ⵉⵣⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵉ ⵢⵉⵎⴻⵀⵀⴰⵍⴻⵏ ⵢⴻⴼⴽⴰ-ⴷ ⵜⵉⵔⵉⵔⵉⵢⵉⵏ "ⵡⴰⵔ ⴰⵔⵉⴼⴰⵡ" ⵉ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵉ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 01 ⵎⴰⵢⵓ 2020 18:49   Ɣran-t : 0 n tikkal
ⵉⵣⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵉ ⵢⵉⵎⴻⵀⵀⴰⵍⴻⵏ ⵢⴻⴼⴽⴰ-ⴷ ⵜⵉⵔⵉⵔⵉⵢⵉⵏ "ⵡⴰⵔ ⴰⵔⵉⴼⴰⵡ" ⵉ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵉ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵎⴰⵔⴰⵢ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵀⵀⴰⵍⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ (ⵓⴳⵜⴰ), ⵙⴰⵍⵉⵎ ⵍⴰⴱⴰⵜⵛⵀⴰ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ (ⵍⴵⴻⵎⵄⴰ) ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵣⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⵓⵣⴻⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⵉ ⵢⵉⵎⴻⵀⵀⴰⵍⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⴰⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵜⵍⴻⵎⵎⵉⵥⵜ-ⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵀⵀⴰⵍⴻⵏ ⵢⴻⴼⴽⴰ-ⴷ ⵜⵉⵔⵉⵔⵉⵢⵉⵏ "ⵡⴰⵔ ⴰⵔⵉⴼⴰⵡ" ⵉ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵉ ⵜⴻⵏ-ⵉⵛⴻⵖⴱⴻⵏ.

 

ⵉⵣⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⴼⴽⴰ ⵉⴹ ⵏ ⵓⵣⴻⴽⴽⴰ-ⵏⵏⵉ ⵏ ⵜⵎⴻⵖⵔⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ, ⵉ ⴰⵖ-ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰⵏ ⵉⵙⴻⵖ ⵙ ⵢⵉⵙⴻⵎ-ⵏⵏⴻⵖ ⴷ ⵉⵎⴻⵀⵀⴰⵍⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴰⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⵜⴰⵏⵎⴰⵍⴰⵏⵜ, "ⵢⴻⵡⵡⵉ-ⴷ ⵜⵉⵔⵉⵔⵉⵢⵉⵏ ⵡⴰⵔ ⴰⵣⵓⴼⴰⵡ ⵉ ⵡⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵉ ⴰⵖ-ⵉⵛⴻⵖⴱⴻⵏ ⵙ ⵓⵎⵉⵔⴻⵡ ⵏ ⵜⵉⴼⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⴼⵔⴰⵜ ⵉ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵙⴻⴳ-ⵙⴻⵏⵜ", ⵉ ⴷ-ⵢⵓⵔⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⴰⴱⴰⵜⵛⵀⴰ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵏ ⴰⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ.

« ⵃⵚⵓ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵏⴻⵙⵜⴻⵔⵃⴻⴱ ⵢⴻⵙ-ⵙ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴰⴷ ⵏⵉⵍⵉ ⵏⴻⵣⴳⴰ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙⴰⵏ-ⵉⴽ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵏⴻⴱⵏⵓ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ », ⵉ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵉ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ.

ⴰⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵜⵍⴻⵎⵎⵉⵥⵜ-ⴰ, ⴰⵎⴰⵔⴰⵢ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵀⵀⴰⵍⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ (ⵓⴳⵜⴰ), ⵙ ⵢⵉⵙⴻⵎ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵀⵀⴰⵍⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ, ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴷⴱⴰⵍ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⴷⴳⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ, ⴰⴷ ⵏⴻⴽⵏⵓ ⵣⴷⴰⵜ ⵜⴽⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵀⵀⴰⵍⴻⵏ « ⵉ ⴰⵖ-ⵢⴻⴵⴵⴰⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵎⴰⵢⵓ ⵢⴻⵣⵔⵉⵏ ».

Ɣⵓⵔ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵀⵀⴰⵍⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ (ⵓⴳⵜⴰ), ⵉⵎⴻⵀⵀⴰⵍⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ "ⴷ ⵣⵣⵓⵅ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵙⴻⵖ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴰ, ⴰⵛⴽⵓ ⵜⴻⵣⴳⴰⵎ ⴷⴻⴳ ⵓⵣⵉⵔⵉⴳ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⴽⵓ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵜⵙⵓⴷⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵉⵙⵉⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ", ⵉ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵎⴰⵔⴰⵢ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵀⵀⴰⵍⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ (ⵓⴳⵜⴰ).

ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵉ ⵢⵉⵎⴻⵀⵀⴰⵍⴻⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ "ⵎⴰⵣⴰⵍ-ⵉⴽⴻⵏ ⴷ ⵉⵎⴻⴽⴷⵉⵢⴻⵏ ⵉ ⵜⴳⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵖⵔⴰⵙⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵎⴻⵥⵔⴰⵏⵎⵓⵍⴰ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉⵢⴻⵏ ⵉⵙⴻⵔⵙⴻⵏ ⵜⴰⴼⴻⵔⵏⴰⵏⵜ ⵏⵏⵉⴳ ⴰⴽⴽ ⵜⵉⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵉⵖⴱⵍⴰⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ", ⵢⴻⵔⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ "ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵣⴷⴻⵖ-ⴰⵖ ⴰⴽⴽ".

ⴰⵙⴻⵍⵡⴰ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ), ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵣⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⵉⵔⵎⴻⵏ ⵉ ⵢⵉⵎⴻⵀⵀⴰⵍⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ, ⴰⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵀⵀⴰⵍⴻⵏ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵡⴰⵏⴰⴽ ⴰⴷ ⵢⴻⵎⵎⴰⵀⴻⵍ, ⵙ ⵍⴵⴻⵀⴷ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ, ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵔⵔ ⴰⵣⴰⵍ ⵉ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ, ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⴻⴵⵀⴻⴷ ⴰⵎⴹⵉⵇ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵀⵀⴰⵍⴻⵏ, ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵏⴻⵔⵏⵉ ⵜⴰⵣⵎⴻⵔⵜ-ⵏⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⵉⵖⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⴻⴳⵔⴻⵡ ⵏ ⵜⴻⵡⵜⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⴷⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵃⴻⵔⵎⴰ ⵉ ⵏⵉⵜⵏⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⴰⵔⵔⴰⵡ-ⵏⵙⴻⵏ.

ⵉⵣⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵉ ⵢⵉⵎⴻⵀⵀⴰⵍⴻⵏ ⵢⴻⴼⴽⴰ-ⴷ ⵜⵉⵔⵉⵔⵉⵢⵉⵏ "ⵡⴰⵔ ⴰⵔⵉⴼⴰⵡ" ⵉ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵉ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 01 ⵎⴰⵢⵓ 2020 18:49     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu