Print this page

ⵟⴰⵏⵣⵣⵓⵜ ⴷ ⵓⵃⴰⴷⵔ ⵏ ⵢⵎⵙⴰⵖⵏ: ⴰⵇⴷⴷⵎ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⵓⵚⴰⴹⵓⴼ ⵣⴷⴰⵜ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⴰⵖⵔⴼⴰⵏ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 31 Yennayer 2018 09:33   Ɣran-t : 126 n tikkal
  • Bḍu
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵟ- ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵟⵏⵣⵣⵓⵜ, ⵎⵓⵀⴰⵎⴷ ⴱⵏⵎⵔⴰⴷⵉ ⵉⵇⴷⴷⵎ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, ⵣⴷⴰⵜ ⵉⵄⴳⴳⴰⵍⵏ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⴰⵎⵓⵜⵜ ⵏ ⵢⵉⵡⵥⵍⴰ ⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⴻⵏ, ⵓⵏⴳⵎⵓ, ⴷ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ, ⵜⴰⵏⵣⵣⵓⵜ, ⴷ ⵡⵎⵙⵉⵙⵉ ⴷⴳ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⴰⵖⵔⴼⴰⵏ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ (ⴰⵒⵏ) ⵙⵉⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵓⵚⴰⴹⵓⴼ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⵡⵜⵉⵍⵉⵏ ⵓⵅⴷⴷⵉⵎ ⴷⴳ ⵡⵃⵔⵉⵛ ⵏ ⵜⵏⵣⵣⵓⵜ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵓⵃⴰⴷⵔ ⵖⴼ ⵢⵎⵙⴰⵖⵏ ⴷ ⵓⵕⵇⵇⴷ.
 
ⵢⵎⵎⵙⵍⴰⵢ-ⴷ ⵍⴰⵡⴰⵏ ⵓⵏⵊⵎⵓⵄ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⴰⵎⵓⵜⵜ, ⵉ ⵢⵙⵙⵍⵡⵉ ⵎⴰⵙ ⴼⵓⵓⴰⴷ ⴱⵏⵎⵔⴰⴱⵜ, ⵖⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⵏ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵡⴰⵎⵏⵉ, ⵟⴰⵀⴰⵔ ⴽⵀⴰⵓⵓⴰ, ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵉⵡⴽⴽⴷ-ⴷ ⴷ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⵙⵏⴼⴰⵔ ⵓⵚⴰⴹⵓⴼ ⵉⴱⴷⴷⵍⵏ ⴽⵔⴰ ⵉⵎⴰⴳⵔⴰⴷⵏ ⵓⵚⴰⴹⵓⴼ 04-08 ⵢⵔⵣⴰⵏ ⵜⵉⵡⵜⵉⵍⵉⵏ ⵓⵅⴷⴷⵉⵎ ⴷⴳ ⵡⵃⵔⵉⵛ ⵏ ⵜⵏⵣⵣⵓⵜ, ⵉⵙⵡⵉ ⵏ ⵓⵙⴰⵃⴱⵉⴱⵔ-ⴰⴳⵉ ⵢⵔⵣⴰ ⴰⵙⵏⵔⵏⵉ ⵏ ⵜⴳⵏⵉⵜⵜ ⵏ ⵢⵉⵡⵥⵍⴰ, ⴰⵙⵉⵙⵀⵍ ⵏ ⵜⴳⵏⴰⵜⵉⵏ ⴷⵉ ⵜⵉⴷⴱⵍⴰⵏⴰⵢⵉⵏ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴳ ⵡⴰⵢⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⵏⵓⵍⴼⵓ ⵏ ⵜⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⴷ ⵡⵙⵖⵉⵎⵉ ⵏ ⵜⵖⵔⵖⵔⵜ ⵜⴰⵣⵔⴼⴰⵢⴰⵏⵜ ⴷⴳ ⴰⴷⴳ ⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⴰⵏ.
 
ⴰⴹⵕⵉⵙ ⴰⵚⴰⴹⵓⴼⴰⵏ-ⴰⴳⵉ ⵢⵔⵣⴰ ⴷⴰⵖⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵉⵜⴱⴱⵜ ⵜⵓǧǧⵡⴰ ⵉⵡⴰⵜⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵉⵙⵀⵍ ⵏ ⵓⵏⴽⵛⵓⵎ ⵖⵔ ⵡⵃⵔⵉⵛ ⵏ ⵜⵏⵣⵣⵓⵜ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵍⵓⴳⴳⵏⴻⵏ.
ⵟⴰⵏⵣⵣⵓⵜ ⴷ ⵓⵃⴰⴷⵔ ⵏ ⵢⵎⵙⴰⵖⵏ: ⴰⵇⴷⴷⵎ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⵓⵚⴰⴹⵓⴼ ⵣⴷⴰⵜ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⴰⵖⵔⴼⴰⵏ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 31 Yennayer 2018 09:33     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ     Ɣran-t : 126 n tikkal   Bḍu