⴰⴷ, ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ.

« ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵖⴰⴷⴻⵏ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⴰⵢ ⵢⴻⴼⴽⴰ ⵉ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⵉ ⵓⵙⴷⵓⵇⵇⴻⵙ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ, ⵉⴳⴰ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⴳⵓⵔⵉ ⴰⵏⴻⵙⴽⵉⵏ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵎⴻⵜⵡⵉⵢⴻⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵉⵏⴻⴱⴹⴻⵏ ⴰⴽⴰⵍ ⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵎⴻⵍ ⴰⵙⴻⴼⵜⵉ ⵙ ⵓⵙⵉⴼⵙⴻⵙ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷ ⵓⵙⴻⴱⵖⴻⵙ ⵏ ⵓⵙⴻⴼⵜⵉ ⴰⵏⴼⴰⵔⴰⵙ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵍⵖⵓ-ⴰ.

ⴰⵏⴻⵙⴽⵉⵏ-ⴰ ⵢⴻⵡⵡⵉ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⴰⵡⴰⵍ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⵍⵍⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⴷⵉⵏⴻⵎ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍⴻⵏ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵀⵓ ⵏ ⵓⵙⴻⴼⵔⴻⴽ ⵏ ⵡⴰⵙⵓⵏⴻⵏ ⵉⵎⴳⵓⵔⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵡⴰⵙⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵓⵔⵎⵓⴷ ⴰⵢ ⵉⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⴹⴻⵎⵏⴻⵏ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⴰⵔⴰⵔⴰⵢⵜ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵙⵙⴻⵍⵀⵓⵏ ⵜⵉⵖⴱⵓⵍⴰ ⵜⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵉⵏ, ⵜⵉⵏⴳⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⴰⵏⵉⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⴰ.

Published in ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵛⴰⵔⴻⵏ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴰⵙⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵏⵉ ⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷ ⴷ ⵓⴽⴰⵎⵢⵓⵏ ⵉⵔⴻⴳⵏⴰⵜⴻⵏ ⵉⵎⴻⵣⵡⵓⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ ⵙ ⵓⴷⵢⴰⵣⴰⵍ ⴷ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ ⵏ ⵓⵒⵉⵜⵕⵓⵍ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵎⴻⵏⴳⵉⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵡⴰⵢⴰ ⵉ ⵓⵙⴻⵏⵇⴻⵙ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⵎⴻⵔⴽⵉ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⵣⵓⵎ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵏⵉ.

ⴷⴻⴳ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ-ⴰ ⵏ ⵓⵛⵉⵔⵉ, ⵛⴰⵔⴻⵏ-ⴷ ⴰⵙⴰⴽⴰⵍ-ⴰ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵖⵙⵓⵔ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵏⵉ ⴰⵎⴷⵉⵏⴰⵏ ⴷ ⵓⴷⵓⵎⴷⵉⵏⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⵓⴽⴰⵎⵢⵓⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵏⵉ ⵏ ⵓⵙⴻⵔⵖⵓ ⵏ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵜ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵏⵉ ⵏ ⵢⵉⵍⵣⴰⵣⴻⵏ ⴷ ⵜⵍⵓⵊⵉⵙⵜⵉⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ ⵙ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ ⵏ ⵓⵒⵉⵜⵕⵓⵍ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵎⴻⵏⴳⵉⵏ ⴰⵙⴻⵔⵖⵓ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⵇⴻⵙ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⴻⵔ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴻⵔⵜ ⴷ ⵓⵙⵎⴻⵔⴽⵉ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵡⴰⵢⴰ ⵙ ⵓⵃⴷⴰⵕ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵏⵉ, ⵍⴰⵣⵀⴰⵔ ⵀⴰⵏⵉ, ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⵖⵣⴻⵏ, ⵎⵓⵀⴰⵎⴻⴷ ⴰⵔⴽⴰⴱ ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵓⴽⴽⵉⵜ ⵜⴰⵥⴻⵡⵔⴰⵏⵜ, ⵛⵀⴻⵎⵙ ⴻⴷⴷⵉⵏⴻ ⵛⵀⵉⵜⵓⵔ.

ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⵡ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵏⵉ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵓⵏⴻⴼⴽⴻⵏ ⵉ ⵜⵉⴷⴷⵉⵜ-ⴰ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵉⴳⴻⵔ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵓⵙⴻⵏⵇⴻⵙ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⴷⴻⵛ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴰⵔ ⵜⵉⵎⵙⴻⵎⴹⴰⵙ.

