ⴰⵙⴰⴹⵓⴼ ⴰⵙⵙⵎⴰⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ: ⴰⵙⴻⵏⵇⴻⵙ ⴷ ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴻⵡⵙⵉⵡⵉⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⵙⵙⴻⴱⵜ, 02 ⵎⴰⵢⵓ 2020 18:10   Ɣran-t : 0 n tikkal
ⴰⵙⴰⴹⵓⴼ ⴰⵙⵙⵎⴰⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ: ⴰⵙⴻⵏⵇⴻⵙ ⴷ ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴻⵡⵙⵉⵡⵉⵏ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵡⴻⴽⴻⴽⴷ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵙⴰⴹⵓⴼ ⴰⵙⵙⵎⴰⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ ⵏ 2020 ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⴷⴷⵓ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⵓⵙⴻⵏⵇⴻⵙ ⵏⴻⵖ ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴻⵡⵙⵉⵡⵉⵏ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴷⴰⵖ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⴷⴷⵓ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⵓⵙⴻⵊⵀⴻⴷ ⵏ ⵓⵙⴻⴼⵇⴻⴷ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⵣⵓⵜ ⵜⵓⴼⴼⵉⵖⵜ.

 

ⵎⵉ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵜⵜⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⵎⴻⵔⵏⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴻⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴻⵙⵄⴰ ⵓⴳⵓⵔⴻⵏ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵙⴰⴹⵓⴼ ⴰⵙⵙⵎⴰⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ ⵓⵔ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⵔⴰ ⴰⵔⴰ ⵜⵉⵎⴻⵔⵏⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴻⵡⵙⵉⵡⵉⵏ, ⵡⴰⵏⴰⴳ ⴷ ⴰⵙⴻⵏⵇⴻⵙ-ⵏⵙⴻⵏⵜ.

ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⴷⴰⵖ, ⴷⴻⴳ ⵜⵔⵉⵔⵉⵜ-ⵏⵏⴻⵙ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵙⴰⴹⵓⴼ-ⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ, ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵔⵔⴻⵏ ⴰⵎⴰⵔⵓⴷ ⴷ ⴰⴼⴻⵛⴽⵓ ⵏ ⵓⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵡⴰⵢⴰ ⵙ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⴱⵖⴻⵙ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵓⵔ ⵢⴻⵜⵜⵉⵍⵉ ⴰⵔⴰ ⵓⵎⴰⵔⵓⴷ ⴷ « ⵜⴰⵖⴰⵡⵙⴰ ⴽⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⴷ ⵢⵉⵚⴻⵔⵔⵉⴼⴻⵏ ».

ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⵙⴰⴹⵓⴼ ⴰⵙⵙⵎⴰⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ ⵏ 2020 ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵔⵏⵓⵏ ⴰⵎⴰⴷⵓⴼ ⴰⵏⴻⵡⵙⵉ ⵙ ⵓⵙⴻⵡⵙⴻⵄ ⵏ ⵓⵏⵓⵎⴰⵢ ⴰⵏⴻⵡⵙⵉ ⴷ ⵓⵙⵉⴼⵙⴻⵙ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴻⵡⵙⵉⵡⵉⵏ. ⵙ ⵡⴰⵢⴰ, ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⵏⵇⴻⵙ ⵜⵥⴻⵟⵟⴰⴹⵜ ⵏ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵢⴻⵔⵏⴰⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⴽⴽⵙⴻⵏⵜ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴻⵡⵙⵉⵡⵉⵏ.

« ⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⵉⵙ ⴰⵢ ⵉⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵖⵔⴻⴼ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴰⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴳⴷⴻⵍ ⵡⴰⴵⴰⵡ-ⵏⵏⴻⵙ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵍⴰ ⵉⵙⴻⴳⵔⴻⵏ ⴰⵢ ⵃⵡⴰⵊⴻⵏ ⵢⵉⵎⵙⴻⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴵⵡⴻⵏ.

« ⴰⴷ ⵏⵎⴰⵀⴻⵍ ⴷⴰⵖ ⵖⴻⴼ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵎⵓⵏⵓⵒⵓⵍ ⴰⵢ ⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⵜ-ⵉⴷ-ⵃⴻⵜⵜⵎⴻⵏ ⵢⵉⵎⵙⵉⴵⵡⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵖⴻⵔⴼⴻⵏ ⵙ ⵜⵏⴻⴳⵡⴰ ⵜⵉⵎⴻⵏⵣⴰ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⴽⴱⴻⵍ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ.

ⴰⵙⴰⴹⵓⴼ ⴰⵙⵙⵎⴰⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ: ⴰⵙⴻⵏⵇⴻⵙ ⴷ ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴻⵡⵙⵉⵡⵉⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵙⵙⴻⴱⵜ, 02 ⵎⴰⵢⵓ 2020 18:10     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu