ⴰⵛⵓⴼⴼⵓ : ⴷ ⴰⵜⵓⴳ ⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴰⵏ ⵏ 1,9% ⵖⴻⵔ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵎⴰⵢⵢⵓ

Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 30 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2020 11:22   Ɣran-t : 1 n tikkal

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵜⵓⴳ ⵏ ⵓⵛⵓⴼⴼⵓ ⴰⵍⴻⵎⵎⴰⵙ ⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⴰⵔ 1,9% ⵖⴻⵔ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵎⴰⵢⵢⵓ-ⴰ ⴰⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⴻⵏ (ⵧⵏⵙ).

ⴰⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳⴻⵏ ⵏ ⵜⴳⴻⵍⵍⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵏⵢⴰ ⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴰⵏ ⴰⵔ ⵎⴰⵢⵢⵓ 2020, ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⵜⵓⴳ ⵏ ⵓⵛⵓⴼⴼⵓ ⴰⵍⴻⵎⵎⴰⵙ ⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴰⵏ ⵙⵙⵉⴹⵏⴻⵏ-ⵜ ⵙ ⵓⵙⴻⴽⵛⴻⵎ ⵏ 12 ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⴻⵏ, ⵜⵔⵓⵃ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵢⵓⵏⵢⵓ 2019 ⴰⵔ ⵎⴰⵢⵢⵓ 2020 ⵙ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⵖⴻⵔ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵉⵔⵓⵃⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018 ⴰⵔ ⵎⴰⵢⵢⵓ 2019.

ⴰⵙⵎⴻⵙⴽⴻⵍ ⴰⵢⵢⵓⵔⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳⴻⵏ ⵏ ⵡⵓⵞⵞⵉ, ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵎⴰⵢⵢⵓ 2020 ⵙ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⵖⴻⵔ ⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵢⴻⴱⵔⵉⵔ 2020, ⵢⴻⵏⵏⴻⵔⵏⴰ ⵙ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵏ 1,0%, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵙⵉⵔⴰ.

ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵙⵎⴻⵙⴽⴻⵍ ⴰⵢⵢⵓⵔⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵙ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ, ⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵡⵓⵞⵞⵉ ⵙⵏⴰⵣⵍⴻⵏ-ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴻⵔⵏⵉ ⵏ 2,1%, ⵙ ⵡⴰⵍⵍⵓⵢ ⵏ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵏ 4% ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⴽⴻⵔⵔⴰⵣⵜ. ⴰⵍⵍⵓⵢ-ⴰ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⴽⴻⵔⵔⴰⵣⵜ ⵢⴻⴽⴽⴰ-ⴷ, ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ, ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵍⵍⵓⵢ ⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳⴻⵏ ⵏ ⵓⴽⵙⵓⵎ ⵏ ⵓⵢⴰⵣⵉⴹ (+33,7%), ⵜⵉⴱⴰⵟⴰⵟⴰⵜⵉⵏ (23,6) ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⴳⵓⵎⵎⴰ ⵉⵣⴻⴳⵣⴰⵡⴻⵏ ⵙ 6,2%.

ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ-ⵉⴹⴻⵏ, ⵢⴻⵣⵎⴻⵍ ⵓⵙⵉⵔⴰ, ⵉⵙⵉⴷⵔⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵉⵃⵓⵣⴰⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵜⵉⵎⴻⵍⵍⴰⵍⵉⵏ (-8,8%) ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵣⴻⴳⵣⴰⵡⴻⵏ ⵙ (-0,1%).

ⵎⴰ ⴷ ⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵡⵓⵞⵞⵉ ⵉⵎⴳⵓⵔⴰⵏⴻⵏ, ⴰⵜⵉⴳⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⵏⵏⴻⵔⵏⴰⵏ ⴰⵏⴻⵔⵏⵉ ⴰⵎⵛⵟⵓⵃ ⵙ 0,2% ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵎⴰⵢⵢⵓ-ⴰ ⴰⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵙ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⵖⴻⵔ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ 2020, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⴻⵏ. ⴰⵜⵉⴳⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⵍⵣⴰⵣ ⵏⵏⴻⵔⵏⴰⵏ ⵙ 0,2%, ⵎⴰ ⴷ ⵡⵉⴷ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵙⴻⴱⴽⴻⵏ ⴰⴽⴽⴰ ⵛⵡⵉⵟ.

ⴰⵛⵓⴼⴼⵓ : ⴷ ⴰⵜⵓⴳ ⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴰⵏ ⵏ 1,9% ⵖⴻⵔ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵎⴰⵢⵢⵓ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 30 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2020 11:22     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ     Ɣran-t : 1 n tikkal   Bḍu