ⵢⴻⵃⵙⴻⴱ-ⴷ, ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵙⴻⵏⵜⴰⵢⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵉ ⵢⵉⵙⵡⵉ-ⴰ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴰⵙⴻⵜⵔⴻⵙ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵡⵓⵣⵣⴰⵍ, ⴰⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⵏ ⵓⵥⴻⴹⴹⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵙⵏⵉⵢⴻⵏ ⵉⵜⵔⵉⵙⴰⵏⴻⵏ (ⴰⵟⵔⴰⵎⵡⴰⵢ ⴷ ⵓⵎⵉⵟⵔⵓ) ⴷ ⵓⵙⴻⵇⴷⴻⵛ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵔⵖⴰ ⵓⵔ ⵢⴻⵙⵙⵙⴻⵎⴹⴰⵙⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴰⵟⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴳⵣⵓⵎⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵏⵉ ⴰⵡⵍⴰⵍ ⴷ ⵓⵎⴻⵙⵏⵉ ⴰⴳⴻⵏⵏⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ.

ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ-ⵏⵏⴻⵙ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵛⵀⵉⵜⵧⵓⵔ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵙⴻⵎⴷⵉⵢⴻⵏ ⵉⵎⴻⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⴽⴻⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵔⵖⵓ ⵜⵜⵡⴰⴵⵡⴻⵏ-ⴷ ⵙⴻⴳ ⴱⵓⵍⵓⵏⵢⴰ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ 50.000 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵎⴷⵉⵢⴻⵏ ⵏⵉⴹⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴵⵡⴻⵏ. ⵉⵙⴻⵎⴷⵉⵢⴻⵏ-ⴰ ⵙⵄⴰⵏ ⴰⴽⴻⵜⵜⵓⵔ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵙⵙⵉⴳⵔⴻⵏ 200.000 ⵏ ⵢⵉⵟⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵓⴳⵣⴰⵡⴰⵍ ⵏⴻⵖ 160 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⵍⴰⵕⴻⵏ ⵉ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ.

Published in ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⴹⵉⵢⴻⵏ ⵙⵉⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵜⴰⵎ (228) ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵜⴻⴱⵜⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵟⵟⴻⴼ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ (ⵛⵓⴱⵉⴷ-19), 186 ⵏ ⵡⵉⴷ ⵉⵊⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ 5 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵙⵇⴰⵎⵓⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19, ⴰⵎⵙⵓⵊⵉ ⴷⵊⴰⵎⴻⵍ ⴼⵓⵔⴰⵔ.

ⴰⵖⵔⵓⴷ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵜⴻⴱⵜⴻⵏ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⴰⵔ 100.873 ⵉⴷⴻⴳ ⵍⵍⴰⵏⵜ 228 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ, ⴰⴽⴽⴰ ⵏⴻⵙⵙⴰⵡⴻⴹ ⴰⵔ 0,5 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵉ 100.000 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖⴻⵏ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ, ⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵉⵏ ⴰⵔ 2.782 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ, ⵎⴰ ⴷ ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵉⵊⵉⵏ ⵢⴻⵣⴳⴻⵔ ⴰⵔ 68.185, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵉ ⵓⵎⵙⵓⵊⵉ ⴼⵓⵔⴰⵔ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⵢⴰⵍⴰⵙⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵖⴰⵎⵙⴰ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19.

ⵔⵏⵓ-ⴰⵙ, ⴷⴻⴳ 22 ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵙⴽⴻⵍⵙⴻⵏ, ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ, ⵙⴻⴳ 1 ⴰⵔ 9 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ, ⴷⴻⴳ 21 ⵉⴳⴻⵣⴷⴰ-ⵉⴹⴻⵏ ⵓⵔ ⵙⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ, ⵎⴰ ⴷⴻⴳ 5 ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵙⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 10 ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ.

ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ-ⵉⴹⴻⵏ, 29 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵀⴰ-ⵜⴻⵏ-ⵉⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⵛⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴼⴼⴻⵙ, ⵉ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ.

ⵢⴻⵣⵣⵉⵔⴻⴳ-ⴷ ⵓⵎⴰⵙⴰⵢ-ⵏⵏⵉ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⵜⴰⵙⴻⵏⴱⴰⵢⵢⵓⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵔ-ⴰ ⵜⵃⴻⵜⵜⴻⵎ-ⴷ ⵖⴻⴼ ⵓⵖⴻⵔⵎⴰⵏ ⵜⴰⵄⴻⵙⵙⴰⵙⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵇⴰⴷⴻⵔ ⵏ ⵢⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⵣⴷⴻⴳ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⵎⴻⵛⵛⴻⵇ ⴰⴼⴻⴽⴽⴰⵏ, ⵢⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉ-ⴷ ⴷⴰⵖⴻⵏ ⴰⵇⴰⴷⴻⵔ ⵏ ⵓⴽⵎⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴻⵍⵙⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴳⴻⵍⵎⵓⵙⵜ.